Summary Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging

-
ISBN-13 9789001823948
285 Flashcards & Notes
16 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging
 • Eddy Vaassen & Roger Meuwissen
 • 9789001823948
 • 7th

Summary - Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging

 • 1 Organisatie en informatie

 • Organisaties zijn zowel producenten van informatie als consumenten van informatie. Beide rollen moeten door organisaties naar behoren worden ingevuld om ervoor te zorgen dat de organisatiedoeleinden worden gehaald.
 • Financiële informatie vindt zijn oorsprong in het boekhouden.
 • Uit de organisatiekunde kennen we onder meer de problematiek van het ontwerp van de organisatiestructuur en de informatieprocessen in organisaties. De informatieprocessen moeten aansluiten bij de besluitvormingsstructuur.
 • De besluitvorming van managers heeft vooral betrekking op planning, inrichting van de processen in de organisatie, uitvoering, evaluatie en bijsturing.
 • 1.1 Bestuurlijke Informatie

 • Vakgebied bestuurlijke informatieverzorging omvat :
  • Organisatie administratieve apparaat
  • Organisatie gegevensverwerking
  • Analyse informatiebehoeften
  • Bronnen van de gegevens
  • Regels informatiesysteem moet voldaan
  • Controles die moeten worden uitgevoerd
 • Het essentiële doel van de bestuurlijke informatievoorziening is het op efficiënte wijze verstrekken van relevante en betrouwbare informatie aan interne en externe belanghebbende. Het gaat hier dan om het besturen van organisaties.
 • Het doel van boekhouden is het verstrekken van financiële informatie door middel van het registreren en verwerken van financiële feiten., die leiden tot veranderingen in de bezittingen, schulden en eigen vermogen van een organisatie.
 • Boekhouden vormt de basis van een geordende financiële informatievoorziening. Daar behoren onder meer het systematisch verzamelen van de benodigde gegevens, het verwerken daarvan en het verstrekken van de benodigde financiële informatie en afgeleiden daarvan.
 • De financiële informatie bestaat uit het grootboek, subgrootboeken, leidend tot het opstellen van tussentijdse overzichten, balans, en reusltatenrekening met toelichting.
 • Bestuurlijke informatie heeft drie gebruikersmogelijkheden :
  • Informatie in het kader van het delegeren van taken en het afleggen van verantwoording
  • Informatie voor het nemen van beslissingen
  • Informatie t.b.v. het doen functioneren van de organisatie
 • Het delegeren van taken en het afleggen van verantwoording over de taakuitvoering vindt plaats door middel van informatievoorziening
 • Om het proces van realisatie van de organisatie beheersbaar te maken vindt tussen de verschillende hierarchische niveaus in een organisatie delegatie van taken plaats.
 • Indien bevoegdheden worden gedelegeerd, ontstaat de behoefte aan verantwoording.
 • De definitie van bestuurlijke informatieverzorging :
  Alle activiteiten m.b.t. het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens gericht op het verstrekken van informatie t.b.v. het besturen in enge zin, het doen functioneren en het beheersen van een huishouding, en t.b.v. de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Horizontale informatiestromen hebben vooral betrekking op het doen functioneren van een organisatie.
 • Verticale informatiestromen hebben betrekking op het nemen van beslissingen en het op basis van taakopdrachten aan lagere hierarchische niveaus, evenals op het laten afleggen van verantwoording over de taakuitvoering, inclusief het coördineren van gedelegeerde werkzaamheden.
 • Administratieve organisatie omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de bestuurlijke informatieverzorging
 • Informatie kan slechts worden opgeleverd, als daartoe bepaalde gegevens worden verzameld en vastgelegd.
 • 1.2 Informatie- en communicatietechnologie

 • Zowel bij het vastleggen van gegevens als het verzorgen van informatie speelt informatie- communicatietechnologie (IT) een belangrijke rol
 • Rond de informatieverzorging via d egeautomatiseerde systemen en de inpassing van de systemen in en tussen organisaties is een geheel eigen vakgebied onststaan onder de naam informatiemanagement.
 • Accounting Information Systems kan worden beschouwd als een IT-variant op Bestuurlijke Informatie Verzorging en de administratieve organisatie, waarin grote delen van informatiemanagement zijn opgenomen
 • De meeste moderne organisaties kunnen iet zonder geautomatiseerde informatiesystemen. Zoals alle systemen bestaan informatiesystemen uit systeemcomponenten, De systeeminvoer bestaat uit ruwe gegevens. Het gegevensverwerkingproces zet deze gegevens om in bruikbare informatie. Het element beheersen controleert de betrouwbaarheid van de verkregen berichten. Bij afwijkingen kunnen wijzigingen plaatsvinden via de feedback.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging
 • Vaassen
 • or
 • 1st

