Summary Het voordeel van de twijfel

-
ISBN-10 9047702263 ISBN-13 9789047702269
517 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het voordeel van de twijfel". The author(s) of the book is/are Tim De Mey. The ISBN of the book is 9789047702269 or 9047702263. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het voordeel van de twijfel

 • 1.1 Gerede twijfel

 • Wat is gerede twijfel?
  1. Wanneer er meerdere realistische verklaringen zijn voor één en hetzelfde fenomeen of:
  2. Wanneer er de reële mogelijkheid bestaat dat het fenomeen niet heeft plaatsgevonden.
 • Wat is scepticisme?
  Het stellen van kritische vragen over onze opvattingen die leiden tot vraagtekens bij de mogelijkheid van kennis überhaupt.
 • Wat is het verschil tussen gerede twijfel en scepticisme?
  Bij allebei worden er opvattingen in twijfel getrokken, maar het scepticisme gaat verder. Iets staat buiten gerede twijfel als er geen realistische alternatieve verklaring is. Scepticisme vraagt zich dan af of er wel zoiets als "realistisch" is.
 • 1.2 Soorten scepticisme

 • In welke 3 onderdelen onderscheiden we het scepticisme?
  1. Metafysisch scepticisme
  2. Epistemologisch scepticisme
  3. Conceptueel scepticisme
 • Wat houdt metafysisch scepticisme in?
  Gaat over het zijn, over het feit dat niets bestaat.
 • Wat houdt epistemologisch scepticisme in?
  Gaat over kennis, over het feit dat niets kenbaar is. Omdat er ontelbare sceptische alternatieven te bedenken zijn die we niet kunnen uitsluiten, kunnen wij niets weten. 
 • Wat houdt conceptueel scepticisme in?
  Gaat over andere geesten, over het feit dat niets te communiceren is. Je weet wel wat er in je eigen bewustzijn omgaat, maar je kan nooit weten wat andere precies denken, of wat jij denkt precies communiceren. "Pijn" is voor jou anders omdat het gevormd is door eerdere gebeurtenissen waar jij pijn had, en dat is voor iedereen anders. Je kan het dus niet communiceren naar iemand anders zoals het voor jou is. 
 • Wat is het wetenschappelijk scepticisme?
  Een aparte sceptische stroming die zich meestal op wetenschappelijke methodes en/of bevindingen beroepen om hun opvattingen te onderbouwen.
 • Wat is het verschil tussen de pyrronistische en academische sceptici?
  De academische sceptici stellen dat de waarheid ongrijpbaar is, en houden het daarbij. De sceptici gaan door met hun zoektocht, en vinden daarbij dat het onmogelijk is om een verantwoorde overtuiging te hebben, en schorten dan hun mening op.
 • 1.3 De Pyrronistische problematiek

