Summary Inleiding tot de gedragstherapie

-
ISBN-10 9031342882 ISBN-13 9789031342884
444 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding tot de gedragstherapie". The author(s) of the book is/are Dirk Hermans, Paul Eelen, Hans Orlemans. The ISBN of the book is 9789031342884 or 9031342882. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding tot de gedragstherapie

 • 1.1.2 De empirische cyclus

 • Gedragswetenschappers gaan te werk op een wijze die vergelijkbaar is met die van wetenschappers. Leg uit.

  Het gedragstherapeutisch proces is gemodelleerd naar de empirische cyclus

 • Hoe ziet de empirische cyclus er uit?

  Probleemstelling > observeren & theorie > voorspelling (hypothesen) > toetsen (manipuleren) > evaluatie

   

 • 1.1.3 De empirische cyclus binnen de gedragstherapie

 • Hoe ziet de empirische cyclus binnen de gedragstherapie er uit?

  Aanmeldingsprobleem > informatieverzameling & opstellen van holistische theorieën en functieanalyses (verklaringsmodellen) > behandelplan (hypothese/voorspelling) > therapeutische methoden/technieken (toetsing)> evaluatie

 • 1.2 Het gedragstherapeutisch proces in de praktijk

 • Noem de 8 stadia van het gedragstherapeutisch proces.

  1) eerst contact; 2) opbouw (werkrelatie) & informatieverzameling; 3) voorlopige probleemsamenhang, HT; 4) probleemkeuze, basislijn meting; 5) functienalayse; 6) behandeldoelen, behandelplan; 7) therapeutische methoden/technieken; 8) evaluatie (doorgaan, stoppen). 

 • 1.3 Het eerste contact (stadium 1)

 • Wat omvat het stadium van het 'eerste contact'?

  De aanmelding en de kennismaking

 • Welke structuur kan aangehouden  worden in de gesprekken tijdens de behandeling?

  1. Periode sinds laatste gesprek bespreken
  2. Agenda opstellen (zorgt ervoor dat men niet blijft hangen in een bespreking van de gebeurtenissen van de laatste week; maakt de gesprekken overzichtelijker en voorspelbaarder) 
  3. Thuiswerk bespreken
  4. Afhankelijk van fase in therapie: informatie verzamelen, volgende stappen in behandeling plannen  (hoofdzaak van het gesprek)
  5. Nieuwe thuiswerkopdracht plannen

 • 1.3.1 De aanmelding

 • Wat zijn de 3 vragen waarop de behandelaar antwoord wil krijgen in het kader van de aanmelding?

   Wie (over wie gaat het?); Waar (waar woont de persoon?); Wat (wat is de aard van de problemen?)

  Daarnaast info geven over de financiële kant van de zaak + tel.nr cliënt

 • Als het om kinderen gaat, wie komt er dan naar het gesprek?

  Jonger dan 12: ouders; tussen 12-15: ouders met kind; vanaf 15 jaar: adolescent . Dit ligt ook aan de aard van het probleem: wie moet er uiteindelijk behandeld worden?

 • 1.3.2 Het eerste gesprek

 • Wat gebeurt er als het eerste gesprek een 'intake' vormt?

  Na het verkennende gesprek wordt het dossier voorgelegd op een teamvergadering, waar de cliënt aan een behandelaar wordt toegewezen.

 • Wat zijn de doelen van het eerste gesprek?

  1. Taxatie van het al dan niet aangewezen zijn van verdere behandeling (bij deze therapeut)

  2. Informeren van de cliënt over de aard en verloop van de behandeling
  3. Bijstellen van verkeerde verwachtingen
  4. (Verder) motiveren van de cliënt tot behandeling
  5. 'Remoraliseren' van de cliënt en hoop geven op verandering
  6. Informatie verzamelen
  7. Opbouwen van de therapeutische werkrelatie

  2, 6 & 7 zijn de belangrijkste componenten

 • Wat zijn redenen voor de behandelaar om na het eerste gesprek de  behandeling niet verder te zetten?

  - het gepresenteerde probleem is in eerste instantie niet psychologisch van aard
  - het gepresenteerde probleem kan in hoge mate bepaald zijn door organische factoren
  - het gepresenteerde probleem is psychologisch en reëel, maar is een normale reactie op een bijzondere gebeurtenis in het leven van de cliënt
  - het gepresenteerde probleem is objectief te zwaar voor deze setting
  - het gepresenteerde probleem is subjectief te zwaar voor deze therapeut

 • 1.4 Informatieverzameling en opbouw van werkrelatie (stadium 2)

 • Hoe belangrijk is de therapeutische werkrelatie?

  Een degelijke therapeutische werkrelatie is een noodzakelijk (maar geen voldoende!) voorwaarde voor een succesvol verlopende behandeling. 

 • Hoe belangrijk is informatieverzameling?