Summary - Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging

 • 1 H1 Organisatie en informatie en H2 Interne beheersing en informatie

 • Wat houdt BIV in?
  Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens.
 • Wat is het doel van BIV?
  Het op efficient wijze verstrekken van relevante en betrouwbare informatie aan interne en externe belanghebbenden.
 • Welke gebruiksmogelijkheden heeft BIV?
  1. In het kader van delegeren van taken en afleggen van verantwoording.
  2. Voor het nemen van beslissingen.
  3. Ten behoeve van het doen functioneren van de organisatie.
 • Wat houdt AO in?
  Het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de bestuurlijke informatieverzorging.
 • Wat zijn kritische succesfactoren?
  Factoren die bepalend zijn voor het bepalen van succes.
 • Welke 2 informatiestromen zijn er?
  Horizontaal en verticaal
 • Wat zijn horizontale informatiestromen?
  Informatie met betrekking tot het doen functioneren van de organisatie
  Zoals: bestelde en ontvangen goederen, facturen, geldontvangsten.
 • Wat zijn verticale informatiestromen?
  Informatie met betrekking tot het nemen van beslissingen.
  Zoals: taakverdeling, supervisie.
 • Wat houdt informatie in?
  Gegevens die betekenis hebben gekregen doordat ze in een bepaalde vorm en in een bepaalde context aan een bepaalde gebruiker zijn verstrekt.
 • Waardoor wordt de keuze voor centralisatie of decentralisatie bepaald?
  1. Maatschappelijke ontwikkelingen: decentralisatiebevorderend. 
  2. Motivatie en betrokkenheid personeel
  3. Afweging tussen kosten en baten van decentralisatie
  4. Gebruikerseisen
 • In welke stappen is de relatie tussen KSF's en managementrapportages te beschrijven?
  Stap 1: het vaststellen van KSF's
  Stap 2: het vaststellen van de bedrijfsprocessen
  Stap 3: het vastleggen in een matrix van de KSF's en de bedrijfsprocessen en het aangeven van de informatie-elementen per cel van de matrix
  Stap 4: managementrapportages definieren op basis van de informatie-elementen per cel.
 • Wat is de BSC?
  Een instrument om financiele maatstaven in balans te brengen met niet-financiele maatstaven.
 • Welke dimensies onderscheidt de BSC? En welke KSF's en KPI's horen hierbij?
  1. Financieel perspectief: KSF is winstgevendheid en KPI is omzet-kosten
  2. Klantenperspectief: KSF is snelle levering KPI is tijd tussen bestelling en levering, KSF is efficientie en KPI is foutieve orders, KSF is klantvriendelijkheid en KPI is leveringsbetrouwbaarheid.
  3. Interne bedrijfsprocessen perspectief: KSF is breed assortiment en KPI is aantal producten, KSF is communicatie en KPI is interne communicatie. 
  4. Leer- en groeivermogenperspectief: KSF actiegerichtheid en KPI is succesvol implementeren van projecten en acties.
 • Hoe is de indeling beslissingsniveaus?
  - Strategisch: positie organisatie in de omgeving
  - Tactisch: scheppen van voorwaarden om een effectieve uitvoering mogelijk te maken
  - Operationeel: uitvoering
 • Wat houdt management in?
  Het aansturen van mensen opdat ze zich in de gewenste richting bewegen.
 • Wat houdt organisatiebeheersing in?
  De organisatie zo efficient mogelijk haar doelen laten realiseren.
 • Welke elementen omvat Control?
  Constituerend element, terugkijkend element, vooruitkijkend element.
 • Welke elementen omvat Controle?
  Terugkijkend en constituerend element.
 • Wat houdt interne controle in?
  Alle controle op de oordeelsvorming en activiteiten van anderen, door of namens de leiding van de organisatie.
 • Wat houdt internal control in?
