Summary Inleiding In De Psychologie

-
ISBN-10 9001400094 ISBN-13 9789001400095
3267 Flashcards & Notes
220 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Inleiding In De Psychologie
 • Gert Alblas Haas Art
 • 9789001400095 or 9001400094
 • 1e dr.

Summary - Inleiding In De Psychologie

 • 1.1 Omschrijving van de psychologie 10

 • Wat houd psychologie precies in?

  Psychologie kan omschreven worden als een wetenschap die gericht is op het bestuderen van de aard en de mogelijke oorzaken van de gevoelens, de opvattingen, de wensen en de gedragingen van mensen. 

 • 1.2 Deelgebieden van de psychologie 12

 • Wat doet een klinische psycholoog? 
  Zij kijken of mensen bepaalde psychische en/of gedragsproblemen hebben. 
 • Welke deelgebieden zijn er in de psychologie? 
  * Ontwikkelingspsychologen
  * Klinische psychologen
  * Arbeids- en Organisatiepsychologen
  * Sociaal psychologen
  *Functieleerpsychologen
  * Testpsychologen
  *Gezondheidspychologen
 • Wat doet een gezondheidspycholoog?
  Kijken naar het verband tussen gebeurtenissen in het leven van een persoon en zijn handelen. 
 • Wat doet een testpsycholoog?
  Onderzoeken en omschrijven van:
  * Eigenschappen
  * mogelijkheden
  * voorkeuren
  van mensen.... 
 • Wat doet een functieleerpsycholoog? 
  Doen onderzoek naar de psychologische functies van mensen.
  * denken
  * voelen
  * bewegen
  *waarnemen
  *geheugen en aandacht
 • Wat doet een sociaal psycholoog? 
  Gaan na wat het effect is van vrienden en kennissen van mensen op hun:
  *gevoel
  *Gedrag
  *Denken
 • Wat doet een Arbeids- en Organisatiepsycholoog?
  Onderzoeken hoe mensen handelen binnen een organisatie en wat voor invloed het soort werk en de werkomgeving daarop hebben. 
 • Wat doet een ontwikkelingspycholoog?
  Onderzoeken hoe mensen zich op lichamelijke en geestelijk gebied ontwikkelen van jong tot oud. Zoals de spraakontwikkeling
 • 1.3.1 Doelen van onderzoek

 • Er worden verschillende onderzoekstechnieken gebruikt in de psychologie, hoe bepaalt men welke onderzoekstechniek gebuikt wordt?
  Dit hangt samen met het doel van het onderzoek.
 • Waar hangt het van af, welke methode van onderzoek wordt toegepast? 
  Het doel van het onderzoek.
 • Wat is Triangulatie? 
  Gebruik maken van meer dan 1 manier van onderzoek om een bepaalde casus te onderzoeken
 • Wat is een experiment?
  Mensen worden in verschillende situaties geplaatst, waarbij gekeken wordt of dat ook tot verschillend gedrag leidt. 
 • Wat is een Hypothese? 
  Is een veronderstelling over de samenhang tussen bepaalde verschijnselen en kan bijvoorbeeld als volgt luiden: naarmate mensen meer sporten zullen ze minder gezondheidsklachten hebben. 
 • Wat zijn de doelen, van een onderzoek, door een psycholoog? 
  * Het beschrijven van het gedrag en classificeren van type persoon
  * Het verklaren van het gedrag, waardoor iets gekomen is
  * Het voorspellen van het gedrag, wordt gedaan in de vorm van hypothese
  * Vastellen van het effect van ingrijpen, in een situatie. de effect daarvan
 • 1.3.2 Methoden van onderzoek

 • Wat houd documentenstudie in? 
  Hier worden bestaande documenten over iemand of zijn omstandigheden gebruikt.
 • Wat houd Fysiologische metingen in?
  hier worden lichaamsfuncties gemeten. Zoals hersengolven, activiteiten van diverse delen van de hersenen en de reactie van de huid op emoties, de overdracht van signalen van zenuwen en de productie van verschillende hormonen. 
 • Wat houd 'testen' in?
  Deze worden gebruikt om de persoonskenmerken/eigenschappen van mensen te bepalen. 

  Bij veel afgenomen testen is een beeld ontstaan van de gemiddelde Nederlander. Dit wordt de NORMAAL VERDELING genoemd.
 • Wat houd 'vragenlijsten' in? 
  Hiermee kunnen gedragingen, gevoelens, opvattingen, wensen, houdingen en voorkeuren worden vastgesteld. 

  lijst van vragen die gesloten of open kunnen zijn. 

