Summary Ik denk = Cogito : inleiding in de filosofie

-
ISBN-10 9085710456 ISBN-13 9789085710455
443 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ik denk = Cogito : inleiding in de filosofie". The author(s) of the book is/are Eva Anne Le Coultre. The ISBN of the book is 9789085710455 or 9085710456. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ik denk = Cogito : inleiding in de filosofie

 • 1.1 De mens is een dier dat kan denken

 • Wat maakt de wijsgerige antropologie bijzonder?
  De mens is zowel object als subject, zowel de onderzoeker als dat wat onderzocht wordt.
 • Hoe typeerde Aristoteles de mens?
  Als een animal rationale, een dier dat kan denken.
 • Hoe denkt Nietschze over de mens?
  De mens is de Wil tot Macht. De mens is het nog niet vastgestelde dier. Het denken is geen voorsprong, maar de mens heeft de fysieke kwaliteiten niet en moet het met zijn denken stellen. --> Mangelwesen
 • Wat is volgens Nietschze het verschil tussen mens en dier?
  Mensen moeten zichzelf uitvinden en hun eigen leven vormgeven, in tegenstelling tot dieren wiens leven volgens een vast stramien verloopt.
 • Waarom doen mensen aan cultuur volgens Plessner?
  OM hun leven zin te geven, en om zichzelf te leren kennen.
 • Wat is enculturatie?
  Onze waardeoordelen worden voor een groot deel bepaald door de cultuur waarin we zijn opgegroeid.
 • Van wie waren de drie Copernicaanse wendingen?
  • Copernicus
  • Darwin
  • Freud
 • Wat is de derde Copernicaanse wending?
  Freud. Hij degradeert de mens tot ziek dier, dat therapie nodig heeft.
 • Freud deelt de menselijke geest in drie delen: het Ich, Es en Über-Ich. Het Ich is de persoonlijkheid, die in belangrijke mate wordt bepaald door het dierlijke Es, de (seksuele) driften.
 • Wat is het Über-Ich?
  Een soort geweten dat wordt opgebouwd door de opvoeding. Het controleert of er geen verboden of verdrongen gedachten in het bewustzijn komen. het UI sluimert als je slaapt. --> dromen vertellen ons veel.
 • Wat bedoelt Hannah Arendt met de banaliteit van het kwaad?
  Voor het kwaad zijn geen dieperliggende drijfveren als haat nodig. Gedachteloosheid volstaat.
 • Ethiek is afgeleid van ethos, wat gewoonte betekent.
 • 1.2 Lichaam en geest

 • Wat is het uitganspunt van de theorie van John Locke over de mens?
  De mens is een tabula rasa. Er is geen aangeboren karakter, of aangeboren ideeën. Door wat je meemaakt wordt je wie je bent.
 • Hoe komt het 'zelf' tot stand volgens Locke?
  Uit de ervaring, het is een verzameling ervaring die we door ons geheugen tot een samenhangend verhaal maken.
 • Welke vraag kun je stellen bij de theorie van Locke?
  ALs het zelf bestaat uit ervaringen, geheugen, ben je dan iemand anders geworden als je geheugenverlies lijdt?
 • Hoe denkt Hume over wie de mens is?
  de mens bestaat volledig uit ervaringen, je kunt jezelf niet voelen, maar altijd bijv kou of warmte. het zelf bestaat niet, er is geen kern.
 • Hoe denkt Plato over de mens? vernadering, of blijft het hetzelfde?
  Het lichaam verandert, maar er is een onveranderljke kern, namelijk de menselijke ziel.
 • Uit welke drie delen bestaat de menselijke ziel volgens Plato?
  • de rede (gouden deel)
  • de moed (zilveren deel)
  • de begeerte (bronzen deel)
 • Hoe denkt Plato over het lichaam?
  Hij noemt het de kerker van de ziel. Door zijn behoefte lijdt het de ziel af van ware kennis.
 • Wat houdt het cartesiaans dualisme in?
  Lichaam en ziel zijn twee gescheiden substanties
 • Hoe dacht de La Mettrie over het Cartesiaans dualisme?
  Alleen een gezond mens kan denken dat geest en lichaam twee totaal verschillende dingen zijn. Als je ziek bent merk je dat ze elkaar beïnvloeden.
 • Volgens La Mettrie is er maar één substantie, en dat is materie. De mens is niet anders dan een ingewikkelde machine. Deze opvatting noemen we materialisme. Deze opvatting kan verder worden doorgevoerd tot determinisme.
 • Waar maakt de fenomenologie onderscheid tussen?
  De manier waarop wij de dingen ervaren (fenomenen) en hoe de dingen los van elkaar zijn.
 • Wat bedoelt Husserl als hij voorstelt de wereld tussen haakjes te zetten?
  Hij stelt voor ons alleen te richten op de ervaringen, en dus niet op de dingen los van de waarneming, waar we niets van kunnen weten.
 • Husserl spreekt van intentionaliteit. Wat bedoelt hij hiermee?
  Het bewustzijn is altijd op iets anders gericht dan zichzelf. Je kunt niet denken, kijken of voelen zonder aan iets te denken of zien of voelen. Alleen door de activiteit van het ervaren van dingen in de wereld bestaat het bewustzijn.
 • Wat is de fenomelogische methode?
  Puur en zo onbevoordeeld mogelijk gericht zijn op de ervaringen en verschijnselen. Grondlegger is Husserl. Ook Plessner ging zo te werk.
 • Volgens Plessner is dat wat iets levend maakt het feit dat een levend iets zijn omgeving zelf kan vormgeven. Verschil tussen dier en plant is dat de plant geen zellf kent, maar een dier wel een zelfstandig element vormt in de omgeving. Het dier is centrisch. De mens is ook centrisch, maar de mens weet dat hij het centrum van zijn activiteiten is. Het zelfbewustzijn maakt de mens excentrisch.
 • Wat is volgens Plessner het gevolg van het gegeven dat de mens zowel centrisch als excentrisch is?
  De mens heeft afstand van zichzelf, valt niet samen met zijn omgeving. Ze voelen zich nooit thuis in de natuur en moeten de leefomgeving zelf vorm geven. De mens is van nature kunstmatig.
 • Is Plessner monist of dualist?
  Dualist, maar hij neemt het lichaam als uitgangspunt, en is niet voor een stricte scheiding. Lichaam en geest horen bij elkaar.
 • Wat staat centraal bij Merleau-Ponty?
  De relatie tussen mensen en hun wereld.Deze relatie noemt hij het uitstaan naar de wereld.  Lichaam is uitganspunt, beinvloedt de ervaring. De mens is een lichaam, heeft er niet een.
 • Volgens Hilary Putnam verhoudt de menselijke geest zich op dezelfde manier tot de hersenen als de software zich verhouden tot de hardware.
 • Wat is het idee van de Turing test?
  De proefpersoon moet niet doorhebben dat zijn vragen worden beantwoord door een computer.
 • Wie bedacht het experiment van de Chinese kamer?
  John Searl.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kritiek op Hedonistische calculus?
Het vermoorden van een onschuldig mens, er wordt geen recht gedaan aan de intrinsieke waarde van de mens.. 

