Summary Insolventierecht

-
494 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Insolventierecht". The author(s) of the book is/are Prof R D Vriesendorp. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Insolventierecht

 • 1.1 Omschrijving en plaatsbepaling

 • Waar houdt het insolventierecht zich mee bezig?
  Het insolventierecht houdt zich bezig met de theorie en de praktijk van de schuldenaar die in financiële moeilijkheden verkeert en de gevolgen daarvan in het maatschappelijk verkeer, met name t.o.v. zijn schuldeisers.
 • Als een schuldenaar weigert zijn verlichtingen na te komen, is er dan een probleem?
  Zolang een schuldenaar in goede financieële staat verkeert en de toegezegde prestatie niet onmogelijk is, is er weinig aan de hand. Ook wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen jegens de schuldeiser niet nakomt hoeft er nog geen probleem te zijn, de schuldeiser heeft voldoende adequate middelen om de prestatie af te dwingen. 
 • Voor welke situatie beoogt het insolventierecht uitkomst te bieden?
  Op het moment dat de schuldenaar in financiële problemen komt wordt de situatie anders. Op dat moment gaan de schuldeisers zich vaak anders gedragen, soms op geoorloofde wijze en soms op ongeoorloofde wijze. Voor deze situatie beoogt het insolventierecht houvast te bieden, zowel vooraf, in voorschrijvende vorm, achteraf en in corrigerende vorm.
 • Het insolventierecht wordt bezien vanuit het privaatrechtelijk perspectief. Het gaat om de schuldenaar die zijn verbintenissen jegens de schuldeiser niet na kan komen.
 • Op welke manier verandert de uitgangssituatie van de schuldeiser?
  Waar de schuldeiser voor het moment dat de schuldenaar zijn verbintenissen niet meer na kon komen in een één-op-éénrelatie met de schludenaar (onder-)handelde en verkeerde, wordt de schuldeiser nu geconfronteerd met een samenloop (concursus) met andere schuldeisers die - even legitieme - aanspraken hebben jegens dezelfde schuldenaar. De schuldenaar moet ook rekening gaan houden met de gerechtvaardigde belangen van zijn medeschuldeisers. Het perspectief verschuift van een tweepartijenverhouding (schuldenaar - schuldeiser) naar de meerpaartijenverhouding (schuldenaar - schuldeiser en schuldeisers onderling)
 • Wat gebeurt er met de verhouding schuldeiser - schuldenaar wanneer de schuldenaar zijn verbintenissen jegens de schuldeiser niet meer na kan komen?
  Het perspectief verschuift van een tweepartijenverhouding (schuldenaar - schuldeiser) naar de meerpaartijenverhouding (schuldenaar - schuldeiser en schuldeisers onderling)
 • Welke rechtsgebieden zijn allemaal bij het insolventierecht betrokken?
  Het insolventierecht kan oneerbiedig gezegd worden gezien als 'het afvalputje' van het recht. 

  Enerzijds raakt het insolventierecht het gebied van het burgerlijk recht op de volgende rechtsgebieden:
  - het contractenrecht;
  - het goederenrecht; en
  - het aansprakelijkheidsrecht.

  Daarnaast is ook het terrein van het civiele recht van belang.
 • Waarom is het contractenrecht van belang bij het insolventierecht?
  Het contractenrecht is voor het insolventierecht van belang in verband met de totstandkoming van overeenkomsten; uitleg; nakoming; afstand van recht; verrekening; opschorting; ontbinding en vernietiging.
 • Waarom is het goederenrecht van belang bij het insolventierecht?
  Het goederenrecht is voor het insolventierecht van belang in verband met eigendom, originaire wijzen van verkrijging, vervreemdingsverboden, zekerheidsrechten, eigendomsvoorbehoud, verhaal, voorrang, voorrechten, gemeenschap en huwelijks- of relatievermogensrecht.
 • Waarom is het aansprakelijkheidsrecht van belang bij het insolventierecht?
  Het aansprakelijkheidsrecht is voor het insolventierecht van belang in verband met de aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders, financiers en derden die bij de benadeling betrokken zijn, maar ook in verband met professionele aansprakelijkheid van de curator en de bewindvoerder, zorgvuldigheidsnormen, schadevergoedingsverplichtingen en collectieve acties.
 • Waarom is het civiele recht van belang bij het insolventierecht
  Het civiele recht is voor het insolventierecht van belang in verband met het burgerlijk procesrecht, het beslag- en executierecht, voorzieningen in kort geding, de faillietverklaring, surseance van betaling, schuldsanering natuurlijke personen, homologatie van akkoorden en het internationaal privaatrecht.
 • 1.2 Definities en kernbegrippen

