Summary Inleiding groepsdynamica

-
ISBN-10 9001763723 ISBN-13 9789001763725
238 Flashcards & Notes
34 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Inleiding groepsdynamica
 • Gert Alblas Auke Herrema
 • 9789001763725 or 9001763723
 • 1e dr.

Summary - Inleiding groepsdynamica

 • 1 Mensen in groepen 11

 • interactie?
  de groepsleden gaan regelmatig met elkaar op, zonder tussenkomst van anderen.
 • doelen?
  de groepsleden hebben doelen die ze met elkaar willen bereiken
 • identiteit ?
  de groepsleden moeten het gevoel hebben met elkaar een groep te zijn
 • afhankelijkheid?
  de groepsleden hebben het gevoel dat ze elkaar nodig hebben voor het bereiken van die doelen.
 • naarmate een verzameling mensen meer van bovengenoemde kenmerken heeft, zal dit ook een hechte groep vormen.
 • kenmerken groep:

  - interactie : de groepsleden gaan regelmatig met elkaar om, zonder tussenkomst van anderen.

  - Indentiteit: de groepsleden moeten het gevoel hebben met elkaar een groep te zijn.

  - Doelen de groepsleden hebben doelen die ze met elkaar willen bereiken.

  - afhankelijkheid: de groepsleden hebben het gevoel dat ze elkaar nodig hebben voor het bereiken van die doelen

 • 1.2 Soorten groepen 14

 • formele groep
  Als de leden van een groep worden aangesteld
 • informele groep
  spontaan en zonder dwang een groep is ontstaan
 • naast het onderscheiden tussen formele en informele groepen, kunnen groepen ook worden getypeerd naar hun functie.
  denk aan: taak- en overleggroepen, woongroepen, maar ook belangengroepen enz.
 • mensen zitten over het algemeen in meerdere groepen.
 • 1.3 Is de groep meer dan de optelsom van de leden? 16

 • groepen verschillen van elkaar in kenmerken. de groepsidentiteit zorgt er voor dat iemand in de ene groep ander gedrag vertoont dan in een andere groep. het gedrag van mensen in groepen is daarom grotendeels groepsgedrag.
 • groepsgedrag?
  het gedrag van mensen in groepen is daarom grotendeels groepsgedrag.
 • interactionele benadering?
  het gedrag van de groepsleden zowel voortkomt uit hun eigen kenmerken, als uit kenmerken van de groep waarvan ze deel uitmaken.
 • verschillende opvattingen over de  vraag of het gedrag van mensen bepaald wordt door de groepen waarin ze leven.
  1. de groep slechts een optelsom is van de activiteiten van de individuele leden. het zijn de leden die de groep vormen en niet de groep die de leden vormt.
  2. de groep meer is dan de opstel som van de leden. de groep heeft een eigen identiteit die boven de individuele kenmerken van groepen uitstijgt.
  3. interactionele benadering. hierbij wordt uitgegaan dat het gedrag van de groepsleden zowel voorkomt uit hun eigen kenmerken als uit de kenmerken van de groep waarvan ze deelnemen.

  in de interactionele groep wordt vooral nagegaan hoe mensen samen een groep vormen en hoe ze vervolgens door de groep beïnvloed worden.
 • 1.4 De groep vanuit sociologisch en psychologisch perspectief 18

