Summary Indonesië actueel

-
ISBN-10 9006432857 ISBN-13 9789006432855
160 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Indonesië actueel". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis G Gerits EMK TiekstraMedia. The ISBN of the book is 9789006432855 or 9006432857. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Indonesië actueel

 • 1 Ontbossing in Indonesië.

 • Waarom is het moeilijk om de schadelijke ontbossing in de tropische regenwouden van Indonesië een halt toe te roepen?

  Houtkap is één van de belangrijkste ondernemingen in Indonesië en creëert werkgelegenheid waardoor armoede niet toeneemt.

 • Wat zijn de kenmerken van het tropisch regenwoud en welke betekenis heeft het tropisch regenwoud?

  Het tropisch regenwoud heeft een wankel evenwicht doordat het afhankelijk is van diverse cyclussen. Het heeft een uniek ecosysteem waarbij de voedsel- en waterkringloop afhankelijk van elkaar zijn. Het tropisch regenwoud heeft een constante temperatuur en boomgroei. De bodem is niet echt vruchtbaar. 
  Het tropisch regenwoud houdt eigenlijk de natuurlijke cyclus in balans.

 • Hoe is het mogelijk dat eeuwenlang de bewoners van Indonesië nauwelijks een bijdrage aan ontbossing leverden?

  Pas vanaf 1998 wordt Indonesië minder centraal geregeerd. Nu zijn diverse regio's vrij in wat ze met het bos doen.

 • In welke mate verdwijnt het tropisch regenwoud in de verschillende delen van Indonesië?

  In ernstige mate. Als het zo doorgaat is binnen 1 tot 2 decennia het tropisch regenwoud volledig verdwenen.

 • Waardoor wordt het tropisch regenwoud in Indonesië bedreigd in het voortbestaan?

  Doordat de draagkracht van het tropisch regenwoud in gevaar is en het tropisch regenwoud een erg kleine externe stabiliteit heeft. Het ecosysteem kan de verstoringen van kringlopen van buitenaf dan niet meer opvangen.

 • Wat zijn de sociaal-economische en fysisch-geografische gevolgen van ontbossing?

   

  De sociaal-economische gevolgen van ontbossing: Voor ontbossing zijn veel hulpkrachten nodig, dus er komen meer banen. De toename van werkgelegenheid verlaagt de armoede.
  De fysisch-geografische gevolgen van ontbossing: Het ecosysteem wordt verstoord doordat het de balans kwijt is. Dit kan leiden tot het uitsterven van diersoorten en overstromingen.

   

 • Welke rol speelt de Indonesische overheid bij de oplossing van ontbossing?

  De Indonesische overheid is zich er wel van bewust dat de ontbossing een ernstig aspect is. Er zijn nu twee vormen van houtkap: illegale en legale houtkap. De illegale houtkap wordt gestraft en er is actie ondernomen door duurzaam bosbeheer in te voeren.

 • 1.1 Eenheid en vercheidenheid

 • Hoe zit het met de Indonesische handel?

  In de 15e eeuw zetten de Portugezen voet aan wal in Indonesië, al snel werden zij vervangen door Nederlandse handelaren en de VOC (1662). De VOC kreeg het alleen recht van de Staten-Generaal op alle Indische eilanden. Tot 1800 uitsluitend specerijenhandel vanaf 1850 grondstoffen (Industriële revolutie). Koffie, suiker, indigo, tabak, rubber verhandeld op de wereld markt.

 • Indirect barrières eilanden structuur;

  - Op sociaal en cultureel gebied zelfstandig ontwikkelen.

  - Lastig om eenheidsstaat te worden.

   

  Oplossing:

  - Gemeenschappelijke taal; Bahasa Indonesia.

 • Java woont 2/3 inwoners & is het economische en politieke centrum.

   

  Indonesië seculiere staat: wereldlijke macht & religieuze macht gescheiden.

 • 1.2 Indonesisch regenwoud bedreigd

 • Waardoor wordt het tropisch regenwoud in Indonesië bedreigd in het voortbestaan?

  Door de ontbossing. 

 • 1.2.1.1 3 Typen bos

 • Productieve bossen: deze worden gebruikt voor het verkrijgen van hout en andere bosproducten.

  Beschermde bossen: deze mogen niet worden gekapt om bodemerosie tegen te gaan.

  Natuurreservaten.

 • 1.3 Vulkanisme op Indonesië

 • Welke 4 platen liggen bij Indonesië?

  Indisch-Australische plaat (zuiden), Euroziatische plaat (noorden), Filipijnse plaat (noord-oosten), Pacifische plaat (oosten)

 • het proces van het ontstaan, bewegen en verdwijnen van delen van de aardkorst, de zogenoemde platen
  platentektoniek
 • Welke vorm van plaatbeweging vind in het zuidelijk deel van Indonesië plaats?

  Subductie. De Australische plaat duikt in noord-oostelijke richting onder de Sunda plaat.

 • alle verschijnselen die optreden bij vulkanen
  vulkanische verschijnselen
 • Wat gebeurt er in het noordoosten nabij de Molukken?

  Hier bevinden zich dubbele subductiezones. Het gevolg hiervan is dat er 2 parallele actieve eilanden bogen zijn ontstaan. Delen van de Filipijnse en Pacifische plaat duiken hier weg onder de Euroziatische plaat.

 • miniplaat die onderdeel uitmaakt van de euraziatische plaat
  sundaplaat
 • Wat kan de magma van een vulkaan opleveren?

  Mineralen: kwarts, koper, lood, zink, water, gassen.

 • schokkende of trillende beweging van een gedeelt van de aardkorst door de werking van onderaardse krachten
  aardbeving
 • aardbeving waarvan het epicentrum in de aardkorst onder de zee of oceaan ligt
  zeebeving
 • hoge golf die ontstaat door de energie die vrijkomt bij een aardbeving, onderzeese verschuiving van de zeebodem of vulkaanuitbarsting
  tsunami
 • modder- en puinstroom als gevolg van een vulkaanuitbarsting
  lahar
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

(beweging, strevend naar) een staat op islamitische grondslag
politieke islam
gescheiden kerkelijke en staatkundige macht
scheiding van kerk en staat
het benadelen of uitsluiten van mensen op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst of politieke religieuze overtuigingen
discriminatie
samensmelting van meerdere bevolkingsgroepen tot 1 geheel
integratie
versmelting van een minderheidsgroep in een andere groep waarbij (een deel van) de eigen identiteit verloren gaat
assimilatie
een relatief kleine (etnische) groep, die door het drijven van handel, economische gezien veel invloed heeft
handelsminderheid
verschillen tussen volken wat betreft normen, waarden en tradities
culturele verschillen
onduidelijkeheid over wie de feitelijke bestuurlijke macht in handen heeft
machtsvacuüm
de officiële taal van Indonesië, die door het grootste deel van de bevolking van Indonesië wordt gesproken
Bahasa Indonesia
staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers
democratie