 • Wat houdt het woord insolventie in?
  Het woord insolventie geeft de staat van de schuldenaar aan die in 'serieuze financiële problemen verkeert'.
 • Wat is insolventierecht?
  Het insolventierecht is het geheel van regels dat van toepassing is wanneer de schuldenaar in 'serieuze financiële problemen verkeert'.
 • Waarop zien de 'financiële moeilijkheden' waarin de schuldenaar verkeert?
  De financiële moeilijkheden van de schuldenaar zien op zowel een liquiditeitsprobleem (betalingsonmacht, een gebrek aan geld om opeisbare schulden te voldoen) als op een solvabiliteitsprobleem (een negatief eigen vermogen waarbij de schulden groter zijn dan de bezitten) en op een gegeven ogenblik is er vaak sprake van een combinatie van beide.
 • Wie is de curator?
  De curator is de persoon die bij een faillissement (Titel I Faillissementswet) wordt aangesteld om voor de gezamenlijke schuldeiser het vermogen van de schuldenaar te beheren en te vereffenen.
 • Wie is de bewindvoerder?
  Het woord bewindvoerder kent een dubbele betekenis. 
  Bij de surseance van betaling (Titel II Faillissementswet) is de bewindvoerder de persoon die - weliswaar met het oog op de belangen van de schuldeisers - de schuldenaar bijstaat in zijn poging om uit de financiële problemen te komen, maar de schuldenaar blijft zelf de handelende persoon.
  Bij schuldsanering natuurlijke personen (Titel III Faillissementswet) is er ook een bewindvoerder, maar deze neemt het beheer en de beschikking over de boedel volledig over van de schuldenaar.
  Als laatste kan er sprake zijn van een bewindvoerder in het geval van de ogenaamde noodregeling die o.g.v. afdeling 3.5.5 Wft van toepassing kan worden verklaard op een bank of verzekeraar met de zetel in Nederland die een door de Nederlandsche Bank verleende vergunning heeft.
 • Waar gaan respectievelijk titel I, II en II van de Faillissementswet ofver=
  Titel I   Faillissementswet gaat over Faillissement
                 = artikel 1 - 213kk Faillissementswet
  Titel II  Faillissementswet gaat over Surseance van betaling
                 = artikel 214 - 283 Faillissementswet
  Titel III Faillissementswet gaat over Schuldsanering natuurlijke personen
                 = artikel 284 - 358 Faillissementswet
 • Wie geldt als de bewindvoerder in geval van surseance van betaling (Titel II FW)?
  Bij de surseance van betaling is de bewindvoerder de persoon die - weliswaar met het oog op de belangen van de schuldeisers - de schuldenaar bijstaat in zijn poging om uit de financiële problemen te komen. Maar de schuldenaar blijft zelf de handelende persoon.
 • Wie geldt als de bewindvoerder in geval van Schuldsanering natuurlijke personen (Titel III FW)?
