Summary Hoofdlijnen Nederlands Recht

-
ISBN-13 9789001593193
316 Flashcards & Notes
24 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Hoofdlijnen Nederlands Recht
 • Prof C J Loonstra
 • 9789001593193
 • 14th

Summary - Hoofdlijnen Nederlands Recht

 • 1.2 waarom recht

 • Uit welke 4 functies bestaat recht?
  - normatieve functie
  - geschiloplossende functie
  - additionele functie
  - instrumentele functie
 • Normatieve functie
  Er zijn gedragsregels die zo belangrijk zijn dat ze zijn vastgelegd in de wet. Het zijn dus rechtsnormen geworden. Denk hierbij aan diefstal, verkrachting, moord ect.
 • Geschil oplossende functie
  Bepaald wie er gestraft worden, de rechterlijke macht is de enige die dit mag doen. Dit is zodat mensen het recht niet in eigen hand gaan nemen.
 • Additionele functie
  Zorgt dat er regels zijn als partijen op een bepaald punt zijn vergeten afspraken te maken. Als partijen wel afspraken hebben gemaakt gaat die regeling voor de wettelijke regeling.
 • Instrumentele functie
  De wetgever bepaald hoe iets gebeurd. Er mogen onderling geen afspraken gemaakt worden. Bijv. de verkeerswet, de rechter heeft ooit bepaald dat wij aan de rechter kant moeten rijden dus mogen wij hier zelf geen andere afspraken over maken.
 • Wat zijn de twee andere namen voor privaatrecht?
  Burgelijk recht en civiel recht
 • 1.3 waar vinden we het recht

 • Welke vier rechtsbronnen heeft het Nederlandse recht?
  - De wet
  - Het verdrag
  - De jurisprudentie
  - De gewoonte
 • 1.3.1 wet

 • Wat valt allemaal binnen vermogensrecht?
  Alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling, waaraan juridische gevolgen verbonden zijn. Dus alle handelingen tussen burgers die met geld te maken hebben en waarover in de wet iets benoemd is.
 • Er zijn veel internationale verdragen maar welke word voor getrokken de internationalen verdagen of de nationalen wetten.
  De internationalen verdragen gaan altijd voor de nationalen wetten.
 • Wat is personen- en familierecht?
  Alle regels voor zaken als geboorte, huwelijk, echtscheiding, etc.
 • Welke wetten vallen onder privaatrecht?
  - personen- en familierecht
  - Vermogensrecht (goederen en verbintenissenrecht)
  - Ondernemingsrecht
  -  Burgelijk procesrecht
 • Waar houdt ondernemingsrecht zich mee bezig?
  Ondernemingsrecht houdt zich bezig met alles over ondernemingen en bedrijven. Verenigingen vallen ook onder ondernemingsrecht.
 • Buiten ondernemingsrecht heb je ook nog een aantal losse wetten die te maken hebben met ondernemingen, welke zijn dit?
  - Faillisementswet
  - Handelsnaamwet
  - Handelsregisterwet
 • Wat is burgerlijk procesrecht?
  Het burgerlijk procesrecht is het geheel van rechtsregels die het verloop van een procedure voor de burgerlijke rechter regelen.
 • Wat is procederen?
  Dat betekent dat een iemand naar de rechter gaat om een geschil af te handelen.
 • Welke 5 rechten vallen onder publiek recht?
  - Het staatrecht
  - Het administratief recht
  - Het strafrecht
  - Het strafprocesrecht
  - Het volkenrecht
 • Wat is het verschil tussen strafrecht en privaatrecht?
  Bij strafrecht is het de staat die door middel van het OM actief optreedt om sancties te eisen bij overtreding van de normen. Bij het privaatrecht moet de burger zelf actie ondernemen.
 • Kan het strafrecht verbonden zijn met het privaatrecht?
  Ja dat kan. Bijvoorbeeld doordat er in het verkeer een overtreding word gemaakt voor het door rood rijden en hierdoor iemand zijn auto kapot te rijden. De schuldige moet dan de kosten betalen voor de kapotte auto ( vermogensrecht) en er zal een sanctie zitten op het niet stoppen bij een rood stoplicht (strafrecht).
 • Welke 3 wetgevers bestaan er?
  1. Nationale wetgevers: samengesteld uit de regering en de Staten-Generaal.
  2. Decentrale wetgevers: Profinciaal en gemeentelijk. Treden met name op op het terrein van het bestuursrecht en het strafrecht en enkel voor hun profincie of gemeente.
  3. Andere instanties
 • Wat is de rangorde tussen wetgevende organen?
  Er gelden bij de wetgeving drie regels:
  1. Hogere regels gaan boven lagere regels
  2. Bijzondere regels gaan boven algemene regels: de koopovereenkomst, de huurovereenkomst, de arbeidovereenkomst en de overeenkomst van lastgeving.
  3. Jongere regels gaan boven oudere regels: wanneer twee wetten van gelijk niveau de strijd met elkaar aangaan, zal de rechter de meest recente wet toepassen.
 • Wet in formele zin en materiële zin
  • Een wet in formele zin: tot stand gekomen door de Staten Generaal en de regering.
  • Een wet in materiële zin: iedere regeling van een wetgever die geschreven is voor een onbepaald aantal en dus niet bij naam genoemde personen.
 • Uit welke 4 onderdelen bestaat het privaatrecht?

