Summary Hindoeïsme en Boeddhisme : wegen naar verlossing

-
ISBN-10 9042524235 ISBN-13 9789042524231
541 Flashcards & Notes
76 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hindoeïsme en Boeddhisme : wegen naar verlossing". The author(s) of the book is/are Cor Jongeneelen. The ISBN of the book is 9789042524231 or 9042524235. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hindoeïsme en Boeddhisme : wegen naar verlossing

 • 1 Hindoeïsme - Een eeuwige orde

 • Wat is de grootste taak van een hindoe?
  Om de orde en het evenwicht van de natuur niet te verstoren
 • Hoe noemen hindoes hun godsdienst ook wel, en wat betekent het?
  Sanatana dharma = eeuwige orde
 • Wat gebeurde er in 1500 B.C.?
  De Ariërs uit het latere Perzië vielen Noord-India binnen en vermengden zich met de oorspronkelijke bevolking, en uit deze samensmelting ontstond onder andere het hindoeïsme
 • Wat is de swastika?
  Het teken van de eeuwige kringloop van wedergeboorten
 • Waar komt de naam hindoeïsme vandaan?
  Afgeleid van de rivier Indus
 • Wat zijn kasten?
  De verschillende standen van de samenleving.
 • Hoeveel kasten zijn er?
  4 traditionele, maar die zijn onderverdeeld in ongeveer 2000 subkasten
 • Hoe noemen de hindoes het kastensysteem en wat betekent het?
  Djati, het betekent geboorte
 • Wat is de oorspronkelijke benaming voor een kaste?
  Warna, dat betekent kleur in het Sanskriet. Iedere kaste had zijn eigen kleur, sommige historici denken dat het van de huidskleur afstamt 
 • Wat is de mythe achter het kastenstelsel?
  De mensen ontstonden uit het lichaam van de eerste mens
  - De brahmanen ontstonden uit het hoofd --> verkondig heilige geschriften
  - Ksatria's ontstonden uit de armen --> Strijders/beschermers anderen
  - Vaisja's ontstonden uit de buik --> Voedsel verbouwen + uitdelen
  - Sjoedra's ontstonden uit voeten --> Bestemd voor dienen
 • Wat is de eerste kaste?
  1. Brahmanen
  2. Priesters
  3. Doen de rituelen/ godsdienstige geschriften uitleggen
  4. Door reinheid het dichtst bij het goddelijkste
 • Wat is de tweede kaste?
  1. Ksatria's
  2. Krijgers/militair/hoge ambtenaar, etc.
  3. Veel bestuurlijke functies met veel gezag
  4. Indiase adel valt hieronder
 • Wat is de derde kaste?
  1. Vaisja's 
  2. Boeren/landeigenaren/middenstanders/boeren/arbeiders, etc.
  3. Vroeger van nederige afkomst
  4. Nu vaak heel welvarend 
 • Wat is de vierde kaste?
  1. Sjoedra's
  2. Dienaren en slaven
  3. Tegenwoordig arbeiders
  4. Tot 1950 uitgesloten van godsdienstige rituelen
 • Wat zijn de kastelozen?
  1. Paria's/ dalits (onderdrukten)
  2. Onreine beroepen (wasman/slager/schoonmaker/lijkverbrander)
  3. Leden van andere kasten vermijden contact met hen
  4. Buitenlanders vallen ook buiten het kastenstelsel
 • Wat is een atman?
  Het woord wat hindoes gebruiken voor de ziel
 • Wat is reïncarnatie?
  Als de atman van een dier of mens na de dood het lichaam verlaat en na verloop van tijd opnieuw geboren wordt in het lichaam van een ander wezen.
 • Wat is het karman?
  Het eindsaldo van alle goede en slechte daden in je leven. Hierdoor wordt je volgende leven bepaald.
 • Wat is samsara?
  De voortdurende kringloop van wedergeboorten, waarin de ziel als het ware opgesloten zit.
 • Wat is de moksja?
  Betekent verlossing. Het hoogste levensdoel voor een hindoe. Je doorbreekt dan de kringloop van wedergeboorten en de atman keert terug naar de goddelijke bron (het brahman) waaruit deze ooit is voortgekomen.
 • Hoe kan je de moksja bereiken?
  Je moet als mens leren loslaten waaraan je in het leven gehecht bent. Zolang een mens nog gehecht is aan vergankelijke zaken zoals eer, rijkdom of status, of aan het leven zelf, dan heeft hij de moksja nog niet bereikt. 
