Summary IKZ Integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement

-
64 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "IKZ Integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement". The author(s) of the book is/are Chris Bakker Els Meertens. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - IKZ Integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement

 • 1 Orientering kwaliteitszorg

 • Wat is kwaliteit?
  De kwaliteit is mate waarin geheel van eigenschappen voldoet aan gebruiksverwachtingen afnemer, begrenst door prijs en levertijd
 • Het begrip kwaliteit is te benaderen vanuit vijf invalshoeken, welke 5? (TPPGW)
  1. Transcendente benadering (kwaliteit vanuit ideaalbeeld/imago bekeken Vb Rolls Royce is beste auto)
  2. Productbenadering (Kwaliteit is tastbaar en meetbaar)
  3. Gebruikersgerichte benadering (Gebruiker bepaald kwaliteitseisen en velt oordeel)
  4. Productiegerichte benadering (productie volgens specificaties, kwaliteit wordt bepaald door hoeveelheid uitval tijdens productie)
  5. Waarde benadering (Kwaliteit beschouwd in relatie tot prijs)
 • Welke drie dingen vallen op bij productbenadering?
  1. Kwaliteit laat zich gemakkelijk objectief vaststellen
  2. Hogere kwaliteit betekent vaak hogere kosten
  3. Kwaliteitsverschil tussen producten is rationeler geworden
 • Productkwaliteit zal minder aandacht krijgen bij een Sellersmarkt omdat er sprake is van een grote vraag tegenover een gering aanbod.

  Op een Buyersmarkt bepaalt de afnemer wat hij wil kopen Hij stelt zelf de eisen aan het product.

  In deze bedrijfsomgeving is de concurrentiestrijd intens. Kwaliteit is een instrument geworden waarmee een organisatie concurrentievoordeel hoopt te bereiken

 • Wat is het verschil tussen kwaliteit en reliability?

  Kwaliteit: voldoen aan verwachting klant 

  Reliability: kwaliteit gedurende bepaalde gebruikstijd

 • Wat houdt reliability in?

  Reliability is kans dat product bepaalde functie vervult gedurende bepaalde tijd onder bepaalde omstandigheden en bepaalde betrouwbaarheid

 • Er zijn drie fasen te onderscheiden in het kwaliteitstreven van organisaties. Welke drie zijn dit? (BII)
  1. Bewustwordingsfase
  2. Interne fase
  3. Integratiefase
 • Wat zijn de kenmerken van de bewustwordingsfase bij kwaliteitstreven van organisaties?
  1. Doel is efficiënt en goedkoop produceren
  2. gericht op het leveren van eindproducten
  3. standaard producten
  4. lage prijs van producten
  5. beperkt afhankelijk van markt
 • Wat zijn de kenmerken van de interne fase bij kwaliteitstreven van organisaties?
  1. Doel is leveren van kwaliteitsproduct
  2. gericht op leveren van goede eindproducten
  3. complexe producten
  4. hogere prijs van producten
  5. sterker afhankelijk van markt
 • Wat zijn de kenmerken van de integratiefase bij kwaliteitstreven van organisaties?
  1. Doel is behouden van een tevreden klant
  2. gericht op het bedienen van de klant
  3. producten en diensten in één
  4. prijs is hoog, maar afhankelijk van specificaties
  5. geleid door de markt
 • Integrale kwaliteitszorg is een proces dat zich uitstrekt over alle deelprocessen mbt kwaliteit binnen een organisatie. We onderscheiden hierbij 5 kwaliteitsaspecten. Welke 5? (BBSKB)
  1. Kwaliteitsbeheer (bedrijfsfunctie die zich bezighoudt met verbeteren kwaliteit binnen organisatie)
  2. Kwaliteitsbeleid (afgeleide van ondernemingsstrategie, doelen, wegen en middelen)
  3. Kwaliteitssysteem (organisatorische structuur waarmee kwaliteitszorg gerealiseerd wordt)
  4. Kwaliteitskosten (investeren om kwaliteit te verbeteren)
  5. Kwaliteitsborging (zorgen dat organisatie, producten en diensten aan gestelde kwaliteitseisen blijven voldoen)
 • Wat houdt het kwaliteitssysteem in?
  kwaliteitssysteem is organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg
 • Wat houdt kwaliteitsborging in?

  Kwaliteitsborging is geheel van geplande acties nodig om vertrouwen te geven dat product voldoet aan kwaliteitseisen
 • 2 Plaats van IKZ in organisatie

 • Het primaire proces Inkoop levert zijn bijdrage aan de vergroting van de toegevoegde waarde door 5 aspecten, welke?
  1. zorgen voor continuïteit van bedrijfsproces
  2. maximale reductie verwerkingsprocesgebonden kosten
  3. vermindering strategische kwetsbaarheid van onderneming op inkoopmarkten
  4. leveren bijdrage aan technische vernieuwing producten
  5. vertegenwoordigen van eigen onderneming naar (inkoop)markt
 • Waarop is de totale kwaliteitszorg van een organisatie gebaseerd?

