Summary Huur en Verhuur

-
237 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Huur en Verhuur

 • 1 Huur

 • Waar is het huurrecht geregeld?
  In boek 7 van het BW vanaf art. 201 t/m 310
 • Geef de definitie van huur!
  1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbind aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot de tegenprestatie.
  2. Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van deze afdeling en de afdelingen 2-4 van toepassing, voorzover de strekking van die bepalingen of de aard van het recht zich daar niet tegen verzet.
  3. De pachtovereenkomst wordt niet als huur aangemerkt.
 • Let wel, die tegenprestatie hoeft niet marktconform te zijn. Indien een pand in gebruik wordt gegeven als "anti-kraak" en hier wordt een vergoeding voor gevraagd ( die de kosten van gas/water en licht overstijgen), dan is al snel sprake van huur. Indien gekozen wordt voor een bruikleenovereenkomst, met de bedoeling het huurrecht niet van toepassing te laten zijn, dan kan geen vergoeding voor het gebruik worden gevraagd.
 • Moet de tegenprestatie worden gedefinieerd?
  In dit kader is het ook van belang dat de vergoeding geen geldbedrag hoeft te zijn, als de tegenprestatie maar vastomlijnd (duidelijk) is. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een huurder die (in plaats van een huurprijs te betalen) werkzaamheden verricht voor de verhuurder.
 • Als voorbeeld kan worden gegeven aan het mogen gebruiken van een parkeerplaats tegen een vergoeding. Op dit gebruik van een parkeerplaats is het huurrecht alleen van toepassing wanneer het een specifieke parkeeplaats betreft. Indien de gebruiker de parkeerplaats elke dag binnenrijdt en zelf een plek mag uitzoeken, dan zijn de huurartikelen uit boek 7 niet van toepassing.
 • Welke zaken kunnen in gebruik worden gegeven?
  De zaak die in gebruik kan worden gegeven kan roerend zijn (b.v. een fiets) of onroerend (b.v. een huis)
 • Wat valt nog meer onder onroerende zaken?
  Grond, maar de pachtovereenkomst (7:201 lid 3BW) valt daar niet onder.
 • Welke zaken worden altijd als roerend aangemerkt?
  Schepen en woonboten!
 • Welk deel van het huurrecht is op roerende zaken van toepassing?
  Het algemene deel van het huurrecht, artikelen 7:201-231BW m.u.v. 7:230a BW
 • Wat valt nog meer onder huur?
  Het in gebruik geven van vermogensrechten.
 • Indien er sprake is van gebouwde onroerende zaken, waar wordt dan vervolgens nog onderscheid in gemaakt?
  1. 7:232 BW Afdeling 5 Woonruimte
  2. 7:290 BW Afdeling 6 Bedrijfsruimte ( Ook wel aangeduid als middenstandsbedrijfsruimte)
  3. 7:230a BW Bedrijfsruimte ( Ook wel aangeduid als "overige bedrijfsruimte"zoals kantoor of loods).
 • Hoe zit de wet t.a.v. het huurrecht in elkaar?
  Titel 4 boek 7 BW Huur (Art. 7:201-310 BW)
  Afd. 1 Algemene Bepalingen
  Afd. 2 Verplichtingen van de verhuurder
  Afd. 3 Verplichtingen van de huurder
  Afd. 4 "Koop breekt geen huur" en eindigen van
  de huur.
  Afd. 5 Huur woonruimte
  Onderafdeling 1 Algemeen
  Onderafdeling 2 Huizenprijzen en andere vergoedingen
  par. 1 Huurprijzen
  par. 2 Andere vergoedingen
  par. 3 Slotbepalingen
  Onderafdeling 3 Medehuur en voortzetting van huur
  Onderafdeling 4 Het eindigen van de huur
  Afdeling 6 Huur (middenstands)bedrijfsruimte
 • Welke artikelen in het BW hebben betrekking op het huurrecht van woonruimte.
  De algemene artikelen 7:201-231 BW m.u.v. art. 230a BW
  De specifieke woonruimte bepalingen 7:232-282 BW
 • Wat zegt art. 7:233 BW?
  Woonruimte = een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige, dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, danwel een woonwagen of een standplaats (limitatief), alsmede de onroerende aanhorigheden.
 • Welk onderscheid wordt gemaakt in 7 BW t.a.v. voorrang van regels?
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen dwingend, semi-dwingend en regelend recht.
 • Op welke wijze kan de huurprijs van woningen worden vastgesteld?
