Summary Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

ISBN-13 9789089749291
812 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789089749291. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

 • 1 Codificatie

 • Welke onderscheidingen maakten de Romeinen en de Grieken in het recht?
  Geschreven en ongeschreven recht

  Geschreven = ius ex scripto
  Ongeschreven = ius ex non scripto = ouder.
 • Wat is het oudste handschrift van de meest bekende codificatie uit de geschiedenis?

  De Codex Florentinus dit is een onderdeel van de Digesten van keizer Justinianus (jr.530)
 • 1.1 Begripsbepaling

 • Wat zijn redenen voor het optekenen van recht?
  • De behoefte aan rechtszekerheid.
  • Eenvormige economische regeling: grensoverschrijdend handels en betalingsverkeer.
  • Politieke functie: burgerlijk recht: het smeden van een nationale eenheid.
 • Wat is het Ius ex scripto?
  het geschreven recht
 • Door wie werd het begrip codificatie voor het eerst gebruikt?
  Jeremy Bentham (1748 - 1832)
 • Wat is het Ius ex non scripto?
  het ongeschreven recht
 • Wat is de omschrijving van codificatie?
  Geschreven recht waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent.
  Deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige.
 • Waaruit vloeit de behoefte aan optekening van het recht voort?
  voornamelijk uit de behoefte aan rechtszekerheid
 • Hoe heet de codificatie van het kerkelijke recht van de rooms-katholieke kerk?
  Codex Juris Canonici
 • Uit welke tijd stamt het woord codificatie?
  uit de tijd van de verlichting
 • Door wie werd het woord codificatie voor het eerst gebruikt?
  door Jeremy Bentham (1748-1832)
 • Uit welke tijd stamt Jeremy Bentham?
  Uit de tijd van de Verlichting
 • Wat is codificatie?
  geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige
 • Wat wil exclusieve gelding zeggen?
  dat alle niet in de codificatie opgenomen rechtsregels hun rechtskracht verliezen of met andere woorden dat alle recht uit de met gezag beklede tekst moet worden gehaald
 • Is een ongeschreven codificatie mogelijk?
  nee, het moet op schrift gesteld recht zijn
 • Elke codificatie is een daad van wetgeving, maar is elke wetgevingsactiviteit een codificatie?
  nee
 • Wat wil het zeggen dat slechts die optekening van recht een codificatie als deze volledig is?
  dat wil zeggen buiten welke op haar gebied geen ander recht geldt
 • Waarom moeten geschreven rechtsregels evenals iedere gesproken of geschreven tekst worden uitgelegd (geïnterpreteerd)?
  omdat pas door uitleg een tekst betekenis of zin krijgt; zonder uitleg is het gesproken woord een zinloze klank. het geschreven woord een inktvlek
 • Wat is een wetgever?
  een officiële met gezag beklede tekstschrijver
 • Wat is een rechter?
  een officiële met gezag beklede tekstuitlegger
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarin maakte de Romeinse rechtsbronnenleer een onderscheid tussen?
tussen rechtsregels als specifiek inheemse origine (ius civile) en rechtsregels die óók in Rome en tussen Romeinen werden gehanteerd, omdat die universele gelding hadden (ius gentium)
Wat was volgens Gaius het Ius gentium (het volkenrecht)?
wat de natuurlijke rede tussen alle mensen voorschrijft, wat wordt bij alle volkeren te allen tijde in achte genomen
Wat was volgens Gaius het Ius civile (het burgerrecht)?
wat ieder volk zelf voor zichzelf heeft vastgesteld, dat is eigen aan dat volk.
dat wil zeggen het recht dat typisch voor een staat is
Wat was volgens Aristoteles het wettenrecht?
datgene waarvan het er in beginsel niet toe doet of het nu zo dan wel anders is, maar waar het verschil maakt wanneer het een keer is vastgesteld
Wat was volgens Aristoteles het natuurrecht?
dat recht dat overal dezelfde rechtskracht heeft en onafhankelijk is van opinies
Wat is het natuurrecht?
dat alle mensen ter wereld een aantal natuurlijke, vanzelfsprekende rechten toekent, bij schending waarvan zij het recht hebben in opstand te komen tegen een bewind dat deze rechten schendt
Waarvoor stond de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen model?
voor de Proclamatie der rechten van den mensch (1795)
Wat bevat de Bill of Rights van de Staat van Virginia, en wat inspireerde het?
een opsomming van de grondrechten van de bewoners van die staat.
het inspireerde o.a. de beroemde Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 1789
Waarop baseerde Jefferson zijn Declaration of Independence?
op het natuurrecht
Wanneer werd de Declaration of Independence aangeboden door een commissie van 5 personen, waaronder Benjamin Franklin en Thomas Jefferson? En aan wie werd het aangeboden?
Op 4 juli 1776 aan John Hancock