  1. Personen- en familierecht: zaken als geboorte, huwelijk, echtscheiding, adoptie etc.
  2. Vermogensrecht: alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen gebonden zijn.
  3. Ondernemingsrecht: regelt alles wat ondernemingen betreft.
  4. Burgelijk procesrecht: De regels die op het voeren van juridische procedures op het terrein van het privaatrecht. Naar de rechter gaan om een geschil te laten beslechten, heet procuderen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - hoofdlijnen Nederlands recht

 • 1.1 Functies van het recht

 • Wat zijn de 4 functies van het recht?
  Normatieve functie
  Geschiloplossende functie
  additionele functie
  Instrumentele functie
 • Wat is de instrumentele functie van het recht?
  Het recht hakt de knoop door op tal van onderwerpen zoals bijv. Verkeersregels
 • Wat is de normatieve functie van het recht?
  Het recht legt wetten vast wat als normaal wordt gezien in de samenleving bijv. Moord
 • Wat is de geschiloplossende functie van het recht?
  Het recht oordeelt hoe iemand moet worden gestraft zodat de samenleving het niet zelf gaat oplossen
 • Wat is de additionele functie van het recht
  Rechtsregels als partijen vergeten zijn afspraken met elkaar te maken (hebben zij dit wel gedaan dan gaat die voor het recht)
 • 1.2 Waar vinden we het recht

 • De plek waar we het recht vinden noemen we rechtsbronnen, welke 4 rechtsbronnen kennen we in Nederland?
  De wet
  Het verdrag
  De jurisprudentie
  De gewoonte
 • 1.2.1 De wet

 • In welke 2 terreinen is de wet uit te splitsen?
  Privaatrecht
  publiekrecht
 • Wat valt onder het privaatrecht?
  Zaken die te maken hebben met de relatie tussen burger en bedrijf
 • Welke rechtsvormen vallen onder het privaatrecht?
  Vermogensrecht
  Personen- familierecht
  Burgerlijk procesrecht  
  Ondernemingsrecht
 • Wat valt onder het publiekrecht?
  Zaken die te maken hebben tussen burger/bedrijf en de overheid

  strafrecht
  staatsrecht (grondwet basisregels voor onze staat)   
  bestuursrecht
 • Waarvan spreken we als de overheid zich terugtrekt?
  Privatisering en deregulering
 • Wie zijn de wetgevers op centraal niveau?
  De nationale wetgever, dit zijn de regering en de Staten-Generaal. De regels die zij uitdragen het wetten.
 • Wie zijn de wetgevers op decentraal niveau?
  Wetgevers op provinciaal en gemeentelijk niveau, de regels die zij uitdragen worden verordeningen genoemd.
 • Welke rangorde is onder deze niveaus aan te brengen?
  1. Hoge regels gaan boven lage regels.
  2. Bijzondere regels gaan boven algemene regels.
  3. Jongere regels gaan boven oudere regels.
 • Wat is een wet in formele zin?
  Een wet die tot stand is gekomen is door de regering en Staten-Generaal. Ezelsbrug bevat altijd wet.
 • Wat is een wet in materiele zin?
  Is een iedere regeling van een wetgever die bestemd is voor een onbepaald aantal personen. Wetten kunnen dus 1 van beide, allebei wel of allebei niet zijn.
 • 1.2.1.1 Het verdrag

 • Wat is een verdrag?
  Een afspraak, overeenkomst gesloten door 2 of meer staten.
 • Wat is een bilateraal verdrag?
  Een verdrag tussen 2 staten
 • Wat is een multilateraal verdrag?
  Een verdrag waar meer dan 2 staten bij zijn betrokken
 • Staat een verdrag boven de wet?
  Ja!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Hoofdlijnen Nederlands Recht
 • C J Loonstra
 • or
 • 10th

Summary - Hoofdlijnen Nederlands Recht

 • 1 Terreinverkenning

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.2 Waarom recht?