  Een proces dat in gang wordt gezet door het bestuur, de commissarissen, het management en ander personeel van een organisatie dat redelijke zekerheid moet geven dat doelstellingen op de volgende terreinen worden gerealiseerd:
  - betrouwbaarheid van de financiele rapportage
  - naleving van de wet- en regelgeving
  - effectiviteit en efficientie van de bedrijfsvoering
 • Wat houdt management control in?
  Zullen de werknemers van de organisatie zich gedragen zoals ze zich volgens het management zouden moeten gedragen?
 • Welke oorzaken zijn er van management-controlproblemen?
  1. Medewerkers weten niet wat van hen wordt verwacht
  2. Medewerkers zijn niet gemotiveerd
  3. Medewerkers hebben niet de benodigde capaciteiten
 • Welke toetsingscriteria zijn er?
  1. Strategie
  2. Bedrijfsvoering
  3. Informatie en communicatie: efficientie en effectiviteit  
  4. Informatie en communicatietechnologie
 • Wat houdt efficientie in?
  Mate waarin doelrealisatie tegen de laagst mogelijke kosten gebeurd
 • Wat houdt effectiviteit in?
  Mate van doelrealisatie m.b.t. betrouwbaarheid (volledigheid, accuratesse en juistheid) en relevantie (nauwkeurigheid, tijdigheid en begrijpelijkheid)
 • Welke kwaliteitsmodellen zijn er?
  1. INK-model: geeft slechts een houvast in het streven van organisaties naar kwaliteitsverbetering
  2. KAD-model: uitbreiding besturingsparadigma.
 • Welke componenten van internal control worden er in het COSO-rapport opgevoerd?
  1. Controleomgeving
  2. Risicobeoordeling
  3. Beheersingsmaatregelen
  4. Informatie en communicatie
  5. Bewaking van de goede werking
 • Welke fasen van risicobeoordeling zijn er?
  1. Beheersingsproblemen vermijden
  2. Maatregelen ter preventie van afwijkingen van vastgestelde criteria
  3. Maatregelen der detectie van vastgestelde criteria
 • Uit welke componenten bestaat Enterprise Risk Management (ERM)?
  1. Interne omgeving
  2. Het stellen van doelen
  3. Het identificeren van identieke gebeurtenissen
  4. Risico-inschatting
  5. Beslissing inzake de wijze waarop elk ingeschat risico zal worden gereageerd
  6. Beheersingsactiviteiten
  7. Informatie en communicatie
  8. Bewaking van de goede werking van het systeem van risicomanagement
 • Welke soorten beheersingsmaatregelen zijn er?
  1. Preventief: voorkomen van afwijkingen van vastgestelde criteria
  2. Repressief: achteraf detecteren van afwijkingen van vastgestelde criteria
  3. Correctief: beheersingsproblemen die zijn gedetecteerd d.m.v. repressieve beheersingsmaatregelen op te lossen.
 • Wat houdt monitoring in?
  De kwaliteit van het systeem van interne beheersing wordt over een bepaalde periode vastgesteld.
 • Welke 2 vormen van monitoring zijn er?
  1. Continu proces
  2. Specifieke evaluatie op een bepaald moment
 • Welke pijlers van BIV zijn er?
  1. Het grondpatroon van de informatieverzorging
  2. De waardekringloop
 • Wat houdt controletechnische functiescheiding in?
  Het creeeren van tegengestelde belangen tussen functionarissen dan wel afdelingen.
 • Welke verschillende functies zijn er?
  1. Beschikkend
  2. Bewarend
  3. Registrerend 
  4. Controlerend
  5. Uitvoerend
 • Welke controleverbanden zijn er?
  1. BV + inkopen - verkopen = EV
  2. Beginstand geld - betalingen + ontvangsten = eindstand geld
  3. Beginstand crediteuren + inkopen - betalingen = eindstand crediteuren
  4. Beginstand debiteuren + verkopen - ontvangsten = eindstand debiteuren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging
 • E H J Vaassen, R H G Meuwissen, A Beek
 • 9789001778095 or 9001778097
 • 6e [geactualiseerde] dr.