 • Wat is dharma?
  De wet. Het is de goddelijke orde van het natuurlijke evenwicht, van de vaste ritmes in heel de kosmos. De hindoes moeten deze volgen, anders zullen zij de moksja niet bereiken. Hij geldt dus ook in het dagelijks leven (niet liegen, stelen, etc.)
 • Op welke manieren kan een hindoe de moksja bereiken?
  Door de plichten van de dharma na te leven, en deze belangeloos uit te voeren (dus niet omdat je een beloning wilt)
  Door te mediteren
  Door te vereren 
 • Wat is meditatie?
  Het betekent overpeinzing. Het is de bedoeling dat je je bewust concentreert op een onderwerp, situatie of voorwerp. 
 • Waarom leidt verering tot verlossing?
  Door de goden te aanbidden leren de hindoes het aardse te relativeren
 • Waarom geloven hindoes in de heiligheid van de natuur?
  Zij geloven dat in alles brahman (de goddelijke oorsprong) aanwezig is. De natuur is dus ook van goddelijke aard.
 • Wie is Indra?
  God van het onweer en de krijgers
 • Wie is Agni?
  God van het (offer)vuur
 • Wie is Waroena?
  God van het water en het recht (omdat rechtszaken vroeger bij de rivier plaatsvonden)
 • Waarom zou je kunnen zeggen dat de hindoes zowel monotheïstisch als polytheïstisch zijn?
  Ze aanbidden wel meerdere goden, maar deze zijn eigenlijk allemaal een bepaald aspect van het ene goddelijke brahman.
 • Welke goden maken deel uit van de Hindoe-trimoerti? 
  Brahma, Visjnoe en Sjiva
 • Wie is Brahma?
  -De hoogste god.
  -Hij is een personificatie van het brahman,
  -Omdat alles uit hem is voortgekomen wordt hij ook wel gezien als de schepper.
  - Afgebeeld met 4 gezichten (hij regeert over de 4 windstreken van het universum)
  - In zijn 4 handen houdt hij vaatwerk, een rozenkrans en de veda's
  - Rijdier is de gans Hamsa


   
 • Waarom wordt Brahma minder vereerd door de hindoes?
  Zij vinden dat hij te hoog en ver staat.
 • Wie is Visjnoe?
  - Heer van de wereld
  - Wordt van gedacht dat hij, nadat Brahma het mogelijk had gemaakt om te creëren, de dingen op aarde schiep.
  - Tevens ook de verlosser van het kwaad, komt in avatara's op de wereld om dat te bereiken
  - Afgebeeld liggend op een veelkoppige slang, in zijn hand een lotusbloem, scepter, schelp en discus
  - Rijdier: Adelaar Garoeda
 • Wat is een avatara?
  Visjnoe die in verschillende gedaantes op de wereld komt om de aarde van het kwaad te redden. E.g. Koning Rama, herdersjongen Krisjna
  Er zijn 10 avatara's waarvan er 9 op de aarde zijn verschenen. De tiende, Kalkin, zal in de toekomst komen om de aarde voorgoed van het kwaad te verlossen.
 • Wie is Sjiva?
  - Zorgt ervoor dat de schepping volgens het ritme van leven en dood voortdurend ontstaat en vergaat
  - God van tegenstellingen: schepper en doder, vernietiger en hersteller
  - God van wedergeboorten
  - God van voortplanting
  - Afgebeeld met rozenkrans en drietand, of als dansende demon. 
  - Zijn rijdier is de stier Nandi
 • Wat is een linga?
  Een bewerkte steen die het mannelijke geslachtsorgaan van Sjiva symboliseert, omdat hij god van de voortplanting is. Het symboliseert dus zijn scheppende kracht.
 • Wie is Ganesja?
  - God met het olifantenhoofd
  - God van wijsheid en moed
  - Wordt vereerd omdat hij mensen helpt met praktische problemen
  - Houdt van snoep en is erg ondeugend 
  - Rijdier is een rat
 • Wie is Krisjna?
  - Avatara van Visjnoe
  - Hare Krisjna-beweging 
  - Helpt de wereld het kwaad te bestrijden
  - Herdersjongen met fluit
  - Wagenmenner van Arjuna 
 • Wie is Parvati?
