Summary Inleiding privaatrecht

-
ISBN-10 9001764355 ISBN-13 9789001764357
1224 Flashcards & Notes
73 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Inleiding privaatrecht
 • onder van A M J van Buchem Spapens, J H Nieuwenhuis, I de Waal van Wessem
 • 9789001764357 or 9001764355
 • 10e [geactualiseerde] dr.

Summary - Inleiding privaatrecht

 • 1 Rechtshandeling en overeenkomst

 • De rechtshandeling is de kern van het privaatrecht.
 • Welke 2 bronnen van verbintenissen zijn er?

  De obligatoire overeenkomst en de onrechtmatige daad

 • Wat houdt een obligatoire overeenkomst in?

  Een verbintenisscheppende overeenkomst waar meerder verbintenissen uit voortvloeien

 • Hoe ontstaat een obligatoire overeenkomst

  door aanvaarding van het aanbod. Het gaat hier om het moment van bereiken. De handeling krijgt pas effect als de acceptant is bereikt.

 • Waar bestaat een aanbod uit?

  1. De overeenkomst bevat de essentiële elementen

  2. Er is sprake van een aanbod in juridische zin

  3. Waardoor kan het aanbod verdwijnen 

 • Welke soorten aanbod zijn er?

  herroepelijk aanbod

  onherroepelijk aanbod

  vrijblijvend aanbod

 • Herroepelijk aanbod:

  acceptant stuurt per aangetekende brief dat hij het aanbod aanvaard, verzonden op 7-5 om 17.30u. Brief komt aan op 8-5 om 08.45u

  de acceptant kan alleen voor 7-5, 17.30u met succes herroepen. De brief is de mededeling houdende aanvaarding vanaf dat moment ontstaat er een blokkade op de mogelijkheid tot herroeping

 • Wat houdt een onherroepelijk aanbod in?

  aan dit aanbod is een termijn gekoppeld, de aanbieder kan binnen het termijn niet herroepen

 • Wat houdt een vrijblijvend aanbod in?

  als een aanbod vrijblijvend is, dan staat dit er vaak bij gemeld. Het aanbod kan nog worden herroepen nadat het is aanvaard. De aanbieder moet onverwijld herroepen.

 • Wat houdt onverwijld in?

  binnen een redelijke termijn het aanbod herroepen. Dit termijn is meestal 1 werkdag (situatie afhankelijk). Als een derde zorgt voor vertraging dan komt dit voor rekening van de aanbieder.

 • 1.1 De rechtshandeling

 • Iemand verricht een rechtshandeling onder een bepaalde voorwaarde:
  de werking van de rechtshandeling is afhankelijk van een onzekere toekomstige gebeurtenis.
 • wat is een rechtshandeling
  handeling die bedoeld is een rechtsgevolg in het leven te roepen
 • Iemand verricht een rechtshandeling onder een tijdsbepaling
  de werking van de rechtshandeling is afhankelijk van een zekere toekomstige gebeurtenis waarvan het moment van intreden in vaststaat, maar niet vast hoeft te staan.
 • verschillende rechtshandelingen
  ongericht eenzijdig
  gericht eenzijdig
  meerzijdig(overeenkomst)
 • Wat is een andere naam voor verbintenis scheppende overeenkomst?
  Obligatoire overeenkomst
 • verschillende overeenkomsten
  verbintenis scheppende overeenkomst
  obligatoire overeenkomst 
 • Wat is een andere naam voor een meerzijdige rechtshandeling?
  Overeenkomst
 • opschortende en ontbindende werking
 • Meerzijdige rechtshandeling
  de wilsverklaring van meer dan één persoon is noodzakelijk om de rechtshandeling tot stand te brengen.
 • Gerichte rechtshandeling
  Rechtshandeling gericht tot een ander (specifiek) persoon.
 • ongerichte rechtshandeling
  rechtshandeling die niet tot een bepaald persoon gericht is.
 • eenzijdige rechtshandeling
  de wilsverklaring van één persoon is voldoende om de rechtshandeling tot stand te brengen.
 • rechtshandeling
  handeling die erop gericht is een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen.
 • Rechtshandelingen kunnen onder een tijdsbepaling of een voorwaarde worden verricht. (art. 3:38)

  Zowel tijdsbepaling als voorwaarde kan een opschortende en een ontbindende werking hebben.