Summary - Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging

 • 1 Organisatie en informatie 15

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Wat is het doel van bestuurlijke informatievoorziening?
  het op efficiënte wijze verstrekken van relevante en betrouwbare informatie aan interne en externe belanghebbenden, bij het besturen van organisaties
 • chimps slimmer dan mensen ?
  nee 
 • Noem twee voorbeelden van bestuurlijke informatie
  - voorraadniveau
  - marktontwikkeling
 • Wat is het doel van boekhouden?
  Het verstrekken van financiële informatie d.m.v. het registreren en verwerken van financiële feiten, deze veranderen bezittingen, schulden en het eigen vermogen
 • Noem de 3 gebruiksmogelijkheden van BIV
  1. Delegeren van taken en afleveren van verantwoording
  2. Nemen van beslissingen
  3. Doen en functioneren van de organisatie
 • 2 soorten informatie stromen
  1. Horizontaal
  Komt voor bij het dagelijkse werkzaamheden. Verschillende delen van de organisatie wisselen informatie met elkaar uit.

  2. Verticaal
  Komt voor bij het nemen van beslissingen, taken geven en verantwoording hierbij afleggen en het coördineren van werkzaamheden
 • Geef een beschrijving en voorbeelden van bestuurlijke informatie
  Informatie die nodig is voor het besturen van de organisatie en het verantwoorden daarvan – t.b.v. leiding.
 • Geef een beschrijving en voorbeelden van niet-bestuurlijke informatie
  Informatie die werknemers nodig hebben om hun werk te doen, zoals roosters, beschikbaarheid van lokalen, werkkleding.
 • Wat doet een accountant?
  Controleert jaarrekeningen
 • Wat doet een controller?
  Is actief tussen de werkvloer en het management, is het financieel geweten van een bedrijf en heeft 3 rollen
  - Business advocate
  - Corporate policeman
  - Financieel adviseur
 • Geef een beschrijving van een controller als Business advocate
  Gericht op het ondersteunen van management en minder op het financiële aspect
 • Geef een beschrijving van een controller als Corporate policeman
  Sterk controlerend en management-onafhankelijk, meer gericht op financiële bedrijfsvoering en de betrouwbaarheid daarvan
 • Geef een beschrijving van een controller als Financieel adviseur
  Meedenken met het management met als basis het financiële vlak
 • 1.1 Bestuurlijke informatie 16

 • Wat is het doel van bestuurlijke informatievoorziening?

  het op efficiënte wijze verstrekken van relevante en betrouwbare informatie aan interne en externe belanghebbenden

 • gebruiksmogelijkheden  van bestuurlijke informatie:

  •  informatie in het kader van delegeren van taken en het afleggen van verantwoording.
  • informatie in het nemen van beslissingen
  • informatie ten behove van het doen functioneren van de organisatie
 • Definitie Starreveld Bestuurlijke nformatie Verzorging:

  Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere zin, het doen functioneren en het beheersen van een huishouding, en ten behoeve van de verantwoording die daarover moeten worden afgelegd.

 •  2 sooorten informatie stromen

  1. Horizontale
  2. verticale
 • Definitie van administratieve organisatie ( AO)

  Administratieve organisatie omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de bestuurlijke informatieverzorging.

 • Decentralisatie en informatiesystemen:
  Beïnvloed de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en beheerst, en de wijze waarop de informatiesystemen moeten worden ontworpen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Geef 3 baten (voordelen)van decentralisatie.
 1.  Risicospreiding doordat de gegevensverwerking gespreid plaatsvindt;
 2. betere beheersing en verbijzondering van kosten van het informatiesysteem.
 3. betere motivatie van plaatselijke medewerker (verantwoordelijkheid, zeggenschap en inspraak bij ontwikkelingen)
Geef 3 kosten (nadelen van decentralisatie.
 1. Door bijzondere wensen van lokale medewerkers worden soms te dure oplossingen gekozen.
 2. er is onvoldoende controle technische functiescheidingen, waardoor beheerbaarheid van het informatiesysteem afneemt.
 3. missen van kostenbesparing ten gevolgen van schaalvoordelen.
Wat verstaan wij onder unit manager?
Een managementstijl en een organisatievorm, gericht op het decentraliseren van het ondernemerschap in organisaties waarbij de zeggenschap laag in de organisatie kom te liggen.
Welke factoren beïnvloeden de keuze voor centralisatie of decentralisatie?
De keuze voor centralisatie of decentralisatie wordt door verschillende factoren bepaald. We noemen de volgende: 
 • maatschappelijke ontwikkelingen;
 • motivatie en betrokkenheid van personeel;
 • afweging tussen kosten en baten van decentralisatie;
 • gebruikerseisen. 
Welke stappen moeten worden genomen bij het oplossen van problemen?
Om een probleem op te lossen moeten we:
 1. het probleem helder formuleren;
 2. het probleem analyseren
 3. alternatieve oplossingen formuleren;
 4. een oplossing kiezen.
Teken het grondpatroon van de informatieverzorging.
Zie blz 24 figuur 1.2 grond patroon van informatieverzorging
Op welke manieren kan informatie worden onderverdeeld?
X
Wat is het verschil tussen horizontale en verticale informatiestromen?
Horizontale informatiestromen: betrekking op heg functioneren in een organisatie (bijv. Tussen afdelingen).

Verticale informatiestromen: betrekking op het nemen van beslissingen ( verschillende hiërarchische niveaus).
Benoem de drie gebruiksmogelijkheden die bestuurlijke informatie heeft?
Bestuurlijke informatie heeft drie gebruikersmogelijkheden :
 • Informatie in het kader van het delegeren van taken en het afleggen van verantwoording
 • Informatie voor het nemen van beslissingen
 • Informatie t.b.v. het doen functioneren van de organisatie
Wat is de definitie van bestuurlijke informatieverzorging?
Bestuurlijke Informatieverzorging: Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere zin, het doen functioneren en het beheersen van een huishouding, en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.