Summary Inleiding recht

-
ISBN-10 9001778232 ISBN-13 9789001778231
292 Flashcards & Notes
12 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Inleiding recht
 • R D J van Caspel
 • 9789001778231 or 9001778232
 • 1e dr.

Summary - Inleiding recht

 • 1 Recht en rechtsbronnen

 • Welke twee groepen regels zijn er?
  Materieel recht: inhoudelijke regels die aangeven wat men in het onderling verkeer wel en niet mag doen.
  Formeel recht: ten dienste van het procesrecht, regels die voor processen gelden.
 • Uit welke regels die in grote lijnen in te delen zijn in drie categorieën bestaat recht
  Regels die aangeven welke rechten iemand tov anderen heeft
  Regels die aangeven welke verplichtingen op een persoon rusten
  Regels die bevoegdheden verlenen
 • Vier rechtsbronnen
  DE gewoonte
  De jurisprudentie
  Het verdrag
  De wet
 • Verschil geschreven en ongeschreven recht
  Geschreven: door daartoe bevoegde instanties uitgevaardigd zijn
  Ongeschreven: er geen autoriteit bij betrokken die de rechtsregels uitvaardigde
 • Wanneer is een rechtsregel dwingend en wanneer aavullend?
  Dwingend: een ieder moet zich aan de regel onderwerpen en mag deze niet met een overeenkomst ontwijken.
  Aanvullend: rechtsregel geldt alleen als er niet door een particuliere regeling vanaf geweken wordt. Als er door een privéregeling van afgeweken geldt het wettelijke voorschrift niet. Komt alleen voor in het privaatrecht.
 • Wat is het verschil tussen privaatrecht en publiekrecht
  Privaatrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling (vermogensrecht)
  Publiekrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen overheid en burgers (strafrecht, belastingrecht en bestuursrecht)
 • 1.1 Rechtsregels

 • Wat is recht
  Recht Is geheel van regels door overheid gegeven en zo nodig onder dwang te handhaven om een samenleving te ordenen
 • 1.2 Wet

 • In welke 2 betekenissen wordt de wet gebruikt?
  Wet in formele zin
  Wet in materiële zin
 • Wat is een wet in formele zin?
  Ieder besluit dat tot stand is gekomen in samenwerking tussen de regering en de Staten-Generaal (de formele wetgever) zie art. 81 Grondwet (Gw). De inhoud van een wet in formele zin is algemeen 

  Meestal houdt een wet in formele zin ook een algemene regeling in, en dan is de wet tegelijk een wet in materiële zin. Vb Faillissementswet en het BW.
  Als een wet voor een concreet geval geldt en geen algemene regeling geeft is er geen sprake van een wet in materiële zin.
 • Wat houdt het in als een wet algemeen is?
  Dwz de burgers bindend
 • Wat houdt het in als een wet concreet is?
  Dwz geldt voor een individueel geval.
 • Waar wordt naar gekeken bij de wet?
  Er wordt gekeken naar het formele aspect, de vorm van de wet: hoe is de wet tot stand gekomen?
 • Wat wordt er met een wet in materiële zin bedoeld?
  Een tot eenieder gerichte algemene regeling, die uitgegaan is van het daartoe bevoegd gezag, welke bevoegdheid direct of indirect steunt op een formele wet. Een wet in materiële zin is altijd een algemene.
 • Waar wordt naar gekeken bij het vaststellen of een wet een wet in materiële zin is?
  Naar de inhoud, de materie van de wet
 • 1.3 Internationale voorschriften

 • Wanneer is een bepaling uit verdragen self-executing? Waar wordt dit besluit genomen?
  Een bepaling uit een verdrag die direct effectief kan zijn (art. 93 GW).  De Nederlandse burger rechtstreeks binden. Maw, dat een individuele burger rechtstreeks rechten en plichten aan het verdrag ontleent.
  Gerechten bepalen voornamelijk of de bepaling al direct effectief kan zijn of dat de wetgever het voorschrift nog pasklaar moet maken voor nationale wetgeving.
 • Wanneer komt internationaal meestal tot stand?
  Omdat staten verdragen sluiten
 • Wat zijn andere benamingen voor een verdrag?
  Traktaat, internationale overeenkomst, handvest
 • Wat zijn indirecte verdragsregels?
  Als verdragsregels alleen verplichtingen scheppen voor de verdragsstaten. Een verdragsstaat wordt dan bijvoorbeeld verplicht om een bepaalde wet te maken, zodat de verdragsregels in de nationale rechtsorde kunnen worden ingevoerd.
 • Wat is een transformatiewet?
  Een verdragsstaat wordt verplicht om een bepaalde wet te maken, zodat de verdragsregels in de nationale rechtsorde kunnen worden ingevoerd. Een dergelijk wet wordt een transformatiewet genoemd.
 • Wie is bevoegd om iedere Nederlandse wet te toetsen aan een direct werkende verdragsbepaling?
  De rechter
 • Wat zijn de belangrijkste 3 soorten van EU besluitvorming?
  Verorderingen
  Richtlijnen
  Beschikkingen
 • Wat is een beschikking?
  Zij zijn verbindend in alle onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk zijn gericht.

