Summary Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht

-
ISBN-10 9035243951 ISBN-13 9789035243958
1343 Flashcards & Notes
35 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht". The author(s) of the book is/are W Hugenholtz. The ISBN of the book is 9789035243958 or 9035243951. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht

 • 1.1 Aard en functie van het burgerlijk procesrecht

 • Wat zijn constitutieve uitspraken?
  Uitspraken die een nieuwe rechtstoestand doen intreden.
 • Wordt door een vonnis nieuw recht gevormd?
  Ja, al is de gelding van dit recht in beginsel beperkt tot de procespartijen.
 • Hoe kan men het proces in juridische zin beschrijven?
  Het voortgaan (procedere) van een onzekere of betwiste tot een zekere en onbetwistbare rechtstoestand door een aan regels onderworpen rechtsstrijd of geding, gevoerd door een orgaan dat tot beslissing in dit geding bevoegd is.
 • Wat is rechtspraak?
  Rechtsvorming en rechtsvinding tegelijk.
 • 1.2 Materieel en formeel privaatrecht

 • Wat is arbitrage?
  Geschillenbeslechting door anderen dan rechters.
 • Wie zorgt voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels?
  De gerechtsdeurwaarder (een ambtenaar), zo nodig bijgestaan door de sterke arm.
 • Waar wordt het bewijsrecht toe gerekend?
  Bewijsrecht bevat zowel materiële als formele regels en is te rekenen tot het burgerlijk procesrecht.
 • 1.4 Wetsontwerpen en wetten na 1838

 • Wat beoogde de wet-Hartogh?
  Vereenvoudiging van het proces.
 • 1.5 Hoofdbeginselen

 • In welke rechtsbron zijn enige grondbeginselen van rechtspraak aangegeven?
  In het EVRM.
 • Wat wordt van fundamenteel belang geacht in alle soorten procedures?
  Dat beide partijen een gelijkwaardige positie in het geding innemen en gelijke kansen krijgen hun belangen te verdedigen.
 • Welke onmisbare hoofdbeginselen zijn er?
  1. hoor en wederhoor
  2. onpartijdigheid van de rechter
  3. openbaarheid van behandeling en uitspraak
  4. motivering van de beslissing
  5. partijautonomie
 • Welke hoofdbeginselen zijn niet volstrekt onmisbaar?
  1. onderzoek en beslissing in twee instanties
  2. toezicht op de rechtspraak door het middel van cassatie
  3. verplichte procesvertegenwoordiging
 • 1.5.1 Hoor en wederhoor

 • Welk beginsel is het moeilijkst weg te  denken beginsel van ons procesrecht?
  audi et alteram partem
 • Hoe verhoudt 'hoor en wederhoor' zich tot verstek?
  De rechter mag wel een gedaagde bij verstek veroordelen, maar niet zonder dat deze in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.
 • Wat houdt 'hoor en wederhoor' in?
  Dat degene tegen wie een rechtsvordering wordt ingesteld het recht heeft zich te verdedigen, waartegenover de eiser het recht heeft verweer te voeren tegen de verdediging (verdediging en contraverdediging).
 • 1.5.2 Onpartijdigheid van de rechter

 • Ten opzichte van wie dient de rechter onafhankelijk te staan?
  • degene die hem heeft benoemd
  • partijen
  • derden
 • Moet alleen partijdigheid worden vermeden?
  Nee, ook de schijn van partijdigheid moet worden vermeden.
 • Wat is vastgelegd in art. 6 EVRM?
  Het recht op een behandeling door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Het burgerlijk recht wordt gewoonlijk als materieel privaatrecht aangeduid en het burgerlijk procesrecht als formeel privaatrecht, maar deze onderscheiding loopt eigenlijk niet parallel, waarom?
Het burgerlijk procesrecht bestaat voor een groot deel uit procedureregels en vormvoorschriften, maar bevat ook bepalingen van materiële aard (zoals bevoegdheden van de rechters, advocaten), terwijl men in het burgerlijk recht ook vormvoorschriften aantreft.
Waarom maakt het burgerlijk procesrecht deel uit van het privaatrecht?
Omdat het de regels bevat voor de gedingvoering tussen partijen voor de burgerlijke rechter ter beslechting van onder diens bevoegdheid vallende geschillen.
Wat is een constitutieve uitspraak, noem enkele voorbeelden.
Een uitspraak waarin de rechter een nieuwe rechtstoestand doet intreden. Voorbeelden hiervan zijn beschikkingen waarbij echtscheiding of adoptie wordt uitgesproken, en vonnissen tot ontbinding van een overeenkomst of tot faillietverklaring.
Wat is het doel van het burgerlijk procesrecht?
Het burgerlijk procesrecht heeft ten doel aan deze onzekerheid en strijd einde te maken door een vonnis van de rechter, dat partijen bindt. 

Hoorcollege --> Tweeledig doel: het vaststellen en realiseren van de materiële rechten van de burgers jegens elkaar. 
Wat is het burgerlijk procesrecht?
Het burgerlijk procesrecht is het geheel van rechtsregels, dat voor het burgerlijk proces geldt. Het zijn met andere woorden de spelregels van het burgerlijk geding. Kennis van die regels is voor de praktijkjurist erg belangrijk.
Kan de veroordeelde in deze zaken in verzet komen?
Nee, dit rechtsmiddel is afgeschaft; hoger beroep staat in de meeste gevallen open.
Welke uitzondering op de fundamentele rechtsbeginselen kennen personen- en familierechtzaken?
Behandeling geschiedt altijd met gesloten deuren.
Welke bijzondere regel geldt voor alimentatiezaken?
Deze zaken hebben een sterk contentieus karakter; er is eerst gelegenheid een verweerschrift in te dienen voordat een mondelinge behandeling plaatsvindt. Wordt binnen de gestelde termijn geen verweerschrift ingediend, dan kan de rechter een mondelinge behandeling achterwege laten (art. 801 Rv).
Wat is de devolutieve werking van het appel?
Na appel van een eindvonnis wordt de hele zaak overgeheveld van de eerste rechter naar de hogere rechter.
Kan hoger beroep in elke zaak worden ingesteld?
Nee, in zaken van gering belang heeft de wet reeds het hoger beroep uitgesloten.