Summary Het palet van de psychologie

-
ISBN-10 904690010X ISBN-13 9789046900109
2053 Flashcards & Notes
217 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het palet van de psychologie". The author(s) of the book is/are Jakop Rigter. The ISBN of the book is 9789046900109 or 904690010X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het palet van de psychologie

 • 00 overkoepelend

 • Wat is het verschil tussen objectconstantie (Piaget) en objectconstantie vanuit de objectrelatietheorie?
  • Piaget: Als je een object niet ziet/hoort bestaat (constant) het nog wel
  • Objectrelatietheorie: emotionele constantheid van een beeld van een persoon (de boze en lieve moeder is één persoon).
 • 1 psychologie

 • Biopsychosociale model:

   Hierin wordt benadrukt dat elk gedrag beinvloed wordt door biologische, psychische en sociale aspecten. Met dit model wordt men in staat gesteld om te kijken in hoeverre psychologische stromingen met al deze invloeden rekening houden.

 • test

 • 6 theorien van de psychologie

  • psycho analyse
  • behaviorisme
  • humanistische psychologie
  • cognitieve psychologie
  • systeemtheorie
  • biologische psychologie
 • Wat is de definitie van psychologie?

  Psychologie is een wetenschap waarbij zowel het gedrag, de gevoelens en de gedachten bestudeerd worden.

 • Hoe wordt het studieonderwerp van een wetenschap genoemd?
  Een object
 • wat is psychologie?

  khkh
 • Wat voor soort stoornis is depressiviteit?
  Stemmingstoornis.
 • Verschil met andere wetenschappen is dat de beschrijving en verklaring van het studieonderwerp, vooral op individueel niveau gericht is.

 • Wat zijn de twee belangrijkste symptomen van een depressie?
  Een neerslachtig gevoel en verlies van interesse in dagelijkse bezigheden
 • Geef een definitie van psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij zowel het gedrag van mensen wordt bestudeerd als de gevoelens en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waarin het plaatsvindt.
 • Wat zijn de 2 aspecten (ibidem) van een mensbeeld?
  -een beschrijving van kenmerkende eigenschappen.(bodem van het menselijke bestaan)

  -een verwijzing hoe mensen behoren te zijn (het doelbeeld)


 • Menselijk gedrag is in te delen in drie niveau's. Welke?
  Mechanistische niveau, organistisch niveau, persoonlijk niveau.
 • 1.1 Wat is psychologie

 • Het studieonderwerp van een wetenschap wordt het object genoemd. Bij de psychologie is er zowel intern als extern geen eenduidigheid over het object. De psychologische wetenschap bestaat ongeveer 130 jaar en kende en kent intern verschillende theoretische stromingen. deze verschillen in hun keuze van het object.
  De psychologie is extern niet goed afgebakend van andere (mens)wetenschappen. Bijna alle psychologische onderwerpen worden ook in andere wetenschappen bestudeerd.
  Deze interne en externe onduidelijkheden hebben tot gevolg dat zowel binnen d epsychologie als tussen de psychologie en andere wetenschappen rivaliserende beschrijvingen en verklaringen zijn aan te treffen over eenzelfde onderwerp
 • Is een wetenschap die, niet goed is afgebakend. Psychologie kende en kent intern verschillende theoretisch stromingen. eze verschillen inhun keuze van het object. Zo wordt in de ene stroming gekozen voor het onbewuste gekozen en in een ander voor gedrag of cognities. Daarmee samenhangend verschilt vaak ook e methode waarmee kennis wordt verworven.
 • Wat is het Biopsychosociale model?
  Volgens dit model wordt gedrag beinvloed door psychische, sociale en biologische factoren. 
  Dit model is ontleend aan de systeemtheorie en wordt in verschillende wetenschappen gebruikt. In deze theorie wordt benadrukt dat de menselijke werkelijkheid in drie niveau's is op te delen. Er wordt aandacht besteed aan het biologisch niveau (lichaam en erfelijkheid), het psychische niveau (gedrag en cognities) en het sociale niveau (de materiele en sociale omgeving waarin mensen functioneren). in de systeemtheorie wordt benadrukt dat alle drie de niveaus een rol spelen bij het onstaan van gedrag.
 • Wat is de definitie van psychologie?
  psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag en de gevoelens van mensen wordt bestudeerd. De inhoud van de stroming wordt bepaald door de tijd en de cultuur waarin het is ontstaan.
 • Hoe wordt een studieonderwerp van een wetenschap genoemd?