  Hiervoor is een puntenstelsel opgesteld dat wordt aangeduid als het woningwaarderingsstelsel (WWS). Volgens dit stelsel krijgt ieder onderdeel van een woonruimte een bepaald aantal punten. Het totaal aantal punten vertegenwoordigd een maximale huurprijs voor de woonruimte.
 • Waarvoor worden punten gegeven?
  Oppervlakte, voorzieningen ( Isolatie, keuken, badkamer ) Omgeving van de woonruimte, maar dit geld enkel voor zelfstandige woonruimten. energielabel, schaarstegebied in samenhang met de WOZ-waarde.
 • Wat wordt in de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte geregeld?
  Instelling, inrichting, samenstelling taken en werkwijze van de huurcommissie, toetsingcriteria die de commissie moet hanteren en de wijze waarop zij b.v. een aanvangshuurprijs toetsen.
 • Wat wordt in de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimtegeregeld?
  Deze geeft ondemeer regels met betrekking tot de maximale huurprijzen en de maximale huurverhogingen. Voor een deel van de specifieke getallen verwijst de uitvoeringsregeling naar het besluit huurprijzen woonruimte.
 • Wanneer zijn de wettelijke huurprijsregels niet van toepassing op woonruimte?
  Per 1 juli van ieder jaar wordt een bedrag vastgesteld die de zgn. liberalisatiegrens vertegenwoordigt. Komt de huurprijs (volgens de opgetelde punten) boven deze liberalisatiegrens uit, dan zijn de wettelijke huurprijsregels niet van toepassing op de woonruimte.
 • Indien er een huurprijs wordt overeengekomen die boven de liberalisatiegrens ligt, wat kan er dan gebeuren?
  Er bestaat dan wel de kans dat de huurder binnen 6 maanden nadat de huur is ingegaan de huurprijs laat toetsen (7:249 BW). Indien de woonruimte op basis van de puntentelling onder de liberalisatiegrens ligt, zal de huurprijs bij een dergelijke toetsing worden aangepast.
 • Wat regelt 7:247 BW?
  Dat regelt t.a.v. huurprijzen voor woonruimte, dat op geliberaliseerde huurovereenkomsten uitsluitend de artikelen 7:249, 251, 259, 261 lid 1 en 264 BW van toepassing zijn. Op niet geliberaliseerde woonruimte (Ook wel sociale huur genoemd) zijn alle wetsartikelen die de huurprijzen van woonruimte regelen van toepassing.
 • Wat is er met de invoering van de wijzigingen in de Woningwet ook ingevoerd?
  Dat vanaf 1 januari 2016 de huurprijsliberalisatiegrens gedurende 3 jaren zal worden bevroren.
 • Wanneer kan een beroep gedaan worden op de mogelijkheid bij de huurcommissie om de huur te laten toetsen?
  Het verzoek aan de huurcommissie om de huurprijs te laten toetsen moet binnen 6 maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden gedaan. Als partijen de huurovereenkomst vernieuwen dan is er geen mogelijkheid om de overeenkomst opnieuw te laten toetsen. Als het verzoek niet binnen de periode van 6 maanden na de huuringangsdatum wordt gedaan, dan blijft de overeengekomen huurprijs gelden. (redelijk of niet)
 • Waar wordt bij de toets naar gekeken?
  Bij de toets wordt gekeken naar de toestand van de woonruimte op de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De huurcommissie toetst de huurprijs door na te gaan hoeveel punten aan de woonruimten toebedeeld moeten worden op grond van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in samnhang met de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en het Besluit huurprijzen woonruimte.
 • Indien de woonruimte gebreken zou vertonen, wat zou de huurcommissie dan kunnen oordelen?
  Deze zou de huurprijs lager kunnen vaststellen. Ook hier kijkt de HC naar de toestand van de woonruimte op het moment van de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Na het verhelpen (door de verhuurder) van de door de HC vastgestelde gebreken, kan de huurprijs worden verhoogd.
 • Waar zij de gevolgen van gebreken geregeld?
  Dit heeft de HC opgenomen in een gebrekenboek.
 • Wanneer zal de HC een overeengekomen huurprijs altijd als redelijk bestempelen?
  Wanneer op basis van het WWS een maximale huurprijs geld die boven de liberalisatiegrens uitkomt.
 • Wat zal de HC doen wanneer deze constateert dat de maximale huurprijs voor de woning onder de liberalisatiegrens uitkomt?
