Summary Hoorcolleges beslagrecht

-
223 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Hoorcolleges beslagrecht

 • 1 Inleiding en reële executie

 • Sheet 3 Elementen executierecht

   

  Wat is executierecht?

  Het objectieve recht dat regels stelt aan dwanguitoefening met behulp van wettelijke dwangmiddelen. Hoe pas je die toe? Is allemaal dwingend recht. Alleen dwangmiddelen die in de wet worden genoemd, mogen worden gebruikt.

  Die dwang wordt van staatswege/overheid uitgeoefend, ook al is het burger tegenover burger, maar alleen via een ambtenaar (gerechtsdeurwaarder, belastingdeurwaarder) die ervoor waakt dat de dwanguitoefening binnen de perken blijft.
  Je wilt een aanspraak/claim realiseren.

 • Waar in de wet wordt het executierecht geregeld?

  2e boek Rv pag. 1709 e.v. Gerechtelijke executie is als tegenstelling van pand- en hypotheekexecutie.

  Titels 10 en 11 boek 3 BW.

  475c: beslagvrije voet. 

 • Wat is invordering?

  Is een wettelijk begrip. Ziet op de gedwongen inning van publiekrechtelijke geldschulden. Bijvoorbeeld innen van belastingen, Invorderingswet kent ook bijzondere dwangmiddelen, ontvanger kan kiezen of hij de invorderingsweg of de privaatrechtelijke weg (wetboek Rv) wil volgen. 

 • 2 vormen van ‘geven’ juridisch gezien:

  -voldoening van een geldvordering. Executie hiervan is goed geregeld. 

  -geven van een zaak, juridisch leveren, afgifte (bij roerend is leveren en afgifte gelijk, maar bij onroerend niet). 

 • Hoe gaat een gedwongen inning van geldvorderingen? 

  Dit betreft reele executie. Dit gaat via het verhaalsrecht; beslag strekkende tot verhaal i.v.m. betaling geldvordering. 3:276 BW kan op het gehele vermogen van de schuldenaar. Je mag de goederen verkopen. 

 • Sheet 4 Executievormen, welke?

  1. Verhaalsexecutie. Voldoening van een geldvordering. Veroordeling tot betaling geldsom. In art. 3:276 BW staat beginsel van verhaalsrecht: op het gehele vermogen van schuldenaar. Staat in BW 3: omdat verhaalsrecht ruimer is dan alleen verhaalsexecutie zoals die geregeld is in Rv. Verhaalsrecht is ruimer omdat het voor 3 soorten schuldeisers geldt: normale die via beslag à executoriale verkoop à voldoening zijn vordering voldoet, de eiser die gebruikt maakt van faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar, eisers die hun vordering gewaarborgd hebben dmv goederenrechtelijke verhaalsrecht (pand of hypotheek).
  2. Reële executie: je krijgt waar je ook werkelijk recht op hebt volgens het materiele privaatrecht te vinden in 3:296 en 297. Werkt net zoals vrijwillige nakoming. Vormen van reele executie: veroordeling tot geven van een zaak, doen van een prestatie of iets niet doen. Voorbeeld bij onroerend is ontruiming en bij roerend is overgifte.
  3. Indirecte executie: lijfsdwang en dwangsom. 
 • Situatie: je hebt recht op een roerende zaak, niet registergoed en de rechter heeft je gelijk gegeven. Hoe ga je te werk?

  Titel aan deurwaarder geven via 491 Rv en machtigt hem tot afgifte van de zaak. Daarmee is dan gepresteerd alsof vrijwillig is nagekomen 3:297 BW. 

 • Situatie: je hebt recht op een roerende zaak, niet registergoed en de rechter heeft je gelijk gegeven. Wanneer is 492 Rv van toepassing?

  Als het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard kun je de roerende zaak niet meenemen. Om wegraking te voorkomen leg je er beslag op. Ligt er al beslag op, dan moet je de zaak achterlaten. 

 • Welke rechten kun je materieelrechtelijk op een zaak hebben?

  Eigendom (revindicatie), pandrecht, verhuurder van bijv. een auto, koper. 

 • Bij welke soorten geldvorderingen is lijfsdwang mogelijk?

  Belastingen en alimentatie. 

 • Welke vormen van reele executie kennen we? 

  1. verbintenis om geldvordering te voldoen
  2. verbintenis om een feitelijke handeling te verrichten: doen/niet doen. 3:299.
  3. verbintenis om een rechtshandeling te verrichten.
  4. verplichting tot ontruiming onroerende zaak
  5. verplichting tot afgifte
 • Situatie: je hebt recht op een rechtshandeling, namelijk levering van een huis. De verkoper moet alleen nog een verklaring afleggen (de akte), maar weigert. Wat nu?

