Summary Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis

-
ISBN-10 9054547782 ISBN-13 9789054547785
4082 Flashcards & Notes
49 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis". The author(s) of the book is/are J H A Lokin & W J Zwalve. The ISBN of the book is 9789054547785 or 9054547782. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis

 • 1 Codificatie

 • Welke kenmerken heeft een codificatie?
  1. een overheid, die gezag uitoefent over haar onderdanen,
  2. op schrift gesteld recht,
  3. de volledigheid van dat recht, die bewerkstelligd wordt door het machtswoord van de overheid, dat aan dat recht exclusieve gelding verleent.
 • welke 3 voorwaarden moet een codificatie hebben?
  Een codificatie moet op schrift gesteld zijn en door een bevoegde overheid die over haar onderdanen heerst opgesteld zijn en zij moet een exclusiviteitsclausule bevatten
 • codificatie door wie genoemd als eerste

  jeremy bentham

 • Wat weet je over codificatie?
  Codificatie is het opschrijven van het recht. Gewoontes worden als regels voor iedereen opgeschreven en er wordt gewicht aan gegeven. de regels moeten door betrokkenen geaccepteerd worden.
 • Zowel de Grieken als de Romeinen hadden ongeschreven en geschreven regels. 
 • het begrip codificatie moet je weten, want anders kun je dit boek niet bestuderen
 • Omschrijving van het begrip codificatie.
  Codificatie is geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige.
 • Wat is de definitie van een codificatie?
  Codificatie is geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige. 
 • Het begrip codificatie stamt uit de tijd van de verlichting. Het werd voor het eerst gebruikt door Jeremy Bentham (1748-1832)

  Codificatie is geschreven recht, waaraan door de overheid een aan haar gezag ontleende uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakte rechtsoptekening tot een volledige.

   

 • Wat is de betekenis van het woord exclusief, wanneer men zegt dat de codificatie exclusieve gelding heeft?
  Het overheidsgezag verleent aan de bundeling van op schrift gesteld recht volledigheid en dit maakt haar tot een codificatie. Een optekening van recht wordt tot codificatie verheven door het gezag van de overheid.
 • Omschrijving van het begrip codificatie.

  Codificatie is geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende.

 • Wat zijn de 3 kenmerken voor het wezenlijk achten van een codificatie?
  1. een overheid, die gezag uitoefent over haar onderdanen.
  2. op schrift gesteld recht.
  3. de volledigheid van dat recht, die bewerkstelligd wordt door het machtswoord van de overheid, dat aan dat recht exclusieve gelding verleent. 
 • Wat zijn de 3 kenmerken voor het wezenlijk achten van een codificatie?
  1. een overheid, die gezag uitoefent over haar onderdanen.
  2. op schrift gesteld recht.
  3. de volledigheid van dat recht, die bewerkstelligd wordt door het machtswoord van de overheid, dat aan dat recht exclusieve gelding verleent. 
 • De Digesten van keizer Justinianus; oudste handschrift van de meest bekende codificatie uit de geschiedenis  hebben alle kenmerken van een codificatie. Zij bevatten op schrift gesteld recht, zijn door de gezaghebbende overheid (de keizer) van autoriteit voorzien en hebben exclusieve gelding. Dit laatste wil zeggen dat alle niet in de codificatie opgenomen rechtsregels hun rechtskracht verliezen of maw dat alle recht uit de met gezag beklede tekst moet worden gehaald.

 • *Privaatrecht is hetzelfde als burgerlijk of civiel recht. 
  * Je kunt de rechter zien als tekstuitlegger, en de wetgever als tekstschrijver. 
 • De wetgever. 
  Vaardigt wetten uit. 
 • Leg uit wat authentieke interpretatie inhoudt.
  Een gezaghebbende uitleg door de wetgever, zo als Justinianus in verschillende verordeningen zijn eigen wetten heeft uitgelegd. 
 • De Digesten van keizer Justinianus (oudste handschrift van de meest bekende codificatie uit de geschiedenis  hebben alle kenmerken van een codificatie. Zij bevatten op schrift gesteld recht, zijn door de gezaghebbende overheid (de keizer) van autoriteit voorzien en hebben exclusieve gelding. Dit laatste wil zeggen dat all niet in de codificatie opgenomen rechtsregels hun rechtskracht verliezen of maw dat alle recht uit de met gezag beklede tekst moet worden gehaald.

 • Het begrip codificatie moet je kennen, anders kun je dit boek niet bestuderen
 • 1.1 Begripsbepaling

 • de behoefte aan optekening van het recht vloeit voort uit de behoefte aan rechtszekerheid.

