Summary Inleiding privaatrecht

-
ISBN-10 9035809947 ISBN-13 9789035809949
708 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding privaatrecht". The author(s) of the book is/are A P M Corstjens. The ISBN of the book is 9789035809949 or 9035809947. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding privaatrecht

 • 1 privaatrecht en publiekrecht

 • Wat wordt tot het publiekrecht gerekend?
  1. Het staatsrecht. Dit betreft de inrichting van de overheid (staat, provincie, gemeente etc)
  2. Administratief of bestuursrecht. Dit zijn regels waarmee de overheid mag ingrijpen in de levenssfeer van burgers ter regeling van de samenleving. Denk aan vergunningen, subsidies, woonruimtevorderingen alsook de speciale regels die het procesrecht mbt dit onderdeel betreffen.
  3. Het strafrecht. Dit zijn de regels welke aangeven wat strafbaar is en welke straffen men daarvoor kan krijgen en verder de regels welke het procesrecht hiervoor betreffen.
 • Hoe wordt het publiekrecht gehandhaafd?
  Bij het strafrecht kan door het OM een vervolging worden ingesteld, verder kan de overheid bv. een boete opleggen voor bv. te hard rijden etc. Ook kan het overheid handhaven door middel van ge- of verboden.
 • Hoe wordt het privaatrecht gehandhaafd?
  Dit wordt aan de burgers zelf overgelaten. Dit betekent dat de burger zelf moet zorgen, dat hij zijn 'recht' krijgt dmv van een civile procedure.
 • Wat is het uitgangspunt van het privaatrecht?
  Dat de burgers zelf hun onderlinge betrekkingen naar eigen inzicht kunnen regelen en dat het privaatrecht regels geeft voor burgers die hun onderlinge betrekking niet hebben geregeld.
 • Welk belang regelt het publiekrecht en welk het privaatrecht?
  Het publiekrecht regelt het algemeen belang en het privaatrecht regelt het belang van de afzonderlijke burgers waarbij het particulier belang voorop staat.
 • Wanneer treed de overheid op als een publiekrechtelijk subject?
  Als de overheid iets doet uit hoofde van haar functie bv. een boete opleggen, een vergunning verlenen of weigeren etc.
 • Wanneer treed de overheid op als een privaatrechtelijk subject?
  Indien de overheid iets doet wat de normale burger ook doet, bv. iets kopen of een reparatie laten uitvoeren etc.
 • Als de subjecten een rol spelen wanneer is er dan sprake van een privaatrechtelijke relatie in juridische zin?
  Dat is als er een relatie tussen burgers onderling is of indien er een relatie tussen een burger en de overheid is, waarin de overheid iets doet wat ook een normale burger kan doen en dat de burger dit niet doet in zijn uitoefening van het gezag van de overheid. Bv. koffie voor de kantine kopen
 • Welke 3 criteria worden meestal opgesteld als onderscheid tussen het privaat- en het publiekrecht?
  1. De subjecten die een rol spelen
  2. Het belang dat gediend wordt
  3. De wijze van handhaving van de regels
 • Hoe noemen we privaat recht ook wel?
  Burgerlijk recht omdat het gaat om de rechten en plichten van burgers onderling maar daar gaat het in andere rechtsgebieden ook om.
 • Wat is het publiekrecht eigenlijk?
  Het publiekrecht geeft ge- en verboden aan de burgers maar de overheid kan ook ingrijpen in privaatrechtelijke betrekkingen zoals bv met een minimum- of maximumprijsregeling.
 • 1.1 Materieel privaatrecht

 • Wat is in 1991 uit het Wetboek van Koophandel naar het BW overgebracht?
  Het vervoers- en zeerecht. Dit is naar boek 8 BW overgebracht.
 • Waar naar toe is in 1976 het hele vennootschapsrecht en het recht betreffende andere rechtspersonen uit het Wetboek van Koophandel overgebracht?
  Naar boek 2 van het BW.
 • Wat is het materieel privaatrecht?
  Het is de inhoud van het privaatrecht. De regels die aan de burgers rechten en plichten toekennen.
 • Waarin kan met het privaatrecht nog onderverdelen?
  In materieel en formeel privaarrecht
 • Waar zijn de regels van het materieel privaatrecht te vinden?
  1. In het BW
  2. In diverse afzonderlijke wetten zoals o.a. de faillissementswet en de Pachtwet.
  3. Het Wetboek van Koophandel uit 1838 waarin het handelsrecht is geregeld waarin in fases de regelingen van het WvK overgebracht worden naar het BW.
 • 1.2 Formeel privaatrecht