  Het is een cruciale fase in de empirische cyclus van het gedragstherapeutisch proces. Deze gegevens vormen de basis voor een grondige probleemanalyse en een verantwoord behandelplan. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Het leerproces kan als volgt omschreven worden; op tijdstip 1 verwerft het organisme bepaalde informatie, op tijdstip 2 ziet men of op grond daarvan een gedragsverandering is opgetreden. Hieruit wordt afgeleid dat het organisme geleerd heeft. Wat zijn hierbij "kanttekeningen" ?
- Een geobserveerde gedragsverandering is geen voldoende voorwaarde om tot een leerproces te kunnen besluiten (gedragsverandering als gevolg van rijping/organische stoornis).
- Géén geobserveerde gedragsverandering betekent nog niet dat er op tijdstip 1 geen informatie verworven zou zijn (iets is geleerd zonder dat dit in handelen zichtbaar is geworden > onderscheid verwerven en presteren cq acquisition/learning - performance).
Wat is gedrag?
Een zinvolle reactie op een betekenisvolle situatie. 
Betekenisvol houdt in dat er niet wordt gereageerd op de fysieke stimulus als zodanig maar op de cognitieve verwerking daarvan.
 
Hoe kan het leerproces omschreven worden?
Een exacte omschrijving van leren is niet zo gemakkelijk te leveren; het is immers een proces dat niet rechtstreeks observeerbaar is. Het kan slechts afgeleid worden uit het naar buiten tredend gedrag en uit de veranderingen die daarin optreden als het gevolg van een nauwkeurig aangegeven ervaring. 

Op tijdstip 1 verwerft het organisme bepaalde informatie (I). Op tijdstip 2 ziet men of op grond daarvan een gedragsverandering (G) is opgetreden. Hieruit wordt afgeleid dat het organisme geleerd heeft. 
Wat is gedragstherapie?
Gedragstherapie wordt gedefinieerd als de toepassing van experimenteel geverifieerde leerprincipes. 
De gedragstherapeut is dus bezig met het toepassen van de procedures en niet van de theorieën (in de oorspronkelijke theorieën deed het er bijv. niet toe dat de hond mogelijk meer geleerd had dan alleen de fysieke reactie van het kwijlen. Inmiddels wordt er gesproken over dat de hond de betekenis heeft geleerd van de toon).
Wat is het leermodel?
Het leermodel is het globale, algemene axioma (=aangenomen onderstelling) dat abnormaal gedrag door dezelfde leerprocessen tot stand komt, in stand blijft en verandert als normaal gedrag. Abnormaal gedrag is dus aangeleerd. 
Wat is de methode van Pavlov?
Klassieke conditionering; een automatische reactie (kwijlen bij eten) koppelen aan een nieuwe stimulus (toon). Er is geen actieve handeling van het proefdier nodig. 

S1 (toon) > R1 (oriënteerreflex)
S2 (voedsel) > R2 (speekselen)
S1 (toon) > VR (speekselen)

Er moet in  tijd en ruimte wel een verbinding zijn geweest tussen S1 en S2, het wordt daarom een voorwaardelijke reflex genoemd. 
Wat is de methode van Thorndike?
Theorie over het leren by trial and error. Kat in de puzzlebox.

De resultaten brachten Thorndike tot het formuleren van de law of effect als een basiswet voor elk leerproces; reacties die worden gevolgd door bevrediging zullen zich 'hechten' aan de situatie en zullen eerder terugkomen wanneer de situatie herhaald wordt (en andersom).     

Deze (actieve) vorm van leren is door Skinner, zij het vanuit een andere theorie, verder uitgewerkt en staat inmiddels bekend als 'operant leren'.
Wat is de theorie achter acceptance and commitment therapy?

'experiëntele vermijding': i.p.v. het weglopen van negatieve gevoelens en sensaties (zoals angst of pijn) wordt de cliënt geleerd hier op een 'gedefuseerde' wijze voor open te staan en ze met aandacht te ervaren en aanvaarden ('acceptance'). Van hieruit kunnen mensen de vrijheid ontwikkelen om via effectieve actiepatronen doelen na te streven die in het verlengde liggen van persoonlijke waarden ('commitment'). 

Wat gebeurt er in MBCT?

De cursist leert om in perioden van mogelijke terugval, tijdig gemoedstoestanden te ontdekken die gekenmerkt worden door zichzelf in stand houdende patronen van rumineren en negastieve gedachten, en zich hiervan los te maken. 
Het is niet de bedoeling de inhoud van de gedachtestroom te veranderen (cogn.therapie). Cursisten moeten zich meer bewust worden van gedachten en gevoelens, en ze te bekijken vanuit een breder perspectief. Gedachten en gevoelens worden bezien als 'mentale gebeurtenissen', veeleer dan aspecten van het zelf of accurate reflecties van de werkelijkheid.
Centraal: aandachtsvol omgaan met de buitenwereld, de eigen gedachten en gevoelens. 
Vorm = psycho-educatief (+meditatieve technieken voor thuis)

Voor welke klachten wordt mindfulness based cognitive therapy toegepast?

recidiverende depressies