  Codificatie heeft 3 kenemerken:

  - een overheid die gezag uitoefent over haar onderdanen

  - op schrift gesteld recht

  - de volledigheid van dat recht, die bewerkstelligd wordt door het machtswoord van de overheid, dat aan dat recht exclusieve gelding verleent

 • Welke kenmerken heeft een codificatie?
  1. een overheid, die gezag uitoefent over haar onderdanen,
  2. op schrift gesteld recht,
  3. de volledigheid van dat recht, die bewerkstelligd wordt door het machtswoord van de overheid, dat aan dat recht exclusieve gelding verleent.
 • Welke kenmerken heeft een codificatie?

  1. een overheid, die gezag voert over haar onderdanen
  2. op schrift gesteld recht
  3. de volledigheid van dat recht, die bewerkstelligd wordt door het machtswoord van de overheid, dat aan dat recht exclusieve gelding verleent
 • Welke onderscheidingen betreffende het recht zijn er?

  ius ex scripto - geschreven recht

  ius ex non scripto - ongeschreven recht

 • Uit welke tijd stamt het woord codificatie en door wie werd het woord voor het eerst gebruikt?

  Uit de Verlichting en het werd het eerst door Jeremy Bentham (1748-1832) gebruikt

 • geef de definitie van codificatie.
  codificatie is geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige.
 • Waarom zou men de jurist een schriftgeleerde kunnen noemen?
  Omdat juristen zich bezig houden met de uitleg van gecanoniseerde teksten.
 • Codificatie:
  • definitie:
  Codificatie = geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige.
  • gecodificeerde samenleving:
    officiële met gezag omklede wetgever (tekstschrijver) & officiële met gezag omklede rechter (tekstuitlegger)
 • Rechtsonderscheidingen van de Romeinen
  • geschreven recht (ius ex scripto)
  • ongeschreven recht (ius ex non scripto)
 • Het begrip codificatie stamt uit de tijd van de verlichting. Het werd voor het eerst gebruikt door Jeremy Bentham (1748-1832)

  Codificatie is geschreven recht, waaraan door de overheid een aan haar gezag ontleende uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakte rechts op tekening tot een volledige.

  Drie kenmerken van codificatie:

  1. Een overheid die gezag uitoefend over haar onderdanen.

  2. Op schrift gesteld recht,

  3. De volledigheid van dat recht, die bewerktstelligd wordt door het machtswoord van de overheid, dat aan dat recht exclusieve gelding verleent.

   

 • Wat is de betekenis van het woord exclusief, wanneer men zegt dat de codificatie exclusieve gelding heeft?
  Het overheidsgezag verleent aan de bundeling van op schrift gesteld recht volledigheid en dit maakt haar tot codificatie. Een optekening van recht wordt tot codificatie verheven door het gezag van de overheid.
 • 1 welke onderscheidingen maakten de Romeinen betreffende het recht?

  2 geef een omschrijving van codificatie

  - geschreven recht   ius ex scripto

  - ongeschreven recht  ius ex non scripto

  2 codificatie is geschreven recht waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige

 • Wat is de betekenis van het woord exclusief, wanneer men zegt dat de codificatie exclusieve gelding heeft?

  Uitsluitend met gezag beklede wettekst mag als bron van recht dienen.

 • Uit welke behoefte vloeit de optekening van het recht voort?

  De behoefte aan rechtszekerheid

 • Geef een omschrijving van codificatie

  Codificatie is geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige

 • waarom is er behoefte aan codificatie?
  optekening van het recht vloeit voort uit de behoefte aan rechtszekerheid. door rechtsregels op te schrijven kan iedereen weten wat het recht is. 
 • Waarom was de plebs na de uitvaardiging van de Wet der Twaalf tafelen zo teleurgesteld?
  Het plebs had met de eis van optekening van het recht verwacht dat zij daardoor meer rechtszekerheid zouden krijgen. Maar omdat de uitleggingregelen van de wet alleen bekend waren en bleven bij de patricische priesterkaste, waar het plebs geen deel van uitmaakte, bleef de wens van rechtszekerheid onvervuld. Immers de uitlegger van de wet bepaald de inhoud van de rechtsregel.
 • Codificatie:
  • woord stamt uit Verlichting
  • voor het eerst gebruikt door Jeremy Bentham.
 • Door wie is het begrip 'codificatie' al eerst gebruikt?
  Door Jeremy Bentham (1748-1832) ten tijde van de Verlichting.
 • Codificatie is geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige.


