Summary Inleiding organisatiekunde

-
ISBN-10 9046902390 ISBN-13 9789046902394
1047 Flashcards & Notes
187 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Inleiding organisatiekunde
 • Loek ten Berge, Marco Oteman, m m v Johan van Kooten
 • 9789046902394 or 9046902390
 • 4e herz.dr.

Summary - Inleiding organisatiekunde

 • 1 Inleiding organisatiekunde

 • BV
  • Beperkte aansprakelijkheid
  • Aandelen niet vrij overdraagbaar
 • NV
  • Beperkte aansprakelijkheid
  • Aandelen vrij overdraagbaar
 • Stichting
  • Bepaald doel verwezenlijken
  • Kan werknemers in dienst hebben
  • Geen leden, kan wel donateurs (geen zeggenschap)
 • Vereniging
  • Heeft leden (contributie) en bestuur
 • 1.1 Wat is een organisatie?

 • Welke 3 dingen hebben organisaties met elkaar gemeen?
  • ze hebben doelstellingen
  • ze hebben mensen
  • ze hebben middelen
 • Organisaties worden ook wel eens gedefinieerd als
  doelgerichte samenwerkingsverbanden
 • Wat valt onder het begrip 'organisatie'?
  Bedrijven (met daarbinnen ondernemingen) en overige samenwerkingsverbanden
 • Waar zijn bedrijven op gericht?

  op het verkopen van producten en/of diensten op een markt.
  Wanneer dat gebeurt met het doel winst te maken, spreken we van ondernemingen (profit)

 • Wat zijn non-profitorganisaties?
  deze hebben niet het vooropgezette doel om winst te maken (hoewel zij dat wel mogen). Zij zijn er in eerste instantie op gericht te voorzien in een behoefte in de markt en streven ernaar hun diensten aan te bieden tegen zo laag mogelijke kosten
 • Wie horen tot de overige organisaties?
  De samenwerkingsverbanden die geen producten en/of diensten op een markt aanbieden, maar zij richten zich primair op hun leden (zoals de amateurtoneelvoorstelling).
 • wat betekent het als een bedrijf rechtspersoonlijkheid heeft?

  dan kan dit bedrijf alles wat een natuurlijk persoon ook kan. De onderneming kan dus net als een normaal persoon overeenkomsten sluiten, eigendom hebben en rechtshandelingen aangaan. (besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting)

 • Welke bedrijven hebben geen rechtspersoonlijkheid?
  de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de commanditaire vernnootschap
 • Wat betekent beursgenoteerd?
  De aandelen van het bedrijf worden op de beurs verhandeld
 • 1.2 Globale ontwikkelingen in de organisatietheorie

 • Wanneer was de eerste aanzet tot organisaties zoals wij die kennen?
  Tijdens de Eerste Industriële Revolutie
 • Welke 3 perioden in de ontwikkeling van de organisatietheorie zijn te onderscheiden?
  • de periode van ca. eind 19e eeuw tot ca. 1935
  • de periode van ca. 1935 tot ca. 1955
  • de periode van ca. 1955 tot heden
 • Wat was de Eerste Industriële Revolutie?
  Versnelde ontwikkeling op technisch en economisch gebied van 1760-1830 in Noordwest Europa
 • Hoe was het van eind 19e eeuw tot 1935?
  • Gesloten
  • Scientific managment, Taylor: efficiency, lopende band, prestatiebeloning
 • Hoe was het van 1935-1955?
  • Human relations benadering: reactie op scientific management, niet alleen ratio maar ook socio
  • Nog wel gesloten
  • Revisionisme
 • Hoe was het van 1955-heden?
  • Grote maatschappelijke veranderingen
  • Open
  • Medezeggenschap
  • Situationeel leiderschap
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Inleiding organisatiekunde
 • L J A M Berge M P Oteman
 • 9789046903681 or 9046903680
 • 2013

Summary - Inleiding organisatiekunde

 • 1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief

 • Beschrijf een S
  Structure
 • 1.1 Wat is een organisatie?