 • Vier functies van recht is:
  • Normatieve functie: rechtsnormen
  • Geschillenoplossende functie: rechterlijke organisatie
  • Additionele functie: aanvullend op vergetelheid
  • Instrumentele functie: knoop doorhakkend
 • 1.3 Waar vinden we recht?

 • Rechtsbronnen zijn:
  1. de wet
  2. het verdrag
  3. de jurisprudentie
  4. de gewoonte
 • Privaatrecht word ook wel goemd
  civiele recht of burgerlijk recht
 • Privaatrecht valt uiteen in vier deelgebieden:
  • personen- en familierecht
  • vermogensrecht
  • ondernemingsrecht
  • burgerlijk procesrecht
 • Personen- en familierecht regelt zaken als
  levensverloop: geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, ondercuratelestelling, gemeenschap van goederen
 • Vermogensrecht regelt zaken als
  alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn
 • De regels op terrein van vermogensrecht is voornamelijk te vinden in
  het Burgerlijk Wetboek, boek 3, 5 en 6
 • De regeld op terrein van Personen- en familierecht is voornamelijk te vinden in
  het Burgelijk Wetboek, boek 1
 • Ondernemingsrecht regelt zaken als
  alles omtrent het opbouwen en houden van een bedrijf
 • Procederen  is
  naar de rechter gaan om een geschil op te lossen
 • Burgerlijk procesrecht is er
  voor alle geschillen waar burgers onderling niet uitkomen, burgers zullen zelf deze recht moeten aanspreken
 • Strafrecht is voor
  alle misdrijven die burgers of rechtspersonen hebben gepleegd. Het OM spreekt daarbij de rechter aan
 • Staatsrecht regelt zaken als
  de wijze waarop het staatsbestel wordt vormgegeven en de invloed die burgers daarop kunnen uitvoeren
 • De regels op terrein van de Staatsrecht staat voornamelijk in
  de Grondwet
 • De regels op terrein van Strafrecht staat voornamelijk in 
  • Wet Strafrecht
  • Wet Strafvordering
 • Bestuursrecht regelt zaken als
  de mogelijkheden die de overheid heeft om regulerend op te treden ten aanzien van de maatschappij
 • De regels op terrein van Ondernemingsrecht staat voornamelijk in
  Burgerlijk Wetboek, boek 2
 • De regels op terrein van Bestuursrecht staat voornamelijk in
  Algemene wet bestuursrecht
 • Publiekrecht is onder te verdelen in
  • Strafrecht
  • Staatsrecht
  • Bestuursrecht
 • Nationale wetgevers zijn
  Staten-Generaal leden, te herkennen aan Wetten, en werken vanuit Den Haag, verantwoordelijk voor de Privaat- en Publiekrecht
 • Decentrale wetgevers zijn
  profinciale en gemeentelijke wetgevers, te herkennen aan Verordening, en werken plaatselijk
 • Voorbeelden van overige wetgevers zijn
  • Sociaal-Economische Raad (SER) - Wet op de bedrijfsorganisatie (verordeningen)
  • Waterschappen (keuren)
 • Rangorde tussen wetgevende organen is
  • hoog boven laag
  • bijzonder boven algemeen
  • jong boven oud
 • Wet in formele zin is
  wet die tot stand is gekomen door regering en Staten-Generaal gezamelijk, de nationale wetgevers.
 • Wet in materiële zin is
  Iedere regeling van een wetgever die bestemd is voor een onbepaald aantal en dus niet bij name genoemde personen te gelden
 • Wet in formele en/of materiële zin is te verdelen als
  4 verschillende groepen:
  • Zowel materieel als formeel
  • Niet materieel, maar wel formeel
  • Niet formeel, maar wel materieel
  • Niet materieel, en ook niet formeel
 • Regels vanuit verdragen noemen we
  verdragsbepalingen
 • Een verdrag is
  een afspraak, overeenkomst, gesloten door twee of meer staten
 • Een verdrag tussen twee landen heet
  bilateraal verdrag
 • Een verdrag tussen meer dan twee staten heet
  multilateraal verdrag
 • Jurisprudentie betekend
  rechtspraak
 • Is de procedure bij een rechtsuitspraak begonnen met dagvaarding, dan heet de uitspraak een
  • vonnis: door de rechtbank
  • arrest: gerechtshof of Hoge Raad
 • Is de procedure bij een rechtsuitspraak begonnen met verzoekschrift, dan heet de uitspraak een
  beschikking
 • Jurisprudentie is een rechtsbron omdat
  het uitleg biedt over de wet
 • De grammaticale interpretatiemethode bij jurisprudentie betekend
  het vertalen van wettelijke uitspraken naar begrijpbare 'gewone' mensentaal
 • De wetshistorische interpretatiemethode bij jurisprudentie betekend
  het gebruiken van de toelichtingen op de wet, gedaan tijdens de opmaak of andere discussies betreffende de wet
 • De anticiperende interpretatiemethode bij jurisprudentie betekend
  het alvast uitspraak doen op een wet die nog niet, maar vrijwel zeker zal gaan bestaat
 • De rechtsvergelijkende interpretatiemethode bij jurisprudentie betekend
  de uitspraak baseren op interpretaties en uitspraken van andere rechtssystemen uit het buitenland
 • De systematische interpretatiemethode bij jurisprudentie betekend
  de uitspraak uitbreiden met andere artikelen, met het groter geheel van de wet - wetsartikelen staan nooit op zichzelf
 • De teleologische interpretatiemethode bij jurisprudentie betekend
  de uitspraak baseren op het doel achter de wet die de wetgever had toen hij deze wet schreef
 • De precedenten interpretatiemethode bij jurisprudentie betekend
  verwijzen naar eerdere uitspraken van andere rechters
 • De interpretatie naar redelijkheid en billijkheid bij jurisprudentie betekend
  de wet toepassen naar de situatie zoals deze moreel acceptabel zou moeten zijn
 • Redeneerwijzen betekend
  dat de rechter bij zijn uitspraak een bepaald manier van denken toepast
 • A-contrarioredenering als redeneerwijzen is
  het uitsluiten van wetten en wetsartikelen op basis van dat de situatie niet in die wet is genoemd en dus ook niet van toepassing is
 • Redenering naar analogie als redeneerwijzen is
  het insluiten van wetten en wetsartikelen op basis van dat de situaties die de wet wel insluit lijkt op de situatie waar een uitspraak over dient te worden gemaakt. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 4:

