Summary Het palet van de psychologie

-
290 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het palet van de psychologie". The author(s) of the book is/are J Rigter Uitgever. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Het palet van de psychologie

 • 1 Psychologie een palet vol theorieën

 • welke mensenbeelden zijn er binnen de theoretische stroming 
  organistische mensenbeeld 
  personalistische mensenbeeld
  mechanistische mensenbeeld 
 • wat doet psychologie 
  psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van gedrag en mentale processen 
  Psyche= ziel
  logos= wetenschap 
 • wat proberen psychologen te doen 
  psychologen proberen gedrag en mentale processen te;
  beschrijven
  verklaren
  voorspellen
  beinvloeden 
 • leg het organisitsche mensenbeeld uit 
  mensen worden gezien als een geheel die beïnvloed worden door elkaar en door de omgeving.
 • leg het personalistische mensbeeld uit 
  mensen worden als unieke personen gezien
  mensen zijn scheppers van cultuur en geven zelf invulling aan het bestaan.
  mensen leggen nadruk op doelgericht handelen
  mensen zijn anders dan dieren
  mens word als een geheel gezien 
 • leg het mechanistische mensbeeld uit 
  mens wordt gezien als een machine die uit losse delen bestaat 
  geen verschil tussen mens en dier 
 • wat is de algemene systeem theorie/ meta theorie
  de meta theorie ofwel een theorie over theorieen die aangeeft dat menselijk gedrag altijd voorkomt uit;
  -biologische
  -psychische
  -sociale factoren
 • wat is de afkorting van de algemene theorie/ metatheorie 
  biopyschosocial model 
 • leg volgens Freuds theorieontwikkeling dromen uit 
  Droominhoud is een vermomming van het onbewuste wensen 
 • leg  volgens Freud theorieontwikkeling weerstand uit 
  psychisch mechanisme om weerstand te bieden tegen pijnlijke hernningeren die naar boven willen komen. 
  binnen het onbewuste geen goed onderscheid tussen fantasie en echte herinnering
 • het vroege psychoanalyse (mechanistisch)
  biopsychische benadering aangeboren driften veroorzaken gedrag 
 • het latere psychoanalyse (personalistisch)
  biopsychische benadering psychische niveau staat centraal (subjectieve ervaringen)
 • 2.4 De klassieke theorie

 • Waar bestaat de klassieke theorie uit de psychodynamische theorie uit
  -Het onbewuste
  -Het bewuste
  -Het voorbewuste
 • Welke driften zijn belangrijk bij de klassieke theorie uit de psychodynamische theorie
  -Levensdrift
  -Doodsdrift
 • Wat wil het primaire proces (onbewuste)
  -Het streeft naar verwerkelijking van wensen: lustprincipe
  -Het is irrationeel = ongevoelig voor bewuste redenen (geen normen en waarden)
 • Wat wil het secundaire proces ((voor) bewuste)
  Het is gericht op de doelmatigheid (met waarden en normen) Het kenmerkt zich door rationaliteit (overwegingen), oftewel het realiteitsprincipe
 • 8.2 Hersenen

 • Hersenen
  Complex orgaan verantwoordelijk voor het gedrag
 • Het centrale zenuwstelsel bestaat uit
  de hersenen en het ruggenmerg
 • Neuronen zijn de  en hoe verloopt het contact
  Neuronen zijn de zenuwcellen, contacten tussen neuronen verlopen via de synapsen. Neuronen geven informatie door, bewerken het en slaan het op.
 • De hersenen bestaan uit
   de achterhersenen, de middenhersenen en de grote hersenen. De achterhersenen bestaan uit de hersenstam en het uiteinde van het ruggenmerg
 • In de hersenstam bevinden zich voornamelijk de
   primaire functies, zoals ademhaling en hartslag.
 • In de kleine hersenen of het cerebellum (ook in de achterhersenen) worden
  alertheid, lichaamshouding en evenwicht gereguleerd.
 • De middenhersenen bevatten het limbische systeem.
  Dit deel lijkt het meest op het brein van zoogdieren. Het limbische systeem is verantwoordelijk voor emoties, evenwicht, klimaatprocessen in het lichaam en herinneringen.
 •  Het bovenste deel heet grote hersenen, hieromheen bevindt zich de hersenschors (cortex). Dit deel is het laatste ontstaan in de evolutie en bevat de eigenschappen
  die alleen mensen bezitten, zoals taal, kunst, besluiten nemen en geheugen.
 • De linker- en rechterhersenhelft zijn met elkaar verbonden via het
   corpus callosum.
 • Verder kunnen de hersenhelften verdeeld worden in vier kwabben:
  frontaal, occipitaal, pariëtaal en temporaal.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt analoge communicatie in?
De tweede vorm van communicatie die mensen hebben naast de verbale (digitale). Analoge communicatie kent veel vormen, naast zaken waarvoor je kunt kiezen (piercing, kleding) bevat het ook lichaamskenmerken (lichaamslengte, gerimpeld gezicht) en de kenmerken van de context.
Wat houdt digitale communicatie in?
Digitaal slaat op taal. Met digitale communicatie wordt het inhoudsniveau bedoeld. De tegenhanger is analoge communicatie.
Wat houdt multifinaliteit in?
Eenzelfde begintoestand die toe werkt naar verschillende eindtoestanden.
Wat houdt homeostase in?
Evenwicht binnen een systeem.
Wat houdt equifinaliteit in?
Hetzelfde eindstadium, vanuit verschillende begintoestanden.
Wat houdt de concreet-operationele fase (7-11) in?
Het kind kan zijn beelden in gedachten verwerken, zolang de beelden tastbaar gemaakt kunnen worden. (Conservatiebegrip.)
Wat houdt de formeel-operationele fase (11+) in?
Het denken hoeft niet meer aan beelden gekoppeld te zijn. Op grond van waarnemingen kunnen we tot conclusies komen over wat ons in de toekomst te wachten staat.
Wat houdt de preoperationele fase (2-7) in?
De peuter heeft beschikking over taal, maar kan zich nog geen voorstellingen maken van zaken die hij niet zelf aan den lijve heeft ervaren. Het is volledig waarnemingsgebonden. Het denken is egocentrisch.
Wat zijn de cognitieve stadia van Piaget? En wat zijn de leeftijden die daarbij horen?)
Sensomotorische fase (0-2)
Preoperationele fase (2-7)
Concreet-operationele fase (7-11)
Formeel-operationele fase (11+)
Wat houdt accommodatie in?
Een bepaald geheugenschema bijstellen of een geheel nieuw geheugenschema maken, op basis van de binnengekomen informatie. (Je beseft je iets.) (Kennis aan een situatie aanpassen.)