 • groepen vormen bouwstenen van de maatschappij.
  groepen zorgen er voor dat de nieuwe leden worden ingepast in de maatschappij en dat ze de waarden, normen en opvattingen die in die maatschappij leven, overnemen.
 • Sociologisch perspectief
  Het gezin zorgt voor de opvoeding. Daarin leert het kind hoe het zich dient te gedragen en hoe het tegen allerlei zaken dient aan te kijken. Het gaat daarbij om de overdracht van de heersende cultuur
 • hoe worden groepen in de maatschappij gezien?
  als bouwstenen
 • overdracht van de heersende cultuur. wanneer naar deze functie van groepen wordt gekeken, worden groepen vanuit sociologisch perspectief onderzocht en beschreven.
 • de vraag hoe interacties tot stand komen, welke wederzijdse beinvloeding daarbij een rol speelt en hoe de groep het gedrag en de opvattingen van haar leden bepaalt. als er hierna wordt gekeken dan kijk je vanuit psychologisch perspectief.
 • psychologisch perspectief
  de vraag hoe interacties tot stand komen, welke wederzijdse beinvloeding daarbij een rol speelt en hoe de groep het gedrag en de opvattingen van haar leden bepaalt.
 • op welke perspectief richt groepsdynamica zich?
  psychologisch perspectief
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • inleiding groepsdynamica
 • Gert Alblas, Willem Vos
 • or
 • 2nd

Summary - inleiding groepsdynamica

 • 1 Mensen in groepen

 • Wat is een groep?
  Voldoet aan het volgende:
  Doelen
  Interactie
  Afhankelijkheid
  Identiteit
 • Welke soorten groepen zijn er?
  Functie:
  - overleggen, beoordelen en recreatie
  - produceren
  - vrije tijd en recreatie
  - politiek, geloof en opvattingen
  - therapie

  Formeel en informele groepen
  Reële en virituele groepen
 • Welke vijf kenmerken typeren de structuur van een groep?
  1. Communicatiepatronen
  2. Rollen
  3. Status en invloed
  4. Affectieve relaties
  5. Normen
 • 2 Functies van groepen en groepsontwikkeling

 • Waarom leven mensen in  groepen?
  1. Evolutionaire en biologische verklaring
  2. Psychologische verklaring
  3. Culturele verklaring
  4. Cognitieve verklaring
 • Wat zijn de volgende kenmerken van evolutionaire en biologische verklaring?
   Gezamenlijke jacht en voedselverzameling;
   Gezamenlijke voedselverbouwing en bereiding;
   Gezamenlijke inspanning voor het bouwen van huizen, het ontginnen van land en het maken van verdedigingswallen;
   Grotere waakzaamheid in gevaarlijke omstandigheden;
   Betere bescherming tegen bedreigingen van buitenaf;
   Zorg voor de jongeren, zieken en ouderen;
   Mogelijkheden tot voortplanting.
 • Wat houdt de culturele verklaring in?
  Het leven in groepsverband is een onderdeel van de cultuur. Iedereen is
  gelijkwaardig
 • Wat houdt de psychologische verklaring in?
  Het leven in een groep bevredigd de psychologische behoeften
  namelijk:
   Omsluiting: de behoefte om deel uit te maken van een groep en hier ook in geaccepteerd te worden.
   Controle: de behoefte om andere mensen te kunnen beheersen, of door andere
  beheerst te worden. Niet teveel ‘heersers’ zijn. Dat is slecht voor de groep.
   Waardering: de behoefte om door andere gewaardeerd te worden, of andere te
  waarderen. In de groep moet sprake zijn van wederkerigheid.
   ook hebben mensen behoefte aan informatie en sociale steun. Sociale steun krijgen ze vanuit emotionele ondersteuning, advies en hulp en positieve feedback.
 • wat houdt de cognitieve verklaring in?
  leven in een groep maakt het bereiken van collectieve doelen mogelijk.
 • Welke twee soorten determinanten zijn er?
  Sociaal-emotionele determinanten en de taakgerichte determinanten
 • Wat zijn kenmerken van sociaal-emotionele determinanten?
   Fysieke aantrekkelijkheid;
   Dezelfde sociale achtergrond;
   Aantrekkelijke status;
   Vriendelijkheid;
   Gelijkheid in opvattingen en voorkeuren.
 • Wat zijn taakgerichte determinanten?
  als de groepsdoelen voor een persoon aantrekkelijk zijn en
  ervoor zorgen dat de eigen doelen eerder bereikt zullen worden, wil iemand deel uit maken
  van de groep. Het gaat hier vooral om de kosten van het lidmaatschap en de baten die
  iemand eruit kan halen
 • De functies van groepen zijn:
  - Bereiken van doelen (projectgroep);
  - Bescherming (stad met muur);
  - Bevrediging van behoefte (bandje).
 • De fasen van groepsontwikkeling zijn:
  1. Oriëntatiefase: iedereen is behoedzaam, eerste contact met elkaar.
  2. Conflictfase: leden worden meer open. Dit zorgt voor tegenstellingen en die zorgen weer voor conflicten.
  Onecht conflict: snel opgelost
  Eenvoudig conflict: makkelijk op te lossen
  Conflictescalatie: tegenstellingen lopen uit de hand.
  3. Stabilisatiefase: de tegenstellingen worden naar ieders tevredenheid opgelost. Hierdoor gaat de groep beter functioneren.
  4. Prestatiefase: als er overeenstemming is over de doelen en wat de groep wil bereiken kunnen ze die gaan uitvoeren.
  5. Beëindigingsfase: nadat het product geleverd is gaan groepen uit elkaar(projectgroep, therapiegroep). Sommige groepen blijven echter in tact.
 • Wat is een cyclisch proces?
  In de praktijk is gebleken dat het vaak moeilijk te zien is wanneer de ene fase overgaat in de andere fase. Zo kan een eerdere fase terug te zien zijn wanneer deze al afgesloten leek
 • Wat is een lineair proces?
  Wanneer een groep een fase afsluit en dan pas overgaat naar de volgende fase is er sprake van een lineair proces
 • Wanneer is er sprake van een evenwichtsproces?
  Bales (1970) gaat meer uit van het principe dat elke groep in elke periode van de samenwerking voor de opdracht staat om een balans te vinden tussen groepstaken en onderlinge relaties en gaat meer uit van een evenwichtsproces.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