  Deze worden toegepast door arbeid- en organisatie psychologen. 

  p.s. personen kunnen zich sociaal wenselijk gedragen waardoor ze beter uit de test komen. 


 • Wat houd interviewen in? 
  Hierbij worden mensen ondervraagd doormiddel van gesloten en open vragen.

  Hier wordt niet alleen gekeken naar het meten van gedrag maar ook naar wensen, opvattingen, voorkeuren, houdingen en gevoelens. 


 • Wat houd observatie in? 
  Hierbij kan een beeld worden verkregen van de gedragingen die mensen vertonen in uiteenlopende situaties.

  Observatieschema wordt hierbij gebruikt.

  P.S. Bij observatie moet altijd bedacht worden dat mensen zich geobserveerd kunnen voelen en daardoor ander gedrag vertonen dan normaal. 
 • Methoden van onderzoek wordt op 6 verschillende methoden gedaan. welke 6? 
  * Observatie 
  * Interviewen
  * Vragenlijsten
  * Testen
  * Fysiologische metingen
  * Documentenstudie

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Inleiding in de psychologie
 • Gert Alblas
 • 9789001848101 or 9001848109
 • 2015

Summary - Inleiding in de psychologie

 • 1 Wat is psychologie

 • Wat houdt psychologie in?
  Psychologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de onderzoek naar gedrag, voelen en weten tracht te voorspellen en tracht te verklaren.
 • Wat is stimulusgeneralisatie?
  Stimulusgeneralisatie wordt bereikt als een stimulus die gelijkenis vertoont met de geconditioneerde stimulus dezelfde respons oproept. Bijvoorbeeld witte beer en witte konijn. Dus hier kan je geen onderscheid maken.
 • Doelen van onderzoek
  Verklaren, beschrijven en classificeren, voorspellen, effecten bepalen
 • wat is psychologie?
  psychologie is de wetenschap die zich richt op het bestuderen van de aard en de oorzaken van de gevoelens, de opvattingen, de wensen en de gedragingen van mensen
 •  Wat maakt dat mensen dat mensen voelen, denken en zich gedragen zoals ze doen?
  gedrag van mensen verklaren. (gezond verstand) op basis van beperkt waarnemingen. Psychologie baseren op systematische onderzoek + veel waarnemingen en meer oorzaken
 • Wat zijn neurotransmitters?
  Een neurotransmitter is een signaalstof die in synapsen zenuwimpulsen overdraagt tussen neuronen in het zenuwstelsel.
 • Methoden van gegevensverzameling
  Observeren, interviewen, vragenlijsten, tests, fysiologische metingen, documentenstudie
 • Wat is psychologie
  X
 • Geef aan welke factoren het gedrag van mensen wordt bepaald.
  Biologische factor, biosociale factor en omgevingsfactoren.
 • Biologische oorzaken van gedrag
  Zenuwstelsel (storingen, afwijkingen, beschadigingen), erfelijke invloed, hormonale stelsel (storingen, afwijkingen)
 • Waarmee houden psychologen zich bezig?
  X
 • Wat is het perifere zenuwstelsel?
  Bevat alle zenuwen die buiten de centrale zenuwstelsel liggen. Het heeft twee soorten zenuwen. Motorische zenuw stuurt spieren aan. De sensorische zenuwen geven informatie door vanuit je lichaam aan je hersenen.
 • Oorzaken van gedrag
  Biologische oorzaken, biosociale oorzaken, omgevings- (sociale) oorzaken
 • Hoe gaan ze te werk
  X
 • Wat is het centrale zenuwstelsel?
  Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Vanuit het centrale zenuwstelsel worden zenuwen aangestuurd. De hersenen zijn het orgaan dat denkt en alle gedragingen en gevoelens controleert of reguleert.
 • Methoden van onderzoek
  Gevalsstudie, survey-onderzoek, experimenteel onderzoek
 • Wat wordt verstaan onder het endocriene systeem?
   Dit systeem maakt chemische stoffen (hormonen) die via het bloed hun weg vinden. Het functioneren staat onder controle van het centrale zenuwstelsel. De chemische stoffen worden door klieren gemaakt.
 • Structuralisme
  Onderzoek naar de structuur van de menselijke geest
 • Wat is de functie van de Hypofyse?
  Het is een hormoonklier die de hormonen aanstuurt en afscheidt.
 • Functionalisme
  Onderzoek naar de functies van mentale processen
 • Wat is de functie van de endocriene systeem?
