Summary Insolventierecht

-
577 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Insolventierecht

 • 1.1 Het vermogen

 • Wat is het insolventierecht?
  Het geheel van rechtsregels die de positie beheersen van de schuldenaar in financiële moeilijkheden
 • Wie zijn separatisten?
  Degenen met een zakelijke zekerheid
 • Wat is de uitzondering op het principe: alleen rechtssubjecten hebben een vermogen?
  De mogelijkheid om een deelvermogen te creëren.
 • Leg uit: een deelvermogen + voorwaarden
  Het doel van het vermogen staat centraal. 
  Voorwaarden
  1) Belang
  2) Noodzakelijke publiciteit
 • Geef een voorbeeld van een deelvermogen en leg uit.
  De kwaliteitsrekening: wordt aanvaard als een afgescheiden vermogen.
 • Hoe kan een vermogen worden overgedragen?
  Door rechtsopvolging onder algemene titel -> zowel activa en passiva worden overgedragen
  • Natuurlijke personen: overlijden
  • Rechtspersonen: fusie of splitsing


  Door rechtsopvolging onder bijzondere titel -> een welbepaald goed wordt overgedragen. Dan gelden er verschillende regels voor de overdracht van ofwel een RG of een ORG.
 • In welke gevallen speelt gelijke behandeling bij verdeling van het vermogen?
  ALLEEN bij samenloop. Is er geen samenloop, dan geldt "eerst is eerst"
 • Op welke manieren kan een SE verhaal nemen?
  • Beslag leggen
  • Faillissement uitlokken (de voorwaarden moeten vervuld zijn)
  • Rechtstreekse vordering instellen 
  • Beroepen op schuldvergelijking
 • Zijn er beperkingen op het verhaalsrecht van SE's?
  Ja, 
  • de schuldenaar heeft recht op een menswaardig bestaan (art. 1408 Ger.W.). 

  • het verbod op rechtsmisbruik

  • door contractuele beperkingen opgesteld door partijen onderling. Deze contractuele bedingen hebben interne draagwijdte en kunnen slechts in beperkte mate doorwerken naar derden nl. bedingen die inherent zijn aan de schuldvordering. 
 • Leg uit: gehoudenheid tot de zaak.
  Ook wel "propter rem" of "zakelijke borgstelling"
  => je kan de gehoudenheid beperken door slechts met een bepaalde zaak in te staan voor de verbintenis 
  => een zakelijke gehoudenheid moet steeds bedongen worden, zo niet sta je met je hele vermogen in
 • Welk vermogen is het onderpand?
  Het vermogen op het ogenblik van de uitoefening van het verhaalsrecht (dynamisch vermogen).

  SE's moeten rechtshandelingen respecteren op voorwaarde
  • aan hen tegenwerpelijk
  • geen sprake van bedrieglijke benadeling
 • Leg uit: preventieve maatregelen mbt het vermogen
  SE's gaan maatregelen nemen om vermogensveranderingen te beperken door
  • bewarende maatregelen: bewarend beslag
  • contractuele maatregelen: verbod om te hypothekeren, verveemdingsverbod
 • Leg uit: curatieve maatregelen mbt vermogen
  = men gaat het vermogen van de schuldenaar vergroten

  1. Zijdelings vordering (art. 1166 BW): Het recht om te vorderen in naam en voor rekening van de schuldenaar. Het bedrag zal dus altijd eerst naar het vermogen van de schuldenaar gaan. (cf. rechtstreekse vordering is enkel mogelijk wanneer het recht het toelaat)
  2. Pauliaanse vordering: je gaat de overdracht van goederen aanvechten. Daardoor kan je op de goederen beslag leggen alsof er nog bij de schuldenaar zijn. Dit heeft relatieve werking.
 • Quid igv goederen van derden?
  Deze zijn geen onderdeel van het vermogen van de schuldenaar, dus geen beslag mogelijk maar botst met art. 2279 BW nl. het bezit geldt als titel.

  Er is een bescherming voor schuldeisers nl. deze mogen ervan uit gaan dat het eigendom is van de SA (goeder trouw), derde kan een revindicatievordering instellen.
 • Overdracht lichamelijk roerende goederen: totstandkoming en tegenstelbaarheid. Quid?
  • Totstandkoming: wilsovereenstemming
  • Tegenstelbaarheid: wilsovereenstemming maar art. 2279 BW
 • Overdracht van schuldvorderingen: totstandkoming en tegenstelbaarheid. Quid?
  • Totstandkoming: wilsovereenstemming

  • Tegenstelbaarheid: wilsovereenstemming maar 

  1. Uitzondering: de gecedeerde schuldenaar moet geïnformeerd worden of erkennen 
  2. Uitzondering: derden met een concurrent recht op de schuldvordering
 • Art. 1690 lid 3 en 4 BW leg uit: derden met een concurrent recht.
  Lid 3: de schuldeiser heeft de schuldvordering aan # SE's overgedragen. Verschillende SE's maken aanspraak op betaling van de SA. De SA betaalt aan de eerste SE die hem te goeder trouw in kennis heeft gesteld (anterioriteit).

