Summary history and methods

-
271 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - history and methods

 • 1 Philosophy of Mind

 • Wat is de theory of forms? (Plato)
  Plato stelde dat er sprake van van twee werelden. 
  1. World of knowledge
  2. World of opinion
 • Wat is de world of knowledge?
  Deze bevat non-fysieke forms of ideeën en komen overeen met de realiteit. Dit is dus de abstracte, pure vorm.
 • Wat is world of opinion?
  Deze bevat de veranderende vormen van de materiële wereld zoals overgebracht door onze zintuigen. Van elke abstracte, pure vorm zien we verschillende kopieën, doordat de pure vorm interacteert met materie die constant verandert. Dit is wat wordt ervaren door de zintuigen. Het resultaat van de interactie zou minder perfect zijn dan het pure idee zelf (realiteit vervormd door zintuigen).
 • Wat is het verschil met Socrates?
  Plato geloofde dat een vorm apart bestaat van zijn individuele manifestaties. Overeenkomst met Socrates: ze geloofden beide dat kennis alleen kan worden verkregen door reden.
 • Wat is de analogy of the divided line?
  Volgens Plato zijn mensen die kennis proberen te verkrijgen door zintuigelijke ervaring onwetend. Werkelijke kennis kan alleen worden verkregen door rationeel denken. De analogy of the divided line beschrijft verschillende vormen van begrip.
 • Wat is imagining? (apology of the divided line)
  De laagste vorm van begrip, omdat het gebaseerd is op beelden. Wanneer we objecten direct confronteren, kunnen we als beste geloven erover vormen. Beliefs (geloven) vormen echter geen kennis.
 • Wat zijn mathematical relationships? (analogy of the divided line?)
  Wiskundige relaties zijn al beter dan beelden, maar nog niet de hoogste vorm van kennis. Ze worden aangenomen als waar, maar deze assumpties kunnen ook vals zijn. Het is echter wel abstracter dan beelden/objecten.
 • Wat is the good/form of the good? (analogy of the divided line)
  De hoogste vorm van kennis, omdat alle andere vormen an kennis omvat en de relaties hiertussen laat zien.
 • Wat is de allegory of the cave?
  Plato beschreef fictieve gevangenen die waren vastgebonden en alleen vooruit konden kijken. Achter hen liepen mensen met objecten en daarachter was vuur, waardoor de gevangenen de schaduwen van de mensen zagen. Voor hen waren deze schaduwen de realiteit (laagste vorm van begrip). Maar wat nou als eentje ineens los werd gemaakt? De gevangene die besluit te ontsnappen, komt overeen met een individu wiens acties worden gestuurd door reden. Deze ziet dat de werkelijke objecten (vormen) de schaduwen (zintuigelijke informatie) veroorzaken en omarmt dus werkelijke kennis. De gevangene die terug naar de grot gaat, blijft onwetend.
 • Wat is de reminiscence theory of knowledge?  alle kennis is aangeboren en kan alleen worden verkregen door introspection, oftewel het zoeken naar je innerlijke ervaringen. Alle kennis komt van het herinneren van de ervaringen van de ziel voordat deze in het lichaam kwam en zintuigelijke ervaring kan op zijn best helpen herinneren wat al bekend is.
 • Plato was een...?
  Rationalist: hij benadrukte dat waarheid kan worden verkregen door mentale activiteiten
  Nativist: hij stelde dat de waarheid uiteindelijk wordt verkregen, zoals deze is aangeboren
  Idealist: hij geloofde dat de ultieme realiteit bestaat uit ideeën en vormen. 
  Dualist: hij verdeelde de mens in een lichaam en een geest of ziel, die werkelijke kennis bevat. Plata creëerde dualisme. 
 • Wat is de nature of the soul?
  Plato geloofde dat de ziel uit drie componenten bestaat. Doordat de rationele component de irrationele componenten moet onderdrukken, kan er een conflict ontstaan. Wanneer alle delen hun speciale functies uitvoeren, ontstaat er innerlijke harmonie of justice.
 • Wat is het rationele component? (nature of the soul)
  de rationele component probeert de menselijke behoeften te onderdrukken en te focussen op rationeel denken. Welke component dominant is, bepaald of een mens hiertoe capabel is. Mensen waarbij de rationele component dominant is, werden gezien als filosofen. = onsterfelijk
 • Wat is het courageous component?