  Bij schuldsanering natuurlijke personen neemt de bewindvoerder het beheer en de beschikking over de boedel volledig over van de schuldenaar.
 • Hoe wordt een bewindvoerder benoemd?
  Een bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd.
 • Wie is 'de schuldenaar'?
  De schuldenaar is tot de prestatie verplicht waartoe de schuldeiser gerechtigd is. Zowel de schuldenaar als de schuldeiser kunnen in de praktijk meer dan één rechtssubject zijn, dit wordt pluraliteit van schuldenaren (afdeling 6.1.2 BW) of pluraliteit van schuldeisers (afdeling 6.1.3 BW) genoemd.
  Bij dit vak zal het enkel gaan om de enkelvoudig schuldenaar en schuldeiser.
 • Er bestaat verschil in rang bij de schuldeisers. Ingedeeld naar rangorde zijn te onderscheiden:
  1. Preferente schuldeisers
  2. Concurrente schuldeisers
  3. Achtergestelde schuldeisers.
 • Wie zijn preferent schuldeiser?
  Preferente schuldeisers zijn schuldeisers die op grond van de wet voorrang hebben boven concurrente en achtergestelde schuldeisers. Deze voorrang vloeit voort uit pand- of hypotheekrecht, wettelijk voorrecht of uit andere in de wet aangegeven gronden, artikel 3:278 lid 1 BW.
 • Wat is bepaald in artikel 3:278 BW?
  Over de preferente schuldeisers, daarin staat wie er preferent schuldeiser zijn.
 • Wat is een ander woord voor de pand- en hypotheekhouder?
  Separatisten, omdat zij de insolventieprocedure in beginsel mogen negeren en het object van hun zekerheid uit de boedel kunnen separeren, artikel 57, 232 en 299 FW.
 • Wat zijn bevoorrechte of geprivilegeieerde schuldeisers?
  Bevorrechte of geprivilegieerde schuldeisers zijn schuldeisers die hun voorrang ontlenen aan een wettelijk voorrecht, artikel 3:278 lid 2 BW.
 • Wat zijn concurrente schuldeisers?
  Concurrente schuldeisers zijn alle schuldeisers die geen voorrang hebben of achtergesteld zijn.
 • Wat zijn achtergestelde schuldeisers?
  Achtergestelde schuldeisers zijn met de schuldenaar overeengekomen dat hun vordering jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt, zie artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Wat is er bepaald in artikel 3:277 lid 2 BW?
  In artikel 3:277 lid 2 BW is neergelegd wie de achtergestelde schuldenaar is.
 • Er wordt binnen het faillissementsrecht onderscheid gemaakt tussen faillissementsschulden en boedelschulden.
 • Wat is het verschil tussen boedelschulden en faillissementsschulden?
  Boedelschulden zijn schulden die ontstaan door of na de insolventieprocedure/faillissementsprocedure, terwijl insolventieschulden/faillissementsschulden zijn ontstaan voorafgaan aan de insolventieprocedure/faillissementsprocedure.

