Summary Inleiding in de psychologie

-
575 Flashcards & Notes
45 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding in de psychologie". The author(s) of the book is/are Marc Brysbaert. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding in de psychologie

 • 1 Wat is psychologie

 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag wordt bestudeerd en waarbij de gedragsevidentie wordt gebruikt om de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag. 
 • Welke 3 bronnen van kennis benoemt Brysbaert als oorzaak voor het globaal en stereotiep beeld over psychologen dat in de samenleving lijkt te leven?
  1. Populaire boeken die vaak door pseudopsychologen geschreven zijn en zelden bijdragen aan een beeld van Psychologie als wetenschap.
  2. Films en boeken waarin 'de psycholoog' figureert.
  3. Verslaggeving over misdaad en rechtszaken waarbij geoordeeld moet worden over toerekeningsvatbaarheid en verzachtende omstandigheden.
 • Welke 'bronnen' van 'kennis' over de psychologie zijn er?
 • Wat is psychologie?
 • Wat is rationalisme?
  Het rationalisme is een filosofische doctrine die stelt dat de Waarheid achterhaald kan worden door gebruik te maken van de rede. Om een mens te begrijpen moest men de mens niet observeren, maar over hem nadenken. 
 • welke vier kenmerken heeft dit boek?
  Het beoogt: de klassieke theorieën over psychologie over te brengen, het beoogt een goed beeld te schetsen van de recente ontwikkelingen, het beoogt een overzicht te geven van de stavaza in de benelux, ze hebben ook gepropbeerd zo min mogelijk referentie materiaal te gebruiken op de traditionele manier.
 • Men denkt over psychologen vaak negatief en stereotiep. Dit komt door drietal redenen: 1. pseudopsychologie ; Psychologie en symboliek van de Chakra's.
  2. Films en boeken, stereotiep beeld van mannelijke psych, sofa, ondergeschikte rol.
  3. verslaggeving misdaad en criminaliteit