 • Hoofdlijnen Nederlands recht
 • C J Loonstra
 • 9789001557911 or 9001557910
 • 2002

Summary - Hoofdlijnen Nederlands recht

 • 1 Kennismaking met het recht- college 1

 • Wat regelt het publiekrecht?
  De verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van verschillende overheidsorganen
 • Wat regelt het privaatrecht?

  De verhouding tussen natuurlijke personen en rechtspersonen onderling.
 • Wat is het verschil tussen materieel recht en formeel recht?
  Materieel recht is de inhoud van de regels en materiaal recht is hoe de regels gehandhaafd moeten worden
 • Wat is het verschil tussen objectief recht en subjectief recht?

  Objectief recht houdt in het geheel van in nederland geldende rechtsregels. Subjectief recht is het recht m.b.t. een concreet geval.
 • Wat zijn de rechtsbronnen?

  Internationale regelingen, de wet, jurisprudentie, gewoonterecht en het ongeschreven recht.

 • Wet in materiële zin: voor iedereen geldende regels

  Wet in formele zin: tot stand gekomen door regering en Staten-Generaal
 • 1.2 Waarom recht?

 • Wat zijn de 4 functies van het recht?
  Normatieve functie, geschiloplossende functie, additionele functie en instrumentele functie
 • wat houdt de normatieve functie van het recht in?
  gedragsregels die we moreel zo belangrijk vinden dat ze schriftelijk zijn vastgelegd met een straf als ze worden overtreden
 • wat houdt de geschiloplossende functie van het recht in?
  een rechterlijke organisatie die oordeelt of iemand moet worden bestraft en hoe en met welke procedure.
 • wat houdt de additionele functie van het recht in?
  Als mensen bij bepaalde afspraken/overeenkomsten dingen vergeten zijn. Dan is er een additioneel recht dat aanvult
 • wat houdt de instrumentele functie van het recht in?
  bijv. verkeersrecht. regels waarvan niet af kan worden geweken en die mensen niet zelf kunnen bedenken omdat het anders een grote puinhoop wordt.
 • 1.3 Waar vinden we het recht?