  Dan zal de HC
  - Bij een door partijen overeengekomen huurprijs die onder de maximale huurprijsgrens blijkt te liggen, oordelen dat de overeengekomen huurprijs redelijk is; of
  - Bij een door partijen overeengekomen huurprijs die boven de maximale huurprijsgrens blijkt te liggen, oordelen dat de door partijen overeengekomen huurprijs onredelijk is. Samen met dit oordeel bepaalt de HC de huurprijs op het niveau van de maximale huurprijsgrens die hoort bij de woonruimte conform het aantal vastgestelde punten.
 • Wat bepaalt Art. 7:258 lid 1 BW:
  Indien de huurovereenkomst meer omvat dan het enkele gebruik van de woonruimte en bij die overeenkomst slechts de hoogte van de prijs en niet van de huurprijs is vastgesteld, kan de huurder aan de verhuurder een voorstel doen tot vaststelling van de huurprijs en het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten
 • Geef Art. 7:258 lid 1 BW weer in eigen woorden!
  Indien partijen een een totale prijs zijn overeengekomen voor zowel de huur als de vergoeding voor gas, water en licht en/of het gebruik van inboedel, kan de huurder of de verhuurder (doorgaans is dit de huurder) verzoeken die totale prijs te splitsen. Dit kan op ieder moment zolang de huurovereenkomst voortduurt.
 • Waar kan het bedrag voor de huurprijs op worden vastgesteld door de HC bij zo'n verzoek?
  Bij splitsing van een all-in prijs kan de huurprijs worden vastgesteld op 55% van het overeengekomen all-in bedrag. Art 7:258 BW bepaalt in samenhang met artikel 17 van de uitvoeringswet huurprijzen woonruimte als volgt: Indien de HC de All-in huurprijs splitst, dan zal zij de huurprijs vaststellen op 55% van de overeengekomen all-in prijs en het voorschot op de servicekosten en de nutsvoorzieningen op 25% van de overeengekomen all-in prijs.
 • Vanaf welk moment geld de uitgesplitste huurprijs?
  De uitgesplitste huurprijs geldt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de huurcommisie het verzoek tot splitsing van de all-in prijs heeft ontvangen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een aandachtsunt wat niet direct verband houd met het taxatieproces. (9)
Dat is het opvolgen van de eisen en voorschriften uit de Wwft. (Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme)
Wat wordt verstaan onder RJ? (9)
Voor het vaststellen van de waarde van de activa op de balans van een onderneming zijn indachtig de IFRS en de Dutch GAAP de richtlijnen voor de jaarverslaggeving opgesteld.
Noem twee andere wettelijke waarderingen! (9)
In het kader van de wet IB/VPB.
Wat is het meest actuele voorbeeld daarvan, en vanaf welke datum geldt deze ook voor woningen? (6)
Dat is het PTA Advies (PTA, goed gewaardeerd vastgoed (28 aanbevelingen), 2013), deze geld vanaf 1 januari 2016 ook voor woningen.
Welke voorschriften gaan voor en hoe gaan privaatrechtelijke organisaties daar mee om? (6)
De wet gaat altijd voor privaatrechtelijke voorschriften tenzij de wetgever een afwijking heeft toegestaan. Private voorschriften kunnen echter via een toezichthouder wel weer verplicht als kader worden meegegeven.
Waartussen moet de taxateur onderscheid maken? (6)
Hij meot onderscheid maken tussen publiekrechtelijke voorschriften en privaatrechtelijke voorschriften.
Waar komen de nationale waarderingsrichtlijnen uit voort? (6)
Deze kunnen voortkomen uit wet en regelgeving, zoals b.v. de Wet WOZ of Dutch Gaap
Hoe wordt de verwachtingswaarde bij de IVS ondervangen? (6)
Dit wordt in de IVS ondervangen met een marktwaarde onder bijzondere uitgangspunten. Hierbij wordt de waarde bepaald per waardepeildatum, als ware het bijzondere uitgangspunt op dat moment al gerealiseerd.
Wat zijn de verschillen tussen de EVS en de IVS? (5-6)
De EVS zijn aangesloten op de MLV (Mortgage Landing Value)
De EVS kennen het waardebegrip "Hope Value" of verwachtingswaarde. De waarde van het actief na realisatie van de verwachting.
Hoe is de EVS opgebouwd? (5)
 • Europese taxatiestandaarden en toepassingen;
 • Taxatie in het kader van de europese wetgeving;
 • Andere technische documentatie.