  Opschortend: de rechtshandeling krijgt pas werking op het moment dat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt.

  Ontbindend: de rechtshandeling krijgt onmiddellijk werking, maar deze werking vervalt op het moment dat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt. (art. 6:22)

  Wanneer een overeenkomst onder voorwaarde verplicht tot overdracht van een goed, vindt de levering van dat goed plaats onder dezelfde voorwaarde.  (art. 3:84 lid 3).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Inleiding privaatrecht
 • onder van A M J van Buchem Spapens, J H Nieuwenhuis, I de Waal van Wessem
 • 9789001815516 or 9001815510
 • 12e [geactualiseerde] dr.

Summary - Inleiding privaatrecht

 • 1 Rechtshandeling en overeenkomst
 • 1Stelling:Het maken van een testament bij de notaris is een eenzijdig gerichte rechtshandeling.

  JuistOnjuist
  Onjuist ; het is eenzijdige ongerichte rechtshandeling
  Komt tot stand door 1 persoon.
  Eenzijdige ongerichte rechtshandeling aangezien zij niet tot een bepaald persoon is gericht. (dat bepaalde personen daarvan wel de gevolgen ondervinden na de dood van de erflater is hieraan ondergeschikt)
 • 1.1 De rechtshandeling

 • Omschrijf de definitie van de rechtshandeling en wat hij in het leven wil roepen?

  De handeling die erop gericht is een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen

 • Wat is een rechtshandeling?
  De handeling die erop gericht is een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen.
 • Rechtshandelingen moeten worden onderscheiden van de handeling die niet is bedoeld om rechtsgevolgen met zich mee te brengen, maar wat roept het rechtsgevolg in het leven?

  De wil van de wetgever die het rechtsgevolg in het leven roept.

 • Welke soorten handelingen zijn er?
  Feitelijke handeling en rechtshandelingen
 • Wat is een eenzijdige rechtshandeling?

  De wilsverklaring van een persoon is voldoende om de rechtshandeling tot stand te brengen

 • Wat is recht?
  Geheel van regels waarmee we onze samenleving ordenen
 • Wanneer is een eenzijdige rechtshandeling ongericht?

  Wanneer een rechtshandeling niet tot een bepaald persoon gericht is.

 • Hoe kan het recht worden onderverdeeld?

  Publiekrecht; van overheid naar burgers

  * staatsrecht

  * bestuursrecht

  * strafrecht

  * belastingrecht

  Privaatrecht; burgers onderling

  * personen- en familierecht

  * vermogensrecht

  * erfrecht

  * ondernemingsrecht

 • Wanneer is een eenzijdige rechtshandeling gericht?

  Wanneer een rechtshandeling gericht is tot een ander persoon.

 • Wat is het verschil tussen dwingend en aanvullend recht?
  Bij dwingend recht moet de partij zich eraan houden en bij aanvullend recht staat het wel in het wetboek maar mag men hier van afwijken
 • Wat is een meerzijdige rechtshandeling?

  De wilsverklaring van meer dan een persoon is noodzakelijk om de rechtshandeling tot stand te  brengen.

 • Wat is het verschil tussen materieel en formeel recht?
  Materieel recht is de omschrijving van regels en formeel recht is de handhaving van regels
 • Meerzijdige rechtshandelingen worden ook wel overeenkomsten genoemd.

 • Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht?
  Objectief recht staat vermeld in de wet en subjectief recht zijn de rechten die mensen daaraan kunnen ontlenen
 • De belangrijkste groep overeenkomsten wordt gevormd door de verbintenisscheppende of obligatoire overeenkomsten. Dit zijn o.a. 

