Summary Hulpverlening voor ouderen

-
326 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Hulpverlening voor ouderen

 • 1 Drie maatschappelijke tendensen

 • Door welke drie tendensen wordt de huidige samenleving gekarakteriseerd?
  1. Continuïteit
  2. Pluriformisering
  3. Nadruk op autonomie
 • 1.1 Continuíteit

 • Waaruit blijkt dat ouder worden een continu proces is?
  • Destijds ging ieder persoon op zijn 65e met pensioen, tegenwoordig is dit veel flexibeler
  • Destijds gingen mensen op hun 70e naar een bejaardentehuis, nu blijven ze zolang mogelijk thuis wonen. 
  • Destijds was men ziek als je reuma had, tegenwoordig kijken ze naar wat je nog wel kan, ondanks de aandoening.
 • Hoe heet de classificatiesysteem dat verder kijkt dan alleen naar je ziekte?
  International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
 • Wat is ICF?
  Een classificatiesysteem dat verder kijkt dan alleen je ziekte; International Classification of Functioning, Disability and Health. 
 • 1.2 Pluriformiteit

 • Hoe komt het dat pluriformiteit toegenomen is?
  Door de nadruk op het individu in onze samenleving, maakt dat mensen op heel verschillende manieren hun leven vormgeven. Er zijn oneindig veel keuzemogelijkheden.
 • Wat betekent pluriformiteit?
  Veelvormigheid
 • Wat hebben verpleeghuizen ingevoerd door de toegenomen pluriformiteit?
  Ze hebben differentiatiesystemen ingevoerd op functioneren of levenstijl. 
 • Wat betekent differentiatie?
  Dat wil zeggen dat een homogeen geheel verdeeld wordt in delen met verschillende eigenschappen.
 • Op welke manier heeft de psychologische hulpverlening ingespeeld op de toegenomen pluriformiteit?
  De psychologische hulpverlening heeft nu meer aandacht voor persoonlijkheidsdiagnostiek of voor de eigen verhalen van ouderen in psychologische interventies, zoals bij life-review en narratieve therapie. 
 • 1.3 Autonomie

 • Op welke manier wordt autonomie ten onrechte mee verweven?
  Autonomie wordt vaak ten onrechte vereenzelvigd met zelfstandigheid, onafhankelijkheid, zelfbeschikking en keuzevrijheid. Bij kwetsbare ouderen brengt dat problemen met zich mee. 
 • Waarom is autonomie bij ouderen lastig?
  Ouderen hebben te maken met een lichaam dat niet meer jong, vitaal en gezond is. 
 • Wat is de pil van Drion?
  Dat is een pil waarmee je uit het leven kan stappen. Het is voor mensen die klaar zijn met het leven. 
 • Waar legt de vraaggestuurde zorg de nadruk op?
  De vraaggestuurde zorg legt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en zelfstandigheid. 
 • Wat regelt de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)?
  De patiëntenwet regelt het behandelcontact tussen de patiënt en zijn zorgverlener op gebied van informatie en toestemming, dossiervorming en toegang tot patiëntengegevens. 
 • 1.4 Maatschappelijke tendensen en psychologische hulpverlening

 • Welke ontwikkelingen zijn er zichtbaar in de psychologische hulpverlening aan ouderen?
  • In afnemende mate settingsgebonden
  • In toenemende mate een dimensionele kijk op psychopathologie
  • Niet alleen gericht op het behandelen van ziekte, maar ook op het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven
  • Op het hele zorgcontinuüm gericht: van preventie en gezondheidsbevordering tot behandeling en reïntegratie
  • In haar methoden rekening houdend met de pluriformiteit van ouderen
  • Gecentreerd rond de vraag hoe ouderen, in het licht van hun kracht maar tegelijkertijd rekening houdend met hun kwetsbaarheid, zo veel mogelijk hun leven op eigen wijze vorm kunnen blijven geven en de regie over hun eigen leven kunnen handhaven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke vragen stel je bij een sociogram?
-Met wie heb je contact? (omvang)
-Wie is dat? (variatie)
-Hoe vaak is er contact? (dichtheid)
-Op welk manier vindt het contact plaats? (bereikbaarheid)
Wat is een zorgteamoverleg?
Dat is een logisch gevolg op het familienetwerkberaad, waarbij de ciënt met de belangrijke betrokkenen gedurende het hulpverleningsproces regelmatig het plan evalueren en bijstellen. 
Wat is Family Group Conference en Eigen Kracht Conferenties
Het zijn allebei een benaming van een familienetwerkberaad. Het is een vorm van een familienetwerkberaad waarin de rol van het informele en formele circuit hun aandeel hebben.
Noem de risicofactoren voor een gecompliceerde rouw. Categorie: omstandigheden in de nasleep van de gebeurtenis
 • gebrek aan steun
 • niet erkende verliezen en niet erkende rouw
 • andere verliezen of belangrijke tegenslagen vlak na het overliljden
Noem de risicofactoren voor een gecompliceerde rouw. Categorie: wijze van overlijden

 • traumatische omstandigheden
 • lang ziekbed
 • overlijden door zelfdoding
Noem de risicofactoren voor een gecompliceerde rouw. Categorie: aard van de relatie:
 • Het verlies van een (klein)kind
 • overmatig grote emotionele afhankelijkheid van de overledene
Noem de risicifactoren van een gecompliceerde rouw. Categorie: kenmerken van de rouwende
 • slechte fysieke gezondheid
 • geremdheid of moeite met uiten van emoties
 • onverwerkte psychische problemen, eerdere perioden van depressie of vroegere verlieservaringen die niet goed verwerkt zijn
 • slaapproblemen
 • negatieve kijk op zichzelf en eigen rouwreactie
Hoeveel mensen krijgen te maken met gecompliceerde rouw?
Uiteindelijk krijgt 10 tot 20% van de rouwenden te maken met gecompliceerde rouw. Vooral ouderen krijgen hiermee te maken. 
Noem drie thema's rondom gerontologie
 1. Beleving van ouder worden
 2. Zingeving
 3. levensloopontwikkeling
 4. Coping
 5. Sociale omgeving
 6. Primaire relaties
Hoe heet de wetenschap dat ouder worden bestudeert?
Dat heet gerontologie. Het is een multidisciplinaire wetenschap.