 • Wat is een organisatie? 
  doelgericht samenwerkingsverband 
 • drie dingen die organisaties met elkaar gemeen hebben
  doelstellingen, mensen en middelen
 • van welke 3 dingen maakt elke organisatie gebruik ?
  doelstelling
  Mensen
  middelen
 • Wanneer is een organisatie een bedrijf?
  Als ze erop gericht zijn producten en/of diensten op een markt te verkopen
 • Wanneer spreken we van ondernemingen?
  Als bedrijven winst maken als doel hebben
 • wanneer is een bedrijf een onderneming?
  Als ze als doel hebben winst te maken
 • Wanneer spreken we van ondernemingen?
  Als bedrijven winst maken als doel hebben
 •  Noem een voorbeeld van een profit bedrijf
  Philips
 • Drie organisaties zónder rechtspersoon
  eenmanszaak, vof en commanditair vennootschap
 • Noem een voorbeeld van een non profit bedrijf
  ziekenhuis
 • Drie organisaties zónder rechtspersoon
  eenmanszaak, vof en commanditair vennootschap
 • noem een voorbeeld van een organisatie
  amateursportvereniging
 • Organisaties met een rechtspersoon
  bv, nv, coöperatie, vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting
 • Waar leidde de industriële revolutie toe?
  door de versnelde ontwikkeling op technisch en economisch gebied leidde dit tot de concentratie van de productie in fabrieken
 • Wat is een fusie
  Twee of meer organisaties samengevoegd in een nieuw verband
 • wat is het scientific management?
  Theorie waarbij vooral het streven naar zo veel mogelijke productie met vaste regels en doelstellingen
 • Wat is een fusie
  Twee of meer organisaties samengevoegd in een nieuw verband
 • wat is het bethlehem-experiment?
  experimenteren met een maatman om te kijken wat de goede russtijden werktijden en hoeveelheden gewicht per keer 
 • Wat is een overname
  Het ene bedrijf neemt het andere over --> C1000/Jumbo
 • wat is laisser-faire?
  minimale overheidsbemoeienis
 • Wat is een joint venture
  samenwerkende organisaties brengen een deel van hun vermogen in een nieuw bedrijf. De organisaties blijven hierbij gewoon bestaan. --> ABN AMRO
 • wat houdt de general management theory in?
  de benodigde vaardigheden om een organisatie als geheel te leiden.
 • Wat is een joint venture
  samenwerkende organisaties brengen een deel van hun vermogen in een nieuw bedrijf. De organisaties blijven hierbij gewoon bestaan. --> ABN AMRO
 • wat is een rationele organisatie?
  een smenwerkingsverband waarin de functievervuling onfhankelijk zou (moeten) zijn van de personen die de functies op een gegeven moment vervullen. 
 • Wat is een strategische samenwerking
  Samenwerkingsverband binnen een bepaald DEELGEBIED tussen twee of meer organisaties met behoud van zelfstandigheid en identiteit --> Senseo
 • wat is een rationele organisatie?
  een smenwerkingsverband waarin de functievervuling onfhankelijk zou (moeten) zijn van de personen die de functies op een gegeven moment vervullen. 
 •  wat is het eenheid-van-bevel principe?
  iedere werknemer heeft één baas.
 • wat houdt de humanrelations benadering in?
  een reactie op de starre denkbeelden van het scientific management. de arbeiders is niet een verlengstuk van een machine. er moet oog worden gehouden voor de intermenselijke verhoudingein in de organisatie
 • wat zijn de hawthorne-experimenten?
  een experiment waarbij men er bij toeval achter kwam dat de prestaties van werknemers niet beter werden door andere rust tijden of werkomgeving, maar door de persoonlijke aandacht. 
 • wat zijn gesloten systemen?
  organisaties met vaste regels en doelstellingen
 • wat is het revisionisme?
  stroming die probeerde het scientific management en de human relations samen te integreren. 
 • wat zijn open systemen?
  systemen die invloed uitoefnen op hun omgeving en (vaak nog sterker) door hun omgeving beinvloed worden.
 • wat houdt de systeemtheorie in?
  problemen moeten vanuit verschillende invalshoeken integraal worden aangepakt.
 • wat houdt de contingentiebenadering in?
  situationeel leiderschap. er is niet één goede manier op leiderschap te geven. je moet je aanpassen aan de situatie
 • wat wordt bedoeld met de basisconfiguraties van Henry Mintzberg?
  ideaaltypen van de manier van leiddinggeven en structureren
 • Wat is het vijfkrachtenmodel?
  een nuttig hulpmiddel bij het analseren van de markt en de concurrentie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar bestaan DE SMART eisen uit?
 • Duidelijk
 • Effectief
 • Selectief
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden
HRN gaat om de volgende 3 gebieden:
- instroom
- doorstoom
- uitstroom
Wat is de corporate image?
Het beeld wat iemand krijgt van een bedrijf bij het zien van o.a een:
- adevertentie
- visitekaartjes
- website
Human Relation (HR):
Mensen hebben behoefte aan ontplooiing, waardering, verantwoordelijkheid en social contacten.
Noem de 5 elementen van logistiek?
 • Opslag
 • Inkoop
 • Productie
 • Distributie
 • Retouren
Logistiek betekenis?
De beheersing en het beheer van stromen goederen, geld en informatie van grondstof naar producent en van producent naar klant.
Strategien en gerelateerd aan de marktpositie?
- Marktleider
- Marktuitdager
- Marktvolger
Differenctiatie betekend?
Het afstoten van een organisatie op een deel daarvan.
Waar gaat integratie over?
Gaat over groei door overname binnen een berdrijfskolom.
Waar gaat het strategieën van Ansoff over?
Om de manier van groeien in de markt.