  Het onderscheid ligt dus in het moment van ontstaan van de schulden.
 • Wat betekent het woord 'onderneming' hier?
  Het woord onderneming is het economische vehikel waarmee de economische activiteit wordt verricht. 
 • Wat is een goede manier voor de schuldenaar om uit zijn financiële malaise te komen?
  Door een akkoord te sluiten met de schuldeisers. Een dergelijk akkoord heeft bij een informele reorganisatie de instemming van alle schuldeisers nodig, er is dan sprake van een 'informeel akkoord' of 'onderhands akkoord'.
 • Wat is 'reorganisatie'?
  Het begrip reorganisatie wordt gebruikt als overkoepelend begrip voor de aanpak van de schuldenproblematiek van zowel de particulier als de onderneming. In tegenstelling tot formele/informele reorganisatie betekent 'formeel' dat een van de wettelijke insolventieprocedures door tussenkomst van de rechter in gang is gezet. Met 'informeel' worden alle overige vormen bedoeld waarmee een schuldenaar uit zijn financiële problemen komt.
 • Om financiële problemen aan te pakken is het vaak nodig dat er bij de schuldenaar een sanering, herstructurering of reorganisatie plaatsvindt. Wat is het verschil tussen deze drie (komt hierna aan de order). 
 • Wat is het bijzondere aan boedelschuldeisers?
  Boedelschuldeisers hebben op grond van de wet of een (niet) handelen van de curator of bewindvoerder, een rechtstreekse aanspraak op de boedel, waardoor zij hun vordering niet ter verificatie hoeven in te dienen. Zij hoeven de afwikkeling van de insolventieprocedure niet af te wachten en krijgen bij voldoende boedelactief eerder betaald.
 • Wat is 'sanering'?
  De term sanering wordt vooral gebruikt bij het op orde krijgen van de financiële huishouding van natuurlijke personen zonder onderneming.
 • Wat is 'herstructurering'?
  Het woord 'herstructurering' heeft meer betrekking op het aanpakken van de financiële problemen bij ondernemingen, ongeacht of deze door een rechtspersoon of natuurlijke personen worden gedreven.
 • Welke drie soorten insolventieprocedures bestaan er in Nederland?
  1. Faillissement;
  2. Schuldsanering natuurlijke personen;
  3. Surseance van betaling.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de omvang/inhoud van de zorgplicht van de curator?
De curator moet heeft ten aanzien van separatisten een bijzondere zorgplicht. Hij moet bij de verdeling van goederen waar rechten van derden een belang spelen, de rechten die de wet aan beslagleggers toekent uitoefenen en de belangen behartigen van hoger gerangschikte schuldeisers (art 57 lid 3 Fw). 
De belangenbehartiging strekt niet tot derden die op basis van goederenrechtelijke aanspraken opeist omdat die goederen niet tot de boedel behoren. Noch is het de taak van de curator beperkt gerechtigden die hun recht kwijtraken door executie en uitwinning van een pand/hypotheekhouder te beschermen (art 57 lid 2 Fw)
Wat is het gevolg van een afkoelperiode (art. 63a e.v. Fw)
De curator kan de Rechter-Commissaris vragen een afkoelperiode te gelasten. Het gevolg hiervan is dat rechten van derden (zoals separatisten) worden opgeschort voor een periode van maximaal twee keer twee maanden. De derde met machtiging van de rechter-commissaris zijn recht alsnog uitoefenen. 
Wat is het gevolg van termijnstelling door de curator (art. 58 Fw) voor de separatist?
Separatisten kunnen in beginsel het faillissement negeren.
Maar, de curator kan een termijn stellen voor de separatist om zijn recht uit te oefenen om duidelijkheid te scheppen voor andere schuldeisers. Als de separatist executeert wordt duidelijk of er nog restvorderingen zijn van deze schuldeiser (als de uitwinning onvoldoende oplevert) die ter verificatie moeten worden ingediend of dat er een overschot is die de boedel ten goede komt. Als er een termijn gesteld is moet de separatist binnen dat termijn handelen. doet hij dat niet dan kan de curator tot uitwinning over gaan. De separatist kan dan eventueel stellen dat het termijn onredelijk is geweest maar neemt daarmee wel een risico als de rechter tegen hem oordeelt. Hij doet er beter aan om zich hier direct op te beroepen.
Op welke soort procedures is de InsVo van toepassing?
Dat is bepaald in Bijlage A van de InsVo, op p.g 1841 e.v.
In Nederland is de InsVo van toepassing op: 
1. Het faillissement; 
2. De surseance van betaling; en 
3. De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
De InsVo is ook afgebakend in soort schuldenaar, wat is hiervan het gevolg?
De InsVo is niet van toepassing op de faillietverklaring van verzekeraars, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en collectieve beleggingsinstellingen, artikel 1 lid 2 InsVo.
In welk artikel is neergelegd op welke datum de InsVo in werking is getreden?
Artikel 47 InsVo.
Op welke datum is de InsVo in werking getreden?
De InsVo is op 31 mei 2002 in werking getreden, zie artikel 47 InsVo.
Wat is het gevolg van het feit dat de InsVo vanaf 31 mei 2002 in werking is getreden?
Artikel 43 InsVO bepaalt dat de InsVo slechts van toepassing is op insolventieprocedures die na de inwerkingtreding van de InsVo zijn geopend. De InsVo is op 31 mei 2002 in werking getreden, zie artikel 47 InsVo.
Op welke manieren is de InsVO afgebakend?
De InsVo is op verschillende wijzen afgebakend: in tijd, in territoir, in soort schuldenaar en in soort procedure.
Wie zorgt ervoor dat de Europese InsolventieVerordening in alle lidstaten hetzelfde wordt uitgelegd en toegepast?
Het Europese Hof van Justitie.