  1e kenmerk:
  Codificatie is niet denkbaar in een samenleving die geen overheid kent, bijv.: regering in ballingschap. In bijna alle gevallen associeert men de overheid met een wereldlijke instantie. Men zou echter ook kunnen denken aan de kerkelijke overheid. Dan kan men bijvoorbeeld de Codex Juris Canonici de codificatie noemen van het kerkelijke (canonieke) recht van de rooms-katholieke kerk, geldend voor de 'onderdanen' van deze 'overheid', de rooms-katholieke kerkleden.
  2e kenmerk:
  Een ongeschreven codificatie is dus niet mogelijk. De op schrift gestelde regeling omvat ofwel het gehele recht ofwel een bepaald rechtsgebied, bijvoorbeeld het strafrecht, het burgerlijk recht, het zeerecht, enz. Terwijl elke codificatie een daad van wetgeving is, is niet elke wetgeving een codificatie. De vaststelling van de rijksbegroting, een regeling van overgangsrecht, de vervanging van één wetsartikel door een ander wordt niet met het woord codificatie aangeduid, de wetswijziging van bijvoorbeeld het arbeidsovereenkomstenrecht in 1907 wèl. Uiteindelijk is de grens tussen wetgeving en codificatie uiterst moeilijk te trekken en is het onderscheid tussen beide niet principieel.
  3e kenmerk:
  Slechts die optekening van recht is een codificatie, die volledig is, dat wil zeggen buiten welke op haar gebied geen ander recht geldt. Het overheidsgezag verleent aan de bundeling van op schrift gesteld recht volledigheid en dit maakt haar tot een codificatie. Het kenmerk van volledigheid behoeft enige nadere uitleg. Hoe kan, zo zal men zich afvragen, een wetboek dat dikwijls jaren geleden gemaakt is 'volledig' zijn?  Zo'n tekst zegt ons eigenlijk niets, evenmin welke andere tekst dan ook. Geschreven rechtsregels moeten namelijk evenals iedere gesproken of geschreven tekst worden uitgelegd(geïnterpreteerd); pas door uitleg verkrijgt een tekst betekenis of zin; zonder uitleg is het gesproken woord een zinloze klank, het geschreven woord een inktvlek. Zo zijn we tot de slotsom gekomen dat geen tekst het kan stellen zonder uitleg en dat er een zekere gespannen verhouding bestaat tussen de tekstschrijver en de tekst uitlegger. In een gecodificeerde samenleving is deze verhouding geformaliseerd. Daar bestaat een officiële, met gezag beklede tekstschrijver -de wetgever- en een officiële, met gezag beklede tekstuitlegger -de rechter.
 • Buiten het recht opgesteld door de overheid, is er geen ander recht of heeft geen gelding. 'alle recht staat in de wet'
 • Het begrip codificatie stamt uit de tijd van de Verlichting; het woord werd voor het eerst gebruikt door de Engelsman Jeremy Bentham (1748-1832).

 • Wat betekent het wanneer men zegt dat de wet volledig is?

  De wetgever heeft in beginsel geen andere taak dan zijn autoriteit te verlenen aan een wettekst en hem te verheffen tot de enige en volledige bron van recht. Elke codificatie zal een exclusiviteitsclausule bevatten, waarmee de wetgever aangeeft dat uitsluitend met gezag beklede wettekst als bron van recht mag dienen. De wettekst is exclusief = volledig.

 • Wat betekent het wanneer men zegt dat de wet volledig is?

  Elke codificatie zal een exclusiviteitsclausule bevatten, waarmee de wetgever aangeeft dat uitsluitend met gezag beklede wettekst als bron van recht mag dienen. De wettekst is exclusief = volledig.

 • De behoefte aan optekening van het recht vloeit voort uit de behoefte aan rechtszekerheid. 
 • noem 3 kenmerken van codificatie
  1 een overheid die gezag uitoefent over haar onderdanen
  2 op schrift gesteld
  3 volledigheid van het recht doordat de overheid het exclusieve werking toekent
 • Waarom is een interpretatieverbod onzinnig?
  Omdat zonder uitleg een wet geen wet meer is maar een verzameling inktvlekken.
 • Waaruit vloeit de behoefte tot optekening van het recht?
  De behoefte aan optekening van het recht vloeit voort uit de behoefte aan rechtszekerheid. Men wil weten waar men aan toe is en wil dit bereiken door recht op schrift te stellen zodat men te allen tijde kan zien wat het recht inhoudt.
 • Welke onderscheidingen van het recht kende de Romeinen?

  • geschreven recht (ius ex scripto)
  • ongeschreven recht (ius ex non scripto)
 • Wat is codificatie?

  Codificatie is geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige.

 • een overheid is vereist, aan welke voorwaarden moet de overheid voldoen?
  1 het moet daadwerkelijk gezag uitoefenen over de onderdanen, in ballingschap kan het niets realiseren.
  2 het kan ook een kerkelijke overheid zijn (codex juris canonici)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.