  Deze component werd ook wel emotioneel of levendig genoemd. Mensen waarbij de courageous component dominant is, werden gezien als soldaten. = sterfelijk
 • Wat is het appetitive component?
  Deze component gaat om de biologische behoeften van mensen, zoals honger. Mensen waarbij de appetitive component dominant is, werden gezien als werkers en slaven. = sterfelijk
 • Wie was Aristoteles?  Was een student van Plato en uiteindelijk de eerste filosoof die veel onderwerpen bestudeerde die later onderdeel zijn geworden van psychologie (geheugen, slapen, dromen, leren). Plato en Aristoteles waren beide geïnteresseerd in de essentie van waarheden voorbij alleen de verschijning van dingen, maar ze verschilden in hun methode om deze essenties te ontdekken.
 • Waar verschilde Plato en Aristoteles in?
  Plato geloofd in deductive reasoning: redeneren van een bekend principe naar het onbekende.

  Aristotles geloofde in inductive reasoning: redeneren van het specifieke naar het algemene
 • Waar was Aristoteles de eerste in?
  Het verklaren van fenomenen in biologische termen, hij kan daardoor beschouwt worden als de eerste fysiologische psycholoog.
 • Aristoteles was een... ?
  Rationalist: hij geloofde dat de geest eerst moet worden gebruikt om kennis te verkrijgen. Echter, hij was minder rationalist dan Plato en meer een: 
  Empirist: hij geloofde dat het doel van rationeel denken de informatie was die wordt geleverd door de zintuigen. Perceptie zou een directe toegang tot de realiteit zijn en alle concepten zouden worden verkregen door zintuigelijke ervaring.
 • Wat zijn de vier oorzaken volgens Aristoteles?
  1. Material cause: het materiaal waarvan een object is gemaakt 
  2. Formal cause: de bepaalde vorm van een object 
  3. Efficient cause: de kracht die het materiaal in een bepaalde vorm transformeert. Door wie is het object gemaakt? 
  4. Final cause: het doel waarvoor een object bestaat. Waarom bestaat het object? 
 • Wat is het kernpunt is de filosofie van Aristoteles?
  Teleologie: alles in de natuur zou bestaan voor een bepaalde reden. Hierbij bedoelde hij dat alles in de natuur een ingebouwde functie heeft, ook wel entelechy genoemd. Een object zal blijven ontwikkelen in de voorgeschreven richting, totdat het volledig potentieel is bereikt.
 • Wat is scala naturae?  Ook al geloode Aristoteles dat de categorieën van dingen in de natuur vast blijven (ontkent evolutie), sprak hij van een grote hiërarchie. -->  Refereert naar het feit dat natuur is georganiseerd in een hiërarchie variërend van neutrale materie tot unmoved mover. Dit is de oorzaak van alles in de natuur, maar wordt zelf niet door iets veroorzaakt. Hoe dichter bij deze unmoved mover, hoe perfecter het natuurlijk object. Zo zouden mensen bovenaan staan, terwijl vormloze dieren onderaan zouden staan.
 • Wat zin de drie typen zielen volgens Aristoteles?
  • Vegatative soul: wordt bezeten door planten. Het staat alleen groei, assimilatie van voedsel en reproductie toe. 
  • Sensitive soul: wordt bezeten door dieren maar niet door planten. Naast de bovenstaande functies kan dit organisme reageren op de omgeving, plezier en pijn ervaren en een geheugen hebben. 
  • Rational soul: wordt alleen door mensen bezeten. Het biedt alle functies van de andere twee zielen, maar staat ook rationeel denken toe. 
 • Wat is sensatie?
  Aristoteles dacht dat perceptie wordt verklaard door de beweging van objecten die één van de zintuigen stimuleert. Door middel van onze vijf zintuigen kunnen we omringende objecten begrijpen zonder dat die objecten fysieke kopieën van zichzelf sturen.
 • Welke niveaus creëerde Aristoteles voor weten/begrijpen?
  • Active reason: de abstractie van principes of essenties uit verzamelde ervaringen. Dit is de hoogste vorm van denken 
  • Passive reason: het gebruik van verzamelde ervaringen om effectief te handelen in het dagelijks leven. Dit leidt echter niet tot het begrijpen van essenties. 
