Summary Informatiemanagement

-
ISBN-10 9043017469 ISBN-13 9789043017466
137 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Informatiemanagement". The author(s) of the book is/are Rolf Bruins & Bert Pinkster. The ISBN of the book is 9789043017466 or 9043017469. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Informatiemanagement

 • 1 De kenniswerker

 • Wat is de volgorde van de informatie ladder
  Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid


  - Feiten: werkelijke gebeurtenissen of omstandigheden
  - Gegevens: objectief geregistreerde feiten
  - Informatie: interpretatie van gegevens in/voor een bepaalde situatie
  - Kennis: beoordeelde en/of toegepaste informatie
  - Competentie (wijsheid): inzicht hoe met kennis omgegaan kan worden
 • Wat is een kenniswerker?

  Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren


  - Een kenniswerker is iemand die een beroep uitoefent waarbij vooral zijn kennis (opleiding) het hem/haar mogelijk maakt het beroep uit te oefenen.


  - Voorbeelden: medicus, docent, accountant, ICT-er, onderzoeker, …. : een ‘specialist’


  - Rol: het genereren, verwerken en ter beschikking stellen van informatie
 • Welke vier sectoren in de economie zijn er? En ik welke van de 2 werkt de kenniswerker?

  Primaire sector: direct op de natuur gericht werk
  - Landbouw, visserij, olie/gas
  -> Veel handarbeid


  Secundaire sector: industrieel verwerken
  - Metaalindustrie, voedselverwerking, bouw
  -> Naast handarbeid en ook kennis nodig


  Tertiaire sector: commerciële dienstverlening
  - Banken, verzekeringen, accountants, advocaten
  -> met de kennis kan een dienst verleend worden.


  Quartaire sector: niet-commerciële diensten
  - Gemeente, ziekenhuis, onderwijs, universiteiten, ..
  -> kennis is noodzakelijk


  De kenniswerker werkt in de tertiaire en quartaire sector
 • Wat zijn de verschillen tussen een kenniswerker vs een manager?

  - Beide zijn hoger opgeleide professionals


  - Manager: vooral bezig met zijn organisatiekennis om te ondernemen, te leiden en te regelen van zaken binnen een organisatie


  - Kenniswerker: vooral bezig met zijn vakkennis om diensten (met name informatieverstrekking) te verlenen aan anderen binnen of buiten een organisatie
 • Wat zijn de eigenschappen van een kenniswerker?

  - Beschikt over specialistische kennis door studie en ervaring (specialist)
  - Inhoudelijk sterk gedreven (passie)
  - Sterke beroepsethiek (respect voor zijn beroep en vakgebied)
  - Behoefte aan identificatie (verbonden)
  - Streeft naar autonomie (eigen keuze kunnen maken)
 • Wat is informatiemanagement?

  - Alle activiteiten om met informatie waarde toe te voegen waarmee mensen in hun werkzaamheden ondersteund worden.


  - Onderdelen:
  --> Informatieverzorging: verzamelen van informatie
  -->Informatievoorzieningen: beschikbaar stellen van (ICT-)technologie om informatie te verwerken


  - Bronnen:
  informatie, mensen, technologie
 • Wat is het verschil tussen informatievoorziening en informatie verzorging en hoe spelen deze op elkaar in?
  Informatieverzorging: het aggregeren van informatie, het filteren van relevante informatie en het samenvatten van het geheel;


  Informatievoorzieningen: de verschillende technologische hulpmiddelen (zoals een pc, mobiele telefoon, printers, etc.)
 • Wat zijn de 3 hoofddoelen van informatiemanagement?

  - Ondersteunen van alle organisatieprocessen in samenwerking met de ICT afdeling
  - Zorg dragen voor de informatieverzorging
  - Zorg dragen voor de beschikbaarheid van informatievoorzieningen die de uitvoering van processen mogelijk maken.
 • Waar zorgt informatiemanagement voor als output voor de organisatie?

  - Verhoogde waarde
  - Kwaliteit
  - Effectiviteit
  - Efficiency
  - Lagere kosten
  - Nieuwe markten
  - Beheersen van risico’s
 • Waar is informatiemangement belangrijk voor binnen de organisatie?

  - Markt- en klantinformatie
  - Productinformatie
  - Specialistische kennis
  - Bedrijfsprocessen
  - Managementinformatie
  - Humanresource - informatie
  - Leveranciersinformatie
  - Juridische richtlijnen
  - Financiële informatie
 • Voor welke 4 vormen van waarde creatie zorgt informatiemanagement?

