Summary Hoofdzaken van het bestuursrecht

ISBN-10 9013119662 ISBN-13 9789013119664
204 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoofdzaken van het bestuursrecht". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789013119664 or 9013119662. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoofdzaken van het bestuursrecht

 • 1.2 Wat is bestuursrecht?

 • Waar heeft bestuursrecht betrekking op?
  Het bestuursrecht heeft betrekking op het openbaar bestuur, op hetgeen het openbaar bestuur doet en op zijn relatie tot de burgers. 
 • Wat is doel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?
  Het doel is meer eenheid in de bestuurlijke wetgeving, systematiseren en vereenvoudigen van bestuurlijke wetgeving, in de wet vastleggen van normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld en treffen van voorzieningen die naar hun aard een algemene regeling behoeven.
 • Wat regelt het bestuursrecht?
  - organisatie;
  - bevoegdheden;
  - normering;
  - handhaving; 
  - rechtsbescherming.
 • Wat regelt het bestuursrecht in Nederland?
  Het regelt organisatie, bevoegdheden, normering, handhaving en rechtsbescherming.
 • Welke twee afzonderlijke delen ket het bestuursrecht
  - bijzondere delen;
  - algemeen deel. 
 • Wat is het verschil tussen algemeen bestuursrecht en bijzonder bestuursrecht?
  In het algemene bestuursrecht (centrale onderwerpen en leerstukken). Denk hierbij aan bevoegdheden van bestuursorganen, besluiten, procedures en handhaving. Dit staat vooral in de Awb. 
  Bijzonder bestuursrecht (aparte onderdelen en beleidsterreinen). Denk hierbij aan omgevingsrecht, vreemdelingenrecht. Staat vooral in aparte wetten zoals de Vreemdelingenwet en Wet milieubeheer.
 • Hoe geeft de Algemene wet bestuursrecht richting aan andere wetgeving?
  Doormiddel van dwingend recht ( afwijking hiervan in lagere regelgeving is niet toegestaan), regelend recht (wenselijk hoofdregel in de awb, afwijking in lagere regelgeving is toegestaan), aanvullend recht ( Regel staat in beginsel in andere wet, zo niet dan geldt awb) en faculteit recht (regelgevers en bestuursorganen hebben de bevoegdheid een regel van toepassing te verklaren.
 • 2 Kenmerken van het bestuursrecht

 • Wat zijn de twee uitgangspunten van het bestuursrecht?
  Het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel
 • Wat is de betekenis van het legaliteitsbeginsel?
  De overheid mag burgers iets verbieden of gebieden, doch uitsluitend voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat. Denk hierbij aan de onteigeningswet. Een verbod/gebod mag in lagere regelgeving mits er uiteindelijk een grondslag in een wet in formele zin is.
 • Wat is de betekenis van het specialiteitsbeginsel?
  Het bestuur mag bij het gebruik van een bevoegdheid slechts het belang behartigen waarvoor die regeling is vastgesteld. Het geeft een soort van mogelijkheid om uitvoer te geven aan het legaliteitsvereiste.
 • Geldt het legaliteitsbeginsel alleen voor belastend of ook begunstigd handelen van de overheid?
  In praktijk is dat voor al het overheidshandelen een wettelijk basis is.
 • Wat is de normstelling in het bestuursrecht?
  het bestuursrecht kent vele wetten, regelingen, voorschriften etc. Die normen bevatten. Er zijn normen die bedoeld zijn voor overheidsinstanties; meer juridisch gezegd: die overheidsinstanties als geadresseerde hebben.
 • Wat is gelede normstelling in het bestuursrecht?
  Normstelling op meer niveaus tegelijk
 • 2.2 Twee uitgangspunten

 • In het strafrecht heeft het legaliteitsvereiste enigszins andere betekenis. Art. 16 Gw en art. 1 Sr bepalen dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een voorafgaande wettelijke strafbepaling. Strafbaarstelling mag met andere woorden niet met terugwerkende kracht geschieden. Burgers moeten op het moment dat ze een handeling verrichten, kunnen weten of dit strafbaar is. Dat is een vorm van rechtszekerheid. Bij het bestuursrechtelijke legaliteitsvereiste ligt het accent op de voor een bevoegdheid van een bestuursorgaan benodigde wettelijke grondslag. Een combinatie van deze twee elementen zien we bij de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Art. 5:4 AwB lid 1 ziet op de benodigde wettelijke grondslag voor de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Lid 2 ziet op het verbod van terugwerkende kracht. 
 • Wat is het legaliteitsvereiste?
  Het legaliteitsvereiste geeft de overheid de mogelijkheid om de burger eigendom 'af te pakken' op grond van de wet. Dit gebeurd bijvoorbeeld op basis van de Onteigeningswet. 
 • Wat is het specialiteitsbeginsel?
  Het specialiteitsbeginsel geeft de mogelijkheid om uitvoer te geven aan het legaliteitsvereiste. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de betekenis van een openbaar lichaam
Een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. Denk hierbij aan provincies, gemeenten en de waterschappen.
Wat is het verschil tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen?
is niet de doelstelling van de organisatie maar de wijze waarop deze wordt opgericht.
Wat is het verschil tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen?
Het is niet de doelstelling van de organisatie maar de wijze waarop deze wordt opgericht
Wat is de betekenis van publiekrechtelijke rechtspersoon?
Publiekrechtelijke rechtspersonen krijgen hun rechtspersoonlijkheid toegekend krachtens de wet. Dit staat in art. 2:1 BW en vermogensrechtelijke handelingen art. 2:5 BW. Elk openbaar lichaam heeft een rechtspersoonlijkheid maar niet elke publiekrechtelijke rechtspersoon is een openbaar lichaam.
Wat is de betekenis van privaat bestuur
Het gaat over de inzet van het privaatrecht in het openbaar bestuur. In het algemeen is overheidshandelen gebonden aan de wet. Ook wel legaliteitsbeginsel. De eis dat de overheid een wettelijk grondslag behoeft. Maar deze ligt niet ten grondslag van het feitelijk of privaatrechtelijk handelen van de overheid. De overheid kan ontkomen aan de beperkingen die de wet stelt bij publiekrechtelijk handelen van de overheid. De overheid vlucht dus uit de wet.
Wat is de betekenis van openbaar bestuur
Dit bestaat uit instanties die de samenleving besturen op diverse niveaus. De organen beschikken over publiekrechtelijke bevoegdheden. Dit maakt deel uit van de overheid samen met de wetgever en de rechter
Wat is gelede normstelling in het bestuursrecht?
Normstelling op meer niveaus tegelijk
Wat is de normstelling in het bestuursrecht?
het bestuursrecht kent vele wetten, regelingen, voorschriften etc. Die normen bevatten. Er zijn normen die bedoeld zijn voor overheidsinstanties; meer juridisch gezegd: die overheidsinstanties als geadresseerde hebben.
Geldt het legaliteitsbeginsel alleen voor belastend of ook begunstigd handelen van de overheid?
In praktijk is dat voor al het overheidshandelen een wettelijk basis is.
Geldt het legaliteitsbeginsel alleen voor belastend of ook begunstigd handelen van de overheid?
In praktijk is dat voor al het overheidshandelen een wettelijk basis is.