Summary Inleiding strafrecht

-
594 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding strafrecht

 • 1.1.1.1 Inquisitoire en accusitoire procesvormen

 • een accusatoir proces: twee partijen, die het niet eens zijn, en die ieder ten overstaan van een beslisser argumenten voor hun standpunt aandragen.
  een inquisitoir proces: een autoriteit die over iets moet beslissen en zelf verantwoordelijk is voor het onderzoek dat voor die beslissing nodig is
 • Vanuit de verdachte: in een accusatoir proces is hij procespartij; in een inquisitoir proces is hij object van onderzoek.
 • In Nederland is het strafproces in de voorbereiding inquisitoir, het onderzoek ter terechtzitting is meer accusatoir maar de rechter blijft de baas.De tegenstander is dan de Officier van Justitie
 • Waar is deze ontwikkelingslijn van de accusatoire grondvorm)goed zichtbaar?
  In de juryrechtspraak van het Engelse en Amerikaanse proces. 
 • 1.1.1.2 Codificatie: de geschiedenis in het kort

 • Codificatie:
  -recht is opgeschreven
  -overheid kent een uitsluitende gelding toe aan dat recht
  -legaliteistbeginsel van toepassing
 • Wanneer spreekt men van codificatie
  Op het moment dat de overheid een aan haar gezag ontleende, uitluitende gelding toekent aan dat geschreven recht.
 • Door Codificatie:
  -rechtzekerheid
  -rechtseenheid
 • 1.1.1.3 Bevoegdheden van wetgevers

 • Strafrecht hangt aan artikel 107 GW
 • Lagere regelgevers kunnen geen misdrijven scheppen, alleen overtredingen
 • De op het begaan van misdrijven en overtredingen te stellen straffen mogen alleen door wetten in formele zin worden bepaald.
 • 1.1.1.4 Materieel en formeel strafrecht

 • Andere wetten zoals Wegenverkeerswet, de Opiumwet, de Wet op economische delicten bevatten zowel bepalingen van materieel als van formeel strafrecht.
 • In het materieel strafrecht staat welke gedragingen strafbare feiten zijn en welke sancties op de feiten zijn gesteld.
  In het formele strafrecht staan de regels die aangeven hoe het materiële strafrecht procesrechtelijk moet worden gerealiseerd. 
 • 1.1.1.4.1 Het Wetboek van Strafrecht

 • WvSr: drie boeken. Algemeen, Misdrijven, Overtredingen.
 • WvSr: 
  a: welke normovertreding kan worden bestraft?
  b: welke sanctie kan worden opgelegd?
  c: wanneer kan er worden vervolgd?
 • WvSr bestaat uit 3 boeken:
  • Boek 1 Algemene bepalingen (Algemeen deel)
  • Boek 2 en 3  het bijzonder deel (2 Misdrijven, 3 overtredingen)
 • 1.1.1.5 Algemeen en bijzonder strafrecht

 • Algemeen strafrecht is WvSr en WvSv met de bijbehorende wettelijke regelingen. Straffen staan ook in andere wetten: dat is bijzonder strafrecht.
 • 1.1.1.5.1 Enkele onderwerpen van bijzonder strafrecht

 • Oorlogsstrafrecht heeft een eigen wet
  Wet Economische delicten
  Belastingstrafrecht
  Opiumwet
  Wet Wapens en munitie
  Wegenverkeerswet
  allemaal bijzonder strafrecht
 • is al dat bijzondere strafrecht niet in strijd met de codificatiegedachte?
  Nee. Er zijn veel overtredingen; de codificatie betrof misdrijven.
  Of het zijn wel misdrijven maar dan gaat het om vergunningstelsels (bv rijbewijs)
 • Jeugdstrafrecht is algemeen strafrecht
 • 1.1.1.6 Materieel strafrecht: misdrijven en overtredingen

 • Een misdrijf is ernstiger maar de grens is niet hard.
  Misdrijven staan in boek II en overtredingen in boek III WvSr
  In bijzonder strafrecht staat het er gewoon bij, of het misdrijf of overtreding is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer zal een rechterde dagvaarding (inwendig) nietig verklaren?
-de tenlastelegging geen opgave van het feit bevat
-de tenlastelegging geen plaats of tijd bevat
-de tenlastelegging niet de omstandigheden vermeldt waaronder het feit is begaan.
Waarom is de betekening van de dagvaarding een belangrijk moment?
-hierdoor begint het rechtsgeding; de zaak gaat over van Ovj op de rechter
-nu mag de verdachte het recht niet langer worden onthouden om alle stukken in te zien.
Welke vervolgingsbeletsels zijn er?
-Het ontbreken van Nederlandse Rechtsmacht
-De verdachte is jonger dan 12 jaar
-Klacht ontbreekt
-Verdachte is overleden
-Verjaring
-Vervolgingsrecht is verbruikt (ne bis in idem)
Welke twee beslissingsmomenten betreffende vervolging bestaan er?
-beslissing omtrent vervolging (art 167 Sv), aan het einde van het opsporingsonderzoek
-beslissing omtrent verdere vervolging (art 242 Sv), aan het einde van het voorbereidend onderzoek.
Uit welke verschillende straffen, maatregelen en aanwijzingen kan een strafbeschikking bestaan?
Geldboete
Taakstraf van maximaal 180 uur
Tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 6 maanden
Schadevergoedingsmaatregel tbv het slachtoffer
Gedragsaanwijzing (bv stadionverbod)
Wat is het verschil tussen betreden en doorzoeken ter inbeslagneming?
Bij het betreden mag slechts zoekend worden rondgekeken (tussendeur mag wel worden geopend om andere vertrekken te betreden). Bij doorzoeken mogen kasten, lades etc worden opgemaakt.
Wat is de hoofdregel voor voorlopige hechtenis
feiten waar vier jaar of meer gevangenisstraf op staat en in gevallen waar de verdachte geen vaste woon of verblijfplaats heeft (mits hij wordt verdacht van een strafbaar feit waar een gevangenisstraf op staat).
Welke wet regelt de verwerking van justitiele gegevens?
Wet justitiele en strafvordelijke gegevens (WJG)
Wanneer kan terbeschikkingstelling (TBS) worden bevolen?
TBS kan worden bevolen wanneer er ten tijde van het begaan van het feit bij de verdachte sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens.
Voor het opleggen van tbs is nodig dat er enig verband is tussen het gepleegde feit en de stoornis.
Wanneer kan plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis worden bevolen?
In het geval van straffeloosheid wegens ontoerekenbaarheid