Summary Huisvestingsmanagement

-
ISBN-10 9001810578 ISBN-13 9789001810573
356 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Huisvestingsmanagement". The author(s) of the book is/are Theo Van Der Voordt. The ISBN of the book is 9789001810573 or 9001810578. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Huisvestingsmanagement

 • 1 Huisvesting als strategisch bedrijfsmiddel

 • Waarom is huisvesting een strategisch bedrijfsmiddel?
  Vanwege de baten en kosten,
  complexiteit en risico's.
  Daarom verdient het structurele en professionele management aandacht.
 • Wanneer genereert huisvesting toegevoegde waarde binnen een organisatie?
  Als de huisvestingsprestaties bijdragen aan de realisatie van haar strategische doelen.
 • omdat organisaties sterk verschillen qua primair proces en strategie moet hun huisvestingsstrategie op maat worden ontwikkeld.
 • Wat is nodig om huisvesting optimaal in te kunnen zetten?
  Goede afstemming met de strategieën ten aanzien van de andere belangrijke bedrijfsmiddelen:
  - personeel
  - financien
  - ICT
  - kennis
 • Uit welke componenten is de huisvestingsportefeuille opgebouwd?
  Samenspel van:
  - locaties
  - gebouwen
  - werplekken
  - financieringsconstructies
  - inrichtingsconcepten
  - gebruiksafspraken
  - gebouwgebonden facilitaire diensten
 • Huisvestingsprestaties kunnen worden gemeten en vergeleken met benchmarks.
 • Op welke manieren heeft huisvesting invloed op de financiële resultaten en de financiële gezondheid van een organisatie?
  direct via:
  - exploitatiekosten. Inkomsten uit verkoop en verhuur en waarde (ontwikkeling)
  indirect via:
  - positieve en negatieve effecten op het primaire proces.
 • Leg uit waarom huisvesting kan worden beschouwd alleen strategisch bedrijfsmiddel dat structurele management aandacht verdient:
  - bijdrage bij het uitvoeren van de organisatiestrategie
  - het kapitaalintensief karakter
  - lange planningshorizon
  Structurele management aandacht is nodig vanwege de hoge kosten, baten en risico's
 • Waarom stellen organisaties verschillende eisen aan huisvestingsprestaties?
  Omdat organisaties sterk verschillen in primair proces en strategie.
 • Wat is het verschil tussen huisvestingsprestaties en toegevoegde waarde van huisvesting?
  - Huisvestingsprestaties zijn objectief meetbaar en organisatie-onafhankelijk
  - Toegevoegde waarde is organisatie specifiek
 • Uit het DUPONT schema is afgeleiden dat huisvesting op drie verschillende manieren kan bijdragen aan de rentabiliteit van de organisatie. Benoem de dree:
  - verhoging van de omzet (opbrengsten)
  - verlaging van de huisvestingskosten
  - verlaging van het geïnvesteerde vermogen (minder vastgoed op de balans)
 • Leg aan de hand van verschillende bedrijfseconomische ratio's uit waarom vastgoed op de balans verminderd moet worden:
  - rendement op vastgoed is altijd lager 
  - vastgoedbezit heeft een ongunstig effect op de rentabiliteit
  - vastgoed op de balans heeft een negatief effect op de solvabiliteit
  - als vastgoed is gefinancierd vanuit eigen middelen, heeft dit een negatief effect op de liquiditeit
 • Geef een verklaring voor het feit dat de vastgoedratio sterk verschilt per branche:
  - de mate waarin activa nodig zijn voor de bedrijfsvoering 
  - de verhouding tussen huur en eigendom
 • Wat zou je een organisatie willen adviseren die haar vastgoedratio wil reduceren:
  - vastgoed afstoten door de organisatie efficiënter te huisvesten 
  - dure eigendomslocaties verruilen voor goedkopere panden
  - overstappen van eigendom naar huur
  - langlopende huurcontracten veranderen naar kortlopende huurcontracten
 • 1.1 Noodzakelijk kwaad of strategisch goed?

