Summary In Ontmoeting met het Oude Testament

-
ISBN-13 9789058298461
264 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "In Ontmoeting met het Oude Testament". The author(s) of the book is/are Bill t Arnold Bryan E Beyer. The ISBN of the book is 9789058298461. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - In Ontmoeting met het Oude Testament

 • 24.1.1 Op welke manieren gebruikt god de profeten om Zijn wil bekend te maken?

 • Op welk keerpunt in Israël en Juda zond God zijn profeten?
  Omstreeks 750 v.Chr. Kwamen grootmachten op. Uiteindelijk zouden ze de ondergang van Israël en Juda veroorzaken. Het was de vraag of ze terug zouden keren naar God of door zouden gaan met het omarmen van een valse godsdienst.
 • 24.1.1.1 Wie waren de grondleggers van de profetie?

 • Welke personen worden bedoeld met 'de profeten'? En hoe worden deze door Bijbelgeleerden genoemd?
  De personen die leefden tussen 880 tot 450 c.Chr. En die door de kracht van de Heilige Geest fungeerden als Gods speciale boodschappers. Ze worden klassieke profeten genoemd.
 • Wat is een algemene regel om een klassieke profeet te zijn?
  1. Ze spraken alle Israëlieten aan
  2. Ze maakten Gods toorn over hun zonden bekend
  3. Waarschuwen  voor het  komende oordeel
  4. Oproep tot berouw
  5. Gods redding verkondigen voor degenen die zich bekeerden
 • Welke oudtestamentische boeken behoren tot de klassieke profetie?
  Van Jesaja tot en met Maleachi
 • De klassieke profeten bouwden  voort op...
  Het fundament dat Mozes had gelegd. Ze beriepen zich op de mozaïsche wetten en riepen het volk op de geboden na te leven.
 • Wanneer begon de profetische en priesterlijke bediening van Samuël?
  Rond 1100 v.Chr.
 • Wanneer begon Elia zijn bediening en wat kenmerkte hem?
  Rond 870-860 v.Chr. Hij daagde Israël uit om de Baäldienst ad te zweren en terug te keren naar God.
 • Wie waren de grondleggers van het toekomstig profetisch werk van God?
  Samuël, Mozes en Elia.
 • 24.2.1 De Hebreeuwse term voor 'profeet'

 • De Hebreeuwse term voor profeet
  Hõzeh, ró eh en nabî.  De eerste twee komen van werkwoorden zien, turen, kijken naar. De term nabî  wordt vaak gebruikt als  ziener.
 • Welke term voor profeet komt het vaakst voor?
  Nabî. Driehonderd keer. De term kan geroepene betekenen.
 • 24.2.1.1 Enkele veel voorkomende misverstanden over de profeten

 • Drie misverstanden over profeten
  1. Het waren geen hysterische kletsmajoors.
  2. Het waren geen waarzeggers.
  3. Het waren geen religieuze fanatici.
 • 24.2.1.1.1 Wat hebben de profeten gemeen?

 • Zes kenmerken van een profeet
  1. Hun hart aan Godgegeven. Toewijding boven alles. Ook al bracht dit vervolging en moeilijkheden mee.

  2. Sterk besef van roeping. God had hen uitgekozen.  Deze wetenschap gaf moed om door te gaan.

  3. Waren geen boodschappers. --> Uitdrukking 'Zo zegt de HEERE' 350 keer voor in de profetische boeken.

  4.  Ze waren herauten.  gaven Gods waarheid door aan hun generatie. 

  5. Ze waren voorzeggers. God gaf hen een blik in de nabij/verre toekomst.

  6. Ze waren creatieve mensen. Verscheidenheid in literaire en mondelinge technieken.
 • 24.2.1.1.1.1 Hadden andere volken ook profeten?

 • Drie categorieën van gegevens uit het Oude Nabije Oosten
  Babylonische teksten met voortekenen
  de Mari profetie
  Akkadische profetieën
 • Zeg iets over de Babylonische teksten met voortekenen
  Babyloniërs verzamelden teksten met voortekenen. Deze werden als wetenschap beschouwd.

  De wereld een complex web van oorzaak-gevolg relaties.
  Het een gebeurt door het ander. Ten grondslag lag  een bovennatuurlijk bedoeling. 

  goden openbaarden hun wil d.m.v. Gebeurtenissen in de natuur die met elkaar verband hielden.

  Weinig gemeen met Bijbelse profetie.
 • De Mari profetie
  Mari, stad aan de Eufraat, belangrijke plaats in de Oude Babylonische periode.

  Extactici - muhhû. Wetenschappers zien parelellen tussen de muhhû en Bijbelse profeten

  ze spraken alleen het hof aan.
 • Verschil Muhhû en profeten
  Profeten spraken het hele volk aan  en  Muhhû met name  het hof.
 • Akkadische profetieën
  Geven een  opsomming  van  diverse politieke gebeurtenissen

  Teksten vaak wat vaag

  Vaticinium ex eventu
 • Vaticinium ex eventu
  Profetie geschreven na de gebeurtenis
 • Bijbelse profetie is uniek in 4  opzichten:
  1. Spreekt het hele volk aan
  2.  Richt zich op houding van mensen
  3. Stelt morele eisen
  4. Kijkt naar het verreikende effect van de daden van mensen en niet alleen naar  onmiddellijke gevolgen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Maleachi's naam betekent
Mijn bode
Wie moest Zacharia kronen
Hogepriester Jesua
Vliegende boekrol in Zacharia
Representeerde de vloek van God die uitging over het hele land
Volgorde in de visioenen van Zacharia (m.u.v. Vierde)
1. Beschrijft wat hij ziet
2. Vraagt wat het betekent
3. Krijgt uitleg van hemelse boodschapper
Zacharia was een zoon van
Berechja
Haggaï had vier boodschappen. Noem deze.
1. Een oproep tot actie
2. Een woord van bemoediging
3. Zegen aangekondigd
4. Het herstel van het davidische koningschap
Haggaï begon met profeteren in...
De herfst van 520 v.Chr.
Boodschap Zefanja
De dag des HEEREN
Zefanja leefde in de tijd van
Koning Josia
Nahum legt de nadruk op
De wraak/vergelding door God