  Een beschikking kan zowel tot een lidstaat als tot een particulier gericht zijn.
 • Wat is een verordening?
  Zij zijn binnen de EU in alle onderdelen voor iedereen verbindend en zij hebben directe werking. Door verorderingen worden er een soort uniforme regels geschapen.
 • Wat is een richtlijn?
  Zij zijn verbindend tav een bepaald resultaat. Een bepaald resultaat moet worden bereikt, de wijze waarop is ter beoordeling van de lidstaat of de lidstaten tot wie de richtlijn is gericht. De wetgeving binnen deze lidstaat moet dus aangepast worden aan de doeleinden van de gemeenschap
 • Welk recht wordt toegepast bij een beschikking?
  Algemeen recht (bv uit een verdragsbepaling) toegepast op een concreet geval. Meestal wordt degene waarop de beschikking van toepassing is, met name genoemd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Inleiding recht
 • R D J van Caspel
 • 9789001823504 or 9001823505

Summary - Inleiding recht

 • 1 Recht en Rechtsbronnen

 • Wanneer is men begonnen met het codificeren van het Nederlandse recht en wie is daarmee begonnen?
  In 1952 is professor Meijers in opdracht van de regering begonnen met het codificeren van het Nederlandse recht.
 • wat zijn rechtsbronnen?
  Wetten, internationale voorschriften, jurisprudentie, ongeschreven recht
 • Welke vier soorten rechtsbronnen zijn er?
  Dat zijn:
  1. Nationale wetgeving
  2. Internationale wetgeving
  3. Jurisprudentie
  4. Ongeschreven recht
 • welke 3 rehtsbronnen bespreken we in hoofdstuk 1

  wet, internationale voorschriften en jurisprudentie

 • Welke rechtsdoelen zijn er

  * Orde (chaos tegengaan)

  * Vrede (onenigheid wegwerken)

  * Bescherming van de zwakkeren (bijv. huurders/arbeiders)

 • Hfk 1: Recht en rechtsbronnen

   

  Materieel recht: bevat regels wat men in onderling verkeer wel of niet mag doen.

  Formeel recht: bevat regels die gelden voor processen. ‘Je recht halen’.

   

  Wet in materiële zin: door de overheid uitgevaardigde, bindende voorschriften (BW: ‘wettelijke plicht’ of ‘wettelijke voorschrift’)

   

  Wet in formele zin: uitgevaardigde wetten door de regering en staten generaal (BW: ‘wetsbepaling’, tenzij door lagere lichamen (gemeenten, provincies), dan ‘verordeningen’.

   

  Laag wijkt voor hoog: bijv. Gemeenteregeling in strijd met Burgerlijk Wetboek à niet verbindend, want BW is hoger, dan een gemeenteregeling.

  Internationale regelgeving gaat voor de nationale wet

  Oud wijkt voor jong

  Uitzondering: formele wet mag niet onverbindend worden verklaard, als deze in strijd is met de grondwet

   

  Trias politica: scheiding tussen de wetgevende, bestuurlijke en rechtsprekende macht.

   

  Supernationaal recht: in de grondwet is opgenomen, dat supernationale instanties Nederland ‘de wet voor kunnen schrijven’.

   

  Jurisprudentie/ rechtersrecht: niet alles is vastgelegd in wetten, daarom wordt er door de rechters gekeken hoe de wetgever de regel zou hebben toegepast. Deze uitspraak, met name indien nieuw, gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie, andere rechters kunnen hier op beroepen, zodat er gelijke uitspraken worden gedaan (constante jurisprudentie).

   

  Arresten Hoge Raad: dit college kan uitspraken van lagere rechters ongedaan maken.

   

  Gewoonterecht: regels die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn.

   

  Redelijkheid en billijkheid: rechter kan de scherpe kantjes van de wet eraf halen, door zich te beroepen op redelijkheid en billijkheid.

   

  Privaat recht: rechtspraak tussen twee private partijen

  Publiek recht: rechtspraak tussen overheid en burgers/ overheidslichamen onderling

   

  Dwingend en aanvullend recht: privaatrecht vaak aanvullend, publiekrecht dwingend.

   

  Er is sprake van vier rechtsbronnen:

  1.     Nationale wetgeving: materiële wetten zijn ondergeschikt aan formele wetten

  2.     Internationale regels

  3.     Jurisprudentie: eerdere uitspraken

  4.     Ongeschreven recht

 • Welke rechtswaarden zijn er

  * Rechtszekerheid (burger moet kunnen weten wat zijn rechten zijn)

  * Rechtseenheid (toepassing zelfde recht)

  * Rechtsgelijkheid (gelijke behandeling personen)

 • Uit welk artikel van het EG-verdrag blijkt het supranationale karakter van de Unie?