  Anderzijds; groeiende interesse en waardering voor psychologisch onderzoek
 • Wat is het nativisme?
  Sommige kennis is aangeboren. En vanuit de aangeboren kennis kon de rede volledige waarheid afleiden. 
 • Wat is het empirisme?
  Als tegenbeweging tegen het rationalisme ontstaat het empirisme. Volgens het empirisme komt de inhoud van de geest niet tot stand op basis van aangeboren ideeen, maar via zintuigelijke ervaringen. 
 • Wat is het associationisme?
  Hogere-orde kennis komt tot stand door combinaties (associaties) van eenvoudiger ideeen. Associaties tussen ideeen worden vooral bepaald door gelijkenis en het samen voorkomen in tijd of ruimte (continguiteit). 
 • Wat is de evolutietheorie?
  Veel kenmerken en gedragingen van  mensen en dieren worden overgeerfd. Het proces van natuurlijke selectie zorgt er voor dat wanneer de omgeving verandert, sommige eigenschap van organismen meer voordeel kunnen bieden dan andere, waardoor deze organismen zich beter zullen kunnen voortplanten. Deze struggle for life en survival of the fittest zorgt er voor dat dieren veranderen onder invloed van hun omgeving. 
 • Wat is mentale chronometrie?
  In de mentale chronometrie probeert met te achterhalen hoeveel mentale processen er nodig zijn voor het  uitvoeren van een taak en hoe moeilijk deze processen zijn. Dit doet men door te kijken naar de snelheid waarmee proefpersonen de taak kunnen  uitvoeren. 
 • Wat is introspectie?
  Introspectie is het proces waarbij naar het eigen bewustzijn werd gekeken van binnenuit. 
 • Wat is structuralisme?
  Structuralisme is een stroming in de psychologie die op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn probeerde te ontdekken. 
 • Wat is de gestaltpsychologie?
  De gestaltpsychologie reageerde tegen het atomisme van de structuralisten, de overtuiging dat men het bewustzijn van de mens kon begrijpen door het te ontleden in zijn meest elementaire componenten. Volgens de gestaltpsychologen bestond de waarneming niet uit een reeks onafhankelijke sensaties, maar nemen mensen de wereld waar in gehelen of gestalten. De mens is niet te begrijpen als een som van onafhankelijke, elementaire gedragingen, net zomin als men de waarneming kan begrijpen door een stimulus uiteen te trekken in afzonderlijke componenten. Een mens bestaat uit een voortdurende interactie met de omgeving. 
 • Wat is het functionalisme?
  Het onderzoek naar het nut van het bewustzijn. En dus niet zoals bij het structuralisme naar de structuur van het bewustzijn. 
 • Wat is het behaviorisme?
  Hoe kunnen we de mens wetenschappelijk bestuderen? Psychologie als de wetenschap van gedrag. Alleen observeerbaar, meetbaar gedrag kan het onderwerp vormen van psychologisch onderzoek en theorievorming. 
 • Wat is S-R-psychologie?
  Mentale processen bestaan niet. Een stimulus lokt automatisch een respons uit. 
 • Wat is het logisch positivisme?
  Een wetenschappelijke theorie bestaat uit het beschrijven van de precieze relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele, liefst in de vorm van een wet. 
 • Wat is de psychoanalyse?
  Het bewustzijn en het gedrag zijn slechts zeer oppervlakkige fenomenen en de ware oorsprong van het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen lag bij onbewuste krachten. 
 • Waat is de homonculus?
  "De geest in de machine". Ergens in de hersenen leek een klein mensje te zitten dat doelgericht was, een vrije wil had, beslissingen nam en helemaal geen machine-achtige eigenschappen vertoonde. 
 • Wat is cognitieve psychologie?
  Menselijk gedrag kan begrepen en voorspeld worden door een beroep te doen op de informatieverwerkende (cognitieve) processen die zich afspelen in de hersenen. 
 • Wat is inprenting?
  Inprenting is de vroege en snelle impuls om de band met een ouder te versterken. Kippen en eenden volgen het eerste grote en bewegende voorwerp dat ze binnen 3 dagen na uitbroeding tegenkomen. Baby's glimlachen als ze zich goed voelen. 
 • Wat is de cognitieve neurowetenschap?
  Cognitieve neurowetenschap is het onderzoeksgebied dat et psychologische en neurologische onderzoek naar de cognitieve functies combineert. 
 • Wat is het erfelijkheid-milieu-debat of het nature-nurturedebat?
  Binnen dit debat probeert men te achterhalen hoeveel van de verschillen tussen mensen wordt bepaald door aangeboren, genetische karakteristieken en hoeveel bepaald wordt door de eraringen die het individu heeft opgedaan in de omgeving waarin het is opgegroeid. 
 • Wat is een theorie?
  Een theorie is een samenhangend geheel van ideeen dat gebruikt wordt om een fenomeen te verklaren. 
 • Wat is literatuurstudie?
  Bij literatuurstudie wordt onderzocht wat al bekend is over de problematiek en helpt om de onderzoeksvragen nauwkeuriger te formuleren en het vermijden van valkuilen. 
 • Wat is naturalistische observatie?
  Dit is een onderzoekstechniek waarbij het gedrag systematisch wordt geobserveerd in een natuurlijke context. De onderzoekers noteren hoe vaak, wanneer en in welke context allerhande gedragingen vertoond worden. 

  Een nadeel van deze manier van onderzoeken is dat mensen en dieren de neiging hebben zich anders te gedragen wanneer ze weten dat ze geobersveerd worden. 

  Naturalistische observatie is vaak nuttig als eerste stap in het onderzoek en kan aanwijzingen bieden voor later, meer gericht onderzoek. 
 • Wat zijn reactieve gedragingen?
  De aanwezigheid van de onderzoeker heeft invloed op het geobserveerde gedrag. 
 • Wat is een vragenlijst?
  Een vragenlijst is een reeks van vragen die de ondervraagden in hun eigen tempo beantwoorden, gewoonlijk zonder dat de onderzoeker aanwezig is. 

  Een nadeel van de vragenlijst kan zijn dat de antwoorden de indruk van de ondervraagde weerspiegelen en niet noodzakelijk overeenstemmen met de realiteit. 
 • Wat is een interview?
  Bij een interview wordt informatie verzameld over gedrag en attitudes van mensen door mondeling vragen te stellen en de antwoorden te registreren. Bij een gestructureerd interview heeft de onderzoeker een vaste lijst van vragen die in een bepaalde volgorde aan bod komen. Bij een ongestructureerd interview liggen de vragen niet van te voren vast, maar wordt ingehaakt op wat de ondervraagde zegt. 

