Summary Informatiemanagement

-
ISBN-10 9043017469 ISBN-13 9789043017466
137 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Informatiemanagement". The author(s) of the book is/are Rolf Bruins & Bert Pinkster. The ISBN of the book is 9789043017466 or 9043017469. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Informatiemanagement

 • 1 De kenniswerker

 • Wat is de volgorde van de informatie ladder
  Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid


  - Feiten: werkelijke gebeurtenissen of omstandigheden
  - Gegevens: objectief geregistreerde feiten
  - Informatie: interpretatie van gegevens in/voor een bepaalde situatie
  - Kennis: beoordeelde en/of toegepaste informatie
  - Competentie (wijsheid): inzicht hoe met kennis omgegaan kan worden
 • Wat is een kenniswerker?

  Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren


  - Een kenniswerker is iemand die een beroep uitoefent waarbij vooral zijn kennis (opleiding) het hem/haar mogelijk maakt het beroep uit te oefenen.


  - Voorbeelden: medicus, docent, accountant, ICT-er, onderzoeker, …. : een ‘specialist’


  - Rol: het genereren, verwerken en ter beschikking stellen van informatie
 • Welke vier sectoren in de economie zijn er? En ik welke van de 2 werkt de kenniswerker?

  Primaire sector: direct op de natuur gericht werk
  - Landbouw, visserij, olie/gas
  -> Veel handarbeid


  Secundaire sector: industrieel verwerken
  - Metaalindustrie, voedselverwerking, bouw
  -> Naast handarbeid en ook kennis nodig


  Tertiaire sector: commerciële dienstverlening
  - Banken, verzekeringen, accountants, advocaten
  -> met de kennis kan een dienst verleend worden.


  Quartaire sector: niet-commerciële diensten
  - Gemeente, ziekenhuis, onderwijs, universiteiten, ..
  -> kennis is noodzakelijk


  De kenniswerker werkt in de tertiaire en quartaire sector
 • Wat zijn de verschillen tussen een kenniswerker vs een manager?

  - Beide zijn hoger opgeleide professionals


  - Manager: vooral bezig met zijn organisatiekennis om te ondernemen, te leiden en te regelen van zaken binnen een organisatie


  - Kenniswerker: vooral bezig met zijn vakkennis om diensten (met name informatieverstrekking) te verlenen aan anderen binnen of buiten een organisatie
 • Wat zijn de eigenschappen van een kenniswerker?

  - Beschikt over specialistische kennis door studie en ervaring (specialist)
  - Inhoudelijk sterk gedreven (passie)
  - Sterke beroepsethiek (respect voor zijn beroep en vakgebied)
  - Behoefte aan identificatie (verbonden)
  - Streeft naar autonomie (eigen keuze kunnen maken)
 • Wat is informatiemanagement?

  - Alle activiteiten om met informatie waarde toe te voegen waarmee mensen in hun werkzaamheden ondersteund worden.


  - Onderdelen:
  --> Informatieverzorging: verzamelen van informatie
  -->Informatievoorzieningen: beschikbaar stellen van (ICT-)technologie om informatie te verwerken


  - Bronnen:
  informatie, mensen, technologie
 • Wat is het verschil tussen informatievoorziening en informatie verzorging en hoe spelen deze op elkaar in?
  Informatieverzorging: het aggregeren van informatie, het filteren van relevante informatie en het samenvatten van het geheel;


  Informatievoorzieningen: de verschillende technologische hulpmiddelen (zoals een pc, mobiele telefoon, printers, etc.)
 • Wat zijn de 3 hoofddoelen van informatiemanagement?

  - Ondersteunen van alle organisatieprocessen in samenwerking met de ICT afdeling
  - Zorg dragen voor de informatieverzorging
  - Zorg dragen voor de beschikbaarheid van informatievoorzieningen die de uitvoering van processen mogelijk maken.
 • Waar zorgt informatiemanagement voor als output voor de organisatie?