  Is een besturing en bewakingssysteem. Het bestuurt de ontwikkeling van het lichaam binnen een bepaalde grenzen en het bewaakt die grenzen door afwijkingen te signaleren en die bij te sturen tot binnen de geaccepteerde grens.
 • Gestaltbenadering
  Onderzoek naar de manier waarop mensen prikkels uit de buitenwereld bewerken en tot betekenisvolle gehelen maken
 • Wat is de functie van de Hippocampus?
  De functie van de hippocampus is het onthouden van ingekomen informatie.
 • Gedragsbenadering
  Onderzoek naar de manier waarop mensen leren van hun ervaringen
 • Wat zijn synapsen?
  De uiteinden van neuronen die contact met elkaar moeten leggen zijn niet met elkaar verbonden. Tussen die uiteinden zit een kleine ruimte dat zijn synapsen.
 • Psychoanalytische benadering
  Onderzoek naar de menselijke drijfveren en de structuur van de persoonlijkheid
 • Wat  is de functie van de kleine hersenen?
  De kleine hersenen coördineert alle signalen uit het ruggenmerg en andere delen van de grote hersenen, waardoor bewegingen goed en doelmatig worden uitgevoerd.
 • Klinische psychologen
  Houden zich bezig met het diagnosticeren en behandelen van mensen met mentale- en gedragsproblemen
 • Wat wordt er verstaan onder plasticiteit van de hersenen?
  Dat is een vaardigheid van de hersenen om te veranderen en aan te passen aan de omgeving.
 • Ontwikkelings- en levenslooppsychologen
  Houden zich bezig met de bestudering van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van mensen vanaf de geboorte tot en met de ouderdom
 • Iemand kan zijn linkerhelft niet bewegen. Welke hersenhelft is beschadigd?
  Rechterhelft van de hersenen.
 • Ontwikkelingsprobleem
  Als een kind langdurig en ernstig achterblijft bij zijn leeftijdsgenoten
 • Wat is nurture?
  Alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door aanleg, bijvoorbeeld het genetisch materiaal
 • Sociaalpsychologen
  Richten zich op de manier waarop de sociale omgeving van invloed is op het denken, voelen en handelen van mensen.
 • Wat is interactionisme?
  Ieder mens heeft een bepaalde aangeboren eigenschappen. Die eigenschappen worden niet alleen door de omgeving beïnvloed maar ze beïnvloeden op hun beurt weer de omgeving waarin iemand verkeert.
 • Arbeids- en organisatiepsychologen
  Houden zich bezig met het gedrag van mensen in organisaties en hoe dit gedrag wordt beïnvloed door kenmerken van het werk en de werksituatie.
 • Wat is nature?
  Alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door opvoeding, met name door de leefomgeving.
 • Functieleerpsychologen
  Onderzoeken de psychologische kenmerken en vermogens van mensen op het gebied van hun denken, voelen, bewegen, waarnemen, leren, geheugen en aandacht.
 • Wat is klassiek conditionering?
  Dat is leren van voorwaardelijke reflexen. Conditionering omvat een proces waarin het gedrag van een mens verandert als gevolg van ervaringen die hij opdoet.
 • Gezondheidspsychologen
  Onderzoeken de relatie tussen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen en de omstandigheden en gedragingen die daarop van invloed zijn
 • Wat is operant conditioneren?
  Operant conditioneren gaat ervan uit dat gedrag geleerd kan worden door beloningen en bestraffingen van voorgaand gedrag. Er wordt een associatie gemaakt tussen gedrag en het directe gevolg van dat gedrag.
 • Beschrijvend onderzoek
  Zaken als de aard van de gedragingen (soort, hoeveelheid, intensiteit) en de opvattingen, houdingen, voorkeuren en mogelijkheden van een persoon
 • Wat is Tabula Rasa?
  Iedereen wordt geboren als een onbeschreven blad. Welke persoonskenmerken iemand ontwikkelt hangt af van de ervaringen met de omgeving.
 • Hypothese
  Een veronderstelling over de samenhang tussen bepaalde verschijnselen
 • Wat is positieve bekrachtiging?
  Dat is het versterken van een bepaald gedrag.
 • Triangulatie
  Het gebruikmaken van verschillende methoden om een geval te onderzoeken
 • Wat is een negatieve bekrachtiging?
  Het negatieve bekrachtiging versterkt het gedrag dat zorgt voor het wegnemen van een ongewenste situatie.
 • Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