  Dwangsom of dwingen via een rechterlijk vonnis 3:296 (=reele executie namelijk rechtshandeling verrichten: meewerken aan levering) waarin de wilsverklaring (=levering) wordt vervangen:

  1. vonnis treedt i.p.v. transportakte. Vonnis kan zonder medewerking verkoper worden ingeschreven in de registers. 3:301 lid 2 inschrijving indien vonnis in kracht van gewijsde.
  2. vonnis treedt i.p.v. verklaring verkoper/weigerachtige deel. Notaris gebruikt vonnis om alsnog een leveringsakte op te stellen en de koper moet erbij zijn en levering aanvaarden.
  3. (dwang)vertegenwoordiger (die via de rechter ook gedwongen kan worden gevraagd) maakt nadere afspraken namens de verkoper omdat deze niet wil/kan komen bij de notaris: 3:300 en 301.

   

  Extra bij 1: Vonnis fungeert dan als een titel. Nadeel: vonnis is aantastbaar voor hoger beroep. Daarom kan hij alleen worden ingeschreven als hij in kracht van gewijsde is gegaan, art. 3:301 lid 2 BW. Je weet niet goed dat er geen rechtsmiddel is ingesteld, daarom eist het kadaster (art. 25 Kadasterwet) ook een griffiersverklaring waarin de griffier verklaart dat er geen rechtsmiddel is ingesteld. Hoe weet de griffier dit? Zijn er openbare registers waarin je je rechtsmiddelen moet aangeven? Ja, art. 433 Rv. Wat is hier het probleem? Bevoegdheid. Art. 3:301 lid 3 BW: verplichting staat wel in de wet en dat is verraderlijk! Partijen vergeten dit vaak. Dat is een ontvankelijkheidsvereiste. 

 • Wat is ontruiming en waar geregeld in de wet?

  Afgifte van onroerende zaak. Huurder of krakers moeten eruit. Kan ook via pandrecht of recht van vruchtgebruik. Ook koper of andere gerechtigden kunnen ontruiming regelen. 555 Rv via exploot van een deurwaarder, termijn van 3 dagen. 

 • Executierecht is nationaal bepaald, waarom? 

  Omdat er dwang bij aan te pas komt (ontruiming), staten willen dat in de hand hebben. Huizen worden onteigend om geldsom te genereren. Staten willen daar grip op houden. 

 • Wat is paritas creditorum?

  Schuldeisers die verhaal nemen op de schuldenaar staan in beginsel op ‘gelijke’ voet. Het hangt van de grote van je vordering af. Naar rato van de omvang van je vordering. 

 • Arrest Marexion/Baboprint

  HR: belangrijk beginsel van executie- en beslagrecht hierbij tot stand gekomen: gesloten systeem, niet meer dwangmiddelen dan die de wet kent. Hof had baboprint het recht toegekend om een bankgarantie op basis van red&bill. HR: nee met bankgarantie kun je zaak tijdelijk bevriezen, maar kan alleen als de wet de ander daartoe verplicht en niet op basis van ongeschreven recht red&bill. 

 • Wat is een feitelijke prestatie?

  Als er gedaan moet worden, doen of niet doen, dan mag je de rechter vragen om een derde in te schakelen en die de reparatie te laten doen, art. 3:299 BW. Kosten worden verhaald op de wanpresterende loodgieter bijvoorbeeld. 

  Extra bepaling als het gaat om onroerende zaken: art. 558: tijdelijke ontruiming.

   

 • 2 soorten deurwaarder, welke?

  - Gerechtsdeurwaarder = vonnis executeren. Is BW7 opdracht. Ministerieplicht= hij mag niet weigeren. Machtiging tot executie 434 Rv. 

  - Belastingdeurwaarder =ambtenaar alleen voor publiekrechtelijke geldvorderingen in te vorderen. Gemeente, belastingdienst, provincie, waterschap. 

   

 • Art. 434a Rv: Kosten ten laste van geëxecuteerde! Tarieven voor opdrachtgevers zijn vrijgelaten, deurwaarder kan vragen wat hij wil.

  Commissie van Winkel: wat zie je nu? Tarieven voor opdrachtgevers zijn vrij. Deurwaarder lager dan betag (=besluit tarieven) zijn diensten gaat verrichten. Deurwaarder mag het maximale wat in de betag staat declareren, maar dit doet hij bij de geëxecuteerde. Dit is marktwerking in de publieke sector, maar dat is niet de bedoeling. Als de opdrachtgever minder hoeft te betalen, dan moet ook de geëxecuteerde dat.