  • Common sense: het mechanisme dat de informatie van alle zintuigen coördineert. Deze zou in het hart gevestigd zitten. 
  • Sensory information: geïsoleerde ervaringen (voor de verschillende zintuigen). 
 • Wat houdt remembering en recall in?
  Remembering was een spontane herinnering van iets dat eerder is ervaren. Recall betrekt een
  werkelijke mentale zoektocht naar een eerdere ervaring. 
 • Wat is de law of contiguity? (laws of association)
  Stelt dat wanneer we aan iets denken we ook denken aan onze ervaringen ermee
 • Wat is de law of similarity? (law of association)
  Stelt dat wanneer we aan iets denken we ook denken aan dingen er op lijken
 • Wat is de law of contrast? (law of association)
  Stelt dat wanneer we aan iets denken we ook denken aan dingen die tegenovergestelde zijn
 • Wat is de law of frequency?
  Stelt dat hoe vaker ervaringen samen plaatsvinden, hoe sterker de associatie zal zijn.
 • Wat houd imagination in?
  vindt plaats wanneer sensaties plaatsvinden en beelden creëren die langer duren dan de originele stimulatie. Het behoudt van deze beelden vormt het geheugen. Deze beelden creëren een belangrijke link tussen sensaties en rationeel denken. Er is hier echter geen directe relatie meer tussen object en zintuig, waardoor errors kunnen plaatsvinden.
 • Wat houdt dromen in?
  vindt plaats wanneer tijdens het slapen beelden van eerdere ervaringen worden gestimuleerd door gebeurtenissen binnen of buiten het lichaam. Onze beelden zijn vreemd tijdens een droom om twee redenen:

  1. tijdens slaap worden beelden niet georganiseerd door reden 
  • als we wakker zijn worden onze beelden gecontroleerd door zintuigelijke stimulatie, wel interacteert met de beelden van ervaring. Tijdens slaap is dit niet zo. 
 • Wat houdt happiness in?  doen wat natuurlijk is, omdat dit je doelen vervult. Het menselijk doel is rationeel denken, dus dit zou de meeste blijheid brengen. Echter, we hebben ook biologische behoeften waaraan moet worden voldaan, zoals eten. Wanneer hieraan wordt voldaan, leidt dat ook tot blijheid. Maar in tegenstelling tot andere dieren kunnen wij mensen onze rationele krachten gebruiken om de behoeften te remmen. Het karakter van een mens wordt bepaald door welke van de twee domineert: behoeften of rationeel. Het beste leven volgens Aristoteles is de golden mean: de rationele controle van behoeften.
 • Wat zijn emoties volgens Aristoteles?  hebben de functie elke bestaande neiging te versterken. Ook geven ze een motivatie voor gedrag. Maar ze kunnen leiden tot selective perception: wanneer emoties beïnvloeden hoe mensen dingen waarnemen.
 • Wie is Rene Descartes?  besefte dat eerdere filosofen niet in staat waren geweest met elkaar overeen te komen. Hij besloot geen kennis meer aan te nemen van anderen en alles zelf uit te zoeken (self-exploration). Descartes ontdekte natuurlijke gebeurtenissen te beschrijven in wiskundige termen, hij vond ultieme kennis altijd wiskundige kennis. Door zijn ontdekking van analytische geometrie was het mogelijk om fysieke fenomenen te beschrijven en meten.
 • Wat zijn volgens Descartes regels voor het verkrijgen van zekerheid?
  1. Nooit iets aannemen als waar, tenzij het kan worden bewezen 
  2. verdeel ieder probleem in zoveel mogelijk onderdelen, zodat een makkelijkere oplossing kan worden verkregen 
  3. denk op een ordelijke manier: begin met de makkelijkst begrijpbare dingen en ga geleidelijk naar meer complexe kennis 
  4. maak opsommingen zo compleet en beoordelingen zo algemeen, dat je zeker weet dat niet wordt weggelaten 
 • Wat zijn innate ideas en derived ideas?
  Descartes dacht dat ideeën in je gedachten die zo duidelijk en onderscheidend waren, aangeboren moesten zijn (vb. ideeën over God). Derived ideas: ideeën door ervaring met de omgeving die werden opgeslagen in het geheugen.