  1. koopovereenkomst
  2. huurovereenkomst
  3. arbeidsovereenkomst

  Uit bovenstaande overeenkomsten vloeien verplichtingen voort die ook wel verbintenissen worden genoemd. 

 • Wat is het verschil tussen nationaal en internationaal recht?
  Nationaal recht is in Nederland en internationaal recht is buiten Nederland
 • Zowel tijdsbepaling als voorwaarde kan een opschortende en een ontbindende werking hebben hebben.
  1- Wanneer opschortend?
  2- Wanneer ontbindend?
  1- Opschortend : de rechtshandeling krijgt pas werking op het moment dat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt.
  Voorbeeld: Opa belooft kleinzoon een printer wanneer hij tot zijn 21ste verjaardag niet zal roken. 

  2-Ontbindend: de rechtshandeling krijgt onmiddellijk werking, maar deze vervalt op het moment dat de toekomstige onzekere gebeurtenis plaatsvindt
 • Wat is de enge betekenis van het begrip verbintenis?

  Prestatieverplichting

 • Welke rechtsbronnen?

  * wet

  * internationale regelingen

  * jurisprudentie ( uitspraken van de hoge raad )

  * gewoonterecht ( omdat het altijd zo gaat; algemene acceptatie

  * ongeschreven recht

 • 2Stelling:Elsa heeft haar dochter beloofd dat bij haar overlijden haar dochter haar gouden ketting zal krijgen. Hier is sprake van een tijdsbepaling.

  JuistOnjuist

  Juist
  Het betreft hier een toekomstige zekere gebeurtenis. Elsa zal in de toekomst overlijden, de vraag is wanneer.
 • Waar ziet de ruime betekenis van het begrip verbintenis op?

  de vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen

 • Wat is het verschil tussen een eenzijdige en meerzijdige rechtshandeling?

  Eenzijdige; wil van 1 persoon doet verbintenis ontstaan ( gericht; ontslag geven/nemen, ongericht; testament maken )

  Meerzijdige; wil van 2 of meer personen doet verbintenis ontstaan

  ( bv koop, huur,arbeidsovereenkomst ) • Stelling:Marloes heeft een nieuw huis op het oog, maar twijfelt of ze dit huis wel kan betalen. Met de verkoper sluit ze een koopovereenkomst onder de voorwaarde dat de verbintenissen uit de overeenkomst slechts werking hebben als Marloes de financiering van het huis rond krijgt. Het betreft hier een ontbindende voorwaarde.

  JuistOnjuist

  Onjuist: Het betreft hier een opschortende voorwaarde, omdat de rechtshandeling pas werking krijgt op het moment dat de toekomstige gebeurtenis (het rond krijgen van de financiering) plaatsvindt.


  Zie paragraaf 1.1
 • Rechtshandelingen kunnen onder een tijdsbepaling of onder voorwaarde verricht worden. Dit houdt in dat bij een tijdsbepaling de werking van rechtshandeling afhankelijk is van een zekere toekomstige gebeurtenis waarvan het moment van intreden vaststaat, maar niet hoeft vast te staan. Een rechtshandeling onder voorwaarde wil zeggen dat de werking van de rechtshandeling afhankelijk is van een onzekere toekomstige gebeurtenis.

 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan tot het stand komen van de rechtshandeling?

  * je moet handelingsbekwaam zijn

  18 jaar of jonger en niet onder curatele staan

  jonger dan 18 jaar maar gehuwd/ geregistreerd partnerschap art 1:234 BW

  * je moet handelingsbevoegd zijn

  niet wanneer je failliet bent of vanwege belangenverstrengeling art 3:43BW

  * er is sprake van een wilsverklaring art 3:33 BW

  de wilsverklaring moet kenbaar gemaakt zijn en de andere persoon bereiken

   

 • 4Maartje breekt 's nachts in bij Juwelier Jewels. Haar buit bestaat uit sierraden ter waarde van € 20.000. Deze diefstal kan juridisch worden omschreven als:


  A-een eenzijdige rechtshandelingB-een meerzijdige rechtshandelingC-een feitelijke handelingD-een nietige rechtshandeling

   

  C-een feitelijke handeling

  Diefstal betreft een menselijke handeling waaraan het recht rechtsgevolgen verbindt zonder dat de wil van de handelende ter zake doet. Het is daarom geen rechtshandeling maar een feitelijke handeling.