  - Verhoogde waarde
  - Kwaliteit
  - Effectiviteit
  - Efficiency
  - Lagere kosten
  - Nieuwe markten
  - Beheersen van risico’s
 • Waar is informatiemangement belangrijk voor binnen de organisatie?

  - Markt- en klantinformatie
  - Productinformatie
  - Specialistische kennis
  - Bedrijfsprocessen
  - Managementinformatie
  - Humanresource - informatie
  - Leveranciersinformatie
  - Juridische richtlijnen
  - Financiële informatie
 • Voor welke 4 vormen van waarde creatie zorgt informatiemanagement?

  Direct waarde doordat producten of diensten beter geleverd worden
  - Bijv. Meer kennis om zuinigere vrachtauto’s te maken


  Door informatie efficiënter kunnen gaan werken
  - Bijv. Door optimalisatie van afleverroutes minder tijd kwijt per aflevering


  Met informatie risico’s beheersen
  - Bijv. Door langdurig meten vooraf inschatten van verwachte storing en noodzakelijk onderhoud


  Informatie maakt nieuwe activiteiten mogelijk
  - Bijv. verkopen storingsinformatie aan leveranciers
 • Welke 3 bronnen heeft informatiemanagement?
  Informatie, mensen en technologie
 • Op welke 2 manieren heeft de kenniswerker behoefte aan kennis?
  Periodieke informatie die hem in staat stelt zijn vak bij te houden ( artikelen, boeken, rapporten); de informatie is niet urgent of direct nodig en is vrijwel altijd van een externe afkomstig 

  Acuut benodigde informatie voor het werk waar men op dat moment mee bezig is; deze informatie kan zowel in interne als externe bronnen zijn opgeslagen
 • 2 De organisatie

 • In het kader van informatiemanagement welke 4 vormen van waarde creatie zijn er?

  - Verhogen van opbrengsten
  - Verlagen van de kosten
  - Verhogen van de kwaliteit voor de klant/medewerkers
  - Voldoen aan wettelijke verplichtingen
     -->Compliance
 • Welke 2 bronnen zijn er voor handen om waarde te creëren?

  - Tastbare bronnen: grondstoffen, medewerkers of machines
  - Onaantastbare bronnen: kennis en informatie
 • Wat is het verschil tussen interne informatie en externe informatie?

  Interne informatie
  - informatie die zich binnen de organisatie bevindt (formulieren, rapporten, intranet, de hoofden van de medewerkers)


  Externe informatie
  - informatie die zich buiten de grenzen van de organisatie bevindt (toepassingen op internet, (inter)nationale regelgeving, vergunningen en normen)
 • Wat is het verschil tussen harde en zachte informatie?

  Harde informatie :
  - Kwantitatief
  - Gegevens die bewezen kunnen worden aan de hand van cijfers of via wetenschappelijke methoden; deze informatie is veelal kwantificeerbaar en objectief en wordt door de organisatie gebruikt om te kunnen plannen en controleren.


  Zachte informatie :
  - Kwalitatief
  - Betreft informatie uit het informele circuit, persoonlijke belevingen en gevoelens, indrukken op grond van non verbale communicatie en andere inzichten.
 • In welke 3 processen zijn de organisatieprocessen op te delen?

  Primaire processen : gericht op het leveren van een goed of dienst


  Secundaire processen : ondersteunen de uitvoering van de primaire processen


  Tertiaire processen : sturen de primaire en secundaire processen aan (de management- of bestuurlijke processen)
 • Welke 3 vormen van primaire processen zijn er?

  Productieprocessen

  - Logistiek
  - Productie


  Dienstverlenende processen


  Algemene processen
  - Marketing en verkoop
  - Service
 • Noem 3 voorbeelden van secundaire processen

  - Financieel management
  - Informatie/ICT
  - HR
 • Welke soorten ICT en bedrijfsprocessen zijn er?