 • Noem de vier rechtsbronnen in het Nederlandse recht:
  1. De wet
  2. Het verdrag
  3. De Jurisprudentie
  4. de gewoonte
 • 1.3.1 Wet

 • wat is het privaat recht?
  ook wel het civiele recht of burgerlijk recht genoemd, tussen burgers onderling
 • Welke deelgebieden vallen er onder het privaatrecht?
  Personen- en familierecht,vermogensrecht, ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht
 • wat regelt het personen en familierech?
  Zaken als geboorte, huwelijk, scheiding, adoptie, onder curatelestelling etc.
 • wat regelt het vermogensrecht?
  alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn
 • wat is het ondernemingsrecht?
  regelt alles wat ondernemingen en bedrijven betreft
 • wat is het burgerlijk procesrecht?
  alle regels die op het voeren van juridische procedures op het terrein van privaatrecht van toepassing zijn
 • wat is het bestuursrecht?
  de mogelijkheden die dde overheid heeft om rregulernd op te treden tav de maatschappij
 • wat is het publiek recht?
  tussen overheid en burgers
 • welke deelgebieden vallen er onder het publiek recht?
  Straf(proces)recht,
  Staatsrecht,
  Bestuurs(proces)recht.
 • Wat is de rangorde tussen de wetgevende organen?
  1. Hogere regels gaan boven lagere regels
  2. Bijzondere regels gaan boven algemene regels
  3. Jongere regels gaan boven oudere regels
 • Wat is een wet in formele zin?
  Een wet waar de staten generaal in meebeslist heeft. 
 • wat is een wet in materiële zin?
  iedere regeling van een wetgever die bestemd is voor een onbepaald aantal en dus niet bij namen genoemde personen. --> op provinciaal of gemeentelijk niveau 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 5:

 • Hoofdlijnen Nederlands Recht
 • C J Loonstra
 • 9789001559977 or 9001559972
 • 2005

Summary - Hoofdlijnen Nederlands Recht

 • 1 Terreinverkenning

 • Noem 4 functies van het recht en leg uit wat daaronder wordt verstaan.

  1) Normatieve functie: Standaard gedragsregels die worden nageleefd, deze regels worden in ethisch opzicht zo belangrijk gevonden dat er straf op staat wanneer deze worden over treden. Zij worden ook wel rechtsnormen genoemd.  

  2) Geschiloplossende functie: De rechter bepaald of iemand wordt gestraft, eigen richting is in Nederland verboden.

  3) Additionele functie: Wanneer afspraken niet tot in de puntjes door partijen zijn geregeld of beschreven wordt door de rechter de aanvullend recht gesproken.

  4) Instrumentele functie van het recht: De wetgever heeft bepaald hoe zaken dienen te gebeuren. Een voorbeeld hiervan is onze verkeerswet, wij rijden in Nederland allemaal aan de rechterkant van de weg. Zonder deze regels zou het een chaos worden.

   

 • Welke rechtsbronnen kennen we in Nederland.

  De gewoonte , de wet, jurisprudentie, het verdrag.

   

 • Geef twee andere termen voor burgerlijk recht.

  Civiel recht of privaat recht.

   

 • Geef een definitie van burgerlijk recht.

   

  Burgerlijk recht is het recht tussen burgers onderling. De overheid is als overheidsorgaan hierin geen partij.

 • Geef een definitie van Privaat recht
  Burgerlijk recht is het recht tussen burgers onderling. De overheid is als overheidsorgaan hierin geen partij. 
 • In welke rechtsgebieden valt het burgerlijk recht uiteen.

  Personen- en familierecht BW 1

  Vermogensrecht BW 3,5,6.

  Ondernemingsrecht BW 2

 • Geef een omschrijving van ondernemingsrecht.
  het ondernemingsrecht regelt alles wat met de uitoefening van een onderneming en bedrijven te maken heeft. Ook clubs en verenigingen horen hierbij. BW 2
 • Geef een omschrijving van strafrecht.
  Strafrecht  wordt actief uitgevoerd door het Openbaar Ministerie, deze treedt op namens de staat als burgers de normen overtreden. Ze kan sancties, boetes en gevangenisstraf, eisen wanneer er een overtreding of misdrijf heeft plaats gevonden. wetboek van Strafrecht, Wetboek van strafvordering.
 • Geef een omschrijving van staatsrecht.

