Summary interculturele aspecten

-
159 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - interculturele aspecten

 • 1 Acculturatie en immigratie: een pedagogisch perspectief

 • Wat zijn 4 SES-gerelateerde gezinskenmerken (risicofactoren) die samenhangen met ontwikkelings- en leerproblemen bij kinderen?
  1. Laag inkomen
  2. Niet westerse afkomst
  3. Laag opleidingsniveau moeder
  3. Eenoudergezin
 • Wat is een eerste generatie migrant?
  Migrant die is geboren in het land van herkomst
 • Wat is een tweede generatie migrant?
  Migrant die in Nederland is geboren als kind van in ieder geval 1 migrant die in het herkomstland geboren is
 • Wat is een derde generatie migrant?
  Migrant die in de statistieken van CBS, SCP worden gerekend tot autochtone nederlander
 • Wat is het Thomas theorema?
  Situaties die we als werkelijk definiëren of beschrijven worden werkelijk in hun gevolgen > Pygmalion effect > gerucht dat banken failliet gaan, verhoogt de kans daarop > self-fulfilling prophesies
 • Wat is acculturatie?
  Proces waarbij groep van een andere groep culturele of sociale kenmerken overneemt > vaak nemen beide groepen elementen van elkaar over > zwakkere/kleinere groep verandert het meest
 • Wat is enculturatie?
  Focus op 1 gemeenschap en 1 cultuur > proces waarbij cultuurkenmerken worden overgedragen naar een individu > binnen de cultuur waarin persoon is geboren
 • Wat is psychologische acculturatie?
  Psychische veranderingen die een persoon ondergaat door contact met andere culturele groepen
 • Waaruit bestaat het bio-ecologische model van Bronfenbrenner?
  Microsysteem, mesosysteem, exosysteem, macrosysteem, chronosysteem
 • Waarvoor staat 'proces' in het ppct-model?
  - Menselijke ontwikkeling vindt plaats door steeds complexere, regelmatig herhalende wederkerige interacties tussen een actief, zich ontwikkelend kind en de personen, objecten en symbolen in de onmiddellijke omgeving

