Summary Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

-
ISBN-10 9046902552 ISBN-13 9789046902554
829 Flashcards & Notes
111 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding". The author(s) of the book is/are Jos van der Wal, Jacob de Wilde m m v Ineke de Mooij. The ISBN of the book is 9789046902554 or 9046902552. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

 • 1 Begripsbepaling en uitganspunten

 • Waarmee gaat opgroeien en ouder worden gepaard
  Andere gedragspatronen engedragsmogelijkheden welke in gang worden gezet door veranderingen in ons lichaam ,onze hersenen en onze geest.
 • 1.1 leeftijd en gedrag

 • Veranderingen in gedrag vinden niet bij iedereen op dezelfde leeftijd plaats. (Denk aan zoenen op 12j of 14j leeftijd)
 • Wat is de levensloop?
  Die bestaat uit verschillende fasen die in een vaste volgorde hebben en onderling samenhang vertonen
 • Wat is een periode?
  Een deel van een fase met bepaalde eigen kenmerken
 • Wat is een fase in het menselijk leven?
  Een voorspelbare overeenkomst in lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 
 • Wat is een fase?
  Een tijd waarin  mensen voorspelbare overeenkomsten in het lichamelijke en geestelijke ontwikkeling vertonen
 • Wat is de levensloop?
  De levensloop zijn verschillende fases in een vaste volgorde met een onderlinge samenhang.
 • Wat is een periode?
  Een deel van een fase met eigen kenmerken. 
 • 1.2 leeftijd en gedrag

 • Waarmee gaat opgroeien en ouder worden gepaard
  Met andere gedragspatronen en gedragsmogelijkheden die in gang worden gezet door veranderingen in ons lichaam, onze hersenen en onze geest. 
 • Opgroeien en ouder worden gaat gepaard met andere gedragspatronen en mogelijkheden, die in gang worden gezet door veranderingen in ons lichaam, onze hersenen en onze geest.
 • In de ontwikkelingspsychologie is een fase de tijd waarin mensen  overeenkomstige ontwikkelingen in het lichamelijke en geestelijke vertonen die voorspelbaar zijn. In iedere fase heeft het menselijk functioneren een eigen kwaliteit.
 • Wat is de levensloop m.b.t de ontwikkelingspsychologie?
  De levensloop zijn verschillende fases in een vaste volgorde met een onderlinge samenhang.
 • Opgroeien en ouder worden gaat gepaard met andere gedragspatronen en mogelijkheden, die in gang worden gezet door veranderingen in ons lichaam, onze hersenen en onze geest.
 • Wat is puberteit en adolescentie?.
  Het lichaamlijk ontwikkelen tot volwassenheid, bijv. ontwikkeleing van sec. geslachtskenmerken ( krijgen van beharing en nieuwe lichaamsvormen) is puberteit.
  Adolescere betekend in het latijn "opgroeien en rijp worden"
 • Wat wordt in de ontwikkelings psygologie bedoeld met fase.
  Een fase is een tijd waarin mensen voorspelbare overeenkomsten in lichaamlijke en geestelijke ontwikkeling vertonen.
 • Hoe worden de fasen genoemd tussen kindertijd en volwassenheid?.
  Deze worden adolescentiefasen genoemd en bestaan zoals alle fasen uit meerder periodes.
 • Welke 3 fasen van adolecsentie ken je?.
  De vroege adolecsentie(puberteit) 12-15 jaar, hierin staat de lichaamlijke groei en rijping en daarmee verbonden psychoseksuele ontwikkeling central.
  Tevens komt het losmakingsproces tussen  de adolescent en ouders op gang

  In de middenadolecsentie 15-18 jaar experimenteerd  ,de adolescent met de vele nieuwe keuzemogelijkheden.