  Ander gevolg: deurwaarder in hele land heeft beslagbevoegdheid à niet meer persoonlijk à meerdere beslag op en een persoon à van kale kip kun je niet plukken à kost alleen maar geld. 

 • Andere executiefunctionarissen:

  Notaris: zorgt ervoor dat bij uitwinning van een onroerende zaak de verkoop ten overstaan van hem moet plaatsvinden.

  Advocaat: geeft opdracht en begeleidt de executie. Bij executie zelf geen taken, behalve bij derdenbeslag kan hij een verklaring opnemen.

  Sterke arm: politiefunctionarissen en soms militairen. Als de deurwaarder het niet alleen afkan. 

 • Meest gebruikte executoriale titels:

  -          vonnis of beschikking

  -          430 lid 1.

  -          431: je kunt in principe niet executeren op basis van een buitenlandse titel. Wel bij verdrag of verordening die hem daartoe verplicht.

  -          Anders bij een EU-land, dan geldt de EEX-verordening. Verplicht ons andere vonnissen te executeren, mits er een exequatur wordt aangewezen. 

 • Arrest Rabobank/Visser: 

  Rabobank wilde met notariële, hypothecaire akte executeren. Als hypotheek of pandhouder kun je je alleen op dat goed, dat huis verhalen (dat is anders dan 3:276 op het gehele vermogen van de schuldenaar). Deze notariële akte van de Rabobank was te vaag. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Tromp-Franca/Regency

Opheffingsgronden van conservatoir beslag

 

Rechtsvraag: of het leggen van een conservatoir beslag als vexatoir en daarom onrechtmatig moet worden aangemerkt, dient in beginsel te worden beantwoord a.d.h.v. de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging, waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de schuldenaar door het beslag op een van die goederen in zijn belangen wordt getroffen.

 

Situatie: Regency stelt dat het door Tromp gelegde beslag op de daags daarvoor door Tromp aan haar overgedragen percelen grond onrechtmatig was, en dat zij daardoor schade heeft geleden door stagnerende verkoop van die percelen aan derden alsmede door het stagneren van werkzaamheden aan die percelen.

Antwoord: Regency heeft dit voldoende aannemelijk gemaakt. 

Welke bepalingen zijn van toepassing bij conservatoir beslag?

-          art. 700 t/m 709 Rv (van toepassing op elk conservatoir beslag)

-          art. 711 t/m 713 (van toepassing voor conservatoir beslag op roerende zaken)

-          art. 714 t/m 717 Rv

-          art. 718 t/m 723 Rv

-          art. 702 Rv, gaat over de wijze waarop conservatoir beslag wordt gelegd. Dit is een schakelbepaling, het verwijst naar boek 2.

Kan  ieder conservatoir beslag wel omgezet worden in een executoriaal beslag? 

Nee, er zijn conservatoire beslagen die geen executoriale fase kennen, namelijk :

-          maritaal beslag

-          deelgenoten beslag

-          leveringsbeslag (als je ook buiten het beslag om je schuldenaar kunt afdwingen tot datgene wat hij moet doen, via reële executie, art. 3:300 en 3:301 BW).

-          Pauliana beslag (art. 737 Rv). Pauliana zit voorafgaand aan het beslag, het is een materieelrechtelijk middel.  Eerst moet je leveringsbeslag leggen en vervolgens verhaalsbeslag, voor het verhaalsbeslag geldt natuurlijk wel een executoriale fase.

-          ……. Zie boek Mijnssen. 

Wat wordt bedoeld met het feit dat je wel een executoriale titel hebt maar je nog niet met de executie kunt beginnen? 

Bedoeld wordt dan dat er een executoriale titel is waarbij onder voorwaarde of tijdsbepaling een titel is uitgesproken. De veroordeling is dan nog niet in kracht.

Voorbeeld: als je een notariële akte als executoriale titel wilt gebruiken dan kun je nog geen executiemaatregelen nemen zolang deze nog niet opeisbaar is, terwijl je wel een executoriale titel hebt. Je kunt dan wel conservatoire maatregelen nemen (mits de voorzieningenrechter hiertoe verlof wil verlenen). 

Wat als de eis in de hoofdzaak wordt toegewezen? 

Dan veranderd onder voorwaarde het conservatoire beslag in een executoriaal beslag. De voorwaarden zijn:

-          Dat er sprake moet zijn van een executoriale titel (704 lid 1 Rv)

-          Deze titel moet voor daadwerkelijke executie vatbaar zijn

-          Deze titel moet betekend worden aan de schuldenaar (eventueel aan derde).

Is hieraan voldaan dan wordt het conservatoir beslag van rechtswege een executoriaal beslag. Waardoor de bevoegdheid ontstaat om te beginnen met de uitwinning. 