  - E-HRM
  - E-procurement
  - CRM
  - ERP
  - EDI (electronic data intercharge)
  - RFID
 • Wat is business intelligence (BI)?
  Business intelligence is het proces van systematisch verwerven en verwerken van informatie ten behoeve van operationele, tactische en strategische besluitvorming in de organisatie.
 • Welke systemen zijn er ter ondersteuning van de managementactiviteiten?
  DecisionSupport System (DSS)

  - ondersteunend besluitvormingssysteem ten behoeve van het tactisch en strategisch management.
  -Modellen ter ondersteuning van:
    Bedrijfsresultaten, Planning en Prognoses

  Executive Information System (EIS)
  - Het analyseren, vergelijken en zichtbaar maken van interne en externe trends en patronen waarop het strategisch management zijn beslissingen kan baseren.
  - Dit systeem maakt gebruik van datawarehouse; een gegevenspakhuis voor de opslag van gegevens met de bedoeling deze te analyseren. (bijvoorbeeld AH bonuskaart)

  - Op basis van EIS zien bedrijven nieuwe mogelijkheden voor cross-, up- of deepselling.
  - In plaats van EIS wordt er ook wel gesproken over OLAP-toepassingen: On Line Analytical Processing. Ook wel Query en Report Gerarator genoemd.
 • Welke uitdagingen hebben ICT'ers ter ondersteuning van de behoefte van kenniswerkers?

  De inhoud beveiligen
  - ICT moet ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie die deel uitmaakt van de samenwerking tussen teams veilig is.


  De hulpmiddelen bieden
  - ICT is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de hulpmiddelen die kenniswerkers gebruiken om efficiënt samen te werken.


  Een bedrijfspartner zijn
  - Om inhoud te kunnen beveiligen en om de beste hulpmiddelen voor samenwerking te bieden, moet IT op bedrijfsniveau een strategisch partner voor het bedrijf zijn, zodat de maner waarop mensen samenwerken wordt verbeterd met de technologie die voldoet aan hun behoeften.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het doel van ITIL?
Het belangrijkste wat met ITIL verkregen kan worden is:

- kostenbesparing en kwaliteit
- Kwaliteitswaarborging
- Verhoging serviceniveau
- Kostenreductie
- Verhogen efficiëntie en effectiviteit informatievoorziening
- Eenduidigheid (o.a. bij het opstellen en overeenkomen van een SLA)
Wat is de service support set?

Incident Management (incidentbeheer)
- Oplossen storingen


Problem Management (probleembeheer)
- Onderzoekt of storingen het gevolg zijn van structurele fouten en geeft aan of/hoe deze te verhelpen zijn.


Configuration Management (configuratiebeheer)
- Zorgt voor registratie van alle relevante onderdelen van de IT-infrastructuur


Change Management (wijzigingsbeheer)
- Begeleiden van alle wijzigingen.


Release Management (versiebeheer)
- Beheren en distribueren van hardware- en softwareversies Zorgt dat er uitsluitend correcte, geteste en geautoriseerde versies van software en hardware in de omloop zijn
Hoe ziet de beheer organisatie van ICT op operationeel niveau eruit?

= systeemgebruik
- Bij veel gebruikers ontbreekt grondige kennis van de software waarmee gewerkt wordt.
   80% van de gebruikers van Word gebruikt 20% van de mogelijkheden.
- Grote problemen zijn het werk voor de helpdesk.
- Om beheersproblemen op operationeel niveau goed te organiseren bestaat er een ITIL-set, ook wel Service Support Set genoemd.
Hoe ziet de beheer organisatie van ICT eruit op tactisch niveau?

Behalve de besluitvoering op lange termijn zijn er vele uitvoerende werkzaamheden die bestuurd moeten worden.
- ICT-infrastructuur
- Systeemdefiniëring
- Systeemontwikkeling


Inhoudelijke kwaliteit staat centraal.


Procesverbeteringsaanpak ICT op tactisch niveau:
- CMMI: CapabilityMaturity Matrix Integrated.
Welke 5 onderwerpen bezit ITIL?

