Summary Inleiding Privaatrecht

-
313 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Inleiding Privaatrecht

 • 1 Een inleiding in het privaatrecht

 • Welke criteria zijn er om het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht aan te duiden?
  .
 • Welke relativeringen op deze onderscheidingen kunnen er worden aangebracht?
  .
 • Welke regels behoren tot het materiële privaatrecht en welke tot het formele privaatrecht?
  .
 • Waar zijn de geschreven regels van het formele privaatrecht te vinden?
  .
 • Wat is het criterium voor het onderscheid tussen een regel van aanvullend recht en een regel van dwingend recht?
  .
 • 1.1 Het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht

 • Welke drie criteria bepalen het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht?
  1. De subjecten die een rol spelen.
  2. Het belang dat gediend wordt.
  3. De wijze van handhaving van de regels.
 • 1.2 Het onderscheid tussen materieel privaatrecht en formeel privaatrecht

 • Wat is het onderscheid tussen materieel privaatrecht en formeel privaatrecht?

  Het materieel privaatrecht heeft betrekking op de inhoud van het recht. Het betreft regels die aan de personen rechten en plichten toekennen.

  Het formeel privaatrecht of het burgerlijk procesrecht geeft aan op welke wijze men het materiële privaatrecht kan verwezenlijken. Met andere woorden: hoe iemand, wiens recht geschonden is, zich tot de rechter kan wenden en hoe een rechterlijk vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.
 • Wat is het criterium voor het onderscheid tussen een regel van aanvullend recht en een regel van dwingend recht?

  Regels van regelend recht
  • Regels die door de wetgever zijn opgesteld om in bepaalde situaties te gelden, voor zover niet anders is geregeld. Rechtsregels van regelend recht zijn rechtsregels waarvan kan worden afgeweken.

  Regels van dwingend recht
  • Regels die door de wetgever zijn opgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken. Ook al zou in een situatie waarop een dwingendrechtelijke regel betrekking heeft tussen partijen iets anders zijn geregeld, dan geldt toch de door de wetgever opgestelde dwingendrechtelijke regel.
 • 2 Een inleiding in het vermogensrecht

 • Hoe is de indeling van het BW en welke systematiek ligt daaraan ten grondslag?
  .
 • Wat is een objectief recht?
  .
 • Wat is een subjectief recht?
  .
 • Wat is een rechtsfeit?
  .
 • Wat is een niet-rechtsfeit?
  .
 • Wat is een bloot rechtsfeit?
  .
 • Wat is een rechtshandeling?
  .
 • Wat is feitelijk handelen?
  .
 • Wat een eenzijdige gerichte of niet gerichte rechtshandeling?
  .
 • Wat is een meerzijdige rechtshandeling?
  .
 • Welke betekenissen kan het begrip ‘vermogen’ hebben?
  .
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer is een daad onrechtmatig en wat moet onder ‘daad’ worden verstaan?

Een rechtens verboden gedraging (doen of nalaten)
 1. Inbreuk op een recht, bijv:
  • Persoonlijkheidsrechten
  • Eigendom, beperkte rechten