 • Huisvesting is voor de meeste organisaties een " noodzakelijk kwaad". Een organisatie kan niet zonder, maar ervaart huisvesting als een last.
 • Een tijdige aanpassing van de huisvesting van het bedrijf is cruciaal om te kunnen groeien. Goede en moderne huisvesting creëert onder meer efficiëntie voordelen, heeft een positieve invloed op logistiek en het productieproces en stimuleert zo de groei van het bedrijf.
 • Strategisch goed?
  Een organisatie moet niet alleen naar de kosten kijken van huisvesting, maar vooral naar de opbrengsten die daar tegenover staan.
 • Waarom noemen we huisvesting  een strategisch bedrijfsmiddel?
  Vanwege de bijdrage die zij (potentieel) levert aan het uitvoeren van de organisatiestrategie.
  Vanwege het kapitaalintensieve karakter.
  Omdat huisvestingsbeslissingen vragen om een lange planningshorizon.
 • Investeringen in huisvesting kunnen slechts rendabel zijn als ze over een lange termijn worden afgeschreven (40 tot 50 jaar).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Huisvesting
Huisvesting schept ruimtelijk-fysieke condities voor het primaire proces
Wat is exploiteren?
in gebruik hebben en houden van je huisvesting (onderhoud, verhuren)
Wat is het belang van de integratie?
Huisvestingsmanagement vraagt om de integratie van veel verschillende processen, aspecten, invalshoeken en vakgebieden. waaronder FM & vastgoedkunde

1) Huisvestingsprestaties in relatie tot hun bijdrage aan organisatiedoelen 
2) Het samenspel tussen huisvesting en de andere strategische bedrijfsmiddelen
3) doelen, kansen, effecten en risico's op lange en korte termijn 
4) Botsende belangen van verschillende stakeholders 
5) Vraag en aanbod op verschillende schaalniveaus  
Wat is integratie?
Opname in een groter geheel.
Welke gegevens zijn belangrijk om te verzamelen in de huisvestingsportfuille?
Dat je weet wat je hebt in je huisvesting (de m2, de onderhoudsbeurten)
waar leidt het toe als organisaties hun huisvestingsmanagement niet professioneel opzetten?
suboptimale huisvestingsoplossingen die niet toekomstbestendig zijn en soms grote risico's met zich meebrengen.
Welke problemen kunnen ontstaan als als de focus te sterk wordt gelegd op 1 van de 4 hoofdprocessen?
focus strategievorming: veel woorden, weinig daden. 
Focus op mutaties: projecten worden goed uitgevoerd, maar de vraag is of het wel goede projecten zijn. te weinig aandacht voor fase na het project. 
Focus op exploitatie: De huidige kant wordt bediend als een Koning. niet geanticipeerd op nieuwe klantbehoeften. 
Focus op organisatie van huisvestingsmanagement: de huisvestingsorganisatie ontwikkeld zich sterk, maar kost veel tijd en energie dat het ten koste gaat van de primaire taken.
Huisvesting VS. Vastgoed
Huisvesting heeft als focus: de gebruikers. Vastgoed heeft als doe het geld/rendement
welke 5 verschillende aspecten beseft inegraliteit?
1) Huisvestingsprestaties in relatie tot hun bijdrage aan organisatiedoelen 
2) Het samenspel tussen huisvesting en de andere strategische bedrijfsmiddelen
3) doelen, kansen, effecten en risico's op lange en korte termijn 
4) Botsende belangen van verschillende stakeholders 
5) Vraag en aanbod op verschillende schaalniveaus  
Welke 4 hoofdprocessen omvat huisvestingsmanagement?
- Strategisch ontwikkelen (richten)
- Muteren (projectmatig verrichten)
- Exploiteren (routinematig verrichten)
- Organiseren van huisvestingsmanagement (inrichten)