  - De vorm, kracht en richting van de interacties en ontwikkeling varieert met eigenschappen van het kind, de omgeving, de aard van ontwikkelingsuitkomsten, en de continuïteit en veranderingen over tijd
 • Waarvoor staat 'persoon' in het ppct-model?
  - eigenschappen die direct een stimulus zijn voor een andere persoon, bijv. Leeftijd, geslacht, huidskleur
  - vermogens (mentaal, emotioneel, sociaal, materieel: ervaringen, vaardigheden)
  - disposities (temperament, motivatie)
 • Waarvoor staat 'context' in het ppct-model?
  - microsysteem
  - mesosysteem
  - exosysteem
  - macrosysteem
 • Waarvoor staat 'tijd' in het ppct-model?
  - microtijd (bepaald moment)
  - mesotijd (regelmaat: dagen/weken etc.)
  - macrotijd (ontwikkelingsverloop, veranderingen in maatschappij)
 • Wat is integratie? (Berry's acculturatiemodel: migranten)
  Eigen culturele indentiteit vasthouden én relaties aangaan met dominante groep
 • Wat is assimilatie? (Berry's acculturatiemodel: migranten)
  Eigen culturele identiteit niet vasthouden, dus helemaal aanpassen aan dominante groep
 • Wat is separatie? (Berry's acculturatiemodel: migranten)
  Eigen culturele identiteit vasthouden en geen relaties aangaan met dominante groep
 • Wat is marginalisatie/individualisme? (Berry's acculturatiemodel: migranten)
  Eigen culturele identiteit niet vasthouden en ook geen relaties aangaan met dominante groep
 • Wat is multiculturalisme? (Berry's acculturatiemodel: verwachtingen van autochtonen)
  Eigen culturele identiteit vasthouden én relaties aangaan met nationale groep
 • Wat is segregatie? (Berry's acculturatiemodel: verwachtingen van autochtonen)
  Eigen culturele identiteit vasthouden en geen relaties aangaan met nationale groep
 • Wat is 'meltingpot'? (Berry's acculturatiemodel:  verwachtingen van autochtonen)
  Eigen culturele identiteit niet vasthouden, wel relaties aangaan met nationale groep
 • Wat is uitsluiting? (Berry's acculturatiemodel:  verwachtingen van autochtonen)
  Eigen culturele identiteit niet vasthouden en ook geen relaties aangaan met nationale groep
 • Wat zijn de zeven typen acculturatie van Huijnk, Dagevos, Gijsberts, & Andriessen?
  1. Gesegregeerd (separatie)
  2. Etnisch geïsoleerd
  3. Matige segregatie (integratie)
  4. Geïsoleerd en georiënteerd op NL
  5. Dubbele bindingen
  6. Nadruk op NL
  7. Assimilatie
 • Wat is de klassieke assimilatietheorie van Gordon?
  Een theorie die stelt dat migranten in een aantal fasen zullen assimileren of 'ingroeien' in de ontvangende samenleving. Over de tijd en opeenvolgende generatie zouden migranten zich steeds minder onderscheiden van de autochtone bevolking voor wat betreft opvattingen, gedrag en posities
 • Wat zijn de 4 integratiedimensies van de Duitse socioloog Esser?
  1. Maatschappelijk: structurele integratie
  2. Sociaal-cultureel: is de verworven kennis en culturele vaardigheden voldoende om aan de nieuwe samenleving deel te kunnen nemen?
  3. Sociaal-cultureel: mate van interetnische sociale relaties
  4. Sociaal-cultureel: emotionele verhouding met de ontvangende samenleving
 • Wat is sociale-identiteitstheorie?
  Proces van identificatie legt het verband tussen individu en groep. Dmv zelfcategorisering definiëren mensen zichzelf als behorend tot een bepaalde groep, op basis van geslacht leeftijd etniciteit
 • Wat is zelfcategorisatietheorie?
  Mensen die zich sterk met een bepaalde groep identificeren zijn eerder geneigd om in lijn met de groepsnormen en opvattingen te handelen
 • Wat is disidentificatie?
  Identiteit van het bestemmingsland wordt expliciet afgewezen (bij radicalisering)
 • Wat is culturalisering?
  Het benadrukken van de culturele verschillen > werkt stigmatiserend, versterkt wij-zij denken
 • Wat is de simpele kijk op dimensies en acculturatie?
  Culturele aanpassing (bijv eerst taal leren) leidt tot sociale integratie en opwaartse mobiliteit, daarna volgt de emotionele binding met de ontvangende samenleving
 • Wat is de meer complexe visie op dimensies en acculturatie?
  De drie individuele dimensies kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden
 • Wat zijn de kenmerken van 1. segregatie?
  - veel bonding, weinig bridging
  - culturele afstand groot
  - vooral Turkse Nederlanders
 • Wat is bonding?
  Netwerken binnen eigen etnische groep, informele contacten
 • Wat is bridging?
  Netwerken tussen mensen die niet 'hetzelfde' zijn, formele contacten
 • Wat zijn de kenmerken van 2. etnisch geïsoleerd?
  - culturele afstand zeer groot
  - weinig interetnische contacten met autochtonen, men voelt zich niet of nauwelijks nederlander
 • Wat zijn de kenmerken van 3. gematigde segregatie?
  - sterke banden met herkomstgroep, onderhoudt frequent sociale contacten met autochtone nederlanders en mindere mate met migranten uit andere groepen
  - helft van Turkse en marrokaanse nederlanders
 • Wat zijn de kenmerken van 4. geïsoleerd en georiënteerd op Nederland?
  - culturele afstand gemiddeld
  - emotionele band Nederlandse samenleving relatief sterk
  - sociale banden met herkomstgroep als autochtonen niet sterk
 • Wat zijn de kenmerken van 5. Dubbele bindingen?
  - redelijk hechte banden met herkomstgroep als autochtone
  - emotionele band Nederlandse samenleving relatief sterk
  - culturele afstand relatief klein
 • Wat zijn de kenmerken van 6. Nadruk op Nederland?
  - dubbele bindingen en dubbele identificatie
  - accent iets sterker op NL
  - culturele afstand is beperkt
 • Wat zijn de kenmerken van 7. Assimilatie?
  - tegenhanger segregatie
  - banden met NL hecht
  - men voelt zich thuis in nl, weinig contacten binnen herkomstgroep
 • Welke gezinnen hebben meer agressie tegenover kinderen?
  migrantgezinnen die zijn gevlucht
 • Wat is saillantie?
  De mate waarin iets wordt benoemd in een bepaalde tijd in een bepaalde omgeving
 • Wat kan invloed hebben op welke identiteit jongeren kiezen?6
  - context afhankelijk en het is geen vaststaand iets
  - officieel beleid in samenleving > bij geboorte religieaangeving > label
  - media-aandacht > misdaad > zij zijn slecht wij zijn goed
  - vasthoudendheid opvoeders > ouders willen religie doorgeven
  - persoonlijke voorkeuren en weerstanden
  - persoonlijk en in groepsverband belangrijk: saillantie, centraliteit, aanzien en ideologie
 • Wat is centraliteit?
  In hoeverre is het kenmerk/kwaliteit bepalend voor de zelfpresentatie van een persoon?
 • Wat is aanzien?
  Wat is de waardering van anderen voor de groep waarmee een persoon wordt geïdentificeerd en wat is het persoonlijke oordeel over de groep?
 • Wat is ideologie?
  Houdingen, meningen en verwachtingen over hoe een groep zich verhoudt tot andere groepen/de samenleving
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.