 2. Strijd met een wettelijke plicht, bijv:
  • Wetten, AMvB, verordening enz.
 3. Strijd met een maatschappelijke betamelijkheid, bijv:
  • Onbehoorlijke concurrentie
  • Benadeling schuldeisers
  • Onredelijke opoffering van andermans belang aan het eigen belang
  • Gevaarzetting (het nodeloos in het leven roepen van een gevaar waarop een normaal mens niet bedacht hoeft te zijn)
Wat is de inhoud van het arrest Schwarz-Gnjatovic?
 • De HR oordeelde dat schending van voortdurende-verplichtingen tot onmogelijkheid van nakoming kan leiden ex art. 6:265 lid 2. In dat geval is ontbinding van een overeenkomst mogelijk zonder dat er sprake is van verzuim (nakoming is immers niet mogelijk).
 • In deze zaak vorderde Schwarz ontbinding van de huurovereenkomst vanwege wanbetaling/wangedrag.
wat is de inhoud van het arrest Brok-Huberts (ook wel Heupdysplasie)?
 • In dit arrest verkocht Brok aan Hubertus een pup die later de erfelijke ziekte heupdysplasie bleek te hebben. Er zal altijd een naunce gemaakt moeten worden met betrekking tot verkoop van een gebrekkige zaak.
 • De HR besloot dat een verkoper alleen tot schadevergoeding is gehouden indien de tekortkoming, ofwel een verbogen gebrek, hem kan worden toegerekend.
 • Er werd geoordeeld dat een dergelijke tekortkoming ook niet naar de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de verkoper komt.
Wat is de inhoud van het arrest Oerlemans-Agro Driessen?
 • De HR stelde dat de verkeersopvattingen meebrengen dat een gebrek van een verkocht product (meststof) in beginsel voor rekening van de verkoper (niet de producent) komt, ook al wist hij er niet van en behoorde hij er ook niet van te weten (tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden).
 • Slechte kenbaarheid of uitzonderlijkheid van het gebrek is geen bijzondere omstandigheid.
Wat is de inhoud van het arrest Kinheim-Pelders?
 • In Kinheim/Pelders besloot de HR dat de schuldeiser het verzuim kan doen intreden door een enkele aansprakelijkstelling, zonder termijn van nakoming. Een tekortkoming is niet voor herstel vatbaar voor zover door het gebrek schade is geleden die niet door een vervangende prestatie wordt weggenomen.
 • Met name van belang bij gevolgschade: bij deze schade wordt aangenomen dat er sprake is van blijvende onmogelijkheid in de nakoming, zodat geen verzuim en geen ingebrekestelling vereist is.
Wat is de inhoud van het arrest Endlich-Bouwmachines?
 • In genoemd arrest overwoog de Hoge Raad uitdrukkelijk, zie rechtsoverweging 3.4.4., dat een ingebrekestelling niet de functie heeft om het verzuim vast te stellen, maar het moment vastlegt waarop het verzuim zal intreden. De schuldenaar wordt door het uitbrengen van de ingebrekestelling nog een laatste kans op nakoming gegeven. 
 • In geval van spoedeisende situaties met herstelwerkzaamheden, kan zonder ingebrekestelling of schriftelijke aanmaning verzuim intreden, indien de schuldenaar niet bereikt kan worden.
Wat is de inhoud van het arrest Haviltex?
 • In het Haviltex arrest bepaalde het Hof dat niet alleen de taalkundige uitleg van een overeenkomst doorslaggevend is om te bepalen wat partijen zijn overeengekomen.
 • Ook de betekenis die partijen aan de overeenkomst mogen toekennen is van belang (over en weer-formule). Hierbij zijn de omstandigheden van het geval en hetgeen partijen over en weer van elkaar mochten verwachten van belang.
 • Bij het toepassen van de over en weer-formule zijn de maatschappelijke kringen waartoe de partijen behoren van belang, alsmede de mate van kennis van het recht van partijen.
 • De Haviltex-formule kan zowel op schriftelijke als op mondeling overeenkomsten worden toegepast.
Wanneer is de redelijkheid en billijkheid een derogerende factor?
 1. Ten eerste kan de redelijkheid en billijkheid aan alle bronnen van verbintenissen afbreuk doen (zelfs een dwingende wetsbepaling opzij zetten).
 2. Ten tweede moet de rechter met alle omstandigheden van het concrete geval rekening houden.
 3. Ten derde komt de redelijkheid en billijkheid beperkende werking toe, als de toepassing van een bepaalde regel in de omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn.
 • Art. 6:248 lid 2 bepaalt dat een, als gevolg van een overeenkomst tussen partijen, geldende regel (zowel een regel die geldt krachtens partijafspraak als een regel voortvloeit uit de wet of de gewoonte) door de redelijkheid en billijkheid opzij kan worden gezet.
Op welke goederen kunnen hypotheek en pand worden gevestigd?
 • Hypotheek kan alleen op een registergoed worden gevestigd, overige goederen kunnen met een pandrecht worden bezwaard. (3:227 lid 1)
 • Voorwaarde is slechts dat de goederen vatbaar zijn voor overdracht (3:228). Dit laatste is van belang voor het geval het tot executie komt. Dan moet het met het zekerheidsrecht bezwaarde goed immers worden overgedragen.
  • Pand kan onder andere worden gevestigd op een auto, een computer sieraden maar ook op een vordering tot betaling van een geldsom uit bv. een koopovereenkomst.
  • Als er geen sprake is van een goed (bv. assurantieportefeuille-arrest, dan kan er dus onmogelijk een pandrecht gevestigd zijn op die portefeuille. Wel zullen de voldoende bepaalbare goederen in die portefeuille met een zekerheidsrecht kunnen worden bezwaard, zoals de (toekomstige) vorderingen die zich in die portefeuille bevinden.
Welke bevoegdheden hebben de pand- en hypotheekhouder?
 • Het recht van parate executie: dit is het recht om het verpande respectievelijk verhypothekeerde goed te gelde te maken zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst is vereist. (3:248 lid 1 resp. 3:268 lid 1)
 • Pand- en hypotheekhouder hebben voorrang boven andere schuldeisers. (3:278 lid 1 jo. 3:279)