  object

 • wat is psychologie

  psychologie is een wetenschap waarbij zowel het gedrag als geveol en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waar dat plaatsvindt.

 • Psychologie is een wetenschap waarbij zowel het gedrag van mensen wordt bestudeerd als de gevoelens en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waarin dat plaatsvindt.’
  Het verschil tussen Psychologie en andere wetenschappen is dat de psychologische theorieën vaak plaatsvinden op individueel niveau. Ook verschilt binnen de psychologie de mening over wat er bestudeerd moet worden. Daar komt nog bij dat er een overlap bestaat met andere menswetenschappen. Om de psychologie goed te typeren moet een beschrijving worden gegeven van het onderwerp waar zij zich mee bezig houdt, de theorieën die ze gebruikt en het maatschappelijk draagvlak dat ze heeft.

 • Wat is psychologie
  wetenschap waarbij zowel gedrag van mensen wordt bestudeerd als gevoelens en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de de omstandigheden waarin dat plaatsvind
  • Definitie volgens JR: Psychologie is een wetenschap waarbij zowel het gedrag van mensen wordt bestudeerd als de gevoelens en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waarin dat plaatsvindt.
  • Bij de psychologische theorieën vinden de beschrijving en verklaring van het object vooral plaats op individueel niveau. 
  • Bij de wetenschap kan getypeerd worden aan A de soorten vragen en problemen (het object) en B de methoden en theorieën.  Het is dynamisch. C het maatschappelijk draagvlak van een wetenschap. 
  • Theorieën zijn referentiekaders. 
 • Wat is Psychologie? 
  Psychologie is een wetenschap waarbij zowel het gedrag van mensen wordt bestudeerd als de gevoelens en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waarin dit plaatsvind
 • wat is psychologie
  de wetenschap die zich bezighoud met het bestuderen van gedrag en mentale processen
 • wat is in vergelijking met andere wetenschappen de theorie van psychologie?
  De beschrijving en verklaring van het object vindt vooral plaats op individueel niveau. 
 • strominge en referentiekader staan daarbij centraal

 • De wetenschap die alles bestudeerd aan de hand van theorie een

 • Wat betekend Psychologie?
  Psychologie is de wetenschap waarbij het gedrag en de gevoelens van mensen worden bestudeerd, dit geplaatst in de omstandigheden waarin ze voorkomen. In de psychologie wordt het studieobject op individueel niveau beschreven, in de wetenschap gebeurd dit vooral op groepsniveau.
 • Wat houdt het begrip prevalentie in?

  De mate waarin een ziekte of stoornis voorkomt.

 • drie factoren van de psychologie
  De soorten vragen en problemen(object)
  De methoden en theorieën 
  Het maatschappelijk draagvlak
 • wat is dualisme
  geloven in een scheiding tussen lichaam en geest
  vrije wil 
 • Organistisch mensbeeld
  -Mensen worden opgevat als groeiende organismen, als 1 geheel.
  -Het organisme kent een interne dynamiek: De onderdelen beinvloeden elkaar en zijn niet los van elkaar te zien.
  -De mens is geen machine maar een levend groeisel. 
  -Groei organisme zorgt voor ontwikkeling van nieuwe vermogens.
  -Externe dynamiek: Het organisme staat in wisselwerking met zijn omgeving. De mens wordt beinvloed door de omgeving en beinvloedt zelf de omgeving.
 • Psychologie is een wetenschap waarbij zowel het gedrag van mensen wordt bestudeert als de gevoelens en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waarin dat plaatsvindt. 