  Direct waarde doordat producten of diensten beter geleverd worden
  - Bijv. Meer kennis om zuinigere vrachtauto’s te maken


  Door informatie efficiënter kunnen gaan werken
  - Bijv. Door optimalisatie van afleverroutes minder tijd kwijt per aflevering


  Met informatie risico’s beheersen
  - Bijv. Door langdurig meten vooraf inschatten van verwachte storing en noodzakelijk onderhoud


  Informatie maakt nieuwe activiteiten mogelijk
  - Bijv. verkopen storingsinformatie aan leveranciers
 • Welke 3 bronnen heeft informatiemanagement?
  Informatie, mensen en technologie
 • Op welke 2 manieren heeft de kenniswerker behoefte aan kennis?
  Periodieke informatie die hem in staat stelt zijn vak bij te houden ( artikelen, boeken, rapporten); de informatie is niet urgent of direct nodig en is vrijwel altijd van een externe afkomstig 

  Acuut benodigde informatie voor het werk waar men op dat moment mee bezig is; deze informatie kan zowel in interne als externe bronnen zijn opgeslagen
 • 2 De organisatie

 • In het kader van informatiemanagement welke 4 vormen van waarde creatie zijn er?

  - Verhogen van opbrengsten
  - Verlagen van de kosten
  - Verhogen van de kwaliteit voor de klant/medewerkers
  - Voldoen aan wettelijke verplichtingen
     -->Compliance
 • Welke 2 bronnen zijn er voor handen om waarde te creëren?

  - Tastbare bronnen: grondstoffen, medewerkers of machines
  - Onaantastbare bronnen: kennis en informatie
 • Wat is het verschil tussen interne informatie en externe informatie?

  Interne informatie
  - informatie die zich binnen de organisatie bevindt (formulieren, rapporten, intranet, de hoofden van de medewerkers)


  Externe informatie
  - informatie die zich buiten de grenzen van de organisatie bevindt (toepassingen op internet, (inter)nationale regelgeving, vergunningen en normen)
 • Wat is het verschil tussen harde en zachte informatie?

  Harde informatie :
  - Kwantitatief
  - Gegevens die bewezen kunnen worden aan de hand van cijfers of via wetenschappelijke methoden; deze informatie is veelal kwantificeerbaar en objectief en wordt door de organisatie gebruikt om te kunnen plannen en controleren.


  Zachte informatie :
  - Kwalitatief
  - Betreft informatie uit het informele circuit, persoonlijke belevingen en gevoelens, indrukken op grond van non verbale communicatie en andere inzichten.
 • In welke 3 processen zijn de organisatieprocessen op te delen?

  Primaire processen : gericht op het leveren van een goed of dienst


  Secundaire processen : ondersteunen de uitvoering van de primaire processen


  Tertiaire processen : sturen de primaire en secundaire processen aan (de management- of bestuurlijke processen)
 • Welke 3 vormen van primaire processen zijn er?

  Productieprocessen

  - Logistiek
  - Productie


  Dienstverlenende processen


  Algemene processen
  - Marketing en verkoop
  - Service
 • Noem 3 voorbeelden van secundaire processen

  - Financieel management
  - Informatie/ICT
  - HR
 • Welke soorten ICT en bedrijfsprocessen zijn er?

  - E-HRM
  - E-procurement
  - CRM
  - ERP
  - EDI (electronic data intercharge)
  - RFID
 • Wat is business intelligence (BI)?
  Business intelligence is het proces van systematisch verwerven en verwerken van informatie ten behoeve van operationele, tactische en strategische besluitvorming in de organisatie.
 • Welke systemen zijn er ter ondersteuning van de managementactiviteiten?
  DecisionSupport System (DSS)

  - ondersteunend besluitvormingssysteem ten behoeve van het tactisch en strategisch management.
  -Modellen ter ondersteuning van:
    Bedrijfsresultaten, Planning en Prognoses

  Executive Information System (EIS)
  - Het analyseren, vergelijken en zichtbaar maken van interne en externe trends en patronen waarop het strategisch management zijn beslissingen kan baseren.
  - Dit systeem maakt gebruik van datawarehouse; een gegevenspakhuis voor de opslag van gegevens met de bedoeling deze te analyseren. (bijvoorbeeld AH bonuskaart)

  - Op basis van EIS zien bedrijven nieuwe mogelijkheden voor cross-, up- of deepselling.
  - In plaats van EIS wordt er ook wel gesproken over OLAP-toepassingen: On Line Analytical Processing. Ook wel Query en Report Gerarator genoemd.
 • Welke uitdagingen hebben ICT'ers ter ondersteuning van de behoefte van kenniswerkers?

  De inhoud beveiligen
  - ICT moet ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie die deel uitmaakt van de samenwerking tussen teams veilig is.


  De hulpmiddelen bieden
  - ICT is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de hulpmiddelen die kenniswerkers gebruiken om efficiënt samen te werken.


  Een bedrijfspartner zijn
  - Om inhoud te kunnen beveiligen en om de beste hulpmiddelen voor samenwerking te bieden, moet IT op bedrijfsniveau een strategisch partner voor het bedrijf zijn, zodat de maner waarop mensen samenwerken wordt verbeterd met de technologie die voldoet aan hun behoeften.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is de volgorde van de informatie ladder
2
Wat is een kenniswerker?
2
Welke vier sectoren in de economie zijn er? En ik welke van de 2 werkt de kenniswerker?
2
Wat zijn de verschillen tussen een kenniswerker vs een manager?
2
Page 1 of 35