  Staatsrecht regelt hoe het rechtsbestel in Nederland wordt vormgegeven en de invloed die burgers, kiesrecht, daarop kunnen uitoefenen. bijv. De grondwet.

   

 • Geef een omschrijving van bestuursrecht.
  Het bestuursrecht regelt de mogelijkheden die de overheid heeft om regulerend op te treden ten aanzien van de maatschappij. Bijv. Algemene Wet bestuursrecht (AWB)
 • Noem 4 organen in Nederland die wetgevende macht bezitten.

  De regering en Statengeneraal als centrale overheid.

  Provinciale staten en Gemeenteraad als decentrale overheid.

  De Sociaal Economische Raad, product en bedrijfschappen en Waterschappen. 

 • Wat is het verschil tussen een wet in formele zin en een wet in materiele zin.

  Wetten in formele zin zijn gemaakt door de centrale overheid en bedoelt voor bepaalde personen. Bijv. Vreemdelingen, Koningshuis, belastingbetaler. 

  Een wet in materiele zin kunnen naast de centrale overheid ook gemaakt zij door provincie of gemeenten en zijn bedoeld voor een onbepaald aantal, niet bij naam genoemde personen.

   

 • Wat is een verdrag.
  Een verdrag is een afspraak tussen landen onderling. Handelsverdragen.
 • Geef een ander woord voor jurisprudentie.
  Rechtspraak, daadwerkelijk door de rechter uitgesproken recht.
 • Wat is een interpretatiemethode? Noem er 6 en geef aan wat er onder wordt verstaan.

  1) Grammaticale methode: Op basis van alledaags spraakgebruik.

  2) Anticiperende methode: Op basis van toekomstige wetgeving.

  3) Rechtsvergelijkende methode: Op basis van toegepaste wetgeving in het buitenland.

  4) Systematische methode: Op basis van bepalingen die in de wet zijn opgenomen.

  5) Wethistorische methode: Op basis van hoe een bepaalde zin in de wet beschreven is in de passages van de parlementaire geschiedenis.

  6) Teleologische methode: Op basis van hoe de wetgever de wet bedoeld heeft.  

 • Noem 2 redeneerwijzen van de rechter en geef aan wat daaronder wordt verstaan.

  1) Redenering naar analogie: De rechter redeneert dan dat een bepaalde, niet bij de wet geregelde, kwestie zoveel lijkt op een kwestie waarin de wet wel voorziet, dat hij deze kwestie ook van toepassing acht op de in de wet geregelde kwestie.

  2) A-contrario redenering: De rechter redeneert dan dat een bepaalde rechtsregel niet van toepassing is omdat de regel uitsluitend geschreven is voor de gevallen die in deze regel voorkomen.

 • Wanneer is een gewoonte regel een rechtsregel.

  De gewoonte geldt alleen als rechtsregel als er sprake is van een vaste gedragslijn.

  - Binnen een groep handelt men conform de gegroeide opvatting.

  - De betrokkenen moeten het als hun rechtsplicht beschouwen conform de opvatting te handelen. (handje klap op de veemarkt)

 • Wat is materieel recht en geef enkele voorbeelden.
  Materieel recht gaat over rechten en plichten, verboden en geboden en is dus inhoudelijk van aard. Verkeerswet, milieuwet, koopovereenkomst enz.
 • Geef een ander woord voor formeel recht en wat wordt hieronder verstaan.

  Formeel recht is procesrecht. Hieronder wordt verstaan welke regels er gelden om te procederen maar ook welke termijnen hiervoor gelden. Wetboek van procesrecht.

   

 • Bevat een wet in formele zin altijd formeel recht. Motiveer.
  Een wet in formele zin hoeft niet altijd formeel recht te bevatten. In bijvoorbeeld de vreemdelingen wet, bedoeld voor alleen vreemdelingen maar inhoudelijk van aard. Rechten en plichten van vreemdelingen.  
 • Bevat een wet in materiele zin altijd materieel recht. Motiveer.

  Een wet in materiele zin hoeft niet altijd materieel recht te bevatten. In bijvoorbeeld het burgerlijk procesrecht- gemeentelijke verordening bevat formeel recht te weten de bezwaarprocedure. 
 • Wat is het verschil tussen dwingend recht en aanvullend recht. Hoe kom je erachter waar je mee te maken hebt.

