Summary Instrumenten voor Business Intelligence

-
196 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Instrumenten voor Business Intelligence". The author(s) of the book is/are M Witteveen CBIP. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Instrumenten voor Business Intelligence

 • 1 Inleiding

 • Data wordt een steeds belangrijkere asset voor de bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie voor organisaties
 • Datakwaliteit is de mate waarin iets voldoet aan vooraf bepaalde normen
 • Datakwaliteit is een fenomeen dat technisch (ETL) maar ook procesmatig en organisatorisch aangepakt moet worden
 • 2.1 Normering

 • Kwaliteit is de mate waarin iets voldoet aan vooraf bepaalde normen en heeft o.a. de volgende kenmerken:

  • Kwaliteit is overal en op alles toepasbaar
  • Norm bepaalt de kwaliteit
  • Normen zijn niet statisch, ze zijn aan verandering onderhevig
  • Normering is het proces waarmee de kwaliteit gedefinieerd wordt
  • Kwaliteit is subjectief, want normen zijn subjectief, tenzij deze gestandaardiseerd zijn
 • Voorbeelden van normen:

  • Wetgeving
  • Gedragscodes - normen bonusuitkeringen
  • ISO - proces ingericht volgens vooraf gedefinieerde norm
  • Ship Classification
  • Masterdata
  • CBIP
  • KPI's / performance management
 • Informatie waarvan de kwaliteit onbekend is, brengt risico's mee op bijv:

  • Gezondheid
  • Imagoschade
  • Veiligheid
  • Kostenbesparing
 • 2.2 Algemene aspecten van datakwaliteit

 • Aspecten die de datakwaliteit (mate van geschiktheid voor een bepaald doel) kunnen bepalen zijn:

  • Tijdigheid
  • Accuraatheid
  • Consistentie
  • Begrijpelijkheid
  • Uniciteit
  • Traceerbaarheid
  • Herkomst
 • 2.2.1 Tijdigheid

 • Tijdigheid is de mate waarin data op tijd aanwezig is
 • 2.2.2 Accuraatheid

 • Accuraatheid geeft aan in hoeverre de data de werkelijkheid weergeeft.

  In hoeverre is de opgeleverde data in overeenstemming met de verwachting van de gebruikersgroep

  Zeggen de gegevens genoeg over het betreffende domein en zijn de afleidingsregels correct toegepast

 • 2.2.3 Consistentie

 • Consistentie is de mate waarin door het hele systeem dezelfde coderingen en verwijzingen worden gebruikt
 • 2.2.4 Begrijpelijkheid

 • Begrijpelijkheid is de mate waarin iedereen echt begrijpt wat de data inhoudt.

 • Goede metadata is een vereiste voor goede datakwaliteit
 • 2.2.5 Uniciteit

 • Uniciteit wil zeggen dat elke entitieit uit de werkelijkheid ook slechts als één record voorkomt in de database
 • 2.2.6 Traceerbaarheid

 • Gegevens krijgen meer kwaliteit indien bekend is op welke wijze en door welk proces deze gegevens tot stand zijn gekomen
 • De audit trail geeft aan wanneer welke data door welk proces is ontstaan of bijgewerkt.

  Met een audit trail is men in staat exact aan te geven wanneer en waarom een meetwaarde is ontstaan

 • Compliant datawarehouses hebben een verplichte audit trail
 • 2.2.7 Herkomst

 • Herkomst = lineage
 • Met herkomst (lineage) wordt bedoeld dat de manier waarop gegevens tot stand komen vast wordt gehouden
 • Manieren waarop gegevens tot stand komen:

  • kopieerslag
  • afleidingsregel
  • berekening/optelling
 • In de lineage worden afleidingsregels vastgelegd
 • Lineage en de audit trail zijn doorgaans transparantie verhogend en daarmee kwaliteitsverhogend
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de drie pijlers van Larry English binnen TIQM?

Assesment

Do-Plan-Check-Act

Cultuurverandering

Waar is de data steward verantwoordelijk voor?
Het model en de interne consistentie, niet voor kwaliteitsproblemen zelf, alleen voor het (tijdig) signaleren ervan
Wat is de rol van een data steward?
Het bewaken en registreren van afwijkingen in de informatieketen en hierop acteren
Wat is de term voor verbeteren van informatie (DQ problemen verhelpen) en waarom is een moderne architectuur hier onontbeerlijk voor?
Augmentatie, het herstellen van data, borgt geen handhaving van de audit trail. In een moderne architectuur blijven de originele brongegevens met audit trail beschikbaar
Waarin kan data mining toegevoegde waarde hebben als het gaat om DQ?
In het automatisch herkennen van niet vooraf ingeprogrammeerde kwaliteitsproblemen
Waar wordt profiling voor gebruikt?
Voor inzichtelijk maken van gegevenskwaliteit
Welk aspect(en) van datakwaliteit wordt bedoeld met de vraag: wanneer is deze grafiek ververst en welke definitie is hierbij gebruikt?
Traceerbaarheid en begrijpelijkheid
Wat wordt bedoeld met 'accuraatheid' en moeten eindproducten altijd accuraat zijn?
De mate van werkelijkheidsweergave is vaak, maar niet altijd benodigd als eindproduct. Soms moeten verbeteringen worden doorgevoerd om de informatie sowieso te kunnen verwerken
Is matige datakwaliteit altijd negatief?
Het meetbaar maken van datakwaliteit kan de lerende organisatie verder helpen door expliciete kwaliteitsnormen te bepalen
Wat bepaalt gegevenskwaliteit?
De normering