  Zie paragraaf 1.1
 • Welke voorwaarden zijn er voor derderbescherming?

  * vertrouwensbeginsel 3:35BW wil en verklaring komen niet overeen

  * vertrouwen op gedraging anderen 3:36 BW

  * specifieke situaties ( oa verkrijging goederen ) 3:86 en 3:88 BW

 • Wanneer is een rechtshandeling nietig? heeft nooit bestaan

  Ontbreken van met verklaring overeenstemmende wil

  In strijd met wet ( bv verkopen van drugs 3:40 lid 1 BW

  Handelingsonbevoegdheid ( failliet )

   

 • Wanneer is een rechtshandeling vernietigbaar? ( achteraf )

  * onbekwaamheid ( bv koop bromiets door een 14 jarige )

  * onder invloed van geestelijke stoornis ( 3:34 lid 2 BW )

  * wilsgebreken ( 3: 44 en 6:228 BW )

   

   

 • Wat is een wilsgebrek en welke soorten zijn er?

  De wil wordt wel geuit, maar niet wettig tot stand gekomen. Voor een wilsgebrek moet er wel sprake zijn van een causaal verband. Bij causaal verband heb je een oorzaak/gevolg nodig.

  * bedreiging art 3:44 lid 2 BW

  * bedrog art 3:44 lid 3 = opzettelijk/onjuiste informatie/verzwijgen

  * misbruik van omstandigheden art 3:44 lid 4 BW iemand doet een rechtshandeling waarvan je weet of moet begrijpen dat die niet goed is.

  * dwaling 6:228 BW = een onjuiste voorstelling van zaken. Bij een juiste voorstelling van zaken zou er geen overeenkomst gesloten zijn. ( causaal verband )

   

 • Waarom staat dwaling in boek 6?
  Geen overeenkomst geen dwaling, heeft betrekking op meerzijdige rechtshandelingen.
 • Wanneer kan je geen beroep doen op dwaling?

  * toekomstverwachting

  * verkeerde interpretatie

 • Welke soorten verbintenisscheppende overeenkomsten kennen we?

  Wederkerige overeenkomst; beide partijen nemen verbintenis op zich ( arbeids-, huur-, of koopovereenkomst )

  Eenzijdige overeenkomst; een partij verbindt zich ( schenking, testament )

  Overeenkomsten moeten bepaalbaar zijn 6:227 BW

   

 • Wat zijn de voorwaarden voor het tot stand komen van een overeenkomst?

  * aanbod

  * aanvaarding

  * wilsovereenstemming 6:217 BW

 • Wanneer kan je een aanbod herroepen?

  * het voor bepaalde tijd is

  * het voortvloeit uit aanbod ( zolang de voorraad strekt, op is op )

  * het aanbod vrijblijvend is gedaan ( bv dat je wilt dat je fiets in goede handen komt )

  * mondeling aanbod ( niet direct aanvaard, dan vervalt het )

 • Wat zijn algemene voorwaarden?

   

  * bedingen die standaard in overeenkomsten worden opgenomen

  * raken niet de kern van de overeenkomst ( prijs, product, kwaliteit )

  * algemene voorwaarden zijn vernietigbaar 6:233 BW

  onredelijk bezwarend en gebruiker schendt informatieplicht 6:234 BW

  * geen beroep op vernietigbaarheid bij regelmatig zaken doen

  * vernietiging inroepen binnen 3 jaar

  * informatieplicht gebruiker

  -hoofdregel; algemene voorwaarden voor of bij sluiten overeenkomst in handen stellen ( dus niet op achterzijde FACTUUR )

  - wederpartij erop wijzen waar de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien

   

   

 • Algemene voorwaarden zijn vernietigbaar wanneer ze onredelijk bezwarend zijn. Wat is dat?