  Bij dwingend recht mag de burger niet afwijken van het beschrevene, moeten komt dan in de tekst voor of in afwijking van het gestelde in bovenstaand lid is nietig. bijv. arbeidsovereenkomst en de huurwet.

  Aanvullende recht is wanneer partijen afwijkende regels hebben afgesproken in de overeenkomst. bijv. huren voor een bepaalde periode. Bij aanvullende recht komt vaak het woord kunnen voor in de tekst. 

 • Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht.

  Met objectief recht wordt bedoeld, het geldende recht of positief recht. Het bestaat uit het geheel van regels dat uit de rechtsbronnen voortvloeit.

  Subjectief recht is recht dat een persoon in concreto bezit omdat het objectief recht dit met zoveel woorden zegt. Het ligt dus niet vast in de regelgeving. bijv. verkoop van goed >> ontvangen van de geldsom.

 • Welke rechtsgebieden worden traditioneel tot het privaatrecht, welke tot het publiekrecht gerekend.

  Privaatrecht: personen en familierecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht en burgerlijk procesrecht.

  Publiekrecht: Staatsrecht, Bestuursrecht en Strafrecht.

 • Het recht heeft 4 functies, welke zijn dit en wat houden ze in?
  - Normatieve functie = rechtsnormen die normaal zijn voor ons als burger en waar iedereen het mee eens is, deze staan vastgesteld. Wanneer ze niet worden nageleefd kan er een straf worden opgelegd.
  - Geschiloplossnede functie = de rechterlijke organisatie oordeelt of iemand moet worden gestraft, zo ja, op welke wijze en met behulp van welke procedure. Er is geen eigenrichting.
  - Instrumentele functie = het gebruiken van het recht als instrument om een probleem op te lossen. Bijvoorbeeld in het verkeer. De wet bepaald dat er op de wegen rechts wordt gereden. Het zou niet toereikend zijn als mensen daar zelf afspraken over zouden maken. Daarom hakt de wetgever op tal van onderwerpen de knoop door: zo doen wij het en niet anders.
  - Additionele functie = dit is een aanvullende functie van het recht. Je regelt het in eerste instantie zelf, kom je er niet uit, dan wordt het additionele recht toegepast. Dit recht wordt gebruikt bij partijen die op een bepaald punt vergeten zijn afspraken te maken.
 • Er zijn 4 rechtsbronnen in Nederland, welke en wat houden ze in?
  De wet -> geschreven wet, staat vast in het wetboek
  Jurisprudentie -> andere uitspraken van rechters
  Verdrag -> afspraken die zijn gemaakt tussen 2 landen of internationale organisaties 
  Gewoonte -> niet geschreven wet, staat wel vast maar niet in het wetboek. Vaste gedragslijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke wetten vallen onder privaatrecht? (a.k.a. Civiel recht)
- personen- en familierecht
- Vermogensrecht (goederen en verbintenissenrecht)
- Ondernemingsrecht
-  Burgelijk procesrecht
Hoe noem je een zelfstandig drager van rechten en plichten?
Een rechtssubject
Wat is de definitie van beschikkkingshandeling
Alles rechtshandelingen die geen beheersdaden zijn
Wat zijn beheersdaden
Activiteiten die normaal voor de maatschap zijn
Wat is de verdeelsleutel van een maatschap?
De verdeelsleutel luidt dat iedere maat een deel krijgt dat evenredig is aan zijn vermogensinbreng in de maatschap. Zij die alleen arbeid ter beschikking hebben gesteld, worden gelijk gestemd met de maat die het minste vermogen heeft ingebracht
Wat is een maatschap?
Een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met als doel het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen
Wanneer ben je voor de wet verplicht je onderneming in te  schrijven in het handelsregister?
Als er doorgaans tenminste 15 uur per week arbeid wordt verricht
Wanneer wordt er van een onderneming gesproken?
Het moet gaan om een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen waarin ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen. Aldus art 2 handelsregisterbesluit.
Waar kenmerkt een eenmanszaak zich aan
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het vermogen wat de eigenaar voor diens bedrijf reserveert en zijn privé vermogen
In welke wet staat dat ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn verplicht zijn zich in te schrijven in het handelsregister?
Deze plicht staat vermeld in het handelsregisterwet 2007, in het bijzonder art 5