Summary Hoofdstukken Social Recht 2020

-
ISBN-13 9789001593315
310 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdstukken Social Recht 2020". The author(s) of the book is/are Prof C J Loonstra. The ISBN of the book is 9789001593315. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Hoofdstukken Social Recht 2020

 • 3.1 Het aangaan van een arbeidsovereenkomst: Aard van de aanstelling

 • Welk soort overeenkomst is een arbeidsovereenkomst?
  Een arbeidsovereenkomst is een consensuele overeenkomst. Dit betekent: 'vormvrij
 • Is het noodzakelijk om 2 handtekeningen te plaatsen bij een arbeidsovk?
  Ja, 2 handtekeningen zijn noodzakelijk
 • Wat staat er beschreven in artikel 7:655 lid 1 BW?
  OGV artikel 7:655 lid 1 is de werkgever verplicht de werknemer binnen 1 maand nadat deze met de werkzaamheden is begonnen, schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen van de onderwerpen, genoemd in het 1e lid van dit wetsartikel.
  Deze onderwerpen bevatten voor de werknemer belangrijke voorwaarden op grond waarvan de arbeid verricht wordt.
 • Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?
  Voor bepaalde- en onbepaalde tijd
 • Waarom bieden werkgevers bij voorkeur eerst een tijdelijke aanstelling aan?
  Ontslag van iemand die op tijdelijke basis werkt is veel gemakkelijker dan het ontslag van iemand die werkt op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn overeenkomsten die betrekking hebben op een afgebakende periode, bijvoorbeeld 1 jaar
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) eindigt met het verstrijken van de tijd
 • Een tijdelijk contract van 1 jaar eindigt na dat jaar zonder dat de werkgever voor die beëindiging een specifieke handeling hoeft te verrichten (behalve de aanzegverplichting sedert de invoering van de WWZ)
 • Een tijdelijk contract voor vervanging wegens ziekte eindigt vanzelf zodra de betreffende werknemer weer hersteld is verklaard.
 • Hoe wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ook wel genoemd?
  Een vast contract
 • Bij deze overeenkomst volgt pas ontslag als werkgever of werknemer de wens heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen
 • Sluiten 2 contractpartijen een arbeidsovereenkomst zonder iets over de soort aanstelling af te spreken, dan is deze altijd van onbepaalde duur.
  Is het geen overeenkomst voor bepaalde tijd, dan is het een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Wil een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen dan zal hij vervolgens een nogal ingewikkeld stelsel van ontslagregels in acht moeten nemen
 • 3.3 Wet flexibel werken

 • Wanneer is de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) in werking getreden?
  01-07-2000
 • Door welke wet is de WAA vervangen? En wanneer was dat?
  Met ingang van 01-01-2016 is de WAA vervangen door de Wet flexibel werken (Wfw)
 • Arbeidsduur: een werknemer kan een werkgever om zowel minder als meer uren per week verzoeken. De werkgever is dan verplicht om met die werknemer te overleggen (artikel 2 lid 4 Wfw).
 • Na het overleg zoals benoemd in artikel 2 lid 4 Wfw, moet de werkgever het verzoek van de werknemer inwilligen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen zich daartegen verzetten (artikel 2 lid 5 Wfw). Dit geldt ook bij een verzoek om aanpassing van de werktijd. Zie voor voorbeelden van zwaarwegend belang, artikel 2 lid 11 Wfw).
 • Recht op de wijziging van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats kan alleen als de:
  * werknemer tenminste 26 weken voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang bij de werkgever in dienst moet zijn (artikel 2 lid 1 Wfw)
  * 2 maanden van te voren indienen (artikel 2 lid 3 Wfw)
  * de wet geldt niet voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers (artikel 2 lid 16 Wfw)
 • Beroept een werkgever zich op een zwaarwegend belang van bedrijf of dienst of op de redelijkheid en billijkheid, kan de werknemer naar de civiele rechter stappen. Vaak krijgt een werkgever geen gelijk van een rechter
 • 3.4 De minderjarige

 • Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam
 • Wanneer is een persoon minderjarig?
  Minderjarig zijn krachtens artikel 1:233 BW zij die
  * de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;
  * niet met toepassing van artikel 1:253a BW meerderjarig zijn verklaard
 • Wat bepaalt artikel 1:253a BW?
  Artikel 1:253a bepaalt kortweg dat de kinderrechter een minderjarige vrouw van 16 of 17 jaar die het gezag heeft over haar kind en het verzorgt en opvoedt, minderjarig kan verklaren
 • Wat betekent handelingsonbekwaamheid?
  Handelingsonbekwaam betekent dat de door een minderjarige verrichte rechtshandeling aangetast kan worden door zijn wettelijke vertegenwoordigers (dat zijn doorgaans de ouders). Die rechtshandeling is vernietigbaar
 • Een overeenkomst, ook een arbeidsovereenkomst, is een meerzijdige rechtshandeling.
 • Hoofdregel is daarom dat een arbeidsovereenkomst gesloten door een minderjarige, vernietigbaar is.
 • De wettelijke vertegenwoordigers kunnen bewerkstelligen dat een door hun minderjarige zoon of dochter aangegane arbeidsovereenkomst vernietigd wordt
 • In het 1e lid van artikel 7:612 BW staat dat een minderjarige die de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt bekwaam is tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
 • Artikel 7:612 BW bevat ook nog 2 bijzondere bepalingen:
  * een onbekwame minderjarige (dus de persoon jonger dan 16 jaar) is bekwaam een arbeidsovereenkomst te sluiten als huh daarvoor vooraf toestemming heeft verkregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Uitzondering is dat een minderjarige niet kan procederen (naar de rechter stappen) zonder bijstand van zijn wettelijke vertegenwoordiger (artikel 7:612 lid 4 BW).
  * Toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht te zijn verleend, wanneer een minderjarige gedurende 4 weken heeft gewerkt, zonder dat zijn wettelijke vertegenwoordiger verzet bij de werkgever heeft aangetekend (artikel 7:612 lid 2 BW)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt er onder gezag verstaan?
Er is onder meer sprake van een gezagsverhouding als de werkgever gerechtigd is tijdens het werk eenzijdige instructies aan de werknemer te geven, die deze heef op te volgen.
De overeenkomst van opdracht (7:400)
 1. De opdrachtnemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever, werkzaamheden te verrichten
 2. Er is geen sprake van een gezagsverhouding
 3. De werkzaamheden bestaan uit iets anders dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard
De overeenkomst tot aanneming van werk (7:750)
 1. De aannemer verbindt zich tegenover de aanbesteder, een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren
 2. De aanbesteder verbindt zich een bepaalde prijs te betalen
 3. Er bestaat geen arbeidsovereenkomst (buiten dienstbetrekking)
De arbeidsovereenkomst (7:610 BW)
 1. Er wordt arbeid verricht
 2. Er wordt loon betaald
 3. Er  is sprake van gezagsverhouding
Welke drie overeenkomsten onderscheidt het BW?
 1. De arbeidsovereenkomst (7:610-691)
 2. De overeenkomst tot aanneming van werk (7:750-769)
 3. De overeenkomst van opdracht (7:499-413)
Welke rechter is relatief bevoegd?
Bevoegd is de rechter van:
 • De woonplaats of vestigingsplaats van de wederpartij, gedaagde of
 • De plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht
Wat is een rechter in eerste aanleg?
Een rechter die als eerste absoluut bevoegd is om van een geschil kennis te nemen
Wanneer wordt een zaak voorgelegd bij de kantonrechter?
 • Arbeidsgeschillen 
 • De hoogte van het gevorderde bedrag speelt geen rol
Welke soort rechters bestaan er in de civiele sector?
Een gewone civiele rechter en een kantonrechter
Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
- Worden meestal jaarlijks of tweejaarlijks gesloten
- Tussen een individuele werkgever of (een) werkgeverorganisatie(s) en vakbonden