Summary Inleiding privaatrecht

-
ISBN-10 9001764355 ISBN-13 9789001764357
1224 Flashcards & Notes
71 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding privaatrecht". The author(s) of the book is/are onder van A M J van Buchem Spapens, J H Nieuwenhuis, I de Waal van Wessem. The ISBN of the book is 9789001764357 or 9001764355. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding privaatrecht

 • 1 Rechtshandeling en overeenkomst

 • De rechtshandeling is de kern van het privaatrecht.
 • Welke 2 bronnen van verbintenissen zijn er?

  De obligatoire overeenkomst en de onrechtmatige daad

 • Wat houdt een obligatoire overeenkomst in?

  Een verbintenisscheppende overeenkomst waar meerder verbintenissen uit voortvloeien

 • Hoe ontstaat een obligatoire overeenkomst

  door aanvaarding van het aanbod. Het gaat hier om het moment van bereiken. De handeling krijgt pas effect als de acceptant is bereikt.

 • Waar bestaat een aanbod uit?

  1. De overeenkomst bevat de essentiële elementen

  2. Er is sprake van een aanbod in juridische zin

  3. Waardoor kan het aanbod verdwijnen 

 • Welke soorten aanbod zijn er?

  herroepelijk aanbod

  onherroepelijk aanbod

  vrijblijvend aanbod

 • Herroepelijk aanbod:

  acceptant stuurt per aangetekende brief dat hij het aanbod aanvaard, verzonden op 7-5 om 17.30u. Brief komt aan op 8-5 om 08.45u

  de acceptant kan alleen voor 7-5, 17.30u met succes herroepen. De brief is de mededeling houdende aanvaarding vanaf dat moment ontstaat er een blokkade op de mogelijkheid tot herroeping

 • Wat houdt een onherroepelijk aanbod in?

  aan dit aanbod is een termijn gekoppeld, de aanbieder kan binnen het termijn niet herroepen

 • Wat houdt een vrijblijvend aanbod in?

  als een aanbod vrijblijvend is, dan staat dit er vaak bij gemeld. Het aanbod kan nog worden herroepen nadat het is aanvaard. De aanbieder moet onverwijld herroepen.

 • Wat houdt onverwijld in?

  binnen een redelijke termijn het aanbod herroepen. Dit termijn is meestal 1 werkdag (situatie afhankelijk). Als een derde zorgt voor vertraging dan komt dit voor rekening van de aanbieder.

 • 1.1 De rechtshandeling

 • Iemand verricht een rechtshandeling onder een bepaalde voorwaarde:
  de werking van de rechtshandeling is afhankelijk van een onzekere toekomstige gebeurtenis.
 • wat is een rechtshandeling
  handeling die bedoeld is een rechtsgevolg in het leven te roepen
 • Iemand verricht een rechtshandeling onder een tijdsbepaling
  de werking van de rechtshandeling is afhankelijk van een zekere toekomstige gebeurtenis waarvan het moment van intreden in vaststaat, maar niet vast hoeft te staan.
 • verschillende rechtshandelingen
  ongericht eenzijdig
  gericht eenzijdig
  meerzijdig(overeenkomst)
 • Wat is een andere naam voor verbintenis scheppende overeenkomst?
  Obligatoire overeenkomst
 • verschillende overeenkomsten
  verbintenis scheppende overeenkomst
  obligatoire overeenkomst 
 • Wat is een andere naam voor een meerzijdige rechtshandeling?
  Overeenkomst
 • opschortende en ontbindende werking
 • Meerzijdige rechtshandeling
  de wilsverklaring van meer dan één persoon is noodzakelijk om de rechtshandeling tot stand te brengen.
 • Gerichte rechtshandeling
  Rechtshandeling gericht tot een ander (specifiek) persoon.
 • ongerichte rechtshandeling
  rechtshandeling die niet tot een bepaald persoon gericht is.
 • eenzijdige rechtshandeling
  de wilsverklaring van één persoon is voldoende om de rechtshandeling tot stand te brengen.
 • rechtshandeling
  handeling die erop gericht is een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen.
 • Rechtshandelingen kunnen onder een tijdsbepaling of een voorwaarde worden verricht. (art. 3:38)

  Zowel tijdsbepaling als voorwaarde kan een opschortende en een ontbindende werking hebben.

  Opschortend: de rechtshandeling krijgt pas werking op het moment dat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt.

  Ontbindend: de rechtshandeling krijgt onmiddellijk werking, maar deze werking vervalt op het moment dat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt. (art. 6:22)

  Wanneer een overeenkomst onder voorwaarde verplicht tot overdracht van een goed, vindt de levering van dat goed plaats onder dezelfde voorwaarde.  (art. 3:84 lid 3).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.