Service Level Management
- Dienstniveaubeheer
- Verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening voor de klant.
- Uit SLM komt SLA, waarin de afspraken worden vastgelegd.


Availability Management
- Beschikbaarheidsbeheer
- Legt de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, beveiliging en onderhoudbaarheid van IT-diensten vast.Capacity Management
- Capaciteitsbeheer
- Zorgt voor voldoende resources om de werkzaamheden uit te voeren.
- Zorgt ook voor voldoende opslagcapaciteit.


Financial Management for IT-services
- Regelt het verrekenen van de IT-kosten.
- Klant krijgt hierdoor meer zicht op de feitelijke kosten van IT.


Continuity Management
- Beheer van de continuïteit van IT-diensten
- Zorgt ervoor dat IT-diensten (bijna) altijd blijven werken. 
Wat is ITIL?

ITIL – richtlijn van CMMI


In de Service Delivery Set van de Information Technology Infrastructure Library (ITIL) staan richtlijnen voor allerlei processen op tactisch niveau tussen klant en beheerder:


In Jip en Janneke taal: ITIL is een set van boekjes (recepten / richtlijnen) waarin de belangrijkste processen worden beschreven die essentieel zijn voor een IT dienstverlener om kwaliteit te kunnen leveren. Deze processen worden met elkaar in verband gebracht. Deze processen zijn gedocumenteerd in een grote reeks van boekjes (de bibliotheek). 
Welke performance indicators voor de meetbaarheid van kwaliteit kent CMMI?

1: initial
2: managed
3: defined
4: quantitativelydefined
5: optimized
Wat is CMMI?

- CMMI: CapabilityMaturity Matrix Integrated.
- Procesverbeteringsaanpak
- CMMI biedt organisaties essentiële elementen van effectieve processen. Het kan procesverbeteringen in goede banen leiden bij een project, een afdeling, of de gehele organisatie.
- CMMI helpt om traditioneel gescheiden organisatorische functies te integreren, procesverbeteringsdoelen en prioriteiten te stellen, biedt een leidraad voor kwaliteitsprocessen, en zorgt voor een referentiepunt voor het evalueren van de huidige processen.
Welke volwassenheidsniveaus zijn er bij CobiT?

- Om te beoordelen welk kwaliteitsniveau in een organisatie bereikt wordt zijn er binnen CobiT verschillende volwassenheidsniveaus.
- Van buitenaf kan met zien hoe goed de ICT-organisatie binnen een bedrijf ontwikkeld is.
- Van belang bij:
   Overnames
   Fusies
   Betrouwbaarheid bedrijf 0: non-existent
- Geen managementprocessen/risicotoetsing
1: initial/ ad hoc
- Uitvoering managementtechnieken ad hoc, zonder duidelijk proces. Weinig structuur. ICT-doelen zijn niet concreet te benoemen.
2: repeatable but intuitive
- Vaste processen maar nauwelijks controle op de voorgang. Begrip voor beveiligingsaspecten maar geen gecontroleerde uitvoering.
3: definedprecess
- Degelijke documentatie. Processen zijn gedefinieerd. Beveiligingsmaatregelen zijn IT-gerelateerd. Informatiesysteem kent hoge uptime, technische risico’s zijn goed afgedekt.
4: managedandmeasurable
- Ook IT-processen vanuit business-oogpunt zijn gedekt. Prestaties zijn meetbaar, procedures worden consistent uitgevoerd. 
5: optimized
- Processen zijn geoptimaliseerd. Effectiviteit en efficiency zijn gemaximaliseerd. Contracten met leveranciers voor continuïteit vd business.
Welke 4 managementinstrumenten kennen IT processen in het CobiT framework?

- Control Objectives (beheerdoelstellingen)
- Key Goal Indicators, KPI, CSF
- Audit guidelines (richtlijnen voor bijv. testen)
- Maturity Levels (volwassenheidsniveaus)