Summary Inleiding strafrecht

-
319 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding strafrecht

 • 1.1 Inquisitoire en accusatoire procesvormen

 • Welke twee juridische tradities kunnen ten grondslag liggen aan een proces?
  * de inquisitoire procesvorm
  * de accusatoire procesvorm
 • Wat voor rol heeft de rechter bij een accusatoir proces?
  een lijdelijke
 • Welke zuiver accusatoire procedure kent ons rechtsstelsel?
  het civiele proces
 • Waar gaat de accusatoire procesvorm van uit?
  van de partijen
 • Wat is de kern van een inquisitoire procesvorm?
  een autoriteit: iemand met gezag, met zeggenschap over andere mensen
 • Waarop duidt de term inquisitio?
  de autoriteit moet onderzoeken hoe de zaak in elkaar zit om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen
 • Wat voor rol heeft de rechter bij inquisitoir proces?
  een actieve rol
 • Welk uitgangspunt heeft een accusatoir proces?
  twee partijen die het niet eens zijn en die ieder ten overstaan van een beslisser argumenten voor hun standpunt aandragen
 • Welk uitgangspunt heeft een inquisitoir proces?
  een autoriteit die over iets moet beslissen en zelf verantwoordelijk is voor het onderzoek dat voor die beslissing nodig is
 • Wat wordt er in een accusatoir proces onderzocht?
  alleen de punten waar partijen het oneens zijn
 • Wat is de positie van de verdachte in een inquisitoir strafproces en in een accusatoir strafproces?
  * inquisitoir = object van onderzoek
  * accusatoir = procespartij
 • Moet de verdachte spreken in het Nederlandse strafproces?
  nee, dit hoeft niet
 • Wordt de verdachte beëdigd?
  nee, ook niet wanneer hij dit zelf zou wensen. Op onwaarheid spreken staat voor de verdachte geen straf
 • Welk onderscheid moet gemaakt worden om het Nederlandse strafproces te typeren?
  tussen het voorbereidend onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting
 • Is het voorbereidend onderzoek als inquisitoir of accusatoir te typeren en waarom?
  inquisitoir - de verdacht is object van onderzoek
 • Is het onderzoek ter terechtzitting als inquisitoir of accusatoir te typeren?
  meer inquisitoir, maar wel met enkele accusatoire trekken

  positie rechter is tijdens het onderzoek ter terechtzitting inquisitoir
 • Is de rechter afhankelijk van wat partijen aandragen in een strafproces?
  nee, maar zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de waarheid:
  * de rechter doet ter zitting het onderzoek (in de meervoudige strafkamer leidt de voorzitter het onderzoek)
  * het is primair de rechter die de verdachte en getuigen ondervraagt
  * als de rechter bij zijn beraadslaging na de zitting ontdekt dat hij onvoldoende gegevens heeft voor zijn beslissing, kan hij het onderzoek alsnog hervatten
 • Wie is verdachtes natuurlijke tegenpartij?
  het slachtoffer van zijn delict
 • Is het strafrecht primair gericht op herstel voor de slachtoffers?
  nee, hiervoor is het civiele sanctiestelsel bedoeld

  maar het kan wel
 • Wanneer kan het onderzoek ter terechtzitting ook als accusatoir worden gekenmerkt?
  vanuit de positie van de verdachte, hij is immers procespartij
 • Waarom is de openbare aanklager een geconstrueerde tegenpartij van de verdachte?
  omdat de openbaar aanklager niet zelf is benadeeld door de verdachte en dus ook niet de ware tegenpartij van de verdacht is
 • Wie beslist over de toepassing van dwangmiddelen in Nederland?
  de rechter-commissaris (R-C)
 • Wat is de bezwaarschriftprocedure?
  een procedure die de verdachte kan instellen om zijn bezwaren tegen zijn vervolging door het OM aan een rechter voor te leggen, voordat de zaak op de (openbare) terechtzitting komt
 • Heeft de officier van justitie een grote vrijheid om wel of niet te vervolgen en om alsnog van verdere vervolging af te zien?
  ja
 • Wat formuleert de OvJ in zijn dagvaarding?
  de beschuldiging (de tenlastelegging) van de verdachte

  deze beschuldiging begrenst het onderzoek van de rechter,zoals dat in een accusatoir proces zou passen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de sanctienorm?
deze geeft aan welke straf de rechter kan opleggen en tot welk maximum
Is het strafrecht handhavingsrecht?
ja, in eerste instantie wel
Wat is de complete strafbepaling?
delictsomschrijving + sanctienorm
In welk artikel kan je de geldboetes per categorie vinden?
in art. 23 Sr
Mag de rechter een andere straf opleggen dan op het delict is gesteld?
nee
Wat is de delictsomschrijving voor de rechter?
de toetssteen om te komen tot het antwoord op de vraag of een concrete gedraging (of nalaten) is te rubriceren onder een wettelijke strafbepaling
Wat kan er optreden als er een toepasselijke strafbepaling is?
enerzijds zijn er de normen en anderzijds het strafrechtelijk sanctiestelsel
Geven strafbepalingen per definitie zelf de norm?
nee, ze verwijzen er slechts naar
Wat zijn formele normen?
normen gericht tot overheidsfunctionarissen
Wat zijn materiële normen?
de tot alle burgers gerichte normen, oftewel normen die algemeen gelden voor het maatschappelijk verkeer