Summary inleiding privaatrecht

-
878 Flashcards & Notes
41 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "inleiding privaatrecht". The author(s) of the book is/are ou. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - inleiding privaatrecht

 • 1 inleiding in het privaatrecht

 • Welke criteria zijn van belang in het onderscheid  tussen privaatrecht en publiekrecht?

  1. de subjecten die een rol spelen

  2. het belang dat gediend wordt

  3. de wijze van handhaving van regels

 • Wat is het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht?
  Privaatrecht
  • betreft juridische relatie tussen burgers onderling
  Publiekrecht
  • de overheid is samen met een of meer burgers bij de rechtsbetrekking betrokken
 • Wat is een ander woord voor regels recht
  Aanvullend recht of dispositief recht
 • welke relativeringen op deze onderscheidingen kunnen worden aangebracht?

  Overheidsorgaan kan ook de handelingen verrichten die een burger verricht (denk aan koop)

 • Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht?
  Privaatrecht regelt de rechtsverhouding tussen burgers. Publiekrecht regels de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en overheidsorganen onderling.
 • Waarom is het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht niet zuiver te maken?
  De overheid kan handelingen verrichten die een burger ook kan verrichten.
  Voorbeeld:
  1. de overheid kan een pand (ver)kopen
  2. de overheid van een aannemer opdracht geven tot het schilderen van een gebouw
 • Wat is het verschil tussen regelend recht en dwingend recht
  Regelend recht: kan van worden afgeweken 
  Dwingend recht: regels die door de wetgever zijn opgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken.
 • hoe weet je of een regeling tot het privaatrecht behoort of tot het publiekrecht?

  als het gaat om rechten en plichten van burgers onderling spreken we van privaatrecht. Straf- staats- en bestuursrecht is publiekrecht

 • In welke twee kwaliteiten van de overheid optreden?
  1. privaatrechtelijk
  2. publiekrechtelijk
 • welke regels behoren tot het materieel privaatrecht?

  regels die rechten en plichten aan personen toekennen.

 • Op basis van welke drie onderdelen wordt het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht gemaakt?
  1. de subjecten die een rol spelen
  2. het belang dat gediend wordt
  3. de wijze van handhaving van de regels
 • Noem twee bronnen van formeel privaatrecht

  het wetboek burgelijke rechtsvordering en de wet op de rechterlijke organisatie

 • Welk belang wordt er gediend bij het privaatrecht?
  Het belang van de afzonderlijke burgers. De particulier staat voorop. Burgers regelen betrekkingen naar eigen inzicht en waar deze niet zijn geregeld geeft het privaatrecht regels.
 • Wat zijn rechtssubjecten?

  natuurlijke personen (mens) en rechtspersonen (door mensen in het leven geroepen organisatie)

 • Welk belang dient het publiekrecht?
  Het algemeen belang. Het geeft dwingen gebods- en verbodsbepalingen
 • Wat zijn rechtspersonen?

  privaatrechtelijke organisatie en publiekrechtelijke (staat, provincie, gemeente) en kerkgenootschappen.

 • Geef een voorbeeld waarbij de overheid ingrijpt in een privaatrechtelijke relatie.
  Bij de Wet op de vaste boekenprijs, hier grijpt de overheid in in een privaatrechtelijke relatie om te voorkomen dat boekenverkopers een monopoliepositie kunnen verwerven. Hiermee wordt het algemeen belang behartigt.
 • Op welke wijze wordt de handhaving van regels geregeld binnen het privaatrecht?
  Het initiatief tot handhaving ligt bij de burger.
  Voorbeeld:
  A verkoopt auto aan B, B betaalt niet, A kan naar de rechter om nakoming of schadevergoeding te eisen.
 • Op welke wijze handhaaft het publiekrecht de regels?
  Het initiatief van handhaving ligt bij de overheid.
 • Wat zijn regels die tot het publiekrecht behoren?
  • regels die de inrichting van de overheid betreffen (staatsrecht)
  • regels op grond waarvan de overheid mag ingrijpen in de levenssfeer van burgers (administratief recht of bestuursrecht)
   Voorbeeld:
   - vergunningen
   - subsidies
  • regels die aangeven welke gedragingen strafbaar zijn en welke straffen opgelegd kunnen worden (strafrecht)
 • Welk onderscheid bestaat er in het privaatrecht?
  • materieel privaatrecht
  • formeel privaatrecht
 • Wat houdt het materieel privaatrecht in?
  • heeft betrekking op de inhoud van het recht
  • gedeelte van het recht waar de inhoud van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld
  • regels die aan personen rechten en plichten toekennen
 • Waar zijn de (geschreven) regels van materieel privaatrecht te vinden?
  • het BW
  • afzonderlijke wetten
   - Faillissementswet
   - Auteurswet (1912)
   - Wetboek van Koophandel (1838)
 • Welk onderscheid valt er binnen het materieel privaatrecht te maken?
  • regelend recht
  • dwingend recht
 • Wat houdt het regelend recht in?
  • regels van aanvullend of dispositief recht
  • door wetgever opgesteld om in situaties te gelden waar niets anders geregeld is
  • kan van worden afgeweken
 • Wat houdt dwingend recht in?
  • door wetgever opgesteld
  • mag niet van worden afgeweken, ook niet als partijen onderling iets anders hebben afgesproken
 • Wat houdt het formeel privaatrecht in?
  • geeft aan op welke wijze materieel privaatrecht kan worden verwezenlijkt
  • hoe kan iemand, wiens recht geschonden is, zicht tot de rechter wenden en hoe kan een rechterlijk vonnis ten uitvoer gelegd worden
 • Waar zijn de regels van formeel privaatrecht te vinden?
  • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv - 1838)
  • Wet op de Rechterlijke Organisatie (RO - 1827)
  • diverse andere wetten
   - Faillissementswet
   - Wet op de rechtsbijstand
   - Advocatenwet
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.