Summary Hoofdlijnen Nederlands burgelijk procesrecht

-
ISBN-10 9079564699 ISBN-13 9789079564699
551 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdlijnen Nederlands burgelijk procesrecht ". The author(s) of the book is/are W H Heemskerk. The ISBN of the book is 9789079564699 or 9079564699. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Hoofdlijnen Nederlands burgelijk procesrecht

 • 1.1 Aard en functie BPR

 • Proces:
  Het voorgaan (procederen) van een onzekere of betwiste tot een zekere onbetwiste rechtstoestand door een aan regels onderworpen rechtsstrijd of geding, gevoerd voor een orgaan dat tot beslissing in het geding bevoegd is. 
 • Welke regels bevat het BPR?
  Regels voor de gedingvoering tussen partijen voor de burgerlijke rechter ter beslechting van de onder diens bevoegdheid vallende geschillen en maakt als zodanig deel uit van het privaatrecht.
 • 1.2 Materieel en formeel privaatrecht

 • Is het burgerlijk procesrecht enkel formeel privaatrecht, of deels ook materieel privaatrecht?
  Normaliter wordt burgerlijk recht aangeduid als materieel privaatrecht en het burgerlijk procesrecht als formeel. Het burgerlijk procesrecht bestaat wel voor een groot deel uit procedureregels en vormvoorschriften, maar bevat ook bepalingen van materiële aard, zoals die waarin bevoegdheden aan rechters, procespartijen, advocaten en deurwaarders worden toegekend. In het burgerlijk recht treft met ook vormvoorschriften aan.
 • Wat vormt het voorwerp van het rechtsgeding?
  De materiele rechtsbetrekking tussen partijen vormt het voorwerp van het rechtsgeding en ondergaat tevens de invloed van dat geding.
 • Wat is kenmerkend voor het burgerlijk procesrecht?
  De rechtspleging in burgerlijke zaken is een publiekrechtelijke taak van de Staat. Civiele rechtspleging is ook een zaak van algemeen belang. In verband hiermee wordt in ons recht uitgegaan van de ongeschreven regel, dat eigenrichting, het eigenmachtig handhaven van zijn rechten, ongeoorloofd en onrechtmatig is, tenzij daarvoor een rechtvaardigingsgrond aanwezig is.
 • Taken rechterlijke macht?
  1) de bevoegdheid van de rechterlijke macht in burgerlijke zaken;
  2) de bevoegdheden van procespartijen, advocaten, deurwaarders, arbiters en getuigen in burgerlijke zaken;
  3) de wijze van procederen in burgerlijke zaken;
  4) het bewijs in burgerlijke zaken;
  5) dvonnissen en beschikkingen en de rechtsmiddelen die tegen de rechterlijke beslissingen kunnen worden aangewend;
  6) de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels;
  7) arbitrage.
 • 1.5 Hoofdbeginselen

 • Welke hoofdbeginselen zijn van zo fundamentele aard, dat bij het ontbreken daarvan een behoorlijk civiel proces niet kan worden gevoerd of in gevaar wordt gebracht en de procedure niet ten volle aan zijn doel kan beantwoorden?
  1. Hoor en wederhoor
  2. Onpartijdigheid van de rechter
  3. Openbaarheid van behandeling en uitspraak
  4. Motivering van de beslissing
  5. Partijautonomie.
  Als hoofdbeginselen in de zin van hoofdkenmerken van ons burgerlijk procesrecht , die niet volstrekt onmisbaar zijn, maar wel van invloed zijn op de aard en de kwaliteit v.d. burgerlijke rechtspleging zijn:
  1. Onderzoek en beslissing in twee instanties;
  2. Toezicht op de rechtspraak door het middel van cassatie.
  3. Verplichte procesvertegenwoordiging.