  De late adolecsentie 18-22 jaar staat voor velen in het teken van het aangaan van verplichtingen op het gebied van maatschappelijke positive en persoonlijke relaties.
 • Welke ontwikkelingsfase is de adolescentiefase en welke drie periodes kunnen we hierin onderscheiden?
  De adolescentiefase is de ontwikkelingsfase tussen de kindertijd en de volwassenheid (van ongeveer 12 tot ongeveer 22).
  Gedurende adolescentie treden voorspelbare fysieke, neurologische en psychologische veranderingen op die tot uiting komen in gedrag, gedachten, behoeften en gevoelens. Op grond van deze veranderingen worden binnen adolescentiefase 3 periodes onderscheiden.
  1. Vroege adolescentie (puberteit
  2. Middenadolescentie
  3. Late adolescentie
 • De levensloop bestaat uitverschillende fases ineen vaste volgorde enonderling samenhang vertonen

  Een fase is een tijd waarin mensen voorspelbare en onvoorspelbare overeenkomsten vertonen in lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.  in iedere fase heeft het menselijke functioneren een eigen kwaliteit.
  Een periode is een deel van de fase met eigen kenmerken.
 • De levensloopbestaat uit verschillende fases in een vaste volgorde en onderling samenhang vertonen. 

  Een fase is een tijd waarin mensen voorspelbare en onvoorspelbare overeenkomsten vertonen in lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.  in iedere fase heeft het menselijke functioneren een eigen kwaliteit.
  Een periode is een deel van de fase met eigen kenmerken.
 • voor welke fase gebruikte Dasburg de term: jeugdland?
  uitgestelde volwassenheid
 • puberteit en adolescentie zijn begrippen die...
  verwijzen naar het kenmerken van de lichamelijke ontwikkeling tot volwassenheid.
 • Puberteit en adolescentie zijn beide begrippen die historisch gezien vooral verwijzen naar kenmeren van de lichamelijke ontwikkeling tot volwassenheid.

  Een fase is een tijd waarin mensen voorspelbare overeenkomsten in lichamelijke en geestelijke ontwikkeling vertonen. De levensloop van mensen bestaat uit verschillende fasen die een vaste volgorde hebben en onderling samenhang vertonen. Een periode is een deel van een fase met bepaalde kenmeren.

  Kinderen werden vroeger na een korte periode van verzorging zo snel mogelijk met alle volwassenen factoren  in aanraking gebracht, deze kinderen waren ' volwassenen in zakformaat'.

  De term jeugdland komt van Dasberg. de fase van uitgestelde volwassenheid . het idee jeugdland ontwikkelde zich in de afgelopen twee en een halve eeuw ongunstig voor het volwassen worden. 


  adolescentiefase: de ontwikkelingsfase tussen kindertijd en volwassenheid. (12-22)
  bestaande uit: de vroege adolescentie, (puberteit lichamelijke groei, losmaken van de ouders) midden adolescentie ( adolescent experimenteert) en de late adolescentie (aangaan van verplichtingen maatschappelijk/persoonlijk)
 • De levensloop van mensen bestaat uit verschillende fasen die een vaste volgorde hebben. Elke fasen bestaat uit periodes.
 • Een fase is een tijd waarin mensen voorspelbare overeenkomsten vertonen. Lichamelijk/geestelijk
 • Een periode is een deel van een fase met bepaalde eigen kenmerken.
 • Puberteit en adolescentie zijn begrippen welke verwijzen naar de kenmerken van de lichamelijke ontwikkeling tot volwassenheid. (lichaamsbeharing en lichaamsvormen)
 • Dasberg gebruikt de term jeugdland. Langere zorg als voorbereiding op de volwassenheid. Deze fase kon ontstaan door de toegenomen rijkdom.
 • Waarmee gaat opgroeien en ouder worden gepaard? Denk aan gedrag en waardoor dit veroorzaakt wordt.
  Met andere gedragspatronen en gedragsmogelijkheden die in gang worden gezet door veranderingen in ons lichaam, onze hersenen en onze geest. 
 • Dat ouders meer dan voorheen op gelijke voet omgaan met adolescenten en liever vriend als ouder zijn. Bestempelen we met de forever-young-cultuur.(je bent zo oud als dat je je voelt)
 • De adolescentiefase = ontwikkelingsfase tussen kindertijd en volwassenheid. (12-22)
 • De vroege adolescentie = puberteit. Lichamelijke groei en rijping. Psychoseksuele ontwikkeling. Losmakingsproces tussen adolescent en ouders. (12-15)
 • De midden adolescentie. Adolescent experimenteert. (15-18)
 • De late adolescentie. Aangaan van verplichtingen, maatschappelijk en persoonlijke relaties. (18- 22)

