Summary Hoofdstukken grondrechten

-
ISBN-10 9069167352 ISBN-13 9789069167350
485 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdstukken grondrechten". The author(s) of the book is/are A J Nieuwenhuis, A W Hins. The ISBN of the book is 9789069167350 or 9069167352. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoofdstukken grondrechten

 • 1 Inleiding

 • EHRM
  Doet bindende uitspraken over het EVRM
 • Wat zijn grondrechten?
  Grondrechten zijn fundamentele rechtsnormen die de strekking  hebben aan het individu persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan te verzekeren en die met name de handelingsvrijheid van de overheid beperken.
 • mensenrechten
  Rechten die ieder mens - van nature - toekomen of horen toe te komen
 • Wat zijn de redenen waarom sommige mensenrechten uitdrukkelijk als grondrechten zijn opgenomen in de Grondwet en andere niet?
  Dit hangt af van de behoefte om een rechtsnorm in de wet te zetten. Als die behoefte er wel is dan heeft dit te maken met het feit dat men de twijfel wil ontnemen dat een bepaalde rechtsnorm aan een ieder toekomt. De behoefte is er niet wanneer een rechtsnorm al als vanzelfsprekend wordt gezien. Ook kan het zijn dat er te veel uitzonderingen op de rechtsnorm zijn, zodat wanneer het gepositiveerd zou worden, dit problematisch zal zijn wat betreft de beperkingsterminologie. Daarnaast zijn er bij sommige rechtsnormen te veel verschillen in in inzicht in de samenleving.
 • Checks and balances
  Systeem van machtsverdeling als een garantie voor de vrijheid van de burger
 • Wat is kenmerkend voor een klassiek grondrecht?
  - individuele vrijheidsrechten/waarborgnormen
  - Garanderen staatsvrije sfeer
  - impliceert onthoudingsplicht van de staat
  - veelal afdwingbaar bij de rechter
 • Rechtsbronnen van grondrechten
  1. internationale verdragen waarin een reeks van grondrechten is vastgelegd
  2. juridprudentie van internationaalrechtelijke organen
  3. nationale Grondwet
  4. uitwerking van bepaalde grondrechten in de nationale wetgeving
  5. jurisprudentie van de nationale rechter
  6. hulpbronnen als Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • Wat is kenmerkend voor een sociaal grondrecht?
  - leggen zorgplichten op overheid
  - hebben nadere invulling van de wetgever nodig
  - daardoor in mindere mate afdwingbaar bij de rechter
 • Waarop is de rechtsstaat gestoeld?
  Op vier pijlers:
  1. Ingrijpen van de overheid mag slechts geschieden op grond van algemene regels.
  2. Scheiding der machten.
  3.  Rechtsbescherming door de onafhankelijke rechter.
  4. Het bestaan van grondrechten.
 • Op welke vier pijlers is de rechtsstaat gestoeld?
  1. ingrijpen van de overheid mag slechts geschieden op grond van algemene regels
  2. de scheiding der machten / een verdeling van de overheidsmacht over verschillende organen
  3. mogelijkheid van rechtsbescherming door de onafhankelijke rechter
  4. het bestaan van grondrechten
 • Welke rechtsbronnen zijn er t.a.v. grondrechten?
  1. De internationale verdragen (IVBPR, EVRM etc.)
  2. Jurisprudentie van internationale rechterlijke organen.
  3. Nationale Grondwet.
  4. De uitwerking van bepaalde grondrechten in de nationale wetgeving (AWGB, WBP etc.)
  5. Jurisprudentie van de nationale rechter.
 • Internationaal en nationaal vastgelegde grondrechten nemen in het Nederlandse recht een steeds belangrijker plaats in. Wat zijn hiervan de oorzaken?
  1. De werkingssfeer van grondrechten neemt toe, omdat de grondrechten in aantal groeien en de werkingssfeer van al langer bestaande grondrechten wordt uitgebreid.
  2. Er bestaat een tendens om aan beperkingen steeds hogere eisen te stellen.
  3. Aan de grondrechten wordt ook steeds vaker een zekere werking in de relatie tussen bugers onderling toegekend.
  4. Klassieke grondrechten worden niet meer louter gezien als onthoudingsplichten van de overheid.
  5. Het internationale stelsel van grondrechtsbescherming doet meer en meer haar invloed gelden binnen de nationale rechtsorde.
 • Welke tweedeling kennen we in grondrechten?
  De klassieke en de sociale.
 • Grondrechten kunnen worden omschreven als fundamentele rechtsnormen die de strekking hebben het individu persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan te verzekeren en die de handelingsvrijheid van met name de overheid beperken.
 • Wat zijn de oorzaken dat grondrechten een steeds belangrijkere plaats in nemen?
  1. De werkingssfeer neemt toe omdat de grondrechten groeien en worden uitgebreid.
  2. Er is ee tendens om aan de beperkingen steeds hogere eisen te stellen.
  3. Er wordt steeds vaker een zekere werking in de relatie tussen burgers onderling toegekend.
  4. De klassieke grondrechten worden niet louter gezien als onthoudingsplichten van de overheid.
  5. Het internationale stelsel van grondrechtbescherming heeft steeds meer invloed binnen de nationale rechtsorde.
 • De grondrechten gelden in de eerste plaats in de relatie tussen burger en overheid.
 • Grondrechten, en dan met name de vrijheidsrechten en het gelijkheidsbeginsel, zijn verbonden met de opkomst van de idee van de rechtsstaat.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.