  Als verschillende beoordelaars die kijken naar dezelfde situatie tot dezelfde scores komen
 • Wat is stimulusgenrerealisatie?
  Stimulusgeneralisatie wordt bereikt als een stimulus die gelijkenis vertoont met de geconditioneerde stimulus dezelfde respons oproept. Bijvoorbeeld witte beer en witte konijn.
 • Fysiologische metingen
  Waar zaken worden gemeten als hersengolven, activiteiten van diverse delen van de hersenen, de reactie van de huid op emoties, de overdracht van signalen tussen zenuwen en de productie van verschillende hormonen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is Begrips valaditeit?
Begripsvaladiteit gaat over het meten van een bepaald begrip. Er zijn verschillende begrippen waarover je door een toets een uitspraak kan doen. BV intileggentie.  Een aanname hierbij is dat in een toets slechts 1 begrip wordt gemeten. Binnen een toets worden meestal meerdere begrippen gemeten. Begripsvaladiteit gaat over 3 vragen: 1= Meet je het begrip voledig? 2= Meet je het begrip op de juiste manier? 3= MEet je ook andere begrippen?
Wat is Emic? H3
Een vragenlijst wordt ontwikkeld vanuit het denken en de cultuur van de eigen taal
Wat is etic? H3
Een vragen lijst wordt ontwikkeld in de ene taal of cultuur en daarna vertaald naar de ander
Big 5 persoonlijkheid (OCEAN)
O= Openheid (extravert v introvert)
C= Concienses oftewel zorguldigheid (verantwoordelijk v onbetrouwbaar)
E= Emotionele stabiliteit (kalm v angistig)
A= Agreeable oftewel vriendelijk (jaloers v niet jaloers of andere helpen v niet helpen)
N= Neurotisch (de mate waarin een persoon zich zorgen maakt)
Wat is de 16 personality factors?
1= Emotionele betrokkenheid (de mate waarin je behoefte hebt aan intieme relaties met andere)
2= Emotionele stabiliteit (de mate waarin je met stress reageert op uitdagingen of gebeurtenissen)
3= Levendigheid (de mate waarin je je vrij voelt en spontaan bent)
4= Sociale zelfverzekerheid (de mate waarin je je op je gemak voelt in sociale situaties)
5= Waakzaamheid (de mate waarin je voorzichtig bent in het contact met andere)
6= Geslotenheid (de mate waarin je je persoonlijke informatie prive wenst te houden)
7= Openheid voor verandering (de mate waarin je geniet an nieuwe situaties en ervaringen)
8= Perfectionistisch (de mate waarin je behoefte hebt aan structuur inplaatsvan dingen aan toeval over te laten)
9= Redenerend vermogen (de mate waarin je numerieke en verbale probleme kunt oplossen)
10= Dominatie (je neiging om invloed te hebben en/of andere te beheersen)
11= Regelbewust (de waarde die je hecht aan van buitenaf opgelegde regels)
12= Gevoeligheid (de mate waarin emoties en gevoelens je verwachtingen en ordeel beinvloeden)
13= Abstractheid (de hoeveelheid aandacht die je geeft aan abstracte in plaats van concrete observaties) 
14= Onzekerheid (je neiging tot zelfkritiek)
15= Zelfstandigheid (De mate waarin je je eigen oordeel vertrouw en kies voor solistisch werken)
16= Gespannenheid ( het gemak waarmee je gefrustreerd kunt raken door situaties)
Wat is taxonomie?
Het indelen van individuen in groepen. Met taxonomie kan de methode van het indelen worden bedoeld maar ook de hierarische ordering als resultaat hiervan
Wat is een psycho-lexicaal onderzoek? H3
Zorgt ervoor dat een persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd is op begrippen en eigenschappen die in de praktijk ook daadwerkelijk relevant zijn om iemand mee te beschrijven en die er toe dan als je moet achterhalen hoe iemand in grote lijnen in elkaar zit. De psycho-lexicale is een benadering in de persoonlijkheidspsychologie die zich richt op wat het vocabulair te vertellen heeft over de beschrijving van een persoonlijkheid
Wat is een lexicaal onderzoek? H3
Alle woorden die eigenschappen van mensen beschrijven worden verdeeld in clusters.
Wat is lexicalehypothese? H3
Stelt dat alle persoonlijkheidseigenschappen hun plekje in de taal hebben gekregen.
Wat is persoonspraat? H3
Het vindt altijd plaats in een bepaalde context waar een doel is. Praten over jezelf of andere- b.v je schrijft eigenschappen aan jezelf toe met als doel het vinden van een partner