  Een nadeel kan zijn dat interviews niet de mogelijkheid bieden met zekerheid uitspraken te doen over het gedrag of de oorzaken daarvan. Daarnaast speelt de perceptie van de geïnterviewde een rol en kunnen de antwoorden worden vertekend door sociale wenselijkheid. 
 • Wat is sociale wenselijkheid?
  Dit is de neiging van mensen om op vragen te reageren op een manier die maatschappelijk gewaardeerd wordt, waardoor in sociaal opzicht een gunstiger indruk maken. 
 • Wat is een opiniepeiling?
  Een opiniepeiling is een inventaris van de opinies bij een representatieve steekproef van de bevolking op basis waarvan men conclusies trekt over de hele bevolking. 

  Een mogelijk probleem kan zijn dat de ondervraagden niet oprecht en eerlijk zijn in hun antwoorden (of dat ze niet neutraal werden gesteld). 
 • Wat is een psychologische test?
  Psychologen hebben een groot aantal tests ontworpen om menselijke vaardigheden en eigenschappen te meten. Vooral interessant zijn gestandaardiseerde tests. Dit zijn procedures voor het meten van vaardigheden of eigenschappen die aan een zorgvuldig en uitgebreid vooronderzoek werden onderworpen zodat de onderzoeker een duidelijk beeld van de scores die veracht kunnen worden en voldoende waarborgen heeft dat de test op een betrouwbare manier de vaardigheid of eigenschap meet die men wil meten. 
 • Wat is een gevalsstudie?
  Een intensief, gedetailleerd onderzoek over één persoon, of één gebeurtenis in de hoop principes te vinden die gelden voor het fenomeen in het algemeen. 
 • Wat is een variabele?
  Elk kenmerk dat kan veranderen en gemeten worden (in een getal uitgedrukt). 
 • Wat is een correlatie?
  Een correlatie verwijst naar de mate waarin twee variabelen met elkaar samenhangen, naar de mate waarin wijzigingen in de ene variabele gepaard gaan met wijzigingen in de andere variabele. Let op: een correlatie hoeft geen causaal verband te zijn!
 • Wat is de correlatiecoefficient?
  Een getal tussen -1,00 en +1,00 die de mate en richting van het verband tussen twee variabelen uitdrukt. 

  Een positieve correlatie treedt op wanneer twee variabelen in dezelde richting varieren. Een negatie correlatie treedt op wanneer de ene variabele afneemt terwijl de andere toeneemt. 
 • Wat is experimenteel onderzoek?
  Onderzoekers manipuleren één of meer variabelen en kijken of dat effect heeft op een andere variabele. 
 • Wat is een hypothese?
  Een voorspelling op basis van een theorie die in een proef getoetst wordt. 
 • Welke soorten variabelen zijn er?
  De onafhankelijke variabele is de variabele die de onderzoeker manipuleert tijdens een experiment om het effect er van op het gedrag te achterhalen. 

  De afhankelijke variabele is de variabele die een onderzoeker meet als deel van het experiment. 

  De controlevariabelen zijn de aspecten van het experiment die de onderzoeker constant wil houden. 
 • Wat is het operationaliseren van variabelen?
  De onderzoeker moet de afhankelijke en onafhankelijke variabelen omzetten in concrete en meetbare handelingen. 
 • Wat is interne validiteit?
  Onderzoek heeft interne validiteit wanneer de conclusies die getrokken worden over de oorzaak-gevolgrelaties gerechtvaardigd zijn. Mag een onderzoeker de conclusie trekken dat een verandering in de afhankelijke variabele toe te schrijven is aan de onafhankelijke variabele?
 • Wat is externe validiteit?
  Externe validiteit verwijst naar de veralgemeenbaarheid van de onderzoeksresultaten buiten de gebruikte onderzoekssetting? Zijn de gevonden resultaten ook van toepassing op andere proefpersonen, andere settings, ander manipulaties en metingen?
 • Wat is een veldexperiment?
  Bij een veldexperiment proberen onderzoekers controle aan te brengen in een natuurlijke situatie en daarna bepaalde factoren te varieren om te zien hoe deze het gedrag beinvloeden. 
 • Wat is informed consent?
  Proefpersonen moeten toestemming geven  voor medewerking aan een onderzoek. Voordat ze toestemmen, moeten ze informatie krijven over wat de proef in algemene termen zal inhouden
 • Wat is debriefing?
  Na afloop van de proef worden proefpersonen ingelicht over het doel van de proef en wat men hoopt er van te leren. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.