Summary Inleiding tot de marketing

-
ISBN-13 9789020733082
196 Flashcards & Notes
58 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding tot de marketing". The author(s) of the book is/are Bronis Verhage. The ISBN of the book is 9789020733082. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Inleiding tot de marketing

 • 1 Wat is marketing?

 • Verkopen is het zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen, terwijl marketing het ervoor zorgen dat je de juiste dingen voor je klanten op de plank hebt liggen

 • wat is marketing?

  alle activiteiten die de koper en de verkoper dichter bij elkaar brengen

 • Wat wordt bedoeld met de marketingmix

  Een uitgekiende combinatie van 4 marketinginstrumenten om de markt te bewerken. De 4 P's. Product, Prijs, Promotie en distributie (plaats)

 • Waar ligt de kern van marketing op?

  • Het creeëren en overbrengen van iets waardevols
  • opbouwen van zinvolle relaties met klanten
 • Waar doelt men op met het marketingconcept

  De filosifie van de organisatie die is gericht op:

  • Tevreden klanten
  • Geïntegreerde werkwijze (afdeling samenwerken)
  • Breed geformuleerde missie
  • Voortdurende concurentie analyse
  • Marktonderzoek
  • Accent op winstbijdrage (let op bij non profit organisatie)
 • Marketingmanagers moeten niet allen de transactiegerichte marketingsinstrumenten  (de vier P's) optimaal inzetten, zij moeten ook de nodige aandacht besteden aan de Reputatie, Relatie met de klanten en andere beleidsmiddelen om het Ruilproces te bevorderen (3r's)

 • Wat zijn de 2 taken van marketing?

  1. Het opsporen van de wensen en behoeften 
  2. Inspelen op de vraag met de vier P's en 3R's
 • Wat is meso marketing?

  De gezamenlijke uitgevoerde activiteiten van verwante ondernemingen die op dezelfde markt werkzaam zijn

 • 1.1 De betekenis van marketing

 • Wat is marketing?

  Marketing omvat de op de markt afgestemde ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van diensten, producten of ideeen en alle andere activtiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creeren en duurzame relaties met klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken.

 • wat is marketing?
  tommmie
 • Wat is een productieconcept?

  Zo efficient mogelijk produceren zal de grootste waarde opleveren voor klanten (laagste prijs)

 • Wat is de verkopersmarkt?

  Een markt waarin de consument toch wel koopt wat wordt aangeboden.

 • Wat is een kopersmarkt?

  Een markt waarin de consument eisen kan stellen en zelf zijn favoriete producten kiest.

 • Wat is de marketingmix oftewel 4 P's?

  Een marketingbeleid, bestaande uit vier marketing instrumenten om de markt te bewerken.

 • Waaruit bestaan de vier P's?

  Product

  Prijs

  Distributie (plaats)

  Promotie

 • Wat verstaan we onder product?

  Goederen, diensten of ideeën die aan de wensen van klanten tegemoetkomen.

 • Wat verstaan we onder prijs?

  Wat er voor het product of de dienst wordt gevraagd.

 • Wat verstaan we onder distributie (plaats)?

  Hoe de onderneming het product bij de koper krijgt.

 • Wat wordt bedoelt met promotie?

  De activiteiten van de aanbieder om met de markt te communiceren en de verkoop te bevorderen.

 • Wat is macromarketing?

  Marketing op het niveau van de samenleving. Activiteiten om te voorzien in de behoeften van de maatschappij of 'volkshuishoudens'.

 • Wat is micromarketing?

  Marketing op het niveau van de onderneming, vanuit een management optiek.

 • Wat is mesomarketing?

  Mesomarketing gaat om gezamenlijk uitgevoerde commerciele activiteiten van verwante ondernemingen die op dezelfde markt werkzaam zijn.

   

 • Wat wordt bedoelt met bedrijfskolom?

  De reeks personen en organisaties - van oerproduct tot consument - die zijn betrokken bij de voortbrenging, voortstuwing en het verbruik van producten en diensten.

