Summary Insolventierecht

-
ISBN-10 9013085814 ISBN-13 9789013085815
513 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Insolventierecht". The author(s) of the book is/are N J Polak M Pannevis. The ISBN of the book is 9789013085815 or 9013085814. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Insolventierecht

 • 1.1 Insolventie

 • Waarop kan een schuldeiser zijn vordering verhalen, en welk artikel hoort hierbij?
  Op alle goederen van zijn schuldenaar, art 3:276 BW.
 • Hoe is de verhouding tussen de schuldeisers bij een verhaal?
  Ze hebben onderling gelijke rang, behoudens de wettelijk erkende redenen van voorrang, 3:277 BW.
 • 1.2 Insolventieprocedures

 • Welke drie faillissementsprocedures kennen we en wat is hun respectievelijke beginartikel de Faillissementswet?
  1. Het faillissement (art. 1 Fw)
  2. Surseance van betaling (art. 214 Fw)
  3. Schuldsanering natuurlijke personen (art. 284 Fw)
 • Wat is het concursus creditorum en het paritas creditorum?
  Het concursus creditorum is het gezamenlijk optreden ten behoeve van alle schuldeisers. Met het paritas creditorum wordt de gelijkheid van schuldeisers bedoeld. Schuldeisers met gelijke rang worden gelijk behandeld.
 • 1.3 Schuldeisers

 • Noem een voorbeeld van een niet persoonlijke rechtsplicht.
  Het eerbiedigen van eigendom van anderen. Het is wel een rechtsplicht, maar niet persoonlijk; het geldt tegenover iedereen. Het niet nakomen van die rechtsplicht kan echter wel leiden tot een persoonlijke verbintenis tot schadevergoeding.
 • Wat is de definitie van een schuldeiser in de zin van de Faillissementswet?
  Diegene die, op de dag waarop de insolventieprocedure wordt geopend, krachtens een persoonlijke verbintenis het subjectieve recht heeft om van de schuldenaar een zekere prestatie te vorderen en om die vordering op de goederen van de schuldenaar te verhalen.
 • 1.4 Rangorde

 • Wat is de algemene rangorde bij vorderingen bij insolventie?
  1. Boedelvorderingen
  2. Preferente vorderingen
  3. Concurrente vorderingen
 • 1.5 Fixatiebeginsel

 • Wat is het fixatiebeginsel?
  Het vaststellen van de activa en passiva op de dag waarop de insolventieprocedure wordt geopend. Voor de passiva betekent dit zowel de hoogte als de voorrang van de vorderingen.
 • 1.6 Het vermogen; niet de persoon

 • Wat volgt er uit het feit dat de insolventieprocedure betrekking heeft op het vermogen, en niet op de persoon?
  Dat de schuldenaar bekwaam blijft rechtshandelingen te verrichten. Nakoming van vorderingen die de schuldenaar is aangegaan na de dag waarop de insolventieprocedure is gestart, vallen niet onder diezelfde procedure (fixatiebeginsel).
 • 1.7 Openbare orde; dwingend recht

 • Wat is de overeenkomst en het verschil tussen openbare orde en dwingend recht?
  Van beide kan (bijna) nooit worden afgeweken, maar bepalingen van openbare orde dient de rechter ambtshalve te toetsen.
 • 1.8 Toepasselijk recht

 • Het BW is in beginsel blijvend van toepassing tijdens de insolventieprocedure, tenzij de FW anders bepaalt.
 • 2.1 Faillissementsbeslag

 • Kan een schuldenaar in de insolventieprocedure beslagen goederen vervreemden?
  In beginsel wel. Het faillissementsbeslag blijft echter rusten op het goed en de curator kan derhalve dit goed ten bate van de boedel terugvorderen en te gelde maken.
 • De curator is belast met het beheer en de vereffening van het vermogen dat onder het faillissementsbeslag valt. De curator maakt dit vermogen te gelde en verdeelt de opbrengst onder de schuldeisers in wettelijke volgorde. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt de lex concursus in?
Dat elke insolventieprocedure, de afwikkeling en de materiële gevolgen daarvan, beheerst worden door het recht van de staat waar die insolventieprocedure is geopend.
In welke 2 soorten procedure worden territoriale procedures onderscheiden?
In zelfstandige territoriale en secundaire procedures
Wat houdt de Beklamelnorm in?
Dit is een maatstaf voor de bestuurder of hij bij het aangaan van een transactie als bestuurder van de vennootschap wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet, of niet binnen een redelijke termijn, aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade ten gevolge van die wanprestatie.
Wanneer is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?
Als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou hebben.
Wat zijn de drie belangrijkste gronden voor bestuursaansprakelijkheid?
1. onbehoorlijke taakvervulling
2. onbehoorlijk bestuur
3. onrechtmatige daad
Wat is een geconsolideerde afwikkeling?
Het afwikkelen van de faillissementen van twee vennootschappen als één faillissement wanneer de boedels van de vennootschappen feitelijk zijn samengevoegd en het niet meer mogelijk is deze te scheiden.
Tussen wie geldt het akkoord?
Tussen de gefailleerde en zijn gezamenlijke, bij meerderheid van stemmen beslissende, schuldeisers
Wat is het doel van verzet?
Op die manier kunnen schuldeisers hun bezwaren kenbaar maken tegen de wijze waarop de curator de uitdeling wil doen.
Wanneer is sprake van een oneigenlijke achtergestelde vordering?
In dat geval hebben partijen op andere wijze geprobeerd de voldoening van de ene vordering ondergeschikt te maken aan de voldoening van een andere vordering
Wanneer is sprake van een eigenlijk achtergestelde vordering?
In dat geval is de rang van de vordering verlaagd ten opzichte van een of meer andere vorderingen in de zin van artikel 3:277 lid 2 BW.