 • Wat zijn twee conclusies van Descartes?  • Rationele processen zijn valide en kennis van de fysieke wereld door de zintuigen kan worden geaccepteerd, omdat God niet zou misleiden.
  • Toch moest zelfs deze zintuigelijke informatie rationeel worden geanalyseerd om de validiteit te bepalen. Dit hangt af van:
   Clear: informatie duidelijk gerepresenteerd in bewustzijn 
   Distinct: bewuste ervaring kan niet worden betwijfeld of verdeeld


 • Waar bestond Descartes methode uit?
  Intuition en deduction. Intuïtie is een proces waarbij een unbiased en oplettende geest op een duidelijk, onderscheidend idee komt. De validiteit van dit idee kan niet worden betwijfeld. Wanneer zo’n idee is ontdekt, kan deze worden afgeleid (deductie) uit meerdere valide ideeën.
 • Wat zijn animal spirits en the reflex in de theorie van Descartes?  Volgens Descartes waren de ventrikels gevuld met animal spirits. Een externe gebeurtenis zou leiden tot verdere spanning van de draadjes in de zenuwen, waardoor in het corresponderende breingedeelte animal spirits worden vrijgelaten in de zenuwen. Deze zouden naar de juiste spier gaan en gedrag veroorzaken (the reflex).
 • Wat is de mind body interaction?  mensen bezitten een lichaam dat werkt volgens fysieke principes en een geest die niet fysiek is. Deze twee zouden met elkaar interacteren. Hierbij was Descartes een dualist met als type interactionism. Hij geloofde dat de geest het lichaam bestuurde door middel van de pineal gland, omdat deze werd omringd door animal spirits en hij dacht dat deze alleen in het menselijk brein bestond. 
 • Waarin onderscheidde Descartes de mind bod interaction?
  Secondary qualities: sensaties, bestaan alleen in de geest 
  Primary qualities: vorm en beweging, bestaan alleen in het lichaam
 • Wat zijn emoties volgens Descartes?
  Zouden bewust worden ervaren en de geest zou bepalen of bepaald gedrag geschikt of ongeschikt is in een specifieke situatie. Wanneer de emotie intens wordt ervaren, kan deze niet altijd worden geremd en dit leidt dan tot irrationeel gedrag.
 • Descartes was een...?
  • Rationalist: hij benadrukte het belang van logisch denken.
  • Nativist: hij benadrukte het belang van aangeboren ideeën.
  • Phenomenologist: door middel van introspectie bestudeerde hij de natuur van
  • bewuste ervaring.
  • Dualist: hij geloofde dat geest en lichaam gescheiden waren, maar wel met elkaar
   interacteren.
 • Wie was John Locke?
  Het Essay van Locke ging deels tegen de filosofie van Descartes in, met name de notie van aangeboren ideeën. Locke stelde dat als er sprake was van aangeboren ideeën, iedereen deze ideeën zou moeten hebben, en dat is niet het geval. Hiermee ging hij ook tegen de kerk in. Volgens hem begint ieder mens zonder ideeën, en kennis wordt verkregen door ervaring.
 • Wat was sensatie en reflectie volgens Locke?
  Een idee was voor Locke een mentaal beeld dat kon worden gebruikt tijdens het denken. Alle ideeen zouden voortkomen uit sensatie of reflectie:   • Sensation: ideeën resulteren uit directe zintuigelijke stimulatie. Dit is eigenlijk de bron van alle ideeën.
  • Reflection: ideeën resulteren uit reflectie van de overblijfselen van eerdere zintuigelijke stimulatie. Het is eigenlijk nadenken over de ideeën uit sensatie, waardoor nieuwe ideeën ontstaan.
 • Wat zijn simpele en complexe ideeën volgens Locke?
  Simpele ideeën zijn als het ware de ‘atomen’ van een ervaring, want ze kunnen niet verder worden verdeeld of geanalyseerd in andere ideeën. Complexe ideeën zijn combinaties van simpele ideeën en kunnen dus wel worden geanalyseerd in hun componenten (de simpele ideeën waaruit ze bestaan). Door reflectie toe te passen op simpele ideeën ontstaan complexe ideeën. Door: vergelijken, herinneren, combineren, redeneren, enz.
