Summary Inleiding Recht

-
113 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding Recht

 • 1 Hoofdstuk 1: Recht en regels

 • Waarom is er recht ?
  Alle mensen in Nederland hebben rechten en plichten. Deze zijn voortgekomen uit normen en waarden die zijn geaccepteerd door de maatschappij. Het recht biedt handvaten en vloeien uit in 'rechtsregels'.
 • Wat is recht?
  Recht geeft een richting aan in het gedrag van de burgers. Recht is gericht op rechtvaardigheid.
 • Wat is rechtvaardigheid?
  Rechtvaardigheid is een beginsel uit de filosofie en ethiek op basis waarvan men stelt of handelingen juist en eerlijk zijn.
 • Noem 4 rechtsbronnen:
  1. Wet- en regelgeving;
  2. Jurisprudentie;
  3. Gewoonte;
  4. Verdragen.
 • Wat is jurisprudentie?
  Jurisprudentie ontstaat doordat regels in verschillende wetten in praktijk worden gebracht door individuele situaties. De rechter kijkt hoe deze regels bedoeld zijn. De rechter interpreteert de rechtsregels en de uitkomst hiervan formuleert hij in een uitspraak, arrest of vonnis. 
  Jurisprudentie wordt ook 'rechtersrecht' genoemd.
 • Wat is gewoonte?
  Gewoonterecht is recht wat gebaseerd is op gewoonte. Dit is een 'ongeschreven recht' of 'costumier recht'.
 • Kenmerken van gewoonterecht:
  1. Het word generaties lang mondeling doorgegeven. 
  2. Het moet een maatschappelijke gewoonte zijn. Niet gericht op enkele individuen.
  3. Er moet sprake zijn van keuzevrijheid.
  4. De gewoonte moet betrekking hebben op rechtshandelingen.
  5. De gewoonte moet door de samenleving worden ervaren als bindend.
 • Wat is een verdrag?
  Verdragen zijn overeenkomsten tussen minimaal twee staten. De staten moeten het verdrag hebben geratificeerd (akkoord zijn gegaan). Een verdrag heeft een directe werking, elk mens kan zich hierop beroepen.
 • Verschil tussen dwingend, semidwingend en aanvullend recht:
  Bij de regels van dwingend recht, mag men niet anders handelen dan aangegeven. Bij semidwingend recht, mag men deels afwijken. Het aanvullend recht wordt gebruikt als een duidelijke afspraak ontbreekt. Het aanvullend recht en semidwingend recht worden veelvoudig gebruikt bij het sluiten van een overeenkomst.
 • Rangorde tussen regelingen:
  1. Verdragen;
  2. Europese richtlijnen en verordeningen;
  3. Grondwet;
  4. Overige wetten;
  5. Koninklijke besluiten (KB);
  6. Ministeriële regelingen en algemene richtlijnen;
  7. Provinciale verordeningen;
  8. Gemeentelijke verordeningen.
 •  Objectief recht
  Het objectief recht omvat alle rechten, geldende regels en plichten die in de rechtsbronnen staan. Het objectief recht kan niet worden afgedwongen bij de rechter.
 • Subjectief recht
  Het subjectief recht, ook wel het persoonlijk recht genoemd, komt van het objectief recht. Dit is van toepassing wanneer het objectief recht concreet op een persoon van toepassing is. Subjectieve plichten en rechten komen voort uit de wet. Subjectieve plichten en rechten kunnen worden afgedwongen in een procedure door de rechter.
 • Waarom recht in de praktijk van het zorg- en welzijnswerk:
  Het recht vormt aan de ene kant het kader waarbinnen de hulp- en dienstverlening in de sector voorkomt. Aan de andere kant bepaalt het recht de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt om zijn eigen leven in te richten.
 • Wat is juridisering?
  Juridisering is een politiek verschijnsel waarbij steeds meer zaken juridisch worden vastgelegd om zo de staatsmacht te legitimeren en daarmee te vergroten. Het recht wordt daardoor uniformer, voorspelbaarder, centraler en meer gereguleerd.
 • Grondwet:
  De grondwet is de hoogste wet in Nederland
 • Twee soorten grondrechten:
  - klassieke grondrecht
  - sociale grondrecht
 • Wat zijn grondrechten?
  Grondrechten zijn de meest elementaire en onvervreemdbare rechten van een individu, die zowel door de overheid als door anderen gerespecteerd moeten worden. 
  De grondrechten vormen als het ware de ware fundament van een menswaardige samenleving.
  VB: Het verbod op discriminatie, het recht op vrijheid van meningsuiting.
 • Wat zijn klassieke grondrechten?
  Voorbeeld: Het verbod op discriminatie, recht op privacy etc. 
  Dit zijn voorbeelden van klassieke grondrechten. De overheid mag op deze rechten in beginsel geen inbreuk maken, tenzij de wet haar die bevoegdheid verleent. 
 • Wat zijn sociale grondrechten?
  HIer vallen onder andere het recht op gezondheidszorg, het recht op sociale zekerheid, het recht op werk en welvaart onder. De sociale grondrechten vormen feitelijk en opdracht voor de overheid om ervoor te zorgen dat er in NEderland goede gezondheidszorg, voldoende woon- en werkgelegenheid en welvaartsspreiding is waarvan iedereen in beginsel gebruik van kan maken.
 • Wat valt onder de Staten-Generaal?
  De Staten-Generaal bestaat uit de 1e en 2e kamer. Dit worden de centrale volksvertegenwoordigers genoemd.
 • Wat valt onder de ‘ Regering’ ?
  De ministers en de Koning. 
  Samen met de Staten-Generaal vormen zij de hoogste wetgever in Nederland. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.