Summary Historische contexten Geschiedenis

-
ISBN-13 90-5730-965-3
109 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Historische contexten Geschiedenis". The author(s) of the book is/are Toets in maart. The ISBN of the book is 90-5730-965-3. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Historische contexten Geschiedenis

 • 2.1 De christelijke Kerk in West- Europa valt uiteen

 • Wanneer en waardoor ontstond een opstand tegen Spanje in de Nederlanden?
  1568. 
  Nederland was deel van een groot Spaans rijk dat werd bestuurd door Filips ll (zoon Karel V). 
  De opstand begon als een meningsverschil over de manier waarop de overheid moest reageren op aanhangers van het protestantisme. 
 • Wie waren de twee hervormers met de grootste aanhang?
  Luther (1483-1546)- lutheranisme 

  Calvijn (1509-1564)- calvinisme 
 • Noem 4 punten van kritiek op de kerk van Luther.
  - machtsaanspraken en zelfgemaakte wetten en regels van de kerk onterecht. 
  - alleen de bijbel was richtinggevend. 
  - men kwam in de hemel door in God te geloven en niet door geld aan de kerk te betalen. 
  - hij wilde pausschap, het celibaat, heiligenverering enz. Afschaffen, want hier stond niks over in de bijbel. 
 • Waarom kreeg Luther veel steun van vorsten?
  - zij werden hoofd van de kerk
  - ze konden kloosters sluiten en bezittingen hiervan overnemen
  - onderdanen moesten altijd de vorst gehoorzamen
 • Wat werd besloten in de vrede van Augsburg 1555?
  Karel V werd door de vorsten gedwongen tot de afspraak dat de vorst voortaan het geloof van zijn onderdanen bepaald. 

  Karel V vond dit niet leuk, want hij wilde eenheid onder de christenen. 
 • Noem twee verschillen tussen de opvattingen van Luther en Calvijn.
  - Bij Luther is de vorst hoofd van de kerk. Bij Calvijn bestuurd iedere gemeente zichzelf. 
  - Anders dan bij de Lutheranen mogen de calvinisten tegen hun vorst in verzet komen, als deze handelt tegen 'Gods gebod'.
 • Wat gebeurde er op de rijksdag in Worms 1521 ?
  Luther had zijn kritiek op de kerk in 95 stellingen in 1517 op de deur van een kerk gespijkerd. 
  Daarom moest hij op de rijksdag verschijnen. Hier werd hij door Karel vogelvrij verklaard, maar hij kon rustig verder leven, omdat hij bescherming kreeg van een vorst. 
 • 2.2 De Opstand in de Nederlanden breekt uit

 • Noem twee indirecte oorzaken voor het ontstaan van de Opstand in Nederland.
  - De sterke positie van de stedelijke burgerij in de Nederlanden. 
  - De splitsing van de christelijke kerk door de Hervorming
 • Noem de twee directe oorzaken van het ontstaan van de Opstand:
  - Karel V en Filips ll gaan protestanten streng vervolgen
  - Karel V en Filips ll streven naar centralisatie en ongedaan maken van privileges.
 • In 1566 bood een groep edelen aan landvoogdes Margaretha van Parma een smeekschrift aan, met het verzoek de plakkaten af te schaffen.
 • Waar zorgde het zachte optreden van Margaretha van Parma voor?
  De calvinisten durfden zich openlijk te verzetten. 
  bijv. 1566: Beeldenstorm 
 • Wat zijn de drie collaterale raden? 1531
  1. Raad van state
  2. Raad van financiën 
  3. Geheime raad

  Deze raden adviseerden Karel V en zorgden mede voor de uitvoering van zijn beleid. 
 • Wat stond er in de Bloedplakkaten 1550?
  Regels van Karel V die 'ketters'/protestanten streng vervolgden en bestraften.
 • Opstand Nederlanden tijdlijn:
  - M. Van Parma nam  ontslag en Filips ll stuurde Alva (hij werd landvoogd) 
  - Alva stelde de Raad van Beroerten in (strafte opstandelingen)
  - het beleid van Alva werd de directe aanleiding van de Opstand, tegen de Spaanse overheersing.
  - 1572 statenvergadering door twaalf Hollandse steden (gezamelijk de financiële lasten van verdediging op zich nemen en Willem van oranje erkennen als stadhouder).
 • Wat gebeurde er in het ontzet van leiden 1574?
  De Spanjaarden belegerden leiden. De staten van Holland besloten de sluizen open te zetten en een groot deel van Zuid Holland te laten overstromen met zeewater. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat de Soldaten zich terugtrokken.
 • 3.1 Het Duitse keizerrijk

 • Na de Frans- Duitse oorlog (1870-1871) riepen de Duitse vorsten het Duitse keizerrijk uit.
  Wilhelm 1 -> keizer
  Bismarck -> Rijkskanselier
 • Noem de belangrijkste politieke stromingen in het keizerrijk toen.
  - De conservatieven en nationaal-liberalen (hogere lagen bevolking) 
  - De Centrumpartij (vooral katholieken)
  - De socialisten (vooral industrie-arbeiders) 
 • Hoe werkte de Alliantie politiek van Bismarck?
  Bismarck wilde niet méér uitbreiden en was er op gericht het bestaande machtsevenwicht te handhaven, omdat Duitsland min of meer omsingeld was door sterke mogendheden en hij wilde een tweefrontenoorlog voorkomen. 

  Vb: Conferentie van Berlijn (1884-1885), onder Bismarcks leiding werd Afrika verdeeld onder de westerse staten. 
 • Hoe werkte de Weltpolitik van Wilhelm ll ?
  Sterk overzees imperialisme. Hierbij kwam een soort strijd tussen Frankrijk, Groot Britannië en Duitsland. 
  En een van de oorzaken van WO1.
 • Met de Vlootwet (1898) poogt Wilhelm ll het machtsevenwicht in Europa te doorbreken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.