  Lid 4: igv rechtstreekse vordering => de SE van de SEa stelt een rechtsvordering in tegen de SA. Daarnaast heeft de SEa zijn vordering overdragen aan een Cessionaris. Hier is dezelfde regel vtp: heeft de SE de vordering ingesteld voor de overdracht, dan is dat mogelijk. Heeft de SE zijn rechtstreekse vordering ingesteld na overdracht aan C, dan is de schuldvordering zonder voorwerp geworden.
 • Overdracht van onroerende goederen:  totstandkoming en tegenstelbaarheid
  • Totstandkoming: wilsovereenstemming
  • Tegenstelbaarheid: publiciteit nl. overschrijving in hypotheekregister
 • Wat zijn de drie vormen van hypothecaire publiciteit?
  1. Overschrijving: overdracht onroerende goederen
  2. Inschrijving: onroerend voorrecht en hypotheek tegenwerpelijk maken
  3. Kant en randmelding: correctie van voorgaande
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bij de CSR wordt inzake de bevrijding enkel rekening gehouden met 1 groep, welke?
De kosteloze persoonlijke zekerheidssteller wordt beschermd
 • verzoek van de persoonlijke zekerheidssteller + verklaring met stukken
 • volledige of gedeeltelijke bevrijding mits onevenredigheid
 • uitzonderlijk: bevrijding ook mogelijk indien SA geen CSR heeft gevraag (fictie)
Wat valt er in de boedel bij de CSR?
Alle goederen die aan de SA toebehoren op het ogenblik van de opening van de CSR en alle goederen die de SA verkrijgt gedurende de procedure
 • LET OP: nieuwe schulden? Zijn schulden van de boedel en hebben voorrang bij betaling! (=boedelschulden)
Maakt de CSR een einde aan lopende overeenkomsten?
Nee, CSR maakt geen einde aan lopende overeenkomsten
 • ook geen regels voor bestaande overeenkomsten te beëindigen of niet langer uit te voeren
Kunnen SE's persoonlijke zekerheidsstellers aanspraken tijdens de CSR?
Nee, er geldt een algemene opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging
 • kosteloze persoonlijke zekerheidsstellers zullen ook kwijtgescholden worden bij een minnelijke aanzuiveringsregeling 
Welke verplichting/regel geldt er voor de SE's bij een CSR?
Verplichte aangifte van hun schuldvordering bij de schuldbemiddelaar
 • ontstaat samenloop
 • vanaf toelating speelt gelijkheidsbeginsel
 • stuiting van de interesten voor ALLE SE's ook voor separatisten
 • middelen van tenuitvoerlegging worden geschorst voor alle SE's
Wat is de positie van de SA bij de CSR?
Geen buitenbezitstelling
 • wel feitelijke gebonden beschikkingsbevoegdheid
 • enkel normaal vermogensbeheer om in levensonderhoud te voorzien en noodzakelijk voor beroepsuitoefening 
 • schuldbemiddelaar stelt SA leefgeld ter beschikking voor courante aankopen
 • voor alle andere rechtshandelingen is rechterlijke toestemming noodzakelijk
Hoe wordt de CSR beëindigd?
Dat kan op # manieren
 • door naleving van de aanzuiveringsregeling
 • door overlijden SA
 • mislukken minnelijke fase en gerechtelijke fase wordt niet opgelegd
 • terugkeer tot beter fortuin
 • herroeping van beschikking van toelating tot CSR 

LET OP: ook aanpassing of herziening mogelijk van de aanzuiveringsregeling na beëindiging CSR
Wat is de totale kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling?
Art. 1675/3bis Ger.W.
 • bedoeld voor SA die geen enkel vooruitzicht kunnen bieden op terugbetaling van schulden
 • op voorstel van schuldbemiddelaar 
 • Alles wordt verkocht en opbrengst wordt verdeeld onder SE's volgens gelijkheidsbeginsel
 • begeleidingsmaatregelen mogelijk voor 5 jaar
 • Behouden terugkeer tot beter fortuin binnen 5 jaar
 • geen inkomsten meer dus aanzuiveringsregeling geldt niet
Wat is de gerechtelijke aanzuivering met gedeeltelijke kwijtschelding van schulden in hoofdsom?
Art. 1675/13 Ger.W.
 • enkel op verzoek van SA
 • aanpassing van SA gevraagd door verkoop van alle voor beslag vatbare goederen en aan de andere kant een gedeeltelijke kwijtschelding
 • nadien een gerechtelijke aanzuiveringsregeling naleven voor het overige saldo
 • Looptijd: 3 tot 5 jaar
 • kwijtschelding is verkregen na naleving van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling behoudens terugkeer tot beter fortuin
Wat is de gerechtelijke aanzuiveringsregeling waarbij alle schulden in hoofdsom kunnen worden betaald?
Art. 1675/12 Ger.W.
 • er is geen kwijtschelding
 • de rechter beslist zelf wat de oplossing voor het probleem is 
 • hij kan slechts drie maatregelen opleggen (dus niet zelf beslissen hoe de SE's worden betaald): uitstel of herschikking betaling, vermindering van rentevoet of gedeeltelijke kwijtschelding van interesten, vergoedingen en kosten
 • rechter zal schuldenaar begeleidingsmaatregelen opleggen
 • rechter moet gelijkheidsbeginsel respecteren nl. voor 1 schuld uitstel van betaling? Moeten alle SE een uitstel worden toegekend
 • max 5 jaar