 • Noem de drie mensbeelden:
  -Het personalistische mensbeeld.
  -Het mechanistisch mensbeeld.
  -Het organistisch mensbeeld.
 • Descartes is de uitvinder van dualisme
 • Psychologie is een wetenschap waarbij zowel het gedrag van mensen wordt bestudeerd als de gevoelens en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waarin dat plaatsvindt.’
  Het verschil tussen Psychologie en andere wetenschappen is dat de psychologische theorieën vaak plaatsvinden op individueel niveau. Ook verschilt binnen de psychologie de mening over wat er bestudeerd moet worden. Daar komt nog bij dat er een overlap bestaat met andere menswetenschappen. Om de psychologie goed te typeren moet een beschrijving worden gegeven van het onderwerp waar zij zich mee bezig houdt, de theorieën die ze gebruikt en het maatschappelijk draagvlak dat ze heeft.

 • 4 implicaties van het organistisch mensbeeld

  1. Er worden vergelijkingen getrokken tussen mens en dier, tot op zekere hoogte. Men erkent wel een verschil tussen mens en dier: het hebben van een sociale of culturele omgeving.
  2. Het verklaringsmodel is circulair causaul: Dat betekend dat men NIET uitgaat van oorzaak-gevolg (causaal) Maar dat er sprake is van een wisselwerking. A veroorzaakt mede B en B veroorzaakt mede A. Kind ongehoorzaam-ouders strenger. Kind nog ongehoorzamer-ouders nog strenger etc.
  3. Het geheel is meer dan de som der delen. Het organisme is meer dan een optelsom van zijn spieren, organen etc.
  4. Mensen zijn niet los van omgeving te bestuderen. En delen van mensen zijn niet los van het geheel te bestuderen.
 • Het Biopsychosociale model:

  Volgens dit model wordt gedrag beinvloed door psychische, sociale en biologische factoren. 

  Dit model is ontleend aan de systeemtheorie en wordt in verschillende wetenschappen gebruikt. In deze theorie wordt benadrukt dat de menselijke werkelijkheid in drie niveau's is op te delen. Er wordt aandacht besteed aan het biologisch niveau (lichaam en erfelijkheid), het psychische niveau (gedrag en cognities) en het sociale niveau (de materiele en sociale omgeving waarin mensen functioneren). in de systeemtheorie wordt benadrukt dat alle drie de niveaus een rol spelen bij het onstaan van gedrag.  • psychologen kijken naar de beleving en waardering van gedrag. Dit geldt zowel voor de persoon zelf (hoe ervaar ik mijn gedrag?) als voor zijn directe omgeving (hoe ervaar ik het gedrag van mijn vriend?).

 • wat is non-dualisme
  er is geen vrije wil
 • Personalistisch mensbeeld

  -Het unieke karakter van demens staat centraal.
  -Mensen worden niet alleen beinvloed door cultuur, maar scheppen zelf ook cultuur.
  -Dit is een essentieel verschil met het organistisch mensbeeld, waarin deze culturele positie niet benadrukt wordt.
  -Vragen als 'waarom zijn we op aarde?' en 'wat is de zin van het leven?' worden serieus genomen, evenals de thema's geloof en spiritualiteit.
  -Het personalistisch mensbeeld benadrukt in tegenstelling tot de twee andere mensbeelden juist het verschil tussen mensen en dieren. Zo wordt gewezen op typisch menselijk veronderstelde eigenschappen; taal, muziek, creativiteit en religie.
  -Het doelgericht handelen staat centraal: Mensen kunnen zich de toekomst voorstellen en gemotiveerd zijn om iets in de toekomst te bereiken. Dieren kunnen dit niet.
 • Ibidem (verkorte vorm: ibid.) is een Latijnse term die op dezelfde plek betekent. Het wordt gebruikt als voetnoot of referentie naar een bron die in een vorige voetnoot is genoemd. Het woord heeft overeenkomsten met het woordidem, wat hetzelfde betekent.