 • Wat betekent formeel privaatrecht?
  Dit zijn de regels die aangeven wanneer en hoe een burger waarvan de rechten geschonden zijn zich kan wenden tot de rechter en hoe een rechterlijk vonnis tot uitvoer gebracht kan worden.
 • Hoe noemt men het formeel privaatrecht ook wel?
  Het burgerlijk procesrecht.
 • Waar vindt men de regels van het formele procesrecht?
  1. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ingevoerd in 1838.
  2. De Wet op de Rechterlijke Organisatie (RO) uit 1827.
  3. Diverse andere wetten zoals de Advocatenwet, de Wet op de Rechtsbijstand, de Faillissementswet
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen privaatrecht en publiekrecht

Privaatrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen burgers en publiekrecht tussen burger en overheid.

hoe wordt een volmacht beeindigt?
 • dood, ondercuratelestelling of failliet volmachtgever. of schuldsaneringsregeling
 • herroeping of opzegging door volmachtgever
 • is niet limitatief. Bijv door doel te bereiken eindigt volmacht ook.
art 3:66 wat is de bevoegdheid van een gevolmachtigde?
 • als hij binnen de grenzen van zijn, voor volmachtgever gegeven, blijft dan treft rechtshandeling de volmachtgever.
 • indien buiten bevoegdheid wordt gehandeld is volmachtgever niet gebonden. Hierop zijn uitzonderingen.

 

waarop is de bevoegdheid van de vertegenwoordiger gebaseerd?

Onderscheid tussen;

 • wettelijke vertegenwoordiging: = directe vertegenwoordiging. minderjarigen, ouders, voogd, onder curatele gestelde, curator. art 1:386: vertegenwoordigingsbevoegdheid curator, wettelijke regeling voogdij
 • vertegenwoordiging obv. bevoegdheid
 • vertegenwoordiger van rechtspersoon: Dit is directe vert.w.iging. (kan niet autonoom handelen), heeft vert.woordiger nodig. Zijn bevoegdheden liggen vast in statuten.
 • obv volmacht: = directe vert.woordiging. Verlenen van een volmacht is een  eenzijdige rechtshandeling, gevolg is ontstaan van de bevoegdheid om volmachtgever in diens naam te vertegenwoordigen. Het is ook eeen gerichte rechtshandeling, het moet voor zijn werking degene bereikt hebben aan wie zij gericht is. Hieronder staan de vormen van volmachtverlening.
 • obv zaakwaarnemening: is indirecte vertegenwoordiging. Middelijk. Tussenpersoon verricht rechtshandeling in of op eigen naam, voor rekening van een ander. Rechtsgevolgen treden in voor tussenpersoon. Heet ook wel oneigenlijke vertegenwoordiging. De persoon voor wie de handeling wordt verricht is de principaal. De baten en lasten zijn voor de principaal. vb 74
Wanneer is er sprake van directe vertegenwoordiging?
 • bij bevoegdheid
 • bevoegdheid mbt de te verrichten rechtshandeling
 • de bedoelde rechtshandeling wordt verricht in naam van een ander.
 • Als hieraan voldaan is treedt rechtsgevolg heeft in naam van degene in wiens naam de rechtshandeling werd verricht. Deze is hieraan gebonden.
Welke vormen van vertegenwoordiging zijn er?
 • Directe vertegenwoordiging, indirecte vertegenwoording
Waarom erkent het recht een rechtsfiguur als vertegenwoordiging als dat meestal veel juridische problemen oproept?

Door de behoefte daaraan:

 • doelmatigheid en kostenbesparing vb 68
Wat is de taak van Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) vd SER?

overleg tussen branchevereniging en consumentenorg. tbv. evenwichtig alg. voorwaarden. CZ is ondersteunend in het overleg.

Wanner is de inhoud onredelijk bezwaren?

Hang af vd. omstandigheden. Het BW noemt:

 • aard en overige inhoud van de overeenkomst
 • wijze waarop het beding tot stand is gekomen
 • wederzijds kenbare belangen van partijen.
 • restcatergorie overige omstandigheden van het geval.. Dit maakt het een open norm. Toetsing aan art 6:223 = open norm toets.
Welke gronden zijn dat?

6:223. OPen norm. alg. vw. die als onredelijk bezwarend worden gekwalificeerd zij vernietigbaar. Wijze van vernietiging obv. art #;493:56