  * voor natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf = consument

  * zwarte lijst art 6:236 BW beding is verboden. vernietiging kan per brief

  * grijze lijst 6:237 BW tegenbewijs mogelijk, vermoeden dat het begint onredelijk bezwarend is

 • Waardoor wordt de overeenkomst bepaald?

  * wat partijen zijn overeengekomen. Uitgangspunt is contractsvrijheid. Voor interpretatie; taalkundig, partijen, persoonlijke verwachtingen

  * de wet

  * gewoonte

  * eis van redelijkheid en billikheid ( aanvullend en beperkend )

 • Wanneer kan de rechter bepalen om de overeenkomst ongedaan te maken of te wijzigen?
  art 6:258 BW Bij onvoorziene omstandigheden. bv. natuurramp, oorlog, economische recessie, tenzij die omstandigheden zijn uitgesloten in overeenkomst
 • Wat zijn de fases van pre contractueel?

  Hoe ver zijn onderhandelingen gevorderd, wat mogen partijen van elkaar redelijkerwijs verwachten, wat zijn de belangen van partijen )

  fase 1; afbreken toegestaan; geen kostenvergoeding

  fase 2; afbreken toegestaan; geheel of gedeeltelijke kostenvergoeding

  fase 3 en 4; afbreken in strijd met eisen redelijkheid en billikhied

  fase 3; afbreken niet toegestaan; kosten ook uit de voorfase vergoeden

  fase 4; afbreken niet toegestaan; vergoeden gederfde winst

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

werwer
werwerwer
sdfsdf
fsdfsdfsdf
hi
yo
op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst worden opgezegd?
1 van rechtswege
2 met wederzijds goedvinden
3 tegen d wil van een ander in
4 ontbinding via de rechter
de verplichtingen van de werknemer zijn?
-- de arbeid persoonlijk verrichten
-redelijke aanwijzingen van de werkgever opvolgen
- zich als goed werknemer gedragen
art.7:629-658-660-611
praktijkovereenkomst
wet educatie en beroepsonderwijs (stage)
oproepcontract:
een overeenkomst  die is ontstaan uit behoeft aan flexibele arbeid
- art. 7:610a van toepassing (3maanden vaste uren gewerkt recht op loon)
- art. 7:628 BW minder dan 15 uur werk, bij minder dan 3 uur werk toch 3 uur loon
wat is een cao?
een collectieve arbeidsovereenkomst is een overeenkomst aangegaan door een of meer  verenigingen van werkgevers/werknemers  waarbij wordt geregeld  welke arbeidsvoorwaarden bij de arbeidsovereenkomsten gelden
wat zijn de gevolgen van medehuurderschap?
1 hoofdelijk aansprakelijkheid verplichtingen uit huurovereenkomst art. 7:266
2 de medehuurder wordt automatisch huurder als de overeenkomst met de huur eindigt
3 de medehuurder verliest medehuurderschap als hij de woning niet tot hoofdverblijf gebruikt
4 de medehuurder die de verhuur doorzet ipv huurder moet mededeling doen aan de verhuurder
5 de medehuurder zet als onderverhuurder de eventuele onderhuurovereenkomst voort.
einde van de huur van woonruimte geschiedt door:
1 van rechtswege na 2 maanden na het overlijden van de huurder art. 7:268 BW
2 door opzegging van de huurder of zijn erfgenamen  art. 7:272 BW
3 opzegging van verhuurder mmv de rechter art. 7:272 -274 BW
4 opzegging door een kamerverhuurder binnen 9 maanden art. 7:232 lid 3
5 beëindiging van wederzijds goedvinden art. 7:271 BW
6 ontbinding van de overeenkomst uitgesproken door de rechter  art. 7:231 BW