 • Wat zijn fijnmazige culturen?
  Fijnmazige culturen zijn culturen waarin het collectief, de groep, centraal staat. De groep wordt als belangrijkst beschouwd. In de huidige westerse cultuur staat het individu centraal.
 • 3 implicaties van het personalistisch mensbeeld
  1.Mensen moeten als mens bestudeerd worden. Geen vergelijking met dieren.
  2.Mensen moeten als 1 geheel bestudeerd worden: het opknippen van de mens in afzonderlijk te bestuderen deeltjes wordt afgewezen.
  3.Mensen handelen doelgericht, hun handelen heeft zin. En dat moet bestudeerd worden. Een mens is geen speelbal maar verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag.
 • Fijnmazige culturen.

  Fijnmazige culturen zijn culturen waarin het collectief, de groep, centraal staat. De groep wordt als belangrijkst beschouwd. In de huidige westerse cultuur staat het individu centraal. 

  Drie functies wetenschappelijke theorien:

  -Een verklarende en voorspellende functie: voorspellen van het menselijk gedrag.
  -Een heuristische functie: nieuwe voorspellingen op basis van eerdere inzichten.
  -Een systematiserende (ordenende) functie: beschrijving van de waarneming. Het gevaar is dat wetenschappers waarnemingen doen die al te veel door hun theoretische uitgangspunt geladen zijn.


 • Om de psychologie zo goed mogelijk te typeren, moet een een beschrijving gegeven worden van het onderwerp waar zij zich mee bezig houdt, de theorieën die ze gebruikt en het maatschappelijk draagvlak dat ze heeft.

 • Mechanistisch mensbeeld
  -De mens is samengesteld uit afzonderlijke delen (machine).
  -In dit mensbeeld bewaren de afzonderlijke delen hun eigen unieke eigenschappen, ook al zijn ze onderdeel van een groter geheel.
  -Dit mensbeeld vergelijkt mensen en menselijk gedrag met (delen van) machines en apparaten. Horloge (drijfveer), de stoommachine (driften), een telefooncentrale (input-output). 
  -Delen van mensen kunnen zelfstandig bestudeerd worden. 
  -Mensen kunnen los van hun sociale of materiele omgeving bestudeerd worden (DIT PAST BIJ HET BEHAVIORISME). 
  -Ook onderdelen uit de biologische en cognitieve psychologie passen in dit mensbeeld.
 • De mensbeelden.

  Het Organistisch mensbeeld:

  -Mensen worden opgevat als groeiende organismen, als 1 geheel.
  -Het organisme kent een interne dynamiek: De onderdelen beinvloeden elkaar en zijn niet los van elkaar te zien.
  -De mens is geen machine maar een levend groeisel. 
  -Groei organisme zorgt voor ontwikkeling van nieuwe vermogens.
  -Externe dynamiek: Het organisme staat in wisselwerking met zijn omgeving. De mens wordt beinvloed door de omgeving en beinvloedt zelf de omgeving.

  Het organistisch mensbeeld heeft vier implicaties:

  -Er worden vergelijkingen getrokken tussen mens en dier, tot op zekere hoogte. Men erkent wel een verschil tussen mens en dier: het hebben van een sociale of culturele omgeving.
  -Het verklaringsmodel is circulair causaul: Dat betekend dat men NIET uitgaat van oorzaak-gevolg (causaal) Maar dat er sprake is van een wisselwerking. A veroorzaakt mede B en B veroorzaakt mede A. Kind ongehoorzaam-ouders strenger. Kind nog ongehoorzamer-ouders nog strenger etc.
  -Het geheel is meer dan de som der delen. Het organisme is meer dan een optelsom van zijn spieren, organen etc.
  -Mensen zijn niet los van omgeving te bestuderen. En delen van mensen zijn niet los van het geheel te bestuderen.

