Summary Hoorcolleges bewijsrecht

-
245 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoorcolleges bewijsrecht ". The author(s) of the book is/are Janneke. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Partij wil deskundigenbericht uit ander geding overleggen met andere wederpartij, maar hetzelfde onderwerp. Kan dat? 

Ja, in beginsel, maar dan zijn niet de regels van het deskundigenbericht van toepassing, maar de regels van het schriftelijk bewijs. En dus heeft het de vrije bewijskracht van een schriftelijk stuk. En dat is gelijk aan een deskundigenbericht, dus praktisch gezien is het de vraag of het veel verschil maakt. Maar het kan. 

Er is nog een vraag: kun je aanspraak maken op alle gegevens die de andere partij aan de deskundige stuurt?

198 lid 2: iets aan deskundige dan ook naar de andere partij. Maar hier speelt nog iets tussendoor; blokkeringsrecht 7:464 lid 2 BW= uitkomsten van onderzoek mogen niet worden verspreid. Nu zit je dus vast tussen 2 artikelen. HR: verplichting van 198 lid 2 geldt maar niet voor datgene wat onder het blokkeringsrecht valt.

 

Máár dat is anders als die wederpartij een verzekeraar is en beschikt over een medisch adviseur. Dan moet namelijk alle aan de deskundige verschafte medische gegevens in afschrift worden verstrekt aan de medisch adviseur, want aangenomen moet worden dat laatstgenoemde de geheimhoudingsplicht in acht zal nemen.

Dus blokkeringsrecht prevaleert, maar een uitzondering geldt bij een verzekeraar met een medisch adviseur.

 

Hetzelfde geldt voor het gewone deskundigenbericht. 

Fortis/Y

Karakterisering van het voorlopig deskundigenbericht. Gaat volop over voorlopig getuigenverhoor. En ook deskundigenbericht.

Kwestie begint met een verkeersongeluk, mevrouw Y is slachtoffer. Fortis is de wanverzekeraar van de aansprakelijke automobilist. Fortis erkend aansprakelijkheid. Y: verschillende soorten schade en uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt. Debat over vraag welke schade ten gevolge van ongeval is gekomen. Fortis: we willen voorlopig deskundigenbericht over welke schade door dit ongeval en welke klachten er eerder waren. Op grond van 202 e.v. een onafhankelijk neuroloog benoemd. We willen dat het gehele medische dossier aan die deskundige wordt overhandigd, kaart van de huisarts vanaf tien jaar vooraf aan het ongeval en dossier van na het ongeval. Rb: wijst verzoek tot voorlopig deskundigenbericht toe, maar niet het nevenverzoek van het medische dossier. Dit omdat mevrouw was gehoord en er geen bezwaar tegen had. Rb: wij vinden het niet nodig om het apart te gelasten dat dat op voorhand moet. Nu mevrouw geen bezwaar heeft tegen overlegging van de stukken, zal zij wel meewerken waar dat nodig wordt geacht. Gedachte is dat als een Rb dit zou doen, dan zou je als verzekeraar een voorlopig deskundigenbericht kunnen vragen met alle medische dossiers die er ook zijn.

HR: r.o. 3.5.2. Strekking voorlopig deskundigenbericht: de verzoekende partij bewijs te verschaffen van feiten die zij in een eventueel te beginnen procedure of een aanhangige hebben te bewijzen. Zelfde als Frog/Floriade t.a.v. voorlopig getuigenverhoor.

HR: 198 lid 1 is een deskundige verplicht onpartijdig en naar beste weten zijn onderzoek te verrichten. Het is aan de deskundige om te bepalen welke gegevens partijen moeten verzamelen voor het onderzoek. Als de deskundige om gegevens vraagt zijn partijen daar ook toe verplicht 198 lid 3. Wat als ze dat niet doen? Rechter kan gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Bij dit stelsel past het niet dat je op voorhand zegt dat bepaalde gegevens aan de deskundige moeten worden verstrekt. De deskundige zal dat zelf bepalen.

Stel: je kunt niets met rapport, maar je bent er niet zeker van. Kun je dan zeggen; 166 getuige, ik wil een partijdeskundige horen als getuige, kan dat? 

Je kunt toch alleen maar getuigen uit eigen waarneming bekende feiten? Inderdaad! Dus een deskundige kan wel als getuige worden opgeroepen, maar dan wel met een belangrijke beperking uit eigen waarneming bekende feiten. Art. 163.  

Toetst rechter een deskundigenbericht marginaal? 

Rechter is vrij om te bepalen welk gewicht hij aan dat bericht toekent, maar hij moet het deskundigenbericht vol toetsen. 

Voorbeeld van hoe het niet moet? Timans/Haarsma

Hadden de vakantiehuisjes een eigen karakter? Rechter benoemde deskundige die veel wist van architectuur. Met het rapport kon de rechter niets. Hof: tussenbeslissing: gaf aan waarom ze er niets mee kon. Hun voorlopige oordeel is dat ze niets met het rapport kunnen en ze het dus niet eens zijn met de deskundige. Partijen mochten zich daarover uitlaten. Hof: na standpunt partijen wijken we niet af van ons voorlopig oordeel. Maar dat was; we kunnen er niets mee, dus zijn we het er niet mee eens. Je draait als Hof in een cirkeltje. Cassatie met succes. HR: je moet de redenering snappen. Dat het rapport geen steun bood in de vraagstelling, dat ontsloeg het Hof niet van de vraag alsnog te beantwoorden. Als een rapport een vraag niet beantwoord en de rechter had dat rapport wel nodig voor de beantwoording, dan moet de rechter zelf die vraag beantwoorden en motiveren. 

In de praktijk gebeurt vaak: je benoemt een deskundige, rechter overlegt tevoren met partijen wat de vraag is, uiteindelijk heb je niets aan het rapport. Wat doe je dan?
  1. 194 lid 5; nadere vragen stellen aan deskundige.
  2. 194 lid 5; een of meerdere nieuwe deskundigen. Kost tijd en geld, is vervelend.
Situatie dat een partij een deskundigenrapport overlegde dat afkomstig is uit ander geding met andere wederpartij, maar zelfde onderwerp. Kan dit? 

Dat kan in beginsel. Maar wettelijke bepalinge over deskundigenbericht zijn niet van toepassing. Want dat andere deskundigenbericht heeft de bewijskracht van een geschrift, dus vrije bewijskracht. Dat geldt ook voor gewone deskundigen hebben we gezien. 

Vredenburg/NH

Rechter is niet gebonden aan de conclusies van de deskundige, maar wel een motiveringsplicht. Weliswaar een beperkte motiveringsplicht, maar soms naar omstandigheden motiveren afhankelijk van het verloop van het geding. 

Hoe zit het met de plicht van de rechter tot motiveren bij een getuige? 

Als de rechter anders oordeelt. Beperkte motiveringsplicht. ‘Het komt me niet overtuigend voor’. Als partijen specifiek aangeven waar de getuige steken gaten heeft laten vallen, heel concreet, dan moet je als rechter wel wat meer motiveren. Vb Vredenburg/NH.