 • Welke 3 filosofen zijn er volgens Sextus Empericus?
  1. Dogmatici
  2. Academici
  3. Sceptici
 • Wat zijn dogmatici?
  Filosofen die menen de waarheid gevonden te hebben
 • Wat zijn academici?
  Filosofen die menen dat niets zeker is en dat de waarheid ongrijpbaar is.
 • Wat zijn sceptici?
  Filosofen die blijven zoeken naar de waarheid.
 • Wat is epochè?
  Bij elk onderwerp krijg je te maken met tegengestelde meningen, en omdat er geen onafhankelijke middelen zijn waarmee we kunnen kijken welke mening 'juist' of 'verkeerd' is, stap je op gegeven moment van je stelligheid en neem je een attitude aan van waarbij we al onze oordelen opschorten, we zijn niet langer stellig in onze opvattingen, onthechten van dezen en dat geeft innerlijke rust.
 • Wat is isothenie?
  De gelijke kracht of gelijkwaardigheid van tegengestelde argumenten. Het is eigenlijk de slotsom.
 • Wat is de praktische/ psychologische kern van pyrronisme?
  Omdat het onmogelijk is om een goede, doordachte keuze te maken voor het geloof dat het zus is of het geloof dat het zo is, besluiten we gewoon geen keuze te maken en ons niet langer druk te maken over de hele kwestie.
 • Wat is de dialectische kern van het pyrronisme?
  Op basis van isothenie is het onmogelijk voor een neutrale observator om tot een voorkeur te komen.
 • Wat is het trilemma van Agrippa en waarom bewijst het dat epistemologische kennis niet mogelijk is?
  1. Regressus ad infinitum (overtuigingen zijn gebaseerd op andere overtuigingen, en deze staan dus niet op zichzelf)
  2. Axioma's (regressie is niet oneindig, maar ergens zijn overtuigingen die op zichzelf kunnen staan, zogenaamde basisovertuigingen)
  3. Cirkelredenering (Deze basisovertuigingen zijn omdat ze zijn, en steunen dus op zichzelf = cirkelredenering)
  Je eindigt dus bij een cirkelredenering, op grond waarvan je geen uitspraak mag doen.
 • Wat is epistemologisch gesproken de kern van het pyrronisme?
  Het trilemma van Agrippa. We kunnen onmogelijk onze overtuigingen verantwoorden.
 • Wat is de pyrronistische problematiek?
  Dat er voor tegengestelde meningen evenveel te zeggen valt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is naïef realisme?
Objecten zijn bestendig, driedimensionaal, bestaan onafhankelijk van onze waarnemingen en bevinden zich in een publieke ruimte. Hier gaat het naïef realisme vanuit. Het is de common-sense opvatting. Leken gaan hier vanzelfsprekend vanuit.
Wat is het direct realisme?
De buitenwereld bestaat buiten ons, gewoon zoals wij waarnemen (Reid)
Wat is het indirect realisme?
Er bestaat een buitenwereld en die kunnen wij onderbouwen. Wel slechts via afbeeldingen. (Kant en Locke)
Wat zijn de vijf tropen van Empiricus?
1. Onenigheid. Er kan onderling onenigheid ontstaan over een zaak waardoor we tot opschorting komen
2. Regressus ad infinitum. Wanneer we bewijs leveren voor een zaak heeft dat bewijs ook weer bewijs nodig. Is oneindig, heeft geen beginpunt. Opschorting
3. Relativiteit. We beginnen een zaak onder bepaalde omstandigheden en vanuit een bepaald perspectief. We kunnen niet zien hoe de zaak er op zichzelf uit ziet. Opschorten
4. Veronderstelling. Soms is een oordeel nergens op gebaseerd. Geen argumentatie. Opschorting
5. Cirkelredenering. Een zaak wordt ondersteund met diezelfde zaak
Welke soorten gedachte-experimenten onderscheiden we?
1. Tegenfeitelijk, hoe het scenario verder zou lopen. Wat als...
2. Conceptueel, hoe jij het scenario zou beschrijven. Een concept (bijv democratie) beter begrijpen
3. Evalutief, wat jij in dat scenario zou doen
Wat is het BIV?
Gedachte-experiment van Putnam. Vormt een sceptisch alternatief voor al je ervaringen. We kunnen nergens zeker van zijn
Wat zijn de sceptische strategieën?
1. Pyrronistisch, voor- en tegenargumenten wegen tegen elkaar op
2. Cartesiaans, alternatieve mogelijkheiden
3. Humeaans, de pogingen om de opvattingen te onderbouwen zijn ontoereikend (uniformiteitsprincipe)
Wat zegt Hume over het werkelijkheidsprobleem?
Hij is een agnost. We kunnen niet controleren of onze impressies corresponderen met objecten in de buitenwereld.
Wat houdt het uniformiteitsprincipe in?
De abstracte verwachting ten aanzien van de wereld. Als iets gebeurt, verwachten we automatisch dat het in een soortgelijke situatie weer gebeurd. We gaan ervan uit dat wereld niet grillig is. Dit is pyschologisch noodzakelijk.
Wat houdt het begrip inductie in?
De denkstap van het bijzondere naar het algemene. Wanneer iets vaker gebeurt leggen we een verband dat het weer zal gebeuren. Opkomende zon als voorbeeld.