  Het Personalistisch mensbeeld:

  -Het unieke karakter van de mens staat centraal.
  -Mensen worden niet alleen beinvloed door cultuur, maar scheppen zelf ook cultuur.
  -Dit is een essentieel verschil met het organistisch mensbeeld, waarin deze culturele positie niet benadrukt wordt.
  -Vragen als 'waarom zijn we op aarde?' en 'wat is de zin van het leven?' worden serieus genomen, evenals de thema's geloof en spiritualiteit.
  -Het personalistisch mensbeeld benadrukt in tegenstelling tot de twee andere mensbeelden juist het verschil tussen mensen en dieren. Zo wordt gewezen op typisch menselijk veronderstelde eigenschappen; taal, muziek, creativiteit en religie.
  -Het doelgericht handelen staat centraal: Mensen kunnen zich de toekomst voorstellen en gemotiveerd zijn om iets in de toekomst te bereiken. Dieren kunnen dit niet.

  Drie implicaties:

  -Mensen moeten als mens bestudeerd worden. Geen vergelijking met dieren.
  -Mensen moeten als 1 geheel bestudeerd worden: het opknippen van de mens in afzonderlijk te bestuderen deeltjes wordt afgewezen.
  -Mensen handelen doelgericht, hun handelen heeft zin. En dat moet bestudeerd worden. Een mens is geen speelbal maar verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag.

  Het mechanistisch mensbeeld:

  -De mens is samengesteld uit afzonderlijke delen (machine).
  -In dit mensbeeld bewaren de afzonderlijke delen hun eigen unieke eigenschappen, ook al zijn ze onderdeel van een groter geheel.
  -Dit mensbeeld vergelijkt mensen en menselijk gedrag met (delen van) machines en apparaten. Horloge (drijfveer), de stoommachine (driften), een telefooncentrale (input-output). 
  -Delen van mensen kunnen zelfstandig bestudeerd worden. 
  -Mensen kunnen los van hun sociale of materiele omgeving bestudeerd worden (DIT PAST BIJ HET BEHAVIORISME). 
  -Ook onderdelen uit de biologische en cognitieve psychologie passen in dit mensbeeld.

  Vier implicaties:

  -Geen principieel onderscheidt tussen mens en dier: Beide zijn machines waarin de mens hooguit ingewikkelder is.
  -Het verklaringsmodel dat wordt gebruikt is lineair causaal (A veroorzaakt B).
  -Als we alle onderdelen kennen, kennen we het geheel. Het geheel is gelijk aan de som der delen.
  -Mensen en onderdelen van mensen kunnen zelfstandig bestudeerd worden zonder daarbij rekening te houden met de omgeving waarin de mens verkeerd.
 • 4 implicaties van het mechanisch mensbeeld
  1.Geen principieel onderscheidt tussen mens en dier: Beide zijn machines waarin de mens hooguit ingewikkelder is.
  2.Het verklaringsmodel dat wordt gebruikt is lineair causaal (A veroorzaakt B).
  3.Als we alle onderdelen kennen, kennen we het geheel. Het geheel is gelijk aan de som der delen.
  4.Mensen en onderdelen van mensen kunnen zelfstandig bestudeerd worden zonder daarbij rekening te houden met de omgeving waarin de mens verkeerd.
 • De hermeneutische methode
  De hermeneutische methode gaat uit van interpretaties gebaseerd op eerder opgedane kennis. Deze methode zoekt niet naar weten maar naar wat gebeurtenissen, situaties enz betekenen voor mensen. Deze methode sluit aan op het personalistisch mensbeeld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.