Hoe stel je de hoeveel geluk vast die een handeling oplevert
Wat is het utilitarisme? ( herdonistische calcus)
Jeremy Bentham. Het hedonisme ligt ten grondskag aan het utilitarisme, het uitgansgpunt is het streven naar zoveel mogelijk geluk. De hofodregel is: een handeling is goed als deze zoveel mogelijk plezier voor zo veel mogelijk mensen oplevert. 

Democratisch prinicipe: ieder individu is even veel waard.
Wat is het uitgansgpunt van Epicurus?
Het uitgangspunt is datgene wat geluk of plezier oplevert is goed, en dat wat pijn of lijden veroorzaakt is slecht. We moeten plezier nastreven Hedonisme. We moeten de deugd van atarxia nastreven: een houding tegenover de butienwereld van volkomen rust en zorgeloosheid.
Verschil discriptief & prescriptief?
filosoof Hume  het prinicipeel anders te beschrijven ( discriptief) en hoe iets is, dan om te zeggen hoe het moet zijn (prescriptief)
Wat zijn waarden en normen?
Waarden geven aan wat mensen belangrijk vinden, ze vormen de kern van de moraal. Inverdeelt in instrinsieke waarden: is een waarde die op ichzelf waardevol is en niet om iets anders nagestreefd wordt. En instrumentale waarden: is niet een doel opzich, maareen instrument die je nodig hebt om iets te bereiken.

Normen worden afgeleid uit waarden.
Wat is het moraal?
De moraal is het geheel van waarden en normen in een bepaalde cultuur, en is bepalend om hoe mensen met elkaar omgaan.
Wat is de banaliteit van kwaad?
Hannah Arendt beschreef hetproces van Eichmann, zij beschreef dat het ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel bij veroordeelde door zijn verwwer dat hij alleen maar orders opvolgde.  Mensen denken dat ze het zelf niet zouden doen, maar volgens Hannah Arendt zou iedereen het kunnen doen.
Wat is ethiek?
Bij ethiek gaat het erom wat iemand een goed of slecht mens maakt. Ethiek betekent ethos en dat betekent gewoonte.
Leg het rationalistische mensbeeld van Descartes uit.
 • dualisme van ziel en lichaam: res extensa & res cogitans
 • cogitans is een substantie en de wereld van denken en zelfbewustzijn, extensa is de uitgebreidheid
 • na gedachte-experiment: cogito ergo sum
Leg het rationalistische mensbeeld van Aristoteles (van Aquino) uit.
 • animal rationale: een dier met verstand
 • hylemorfisme: stof + ziel is de vorm (vormgevend principe van het lichaam)  
 • planten - vegetatief, dieren - animal. sensitief, mensen - rationele
 • Thomas van Aquino: vermogen om het beste uit jezelf te halen + god, natuur, etc. van God gekregen (rentmeesterschap)