Summary Inleiding Internationaal recht

-
381 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat is een verschil tussen het EG-recht en het internationale recht?
Een staat bepaalt uiteindelijk zelf de positie die internationale verdragen in zijn rechtsorde kan innemen beslist zelf over de wijze van naleving.
Bij EG recht vloeit de status van het gemeenschapsrecht voort uit het communautaire recht zelf. Het kan niet door een voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet.
Bepalingen van overgangsrecht kan door de nationale rechter worden opgenomen in een invoeringswet. Er zijn 3 soorten werkingen: 
eerbiedigende werking: feiten blijven van toepassing
exclusieve werking: toepassing op voordien voorgevallen feiten
terugwerkende kracht; als ware zij reeds ten tijde van het voorvallen van die feiten van kracht geweest.
Wat is overgangs- of intertemporeel recht?
Als een wet door een andere wet wordt vervangen, rijst de vraag of de rechtsverhoudingen die onder het afgeschafte recht tot stand kwamen  gehandhaafd blijven. 
Hoe volgen wetten elkaar op, hoe kunnen ze tegelijk bestaan?
Wat is intergentiel recht?
Het geheel van regels betreffende rechtsverhouding tussen leden van onderscheidende, elk naar eigen recht levende bevolkingsgroepen binnen een staatsverband.
Het IPR heeft in zijn opbouw en ontwikkeling veel gemeen met het interlokaal recht, met 2 verschillen:
Bij Interlokaal conflict kan de nationale wetgever altijd een regel vaststellen voor een oplossing. Internationaal = verdrag.
Bij toepassing van vreemd recht wordt altijd het voorbehoud gemaakt dat er geen beslissing mag zijn in strijd met internationale orde. Dit is bij interlokaal recht niet nodig.
Waarom zal een rechter niet (onbeperkt) bereid zijn vreem publiekrecht toe te passen?
Vreemd recht moet buiten toepassing worden gelaten als het in strijd is met het volkenrecht.
  • het intern publiekrecht moet worden toegepast, vreemd publiekrecht kan hiernaast niet worden gedoogd.
  • de grondslagen van de interne rechtsorde worden aangetast door binnen de eigen staat werking toe te kennen aan vreemd publieksrecht.
Hoe kan het toepassingsgebied van ipr onderscheiden worden?
Het materiele toepassingsgebied: door verdragsregeling bestreken onderwerpen.
Het formele toepassingsgebied: personele en/of territoriale criteria mbt ruimtelijke toepassingsgebied van de verdragsregeling. 
Een verordening moet aan beide gebieden voldoen om 'te kunnen werken'.
Wie hebben de bevoegdheid om  het formele en materiele ipr regelgevend op te treden?
De Commissie en de Raad van de EU.
Zij hebben verschillende verordeningen tot stand gebracht. 
Wat is bij Savigny het uitgangspunt in het conflictenrecht?
De rechtsverhouding = juridische verhouding of relatie tussen partijen.
De rechtsregel is hier afgeleide van.
Welke  3 grondregels heeft Ulrik Huber gemaakt?
De koppeling tussen territoriale werking van staatsgezag en ruimtelijke geldingsbereik van wetgeving.
Wie worden als onderdanen worden beschouwd
Het comtitasbeginsel: de onderlinge wellevendheid geldt.