 • Wat is visuele perceptie volgens Locke?  Visuele perceptie van een object zou afhangen van visuele sensaties die de juiste ideeën in gedachten creëren. Als je een object alleen aanraakt, kan je deze niet visueel identificeren.
 • Wat zijn emoties volgens Locke?  Locke stelde dat verschillende emoties worden afgeleid uit twee verschillende basis gevoelens van plezier en pijn. Informatie van de zintuigen werd verwerkt door de geest en zorgde voor emotionele reacties.
 • Wat zijn primaire en secundaire kwaliteiten volgens Locke?
  • Primaire kwaliteiten hebben de kracht om een idee in ons te creëren dat correspondeert met de werkelijke fysieke eigenschappen van fysieke objecten (vb. vorm, beweging, kwantiteit). Er is dus sprake van een match tussen wat fysiek aanwezig is en wat psychologisch wordt ervaren.
  • Secundaire kwaliteiten hebben ook de kracht om ideeën te creëren, maar deze corresponderen niet met iets in de werkelijke wereld (vb. kleur, geluid, temperatuur en smaak). We ervaren dus iets psychologisch wat fysiek niet aanwezig is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de conclusie van het artikel over open science collaboratie?Een groot deel van de replicaties produceerde zwakker bewijs voor de originele vindingen. Daarnaast is correlationeel bewijs consistent met de conclusie dat de sterkte van origineel bewijs (vb. originele P-waarde) een betere voorspeller was voor replicatie succes dan de eigenschappen van de teams die de replicaties uitvoerden (vb. ervaring en expertise).
Wat houdt reproduceerbaarheid in?Reproduceerbaarheid is een kernprincipe in wetenschappelijke vooruitgang. De mate waarin reproduceerbaarheid huidig onderzoek karakteriseert is echter onbekend. Wetenschappelijke claims moeten niet geloofwaardig zijn om de status of autoriteit van de schrijver, maar om de repliceerbaarheid van het ondersteunde bewijs. Zelfs onderzoek van voorbeeldige kwaliteit kan niet-reproduceerbare empirische vindingen bevatten, door willekeurige of systematische error.
Wat is more direct evidence?
uit onderzoek blijkt dat HARKing plaatsvindt en dat bepaalde vormen net zo vaak voorkomen als de traditionele HD benadering. Vooral ‘empirical inspiration’ en‘simple HARKing’ kwamen vaak voor.
Wat is symptoom 3 too glaring methodological gaff?
Er is een slechte fit tussen het onderzoeksdesign en het doel, omdat de studie niet origineel was ontworpen voor het testen va nee hypothese
Wat is symptoom 2 the just too good to be true story?
komt overeen met symptoom 1, maar is minder overduidelijk. Er is een mismatch tussen de plausibiliteit van de theorie en de complexiteit of verwachtbaarheid vindingen. Er kunnen plausibele variaties worden bedacht op de assumpties van de onderzoeker die zouden leiden tot compleet verschillende voorspellingen.
Wat is symptoom 1 the too-convenient qualifier?
Verwijst naar de kwalificatie van een voorspelling die niet duidelijk of direct voortkomt uit de theorie en wordt bevestigd door de resultaten van de studie.
Wat is empircal inspiratie?
het kiezen van hypotheses die vooraf worden gezien als plausibel, of post hoc worden gezien als plausibel. De naam ‘empirical inspiration’ is omdat een hypothese kan worden herbeoordeeld als plausibel, terwijl deze eerst als niet-plausibel werd gezien. Of: een nieuwe hypothese komt op door huidig empirisch bewijs, terwijl deze voorafgaand aan de studie onbekend was (a, b, c & e).
Wat is post-hoc plausibility + necessity of anticipation?
Het uitbreiden van de derde versie doordat een hypothese vooraf bekend moet zijn, maar niet per se plausibel
Wat is suppress loser hypotheses?
Het beperken van de keuze van hypotheses tot degene die zowel vooraf als post hoc als plausibel wordt gezien
Wat is pure harking + straw man?
Het presenteren van hypotheses die post hoc bekend zijn de gevonden data tegen te spreken, dus de tweede kolom van de tabel.