Summary Hoofdzaken van het bestuursrecht

-
ISBN-10 9013074006 ISBN-13 9789013074000
373 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdzaken van het bestuursrecht". The author(s) of the book is/are F C M A Michiels. The ISBN of the book is 9789013074000 or 9013074006. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoofdzaken van het bestuursrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat is het doel van de algemene wet bestuursrecht?
  Doel van de Awb is meer eenheid in de bestuursrechtelijke wetgeving, systematiseren en vereenvoudigen van bestuursrechtelijke wetgeving, in de wet vastleggen van normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld en treffen van voorzieningen die naar hun aard een algemene regeling behoeven.
 • Wat regelt het bestuursrecht?
  Organisatie, bevoegdheden, normering, handhaving en rechtsbescherming.
 • Wat zijn de twee afzonderlijke delen van het bestuursrecht?
  Het algemeen bestuursrecht en het bijzonder bestuursrecht
 • Wat is het algemeen bestuursrecht?
  In het algemeen bestuursrecht (centrale onderwerpen en leerstukken). Denk hierbij aan bevoegdheden van bestuursorganen, besluiten, procedures en handhaving. Dit staat vooral in de awb.
 • Wat is het bijzondere bestuursrecht?
  Bijzonder bestuursrecht(aparte onderdelen en beleidsterreinen). Denk hierbij aan omgevingsrecht, vreemdelingenrecht, sociale zekerheidsrecht, financieel bestuursrecht, openbare orde en veiligheid. Staat vooral in aparte wetten zoals de Vreemdelingenwet en Wet milieubeheer.
 • Wat staat er in art. 107 GW?
  Art. 107 GW zegt dat wij een algemeen wet bestuursrecht hebben. Dit maakt deze wet een organieke wet en wet in formele zin. De wet bestaat uit 11 hoofdstukken. Het gaat van algemeen naar bijzonder. Let op regels staan in meerdere hoofdstukken!
 • Hoe geeft de Awb richting aan andere wetgeving?
  doormiddel van dwingend recht, regelend recht, aanvullend recht en faculteit recht.
 • Wat is dwingend recht?
  Afwijking hiervan in lagere regelgeving is niet toegestaan. 
  Afwijking in andere wetten in formele zin zou weliswaar zo veel mogelijk moeten worden beperkt, maar is wel toegestaan.
 • Wat is regelend recht?
  Wenselijk hoofdregel in de awb, afwijking in lagere regelgeving is toegestaan.
  Voorbeeld: Art. 4:1 dat een aanvraag schriftelijk wordt ingediend tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
 • Wat is aanvullend recht?
  Regel staat in beginsel in andere wet, zo niet dan geldt de awb
  Voorbeeld: Art. 3:6 er vanuit dat in bijzondere wettelijke voorschriften aan adviseurs is voorgeschreven binnen hoeveel tijd ze moeten adviseren. Waar dat niet is gebeurd, geldt hetgeen in 3:6 awb staat: Het orgaan kan een termijn bepalen.
 • Wat is faculteit recht?
  Regelgevers en bestuursorganen hebben de bevoegdheid een regel van toepassing te verklaren.
  Voorbeeld: Art. 3:10 awb dat de toepasselijkheid van de openbare voorbereidingsprocedure betreft. Genoemd artikel geeft voor gevallen waarin voor het nemen van besluiten niet reeds bij wettelijk voorschrift is bepaald dat deze afdeling geld, aan andere (ook lagere) regelgevers en bestuursorganen bevoegdheden te bepalen afdeling 3.4 moet worden toegepast bij de voorbereiding van bepaalde besluiten.
 • Wat wordt er bedoeld met lagere regelgeving bij de Awb?
  wet in materiele zin, verordening, besluiten enz.
 • Wat zijn de twee uitgangspunten van het bestuursrecht?
  Het legaliteitsbeginsel en specialiteitsbeginsel
 • Waar ligt het accent bij bestuursrechtelijke legaliteitsvereiste?
  Bij het bestuursrechtelijke legaliteitsvereiste ligt het accent op de voor een bevoegdheid van een bestuursorgaan benodigde wettelijke grondslag. Een combinatie van deze twee elementen zien we bij de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Art. 5:4 AWB lid 1 ziet op de benodigde wettelijke grondslag voor de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Lid 2 ziet op het verbod van terugwerkende kracht.
 • Wat betekent legaliteitsbeginsel?
  De overheid mag burgers iets verbieden of gebieden, doch uitsluitend voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat. Denk hierbij aan de onteigeningswet. Een verbod/gebod mag in lagere regelgeving mits er uiteindelijk een grondslag in een wet in formele zin is.
 • Geldt het legaliteitsbeginsel alleen voor belastend of ook begunstigd handelen van de overheid?
  In praktijk is dat voor al het overheidshandelen een wettelijk basis is.
 • Wat betekent het specialiteitsbeginsel?
  Het bestuur mag bij het gebruik van een bevoegdheid slecht het belang behartigen waarvoor die regeling is vastgesteld. Het geeft een soort van mogelijkheid om uitvoer te geven aan het legaliteitsvereiste.
 • Hoe is het normenstelsel opgebouwd?
  Het normenstelsel is hiërarchisch opgebouwd. Dit komt op verschillende niveaus tot stand waarbij een lagere regeling niet in strijd mag zijn met een hogere. De meeste regels gelden voor een onbepaald aantal gevallen, maar er zijn ook voorschriften e.d. die verbonden zijn aan besluiten voor individuele gevallen ( beschikkingen)
 • wat betekent gelede normstelling?
  Normstelling op meer niveaus tegelijk.
 • Hoe is de normstelling geleed?
  verticaal (onder elkaar)
 • Wat is horizontale gelede normstelling?

  Onder een wet meer lagere regelgeving. Is veel te vinden in het bestuursrecht/
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.