Summary Inleiding in de milieukunde

-
ISBN-10 9035801849
258 Flashcards & Notes
3 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding in de milieukunde". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9035801849. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

wat is de definitie van RO
als het zoeken naar en het tot stand brengen van de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving
wat is facetplanning
facetplanning is gericht op afstemming van alle overheidsactiviteiten vanuit een gezichtspunt. facetplanning is eenzijdig in de zin dat zij slechts vanuit 1 gezichtspunt naar de werkelijkheid kijkt, maar tegelijk alomvattend omdat zij in principe alle overheidsactiviteiten bestrijkt.
wat is sectorplanning
sectorplanning is de concrete programmering van 1 tak van overheidsactiviteiten. sectorplanningsdepartementen zijn ministeries van landbouw en visserij, defensie en onderwijs
noem de verschillende soort planning
-sectorplanning
-facetplanning
-integrale planning
wat is vwo
wet verontreiniging oppervlaktewater deze is in de jaren 60 tot stand gekomen om de verontreiniging van oppervlaktewater voortvarender te kunnen aanpakken.
wat is een inrichting
vrijwel elke door de mens ondernomen bedrijvigheid, welke binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht en daarbuiten gevaar, schade of hinder (...) kan veroorzaken, levert dan ook voldoende grond op om te spreken van een inrichting in de zin van de hinderwet.
waar zijn de meeste strafbepalingen van milieuwetten ondergebracht..
in de wet economische delicten. deze wet geeft een speciale regeling van straffen, bevoegdheden en strafrechtelijke procedures voor een hele serie wetten die met het economisch leven te maken hebben: het economisch strafrecht.
welke 3 taken kan men onderscheiden binnen de overheid:
1.wetgeving
2.bestuur
3.rechtsspraak
wat geldt in een rechtsstaat:
- de overheid, net als ieder ander, onderworpen is aan de regels van het recht
-de bevoegdheid van het overheidsbestuur om verboden of verplichtingen vast te stellen, moet steunen op de wet. het rechtsstaatidee beoogt de vrijheid van de burgers veilig te stellen. daarom mag de overheid slecht op grond van de wet de vrijheid van burgers inperken.
beschrijf het milieurecht eenvoudig
omschrijven als het deel van het recht dat verband houdt met de milieuproblematiek. het staatsrecht is van belang bij milieuproblematiek. het bestuursrecht houdt verband met de milieuproblematiek. het strafrecht is relevant omdat de overheid milieubeschermende normen onder andere met strafrechtelijke middelen kan handhaven. het privaatrecht is van belang omdat een particulier die door milieubederf schade dreigt te lijden.