 • Wat houdt hoor en wederhoor in?
  Dit houdt in dat degene tegen wie een rv wordt ingesteld het recht heeft zich te verdedigen, waartegenover de eiser het recht heeft verweer te voeren tegen de verdediging (verdediging en contraverdediging). Aan beiden partijen komt het recht toe in gelijke mate door de rechter te worden gehoord (mondeling of schriftelijk), zich op feiten en recht te beroepen en bewijs te leveren. 
 • Wat brengt het hoor en wederhoor met zich mee?
  Dat de rechter verboden is kennis te nemen van mondelinge of schriftelijke inlichtingen van een der partijen zonder dat de wederpartij gelegenheid krijgt zich daarover uit te laten (12 RO).
 • De rechter mag slechts beslissen aan de hand van stukken/inlichtingen waarvan partijen in geding hebben kunnen kennisnemen en waarover zij zich hebben kunnen uitlaten, Dit geldt ook voor stukken/inlichtingen die van derden afkomstig zijn.
 • Audi et alteram partem:
  Hoor de andere partij
 • Wat zijn de middelen om de onpartijdigheid van de rechter de waarborgen?
  Een wrakingsverzoek en een verschoningsverzoek.
 • Wat is een voorwaarde voor rechterlijke onpartijdigheid?
  Rechterlijke onafhankelijkheid. De rechter dient onafhankelijk te staan ten opzichte van degene die hem heeft benoemd, ten opzichte van partijen en van derden.
 • Openbaarheid van rechtspraak heeft een preventie werking en bedoelt een waarborg voor een onpartijdige behandeling te zijn.
 • Wat zijn de functies van het motiveringsbeginsel?
  - Het geeft partijen inzicht in de door de rechter gevolgde gedachtegang, in de aanvaarding of verwerping van gronden van eis en verweer, in de vaststelling c.q. bewezenverklaring van feiten en in de toepassing van rechtsgronden. Zij stelt partijen in staat te beslissen zich bij het vonnis neer te leggen dan wel een rechtsmiddel daartegen in te stellen. In het laatste geval
  maakt de motivering het mogelijk daartegen concrete bezwaren (grieven, middelen) bij een hogere rechter aan te voeren. 

  -Zij dient al waarborg voor deugdelijke rechtspraak.