  Op het weten wie de klant is en wat de eisen van de klant zijn
 • Wat draagt Just in Time (JIT) bij aan kwaliteitsverbetering bij het inkoopproces?
  • Voorkomen van verspillingen (overproductie)
  • Selectie van en betere relatie met toeleveranciers
  • Vergroten flexibiliteit en efficiency
  • leveren betere kwaliteit
  • verkorten levertijd van toeleverancier naar producent
  • verbeteren customer service van producent naar afnemer
 • De vraag Make or Buy (produceren of uitbesteden) wordt gesteld bij verbeterprocessen. Wat zijn hiervan de uitgangspunten?
  • flexibilisering en verlaging kosten
  • verhoging rendement op geïnvesteerde vermogen
  • toegang tot kennis toeleveranciers
  • aanwenden van eigenbedrijfsmiddelen voor activiteiten die meeste waarde toevoegen aan eigen product (Porter)
  • het laten uitmunten van bedrijf in kernactiviteiten
 • Bij co-makershiprelatie moet keuze gemaakt worden in toeleverancier. Op welke vier manieren kan dit?
  1. Leverbetrouwbaarheid (garantie van JIT-levering)
  2. Kwaliteit en kwaliteitscontrole (borging zero defectkwaliteit in afspraken)
  3. Innovatief vermogen (delen kennis en ervaring bij ontwikkeling en fabricage)
  4. Reductie integrale kosten (afstemmen en gezamenlijke inspanning om kosten zo laag mogelijk te houden)
 • Het kwaliteitsbeheer is van groot belang binnen productiebeheer, zowel voor kwaliteit van product als voor kwaliteit van proces

  Als de afdeling Productie goederen produceert, moeten deze voldoen aan de specificaties zoals die zijn opgegeven. Dit noemen we productkwaliteit

 • Van welk principe gaat het lean and mean-denken uit?

  Het vergroten van de efficiency door voorkomen van verspillingen (overeenkomend met JIT-gedacht)
 • Wat is het doel van lean-productie?
  De waardestroom (ook wel value chain) binnen bedrijven zo groot mogelijk maken, zodat toegevoegde waarde van producten en diensten zo groot mogelijk wordt
 • Over welke verspillingen gaat het bij lean and mean (of JIT)?
  • overproductie
  • overtollige voorraden
  • fouten
  • wachten
  • onbenutte capaciteit
 • Probleem binnen totale bedrijfsproces is dat het vaak lastig is de prestaties (= kwaliteit) van de verschillende deelprocessen duidelijk in getallen uit te drukken. Deze getallen noemen we prestatie-indicatoren

  Een prestatie-indicator geeft de kwaliteit aan van de geleverde prestaties.

  In het dagelijks spraakgebruik worden deze ook wel kengetallen genoemd

 • Wat is het verschil tussen prestatie-indicatoren en kengetallen?

  Kengetallen (gemeten prestaties) geven de feitelijke situatie weer en zijn bedoeld om het resultaat van handelen en de geleverde kwaliteit weer te geven.

  Prestatie-indicatoren (doelen) zijn grootheden die bedoeld zijn om sturing in het proces mogelijk te maken

 • Wat zijn kwaliteitsaspecten van informatie?
  1. Volledigheid (alle aspecten die van belang zijn moeten aanwezig zijn)
  2. Juistheid (duidt op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van info)
  3. Tijdigheid (info moet op juiste moment aan belanghebbenden worden verstrekt)
 • Noem voorbeelden van prestatie-indicatoren van het inkoopproces
  1. levertijd
  2. leverbetrouwbaarheid
  3. inkoopwaarde
  4. flexibiliteit
  5. magazijnopslag
  6. omloopsnelheid voorraad
 • Noem de prestatie-indicatoren van de productiefase

  1. doorlooptijd
  2. bestuurbaarheid
  3. flexibiliteit
  4. ziekteverzuim
  5. arbeidsproductiviteit
  6. percentage uitval / afval
 • Wat zijn de prestatie-indicatoren in de verkoopfase?

  1. levertijd
  2. leverbetrouwbaarheid
  3. flexibiliteit
  4. kwaliteit
  5. voorspelbaarheid van de vraag
  6. winstbijdrage per product
  7. omloopsnelheid voorraad
  8. aantal klachten / orders
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is kwaliteit?
3
Welke drie dingen vallen op bij productbenadering?
3
Het primaire proces Inkoop levert zijn bijdrage aan de vergroting van de toegevoegde waarde door 5 aspecten, welke?
3
Wat draagt Just in Time (JIT) bij aan kwaliteitsverbetering bij het inkoopproces?
3
Page 1 of 15