  - Echtgenote van god Sjiva
  - Moeder Ganesja 
  - Godin van de vruchtbaarheid
  - Soms Doerga genoemd --> haar oorlogszuchtige karakter, dan 10 handen met in elk een wapen
  - Rijdt op een tijger
 • Wie is Hanoeman?
  - De god die koning Rama helpt om zijn vrouw Sita te bevrijden uit de macht van een demonenkoning
  - Afgebeeld met apenhoofd en knots in zijn hand (hij hielp in de jungle)
  - In zijn borst heeft hij Sita en koning Rama
 • Wie is Laksjmi?
  - Godin van liefde, geluk en welvaart
  - Vrouw van Visjnoe 
  - Draagt een lotusbloem
 • Wie is Sarasvati?
  - Godin van de kunsten
  - Echtgenote van Brahma
  - Afgebeeld met muziekinstrument, meestal luit
  - Rijdier is een pauw
 • Wat zijn de 'geopenbaarde boeken'?
  De Veda's (= weten). Hiervan wordt geloofd dat zij een goddelijke oorsprong hebben. Ze zijn tussen 1500 en 1000 B.C.  door Arische priesters in het Sanskriet opgeschreven. 
 • Wat staat er in de Veda's?
  Hoe de brahmaanse priesters de rituelen moeten uitvoeren, welke liederen zij bij de verschillende rituelen moeten zingen en welke spreuken zij bij de offers moeten opzeggen. Alleen brahmanen mogen de Veda's in het Sanskriet lezen.
 • Wat zijn de 'boeken van overlevering' ?
  De jongere geschriften waarvan de inhoud door mensen is opgesteld. Hiertoe behoren:
  - Oepanisjads
  - Ramajana
  - Mahabharata
 • Wat staat er in de Oepanisjads?
  Deze zijn geschreven door hindoegeleerden tussen 600 en 300 B.C., en hierin wordt een heel andere weg naar verlossing beschreven dan in de Veda's; je moet niet alleen offers brengen, je atman moet een worden met het brahman. De Oepanisjads zijn erg ingewikkeld en worden vooral door ontwikkelde hindoes gelezen.
 • Wat staat er in de ramajana?
  De levensloop van koning Rama wordt hierin beschreven in dichtvorm. De thema's trouw en liefde staan centraal.
 • Wat staat er in de Mahabharata?
  Het verhaal van de nakomelingen van Bharata, er worden thema's in behandeld zoals de rol van het kwaad in de wereld, liefde en trouw en hoe je moet omgaan met mensen en goden.
 • Wat is de Bhagavadgita?
  Betekent letterlijk: Lied van de verhevene. De bahagavadgita is onderdeel van de Mahabharata en vertelt het verhaal van Ajuna en zijn wagenmenner Krisjna. De vraag die centraal staat is: welke plichten moet een mens vervullen om verlossing te bereiken. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Gandhi bekend door
geweldloos verzet (ahimsa)
afkeer kastesysteem
1950
kastenstelsel officieel afgeschaft 
nog steeds invloed
2 onafhankelijke gebieden gesplitst:
- pakistan (moslims)
- india (hindoes)
belangrijke mensen in onafhankelijkheidsstrijd?
- Gandhi
- Nehru
- Jinnah
india wanneer onafhankelijk?
kort na 2de WO
4 fase leven sadhoe
1. initiatieritueel
heilig koort
opleiding hindoeleraar daarna normaal leven
2. huwelijk  plicht
zoon oud genoeg om gezin te stichten -> zelf weer helemaal extreem in de godsdienst
3. onthechting aardse goederen
apart wonen
4. asceet zonder huis, familie bezit
pelgrimsplaatsen bezoeken
in meditatiehouding begraven
sado's bezitten niets en leven van wat andere hun geven
deze asceten vereren sjiva
horizontale strepen op voorhoofd
sommige vereren visgnoe zijn hebben verticale strepen op hoofd
wat zijn asceten?
mensen hebben aardse bezitten afgezworen 
hopen tot heilig leven te komen
afzondering of in kloosters
1 keer in leven
pelgrimstocht naar een van heilige plaatsen zoals Himalaya of heilige rivier
daar zijn goden op aarde verschenen
levenseinde:
magische spreuk
rijst geofferd om geesten dodenrijk gunstig te stemmen
niet begraven maar gecremeerd
oudste zoon steekt brandstapel aan
lichaam door heilig vuur vernietigd
ziel ontsnapt en maakt overgang naar nieuw bestaan
as word in stromend water gegooid
voorkeur heilige rivier Ganges of Indus