  - Motivering dient niet alleen het belang van partijen, maar ook het algemene belang: zij dient de rechtsvorming en de rechtsontwikkeling en maakt deze zichtbaar door beslissingen over rechtsvragen. 
 • Waar heeft partij-autonomie vooral betrekking op?
  Op de inhoud van het geding. Partijen mogen echter relevante feiten niet verzwijgen. Zij bepalen de rechten van de rechtsstrijd, maar binnen dat kader zijn zij verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. 
 • Vanuit wie gaat het initiatief tot het voeren van een proces uit in het burgerlijk procesrecht?
  Van de eisende partij. Eiser bepaalt welke vordering hij aan het oordeel v.d. rechter onderwerpt en jegens wie hij zijn aanspraak in rechte geldend maakt. De verschenen gedaagde kan zijnerzijds feiten stellen en verweren voeren en aldus mede inhoud geven aan het geschil dat in het geding is. Partijen kunnen met wederzijds goedvinden het proces beëindigen. De partij-autonomie heeft vooral betrekking op de inhoud v.h. geding. Partijen mogen echter relevante feiten niet verzwijgen. Zij bepalen de grenzen v.d. rechtsstrijd, maar binnen dat kader zijn zij verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren, art. 21.
 • Partij-autonomie stelt zekere grenzen aan het rechterlijk handelen. Men spreekt in dit verband wel van de lijdelijkheid van de rechter.
 • In welke artikelen staan de beperkingen die de erkenning van de partij-autonomie als beginsel met zich mee brengt?
  Artikel 23 
  Artikel 24
  Artikel 149
 • In welke artikelen staan de bevoegde die aan de rechter toekomen voor zover het gaat om de gang van de procedure?
  Artikel 20 lid 1
  Artikel 133
  Artikel 22
  Artikel 139 of 121.
  Artikel 25
 • Het onderzoek van de rechter in hoger beroep strekt zich evenals dat van de rechter in eerste aanleg ook tot de feiten uit. Men spreekt daarom van 'twee feitelijke instantie' en 'de feitenrechter' (de rechter die over de feiten oordeelt) in tegenstelling tot de cassatierechter.
 • Wat is een hoofdkenmerk van ons burgerlijk procesrecht?
  Dat er een centraal rechtscollege is, dat toezicht op de rechtspraak uitoefent door middel van cassatie. 
 • Wat is het doel van het instituut cassatie?
  Het doel ervan is behalve toezicht op de wijze van rechtspreken het handhaven van de eenheid in de toepassing van het recht en het bevorderen van de rechtszekerheid. 
 • Wat zijn de uitzonderingen die de wet maakt op het beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging?
  Dat partijen in zaken voor de kantonrechter in persoon kunnen procederen of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. In kort geding kan de gedaagde behalve bij advocaat ook in persoon procederen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een rechtsvordering?
Het processuele middel om een vorderingsrecht of ander recht, dat iemand jegens een ander heeft (of meent te hebben), aan het oordeel van de rechter te onderwerpen teneinde daarover een vonnis te verkrijgen. 
Wat zijn de uitzonderingen die de wet maakt op het beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging?
Dat partijen in zaken voor de kantonrechter in persoon kunnen procederen of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. In kort geding kan de gedaagde behalve bij advocaat ook in persoon procederen. 
Wat is het doel van het instituut cassatie?
Het doel ervan is behalve toezicht op de wijze van rechtspreken het handhaven van de eenheid in de toepassing van het recht en het bevorderen van de rechtszekerheid. 
Wat is een hoofdkenmerk van ons burgerlijk procesrecht?
Dat er een centraal rechtscollege is, dat toezicht op de rechtspraak uitoefent door middel van cassatie. 
In welke artikelen staan de bevoegde die aan de rechter toekomen voor zover het gaat om de gang van de procedure?
Artikel 20 lid 1
Artikel 133
Artikel 22
Artikel 139 of 121.
Artikel 25
In welke artikelen staan de beperkingen die de erkenning van de partij-autonomie als beginsel met zich mee brengt?
Artikel 23 
Artikel 24
Artikel 149
Waar heeft partij-autonomie vooral betrekking op?
Op de inhoud van het geding. Partijen mogen echter relevante feiten niet verzwijgen. Zij bepalen de rechten van de rechtsstrijd, maar binnen dat kader zijn zij verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. 
Wat zijn de functies van het motiveringsbeginsel?
- Het geeft partijen inzicht in de door de rechter gevolgde gedachtegang, in de aanvaarding of verwerping van gronden van eis en verweer, in de vaststelling c.q. bewezenverklaring van feiten en in de toepassing van rechtsgronden. Zij stelt partijen in staat te beslissen zich bij het vonnis neer te leggen dan wel een rechtsmiddel daartegen in te stellen. In het laatste geval
maakt de motivering het mogelijk daartegen concrete bezwaren (grieven, middelen) bij een hogere rechter aan te voeren. 

-Zij dient al waarborg voor deugdelijke rechtspraak.

- Motivering dient niet alleen het belang van partijen, maar ook het algemene belang: zij dient de rechtsvorming en de rechtsontwikkeling en maakt deze zichtbaar door beslissingen over rechtsvragen. 
Wat is een voorwaarde voor rechterlijke onpartijdigheid?
Rechterlijke onafhankelijkheid. De rechter dient onafhankelijk te staan ten opzichte van degene die hem heeft benoemd, ten opzichte van partijen en van derden.
Wat zijn de middelen om de onpartijdigheid van de rechter de waarborgen?
Een wrakingsverzoek en een verschoningsverzoek.