Summary Hoofdstukken sociaal recht editie 2012

-
ISBN-10 9001807976 ISBN-13 9789001807979
716 Flashcards & Notes
53 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdstukken sociaal recht editie 2012". The author(s) of the book is/are C J Loonstra. The ISBN of the book is 9789001807979 or 9001807976. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoofdstukken sociaal recht editie 2012

 • 1 Terreinverkenning

 • Casus: Transportbedrijf Kuipers

  • Vergadering voltallig personeel met Kuipers
  • Afspraak: Kuipers hoeft geen loontoeslagen meer te betalen, omdat het bedrijf er financieel slecht voorstaat. Anders: ontslagen !
  • Afspraak is strijdig met de CAO voor transportbedrijven

  Hebben de werknemers recht op de toeslagen?

  M.a.w. waardoor wordt de inhoud van een arbeidsovereenkomst bepaald?

   

  Dwingend Recht: het is nietig, ongeldig vanaf het begin af aan. (De nietigheid kan worden ingeroepen)

 • De inhoud van een arbeidsovereenkomst wordt bepaald door?

  • Verdragen, EU en ESH ( stakingsrecht)
  • De wet BW boek 7
  • CAO
  • De IAO  = de inviduele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemers
 • Wat is een CAO?

   

  Collectieve ArbeidsOvereenkomst

 • Wat houdt het CAO in?

  • Een schriftelijke overeenkomst
  • voor hooguit 5 jaar aangegaan
  • Werkgevers kunnen individueel partij 
  • Werkgevers- en werknemersverenigingen moeten rechtsbevoegd zijn
 • Wie zijn de contractpartijen bij een CAO?

  • werkgevers
  • werknemers
  • vakbonden enz
 • Wat zijn obligatoire bepalingen?

   

  CAO-bepalingen die enkel betrekking hebben op de CAO-partijen onderling.

   

 • Schending leidt tot wanprestatie: 

  • Materiele schadevergoeding
  • Immateriele schadevergoeding
 • Wat zijn normatieve bepalingen?

  CAO-bepalingen die de arbeidsvoorwaarden bevatten die gaan gelden binnen iedere arbeidsovereenkomst van de aangesloten leden

 • Welke 4 verschillende soorten wetsbepalingen kent de wet?

  1. Dwingende Wetsbepalingen
  2. Driekwart Dwingende Wetsbepalingen
  3. Semidwingende Wetsbepalingen
  4. Aanvullende Wetsbepalingen
 • Wat houdt de dwingende wetsbepalingen in?

   

  Dwingend recht: hier mogen CAO en IAO nooit van afwijken of niet ten nadele van de werknemer van afwijken

   

 • Deze bepalingen zijn heilig

   

 • Wat houdt de driekwart dwingende wetsbepalingen in?

  Driekwart dwingend recht: hier mag alleen de CAO van de wet afwijken

 • Wat houdt semi dwingende wetsbepalingen in?

   

  Semi dwingend recht: hier mag alleen van worden afgeweken met een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer

 • Wat houdt aanvullende wetsbepalingen in?

  Aanvullen recht: hier mogen werkgever en werknemer schriftelijk en mondeling van afwijken

   

 • Welke 4 methoden zijn er voor ontslagrecht? (4 methoden hoe de arbeidsovereenkomst kan eindigen)

  1. Beeindiging van rechtswege                 (concrete gebeurtenis, b.v. overlijden)
  2. Wederzijds goed vinden                      (het is een tweezijdige rechtshandeling)
  3. Opzegprocedure                                 (op basis van redelijke grond, het is een eenzijdige rechtshandeling)
  4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter
 • Wat is een kantonrechter?

  Rechter die een geschil mag beoordelen in arbeidszaken

 • Wat is een onzelfstandige beroepsbevolking?

   

  Het bestaat uit personen die zich tijdens hun wek in een afhankelijkheidspositie bevinden ten opzichte van een ander (werkgever)

 • Uit welke 3 sector bestaat de onzelfstandige beroepsbevolking?

   

  1. Private Sector: bedrijfsleven 
  2. Publieke Sector: Publieke Sector
  3. G-en g-sector: Private Sector, afhankelijk van de overheid
 • Private Sector?