 • Wat is een bedrijfstak?

  Een schakel, bestaande uit bedrijven die een gelijkwaardige functie in de productie of handel van een bepaald product vervullen.

 • Uit welke 'bedrijfstakken' bestaat een bedrijfskolom?

  Producent

  Importeur

  Internet

   

  Winkelketens

   

  Postorderbedrijven

   

  Groothandel

  Zelfstandige detaillisten

   

  (Uiteindelijk komt het bij de consument terecht)

 • Wat is een branche?

  Een groep organisaties binnen een bedrijfstak die bepaalde overeenkomsten vertonen ten aanzien van de productietechniek en de geleverde producten.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een confrontatiematrix?

In de confrontatiematrix staan de sterke en zwakke punten van de SWOT-analyse tegenover elkaar.

Wat zijn de verschillen van de B2B markt t.o.v. consumenten markt?
 • Doel = produceren met producten of door verkopen, niet consumeren.

 • Geografisch geconcentreerd, consumenten juist verspreid

 • Aantal kopers is beperkt

 • Meer directe contacten aanbieders - afnemers

 • Afgeleide vraag, gebaseerd op consumentenvraag naar consumenten goed. 

 • Moeilijker te omschrijven-> aantrekkelijkheid hangt af van service, levering, garantie etc.

Om welke producten gaat het vooral bij B2B markten?
Industriële producten
 • Machines
 • Grondstoffen
 • Halffabrikaten
 • Verpakkingsmaterialen 
Welke sociale klassen zijn er?
A = Welgestelden
B =  Middenklassse (B1 & B2)
C = Minder welgestelden
D = Minst welgestelden 

Sociale klasse hangt o.a. af van opleiding, beroep, inkomen, bezittingen, waarden en attitudes.
Welke sociale invloeden zijn er?
Cultuur (bestaat weer uit subculturen)
Geheel van kennis, normen en waarden in een bepaalde gemeenschap die vorm geven aan gedrag en levenswijze.

Sociale klasse 
Homogene groep mensen met vergelijkbare gedragingen, interesses en levensstijl.

Referentiegroepen ( & referentiepersonen)
Groep mensen die veel invloed heeft op iemands attitudes en gedrag, omdat hij zich met die groep verbonden voelt/ erbij wil horen.

Gezinsinvloeden
Persoon die product koopt niet altijd de persoon die tot aankoop beslist.
bijv. bier voor de man gekocht door de vrouw
Wat zijn attitudes?
Op ervaring gebaseerde neiging om op een consequente manier te reageren op bepaald idee/object (zoals product, merk, bedrijf, persoon).

Attitudes liggen dieper dan een mening of perceptie.
Wat wordt er verstaan onder 'persoonlijkheid' ?
Geheel van ervaringen, psychologische- & gedragseigenschappen dat iemand uniek maakt.
Via welke twee theorieën leert de consument?
Stimulus respons model; 3 basis principes
- stimulus = innerlijke prikkel die aanzet tot actie
- respons = reactie op stimulus (aankoop)
- re-informcement = later zelfde gedrag vertonen als behoefte bevredigd is

Associatief = leren door ervaring, op basis van bepaalde stimuli

Cognitieve theorie
- leren door verstand gebruiken
- cognitie = kennen, weten, begrijpen
Wat verstaan we onder leerproces ?
Kennis opdoen en houding en gedrag veranderen door informatieverwerking, denken en ervaring.
Wat voor soorten perceptie zijn er?
Subjectieve perceptie
- Interpretatie op basis van eigen ervaring, gedachten en vooroordelen.

Cumulatieve perceptie
- Hoe vaker de boodschap wordt ontvanger hoe groter de kans dat deze goed wordt ontvangen.

Selectieve perceptie
- selectieve aandacht --> selectieve herinnering --> selectieve interpretatie  
= zien/horen wat we willen zien/horen