  Art.288 staat onder meer; Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.
 • Welke rechtsfiguren zijn  er

  * Rechter                                    

  * Advocaat                        

  * Officier van Justitie (OM)

  * Deurwaarder

  * Wetgever

  * Justitiabelen (burgers)

 • 1.1 Rechtsregels

 • Materieel recht: zij geven aan wat men in het onderling verkeer wel of niet mag doen.

  Formeel recht: de regels die voor processen gelden bedoel om 'je recht te halen'

 • Wat is materieel recht?
  Dat zijn de regels die aangeven wat men in onderling verkeer wel of niet mag doen
 • test 
  jaaa
 • wat is materieel recht?

  Materieel recht geeft aan wat wel of niet mag

 • wat is formeel recht

  Regels die voor processen gelden, manieren om je recht te halen

 • uit welke regels bestaat recht grotendeels?
  a- regels die aangeven wat een persoon mag doen of niet mag doen
  b- regels die de verplichtingen of nalaten van een persoon vermelden (wat hij moet doen of niet moet doen
  c-regels die een aantal bevoegdheden verlenen.

 • art. 5:4BW

  Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.

 • Wat is formeel recht?

  Formeel recht zijn de regels die voor procedures gelden.

 • Wat is materieel recht

  regels die bepalen wat je wel en niet mag doen.

 • Wat is formeel recht

  Regels die voor processen gelden, manieren om je recht te halen

  Bijvoorbeeld Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering


 • Wat is formeel recht?
  Dit zijn de regels die voor processen gelden (ze zijn bedoeld om 'je recht te halen').
 • Wat is recht

  Regels die aangeven wat een persoon mag doen of laten,  en welke verplichtingen en bevoegdheden hij heeft.

 • 1. Voor de kantonrechter kunnen partijen in persoon in zaken procederen

  2. In alle overige zaken kan slechts bij advocaat door partijen worden geprocedeerd. art.79 Rv

 • art79 RV- ( wetboek van burgerlijke Rechtsvordering)
  1- partijen kunnen in zaken voor de kantonrechtter in persoon procederen
  2-in alle overige zaken kunne partijen niet in persoon procederen maar slechts bij advocaat


 • Wat is formeel recht?
  Regels die voor processen gelden (ze zijn bedoeld om 'je recht te halen').
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt met houderschap of detentie bedoeld?
Het uitoefenen van de feitelijk macht over een zaak door iemand die deze zaak houdt voor iemand anders.
Wat is erfopvolging?
Bij erfopvolging volgt de (wettelijke of testamentaire) erfgenaam de overledene op in diens gehele vermogen of een evenredig deel daarvan. Hij verkrijgt niet alleen de activa, maar tevens de passiva.
Wat wordt bedoeld met stuiten van de verjaring?
In het algemeen breekt bezitsverlies de lopende verjaring af.

uitzondering onvrijwillig bezitsverlies
Waar in het BW worden de vereisten voor de verkrijgende verjaring weergegeven?
Art 3:99 BW
 1. Er moet sprake zijn van bezit gedurende een bepaald aantal jaren 
  1. bezit wordt beoordeeld aan de hand van verkeersopvattingen en op grond van uiterlijke feiten.
  2. termijn van de verjaring is afhankelijk van het soort goederen
 2. Het bezit moet onafgebroken zijn.
  1. bezit te goeder trouw is als de bezitter zich als rechthebbende beschouwt en zich ook redelijkerwijs als zodanig mocht beschouwen
 3. Het bezit moet te goeder trouw zijn.


Bezit niet te goeder trouw, verjaringstermijn 20 jaar.
Waarom is verjaring in boek 3 geregeld?
Het betreft goederen
Welke verjaring is van belang bij eigendomsverkrijging?
Aquisitieve verjaring. Men kan door deze verjaring de eigendom van alle goederen verkrijgen.
Wanneer doet zich extinctieve verjaring voor?
Doet zich voor als men een verbintenis niet meer na hoeft te komen omdat er een aantal jaren is verlopen en aan een aantal voorwaarden is voldaan. Men is dan als het ware bevrijd van de verplichting om aan de verbintenis te voldoen.
Hoe noemt men de verjaring als men die zaak onder zekere voorwaarden gedurende een bepaalde termijn heeft bezeten?
Acquisitieve of verkrijgende verjaring.
Wanneer verkrijgt men dmv verjaring de eigendom van een zaak?
Nadat men die zaak onder zekere voorwaarden gedurende een bepaalde termijn heeft bezeten.
Wat is natrekking?
Natrekking is een manier van eigendomsverkrijging die losstaat van de wil van de verkrijger en van de vroegere eigenaar.
De eigenaar van de hoofdzaak wordt eigenaar van de bestanddelen van die zaak (art 5:3 BW)