 • Theorie biologische verandering. (Nature standpunt)
 • Stanley Hall: Sturm und Drang (Storm and stress). Volgens hem is de adolescentiefase een fase van emotionele labiliteit, spanning en beroering. Oorzaak: Biologische veranderingen.
 • de fase sturm und drang is gerelativeerd tot een cultuur gebonden verschijnsel. Argument: In niet westerse culturen tonen adolescenten weinig onvoorspelbaar en onevenwichtig gedrag.
 • Prefrontale cortex regelt de cognitieve vaardigheden = planning = leerprocessen = topmanager van het brein. Volgroeid in de late adolescentie.
 • Hersenen ontwikkelen zich van achteren naar voren.
 • Dat het emotionele regelsystem sneller en eerder uitgerijpt is dan het rationele controlesysteem leidt tot een onbalans tussen gevoel en verstand.
 • De gedachten en emoties welke jongere hebben zijn gericht op het hier en nu. Korte termijn
 • Emotionele opwinding is een vorm van korte termijn beloning
 • Opvoeders  kunnen het beste ruimte geven vanwege de onbalans tussen het rationele en emotionele bij adolescenten. Adolescenten hebben een externe prefontale cortex nodig zolang die van henzelf nog niet voldoende gerijpt is.
 • Adolescenten zijn creatief, dankzij de niet uitgerijpte frontale cortex.
 • (nature) adolescent maakt een biologische verandering door, zowel aan de binnen kant als aan de buitenkant van het lichaam.
   
  (Nurtur) mensen ontwikkelen zich in interactie met hun sociale omgeving. Thuis maar ook op straat, op school en met vrienden doen zij ervaringen op waar zij van leren. De sociale factor / omgevingsfactor.
 • persoonlijkheid= onderscheid je van andere = uniek patroon van psychische en gedragskenmerken dat stabiel valt waar te nemen bij een persoon. Het bepaalt hoe je je gedraagt en hoe je denkt, ook waardoor je gemotiveerd wordt.
   
 • Persoonlijkheidsmodel big five. Het verwijst naar vijf dimensies, uitgesplitst in tegenover elkaar liggende eigenschappen.

  Extaversie: Op de omgeving gericht / naar binnen gericht
  Altruïsme: Meegaand / dominant
  Zorgvuldigheid: Ordelijk / wanordelijk
  Emotionele stabiliteit: Rust / onrust
  Openheid door ervaring: Vernieuwend / behoudend
 • Persoonlijkheidsmodel big five. Het verwijst naar vijf dimensies, uitgesplitst in tegenover elkaar liggende eigenschappen.

  Extaversie: Op de omgeving gericht / naar binnen gericht
  Altruïsme: Meegaand / dominant
  Zorgvuldigheid: Ordelijk / wanordelijk
  Emotionele stabiliteit: Rust / onrust
  Openheid door ervaring: Vernieuwend / behoudend
 • Persoonlijkheidsmodel big five. Het verwijst naar vijf dimensies, uitgesplitst in tegenover elkaar liggende eigenschappen.

  Extaversie: Op de omgeving gericht / naar binnen gericht
  Altruïsme: Meegaand / dominant
  Zorgvuldigheid: Ordelijk / wanordelijk
  Emotionele stabiliteit: Rust / onrust
  Openheid door ervaring: Vernieuwend / behoudend
 • Persoonlijkheidsmodel van Freud = drie krachten. Es (het), Ich (ik) en Uber-Ich (boven ik)
  Es = zo geboren = biologische driften = lustprincipe
  Ich = ego = bewustzijn en het verstand =
  Uber-ich = het geweten en het IK-ideaal = innerlijke stem
   
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.