Wat als in hoofdzaak de eis wordt afgewezen of exequatur wordt geweigerd? 

Art. 704 lid 2 Rv zegt dan dat het beslag van rechtswege vervalt. 

Arrest: ontvanger / Heemhorst?

De fiscus had conservatoir beslag gelegd, maar legde stelde vervolgens niet binnen 14 dagen een eis in hoofdzaak in omdat de burgerlijke rechter niet bevoegd is om over belastingschulden te oordelen. Wel werd de belastingaanslag binnen de 14 dagen vastgesteld. Was dit voldoende om te voldoen aan de eis in hoofdzaak? HR: ja, dit is wel voldoende. Het zou geen zin hebben om dit niet voldoende te achten. Rechtsretentie die ontvanger heeft kan niet door burgerlijke rechter in omvang worden getoetst, dit zou alleen maar praktisch onhandig zijn. HR zegt ook het bij deze eis (bij de eis van het indienen van een eis van hoofdzaak) erom gaat dat de retentie, in bestaan en omvang, wordt getoetst door een met voldoende waarborgen omklede instantie. Is de inspecteur zo’n instantie? Tegen een belastingaanslag kun je bezwaar indienen en daarna eventueel beroep indienen bij de belastingrechter. Er is dus wel een mogelijkheid voor toetsing door een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang. 

Is een bindend advies dan ook voldoende om als eis in hoofdzaak te gelden? 

Dit lijdt wel tot een bindend advies maar dit is geen executoriale titel (een executoriale titel kun je namelijk alleen maar afdwingen door nakoming te vorderen). Er zijn argumenten dat een bindend advies wel voldoende zou zijn, zijn:

-          art. 3:316 lid 3 BW; dit artikel noemt een bindend advies als mogelijkheid om een verjaringstermijn te stuiten. Het bindend advies wordt hier gelijkgesteld met de eis in hoofdzaak. Maar mag je dit zo overplanten naar art. 700 lid 3 Rv. Naar strekking zou het wel kunnen.

-          Arrest: ontvanger / Heemhorst. De fiscus had conservatoir beslag gelegd, maar legde stelde vervolgens niet binnen 14 dagen een eis in hoofdzaak in omdat de burgerlijke rechter niet bevoegd is om over belastingschulden te oordelen. Wel werd de belastingaanslag binnen de 14 dagen vastgesteld. Was dit voldoende om te voldoen aan de eis in hoofdzaak? HR: ja, dit is wel voldoende. Het zou geen zin hebben om dit niet voldoende te achten. Rechtsretentie die ontvanger heeft kan niet door burgerlijke rechter in omvang worden getoetst, dit zou alleen maar praktisch onhandig zijn. HR zegt ook het bij deze eis (bij de eis van het indienen van een eis van hoofdzaak) erom gaat dat de retentie, in bestaan en omvang, wordt getoetst door een met voldoende waarborgen omklede instantie. Is de inspecteur zo’n instantie? Tegen een belastingaanslag kun je bezwaar indienen en daarna eventueel beroep indienen bij de belastingrechter. Er is dus wel een mogelijkheid voor toetsing door een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang.

-          Bij bindend advies kun je altijd, als er een beslissing ligt waarmee je het niet eens bent, het bindend advies laten toetsten door de overheidsrechter, art. 7:904 lid 4 BW. Dus kun je verdedigen dat een bindend advies voldoende is om als eis in hoofdzaak te gelden. 

Hoe werkt dit in de praktijk? Als je conservatoir beslag hebt gelegd, kun je dan ook nog via een kort geding een vordering instellen om aan de eis in hoofdzaak te voldoen? 

Dit kan niet omdat ook dit een voorlopig oordeel is (een voorlopige maatregel zou dan een volgend voorlopige maatregel opvolgen).

HR: ook een dagvaarding in kort geding is voldoende om conservatoir beslag niet te laten vervallen, het geldt dus als een eis in hoofdzaak. Maar hieraan is wel een voorwaarde verbonden, namelijk dat de dagvaarding in kort geding lijdt tot een titel die tenuitvoergelegd kan worden (dus die leiden tot een executoriale titel). Dit speelde in het arrest Ajax / Reule

De eis in hoofdzaak staat omschreven in art. 700 Rv. Waar moet je bij de eis in hoofdzaak aan denken? Je moet denken aan:

-          de dagvaarding bij de burgerlijke rechter (de vordering tot betaling)

-          in een conclusie van antwoord als bewijs in verweer (als eis in reconventie)

-          een verzoekschrift indienen

-          een arbitrale procedure beginnen (niet bij de burgerlijke rechter)

-          een vordering instellen bij de buitenlandse rechter.