oplossen van conflicten
vergroten van contact.
vergroten van samenwerking
onderhandelen. Distributief: verdeling tussen verliezen en winsten. Integratief: maximale opbrengst verschaffen voor beide partijen.
kenmerken van conflictescalatie
verharding en polarisatie. standpunten worden sterker ingenomen en gaan verder uit elkaar liggen.
verslechtering van de verhoudingen. negatieve bedoelingen naar elkaar.
verbreding van het conflict. andere conflicten er bij halen.
toename van conflictpartijen. anderen er bij betrekken
destructie. schade aan andere partij verrichten ook al is dat nadelig voor zichzelf.
conflictescalatie
psychodynamische valkuil. inschatting maken van elkaars bedoelingen. denken dat de ander wil dwarsbomen.
competitieve valkuil. een groepslid ziet de actie van een ander als een poging om voordeel te behalen.
zichzelf waarmakende voorspelling. als je van een ander verwacht dat hij iets expres doet ga je het zelf ook doen.
conflicthantering
vechten. competitie win/verlies situatie
samenwerken. gericht op maximale uitkomst voor iedereen, gunt iedereen een goed resultaat. win/win situatie
compromis zoeken. verdelen, het is voor iedereen voor- en nadelig omdat je water bij de wijn moet doen.
toegeven. eigen belangen en voorkeuren opzij zetten
vermijden. zich op de vlakte houden en irritaties niet tonen.
conflictbronnen
Instrumentele conflicten. conflicten die betrekking hebben op de doelen en werkwijze. over samenwerking en verantwoordelijkheid
Belangenconflicten. de verdeling en de opbrengsten in de groep
Machtsconflicten. strijden om macht wie de meeste invloed heeft.
Relatieconflicten. ergernissen over gedragingen. elkaar niet liggen
conflict
als een groepslid zich door één of meerdere groepsleden voelt dwarsgezeten, aangevallen of onbehoorlijk behandeld
diskwalifikatie
techniek waarmee iemand iets kan zeggen zonder het echt te zeggen of ontkennen zonder duidelijk nee te zeggen
competitieve houding
gericht op eigen belang
coöperatieve houding
gericht op gemeenschappelijk belang
defensief gedrag
afhankelijk gedrag