Summary Hoofdlijnen Nederlands recht

-
ISBN-10 9001557910 ISBN-13 9789001557911
108 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdlijnen Nederlands recht". The author(s) of the book is/are C J Loonstra. The ISBN of the book is 9789001557911 or 9001557910. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Hoofdlijnen Nederlands recht

 • 1 Kennismaking met het recht- college 1

 • Wat regelt het publiekrecht?
  De verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van verschillende overheidsorganen
 • Wat regelt het privaatrecht?

  De verhouding tussen natuurlijke personen en rechtspersonen onderling.
 • Wat is het verschil tussen materieel recht en formeel recht?
  Materieel recht is de inhoud van de regels en materiaal recht is hoe de regels gehandhaafd moeten worden
 • Wat is het verschil tussen objectief recht en subjectief recht?

  Objectief recht houdt in het geheel van in nederland geldende rechtsregels. Subjectief recht is het recht m.b.t. een concreet geval.
 • Wat zijn de rechtsbronnen?

  Internationale regelingen, de wet, jurisprudentie, gewoonterecht en het ongeschreven recht.

 • Wet in materiële zin: voor iedereen geldende regels

  Wet in formele zin: tot stand gekomen door regering en Staten-Generaal
 • 1.2 Waarom recht?

 • Wat zijn de 4 functies van het recht?
  Normatieve functie, geschiloplossende functie, additionele functie en instrumentele functie
 • wat houdt de normatieve functie van het recht in?
  gedragsregels die we moreel zo belangrijk vinden dat ze schriftelijk zijn vastgelegd met een straf als ze worden overtreden
 • wat houdt de geschiloplossende functie van het recht in?
  een rechterlijke organisatie die oordeelt of iemand moet worden bestraft en hoe en met welke procedure.
 • wat houdt de additionele functie van het recht in?
  Als mensen bij bepaalde afspraken/overeenkomsten dingen vergeten zijn. Dan is er een additioneel recht dat aanvult
 • wat houdt de instrumentele functie van het recht in?
  bijv. verkeersrecht. regels waarvan niet af kan worden geweken en die mensen niet zelf kunnen bedenken omdat het anders een grote puinhoop wordt.
 • 1.3 Waar vinden we het recht?

 • Noem de vier rechtsbronnen in het Nederlandse recht:
  1. De wet
  2. Het verdrag
  3. De Jurisprudentie
  4. de gewoonte
 • 1.3.1 Wet

 • wat is het privaat recht?
  ook wel het civiele recht of burgerlijk recht genoemd, tussen burgers onderling
 • Welke deelgebieden vallen er onder het privaatrecht?
  Personen- en familierecht,vermogensrecht, ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht
 • wat regelt het personen en familierech?
  Zaken als geboorte, huwelijk, scheiding, adoptie, onder curatelestelling etc.
 • wat regelt het vermogensrecht?
  alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn
 • wat is het ondernemingsrecht?
  regelt alles wat ondernemingen en bedrijven betreft
 • wat is het burgerlijk procesrecht?
  alle regels die op het voeren van juridische procedures op het terrein van privaatrecht van toepassing zijn
 • wat is het bestuursrecht?
  de mogelijkheden die dde overheid heeft om rregulernd op te treden tav de maatschappij
 • wat is het publiek recht?
  tussen overheid en burgers
 • welke deelgebieden vallen er onder het publiek recht?
  Straf(proces)recht,
  Staatsrecht,
  Bestuurs(proces)recht.
 • Wat is de rangorde tussen de wetgevende organen?
  1. Hogere regels gaan boven lagere regels
  2. Bijzondere regels gaan boven algemene regels
  3. Jongere regels gaan boven oudere regels
 • Wat is een wet in formele zin?
  Een wet waar de staten generaal in meebeslist heeft. 
 • wat is een wet in materiële zin?
  iedere regeling van een wetgever die bestemd is voor een onbepaald aantal en dus niet bij namen genoemde personen. --> op provinciaal of gemeentelijk niveau 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat regelt het publiekrecht?
4
Wat regelt het privaatrecht?
3
Wat is het verschil tussen materieel recht en formeel recht?
3
Wat is het verschil tussen objectief recht en subjectief recht?
3
Page 1 of 24