Summary Inleiding privaatrecht

-
ISBN-10 9035809947 ISBN-13 9789035809949
708 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding privaatrecht". The author(s) of the book is/are A P M Corstjens. The ISBN of the book is 9789035809949 or 9035809947. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding privaatrecht

 • 1 privaatrecht en publiekrecht

 • Wat wordt tot het publiekrecht gerekend?
  1. Het staatsrecht. Dit betreft de inrichting van de overheid (staat, provincie, gemeente etc)
  2. Administratief of bestuursrecht. Dit zijn regels waarmee de overheid mag ingrijpen in de levenssfeer van burgers ter regeling van de samenleving. Denk aan vergunningen, subsidies, woonruimtevorderingen alsook de speciale regels die het procesrecht mbt dit onderdeel betreffen.
  3. Het strafrecht. Dit zijn de regels welke aangeven wat strafbaar is en welke straffen men daarvoor kan krijgen en verder de regels welke het procesrecht hiervoor betreffen.
 • Wat is het verschil tussen privaatrecht en publiekrecht?

  Privaatrecht zijn rechten en plichten van burgers onderling, en bij publiekrecht is de overheid erbij betrokken.

 • Wat is het verschil tussen privaatrecht en publiekrecht

  Privaatrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen burgers en publiekrecht tussen burger en overheid.

 • Hoe wordt het publiekrecht gehandhaafd?
  Bij het strafrecht kan door het OM een vervolging worden ingesteld, verder kan de overheid bv. een boete opleggen voor bv. te hard rijden etc. Ook kan het overheid handhaven door middel van ge- of verboden.
 • Noem de twee kwaliteiten waarbij de overheid kan optreden.

  De overheid kan als burger optreden en bevoegdheden die haar als overheid toekomen.

 • Hoe wordt het privaatrecht gehandhaafd?
  Dit wordt aan de burgers zelf overgelaten. Dit betekent dat de burger zelf moet zorgen, dat hij zijn 'recht' krijgt dmv van een civile procedure.
 • Wijze van handhaving: Initiatief individu versus overheid.

  Individu: vermogensschade en smartengeld. Overheid: straf en leed.

 • Wat is het uitgangspunt van het privaatrecht?
  Dat de burgers zelf hun onderlinge betrekkingen naar eigen inzicht kunnen regelen en dat het privaatrecht regels geeft voor burgers die hun onderlinge betrekking niet hebben geregeld.
 • Welke drie soorten rechten vallen onder het publiekrecht?

  Staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht vallen onder het publiekrecht.

 • Welk belang regelt het publiekrecht en welk het privaatrecht?
  Het publiekrecht regelt het algemeen belang en het privaatrecht regelt het belang van de afzonderlijke burgers waarbij het particulier belang voorop staat.
 • Wanneer treed de overheid op als een publiekrechtelijk subject?
  Als de overheid iets doet uit hoofde van haar functie bv. een boete opleggen, een vergunning verlenen of weigeren etc.
 • Wanneer treed de overheid op als een privaatrechtelijk subject?
  Indien de overheid iets doet wat de normale burger ook doet, bv. iets kopen of een reparatie laten uitvoeren etc.
 • Als de subjecten een rol spelen wanneer is er dan sprake van een privaatrechtelijke relatie in juridische zin?
  Dat is als er een relatie tussen burgers onderling is of indien er een relatie tussen een burger en de overheid is, waarin de overheid iets doet wat ook een normale burger kan doen en dat de burger dit niet doet in zijn uitoefening van het gezag van de overheid. Bv. koffie voor de kantine kopen
 • Welke 3 criteria worden meestal opgesteld als onderscheid tussen het privaat- en het publiekrecht?
  1. De subjecten die een rol spelen
  2. Het belang dat gediend wordt
  3. De wijze van handhaving van de regels
 • Hoe noemen we privaat recht ook wel?
  Burgerlijk recht omdat het gaat om de rechten en plichten van burgers onderling maar daar gaat het in andere rechtsgebieden ook om.
 • Wat is het publiekrecht eigenlijk?
  Het publiekrecht geeft ge- en verboden aan de burgers maar de overheid kan ook ingrijpen in privaatrechtelijke betrekkingen zoals bv met een minimum- of maximumprijsregeling.
 • 1.1 Materieel privaatrecht

 • Wat is in 1991 uit het Wetboek van Koophandel naar het BW overgebracht?
  Het vervoers- en zeerecht. Dit is naar boek 8 BW overgebracht.
 • Wat houdt materieel privaatrecht in?

  Regels die rechten en plichten aan personen toekennen.

 • Waar naar toe is in 1976 het hele vennootschapsrecht en het recht betreffende andere rechtspersonen uit het Wetboek van Koophandel overgebracht?
  Naar boek 2 van het BW.
 • Wat is de bron van het materieel privaatrecht?

  De bron van het materieel privaatrecht is het Burgerlijk Wetboek.

 • Wat is het materieel privaatrecht?
  Het is de inhoud van het privaatrecht. De regels die aan de burgers rechten en plichten toekennen.
 • Er zijn nog drie diverse wetten die onder het materieel privaatrecht vallen, noem ze op.

  Faillissementswet, pachtwet en Wetboek van Koophandel.

 • Waarin kan met het privaatrecht nog onderverdelen?
  In materieel en formeel privaarrecht
 • Waar zijn de regels van het materieel privaatrecht te vinden?
  1. In het BW
  2. In diverse afzonderlijke wetten zoals o.a. de faillissementswet en de Pachtwet.
  3. Het Wetboek van Koophandel uit 1838 waarin het handelsrecht is geregeld waarin in fases de regelingen van het WvK overgebracht worden naar het BW.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.