Summary Hoofdstukken grondrechten

-
ISBN-10 9069167352 ISBN-13 9789069167350
514 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdstukken grondrechten". The author(s) of the book is/are A J Nieuwenhuis, A W Hins. The ISBN of the book is 9789069167350 or 9069167352. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoofdstukken grondrechten

 • 1 Inleiding

 • EHRM
  Doet bindende uitspraken over het EVRM
 • mensenrechten
  Rechten die ieder mens - van nature - toekomen of horen toe te komen
 • Checks and balances
  Systeem van machtsverdeling als een garantie voor de vrijheid van de burger
 • Rechtsbronnen van grondrechten
  1. internationale verdragen waarin een reeks van grondrechten is vastgelegd
  2. juridprudentie van internationaalrechtelijke organen
  3. nationale Grondwet
  4. uitwerking van bepaalde grondrechten in de nationale wetgeving
  5. jurisprudentie van de nationale rechter
  6. hulpbronnen als Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • Op welke vier pijlers is de rechtsstaat gestoeld?
  1. ingrijpen van de overheid mag slechts geschieden op grond van algemene regels
  2. de scheiding der machten / een verdeling van de overheidsmacht over verschillende organen
  3. mogelijkheid van rechtsbescherming door de onafhankelijke rechter
  4. het bestaan van grondrechten
 • Internationaal en nationaal vastgelegde grondrechten nemen in het Nederlandse recht een steeds belangrijker plaats in. Wat zijn hiervan de oorzaken?
  1. De werkingssfeer van grondrechten neemt toe, omdat de grondrechten in aantal groeien en de werkingssfeer van al langer bestaande grondrechten wordt uitgebreid.
  2. Er bestaat een tendens om aan beperkingen steeds hogere eisen te stellen.
  3. Aan de grondrechten wordt ook steeds vaker een zekere werking in de relatie tussen bugers onderling toegekend.
  4. Klassieke grondrechten worden niet meer louter gezien als onthoudingsplichten van de overheid.
  5. Het internationale stelsel van grondrechtsbescherming doet meer en meer haar invloed gelden binnen de nationale rechtsorde.
 • Grondrechten kunnen worden omschreven als fundamentele rechtsnormen die de strekking hebben het individu persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan te verzekeren en die de handelingsvrijheid van met name de overheid beperken.
 • De grondrechten gelden in de eerste plaats in de relatie tussen burger en overheid.
 • Grondrechten, en dan met name de vrijheidsrechten en het gelijkheidsbeginsel, zijn verbonden met de opkomst van de idee van de rechtsstaat.
 • 3.1 Inleiding

 • De -klassieke- grondrechten komen aan ieder individu toe; zij zijn de 'dragers' ervan. Bij sommige sociale grondrechten is het veelal moeilijker om over dragers van grondrechten te spreken.
 • 3.2 Individuen

 • Zijn grondrechten in het positieve recht gekoppeld aan de nationaliteit, dan spreekt men wel van burgerschapsrechten.
 • Kinderen zijn ook dragers van grondrechten. Dat wordt nog eens benadrukt door het bestaan van een apart VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989). Het antwoord op de vraag of een kind een beroep op een grondrecht kan doen, zal overigens mede afhangen van de leeftijd van het kind en per grondrecht kunnen verschillen. Het bestaan van het ouderlijk gezag brengt overigens met zich mee dat jeugdigen op een aantal gebieden niet dezelfde individuele vrijheid toekomt als volwassenen.
 • Het ongeboren kind heeft in het algemeen niet dezelfde rechten als de natuurlijke persoon. De meeste grondrechten komen naar hun aard evenmin in aanmerking voor toepassing op ongeborenen. Gezien het gebrek aan consensus ken het EHRM de nationale autoriteiten een appreciatiemarge toe om te bepalen wanneer het recht op leven (art. 2 EVRM) precies begint.
 • Het valt niet moeilijk in te zien dat de grondrechten niet zijn toegeschreven op overledenen. Anders dan bij de ongeborene geldt dat bij uitstek ook voor het recht op leven. In bepaalde gevallen zal de bejegening van een overledenen overigens wel inbreuk kunnen maken op de (grond)rechten van de nabestaanden.
 • 3.3 Groepen en rechtspersonen

 • Bepaalde vrijheidsrechten zijn in het bijzonder van belang voor groepen van personen. Men denke aan de vrijheid van vereniging, de vrijheid van vergadering, en de vrijheid van betoging. Ieder individu heeft het recht om bij een groep te horen. Desondanks is duidelijk dat er pas van een vergadering of betoging sprake is wanneer er meerdere individuen gezamenlijk deelnemen.
 • Grondrechten zijn naar hun aard sterk verbonden met de natuurlijke persoon. Toch is het niet vreemd dat ook rechtspersonen bepaalde grondrechten kunnen uitoefenen.
 • 3.4 Overheid

 • Grondrechten zijn van oudsher bedoeld om bescherming te bieden tegen de overheid. Het ligt daarom niet voor de hand om publiekrechtelijke rechtspersonen een beroep op grondrechten toe te kennen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt de margin of apprection in?
Dat lidstaten eenzins zelf beoordelen in hoeverre beperkingen van een grondrecht is geboden.
Wat is een actio popularis? En bestaat dit bij het EVRM?
Waarbij een regeling slechts aan het hof wordt voorgelegd ter toetsing aan een verdragsbepaling. 
Neen
Geldt het toetsingsverbod voor lagere regelingen?
Neen
Criteria voor een ieder verbindende bepaling?
1. Staat het in de bepaling?
2. Is de bepaling zo geformuleerd dat zij zonder nadere uitleg kan functioneren? De bepaling moet onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn. (rookverbod)
Twee voorbeelden van semi rechtelijke organisaties en zijn deze bindend?
Ombudsman en College van de rechten van de Mens 
Nee zijn niet bindend maar hebben wel een richting gevend karakter.
Welke verdragen zijn er bij de raad van Europa
EVRM
ESH 
Europees verdrag tegen foltering
Welk verdrag is niet bindend?
UVRM
Universele verklaring van de rechten van de mens
1. Mag een Nederlandse rechter toetsen aan niet een ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van internationale organisaties?2. Mag een Nederlandse rechter toetsen aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van internationale organisaties?
1. Neen 

2. Ja
Wie stelt vast of iet een verdragsbepaling een ieder verbindende bepaling is?
De rechter
Sociale grondrechten richten zich tot de overheid. Wat schept het voor de overheid
Het schept een zorgplicht voor de overheid