  Deel van de onzelfstandige beroepsbevolking dat in de marktsector werkzaam is

 • Publieke Sector?

  Deel van de onzelfstandige beroepsbevolking dat bij de overheid werkzaam is

 • Wat betekent de afkorting G-en g-sector?

  Gepremieerde en gesubsidieerde sector

 • G-en g-sector?

  Deel van de beroepsbevolking dat verbonden is aan organisaties en instellingen die financieel van de overheid afhankelijk zijn

 • Is de CAO net als de arbeidsovereenkomst een privaatrechtelijke overeenkomst?

  ja

 • Wat is een ondernemings-CAO?

  Wanneer een werkgever een CAO sluit met een of meer werknemersverenigingen

 • Wat is een bedijfstak-CAO?

  Als een of meer werkgeversverenigingen ten aanzien van een gehele branche een CAO aangaan

   

 • Wat is een standaardregeling?

  Een CAO is een standaardregeling, in geen enkel geval bij individuele arbeidsovereenkomst mag worden afgeweken

 • Wa is een minimumregeling?

   

  Houdt een CAO een minimumregeling in, dan mag bij individuele arbeidsovereenkomst ten gunste van de werknemer van de arbeidsvoorwaarden in de CAO worden afgeweken

   

 • De 3 belangrijkste vakcentrales zijn?

  1. FNV: Federatie Nederlandse Vakbeweging
  2. CNV: Christelijk Nationaal vakverbong
  3. MHP: de Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel
 • Wat doen de centrales?

  Ze verrichten coordinerende en adviserende werkzaamheden. Zij coordineren het werk van de bij hen aangeloten organisaties/vakbonden.

 • Wat doen de vakbonden?

  Ze houden zich bezig met het onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden en dan vooral met het sluiten van CAO's. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het maximum van transitievergoeding?
Niet hoger dan 76.000 of niet hoger dan een jaarsalaris
Benoem 5 opzegverboden
1. Opzegverbod gelijke behandeling 
2. Opzegverbod zwakkere positie (ziekte, zwangerschap)
3. Opzegverbod militaire dienst 
4. Opzegverbod medezeggenschap (als wn betrokken is in medezeggenschapsraad)
5. Opzegverbod wegens lid van een vakvereniging
6. Opzegverbod wegens lid eerste Kamer of andere vertegenwoordigend orgaan
7. Opzegverbod zorgverlof
8. Opzegverbod overgang onderneming (andere werkgever)
9. Opzegverbod weigering werk zondag
Wat is de druppel-emmerdoctrine?
Vroegere gebeurtenissen kunnen leiden naar ontslag op staande voet.
Ontslag op staande voet, criteria?
Dringende reden! Werkgever moet zelf de dringende reden aannemelijk maken

Belangrijk: ontslag op staande voet mag alleen direct na het betreffende feit gebeuren. Uitzondering: als nader onderzoek vereist is. Dan mag op staande voet ontslaan na het onderzoek klaar is.
Wat is een proeftijdontslag en wat houdt dit in?
Dat de werkgever zonder reden tijdens de proeftijd kan opzeggen. Uitzondering: als de werkgever zich aan discriminatie schuldig maakt
Moet de werkgever de opzegging schriftelijk doen?
Nee, maar het is wegens bewijsredenen wel aan te raden
Wat is het verschil tussen het UWV en een cao-ontslagcommissie?
Een cao-ontslagcommissie heeft de bevoegdheid tot het ontslagcriteria en het UWV niet
Wanneer moet een werknemer naar het UWV voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst?
Het vervallen van arbeidsplaatsen t.g.v. beëindiging werkzaamheden

Vervallen van arbeidsplaatsen wegen bedrijfseconomische omstandigheden
Stel een werknemer wil geen handtekening opzeggen onder de opzegging van het contract van de werkgever. Op welke twee manieren kan een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen?
Het vragen van toestemming van het UWV
Verzoek tot ontbinding bij kantonrechter
Wat is een transitievergoeding en kunnen werkgever en werknemer van de hoogte hiervan afwijken?
Een ontslagvergoeding en ja dit kan, het is vermogensrecht dus contractueel afwijken is mogelijk